LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija - PowerPoint PPT Presentation

Latvijas republikas labkl j bas ministrijas valsts b rnu ties bu aizsardz bas inspekcija
Download
1 / 10

 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Kam uzticēt bērna pieskatīšanu? Kā izvēlēties un pārbaudīt izvēlēto auklīti/ pirmsskolu/pieskatīšanas grupu?. Civillikums. 177. Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Latvijas republikas labkl j bas ministrijas valsts b rnu ties bu aizsardz bas inspekcija

LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJASValsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Kam uzticēt bērna pieskatīšanu?

Kā izvēlēties un pārbaudīt izvēlēto auklīti/ pirmsskolu/pieskatīšanas grupu?


Civillikums

Civillikums

177. Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā.

 • Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.

 • Rūpes par bērnu nozīmē viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu.

 • Bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam).

 • Bērna uzraudzība nozīmē rūpes par bērna paša drošību un trešās personas apdraudējuma novēršanu.


K izv l ties un p rbaud t izv l to aukl ti

Kā izvēlēties un pārbaudīt izvēlēto auklīti?

 • Rekomendācijas no iepriekšējā pakalpojuma saņēmēja;

 • savstarpējās sadarbības līgums, kur ir atrunāti pušu pienākumi, atalgojuma apmērs, abpusējie pienākumi un tiesības.


K izv l ties un p rbaud t izv l to pirmsskolu

Kā izvēlēties un pārbaudīt izvēlēto pirmsskolu

 • Pirmsskolas izglītības iestāde, kas ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, var uzsākt darbību, īstenot licencētas pirmsskolas izglītības programmas.

 • Ar pirmsskolas izglītību saistīto jautājumu risināšanai jāvēršas pie pirmsskolas darba speciālista RD Izglītības, kultūras un sporta departamentā.


K izv l ties un p rbaud t izv l to pieskat anas grupu

Kā izvēlēties un pārbaudīt izvēlēto pieskatīšanas grupu

50.3 pants. Drošības prasības, sniedzot bērna uzraudzības pakalpojumus (Bērnu tiesību aizsardzības likums)

(1) Bērnu drīkst atstāt publiskās vietās īslaicīgai uzraudzīšanai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (piemēram, bērnu rotaļu un attīstības centros, rotaļu centros tirdzniecības vietās). (2) Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošina bērnam atbilstošu vidi, kas nerada draudus viņa drošībai, dzīvībai, veselībai, tikumībai un pilnvērtīgai attīstībai. (3) Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka personām, kuru uzraudzībā atrodas bērni, ir nepieciešamās iemaņas šā panta ceturtajā daļā noteikto darbību veikšanai. Šā likuma 72.pantā noteiktie ierobežojumi attiecināmi uz bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju.


K izv l ties un p rbaud t izv l to pieskat anas grupu1

Kā izvēlēties un pārbaudīt izvēlēto pieskatīšanas grupu

(4) Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs (tā darbinieki):

1) pakalpojuma sniegšanas vietā reģistrē bērna saņemšanu un bērna atdošanu personai, kura viņu atstājusi, norādot bērna saņemšanas un atdošanas laiku, kā arī bērnu atstājušās personas kontaktinformāciju; 2) nodrošina nelaimes gadījumā cietušajam bērnam pirmās palīdzības sniegšanu; 3) ja nepieciešams, informē personu, kura bērnu atstājusi, par bērnu laikā, kad viņš atstāts īslaicīgai uzraudzībai; 4) nodrošina bērna evakuēšanu, ja ir ārkārtas situācija; 5) rūpējas par bērna drošību laikā, kad viņš atstāts pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja.


K izv l ties un p rbaud t izv l to pieskat anas grupu2

Kā izvēlēties un pārbaudīt izvēlēto pieskatīšanas grupu

(5) Ja bērnam ir nepieciešama īpaša aprūpe vai uzraudzība, persona, kura bērnu atstājusi, informē par to bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju.

(6) Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam jābūt nodrošinātam ar pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņu, kuras saturu nosaka Ministru kabinets.

(7) Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs nodrošina tādu bērnus uzraugošā personāla skaitu, kas ir pietiekams attiecīgajam uzraudzībā pieņemto bērnu skaitam.


B rnu ties bu aizsardz bas likums

Bērnu tiesību aizsardzības likums

72.pants. Bērnu iestāžu darbinieku un pasākumu organizatoru atbildība(1) Bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu vadītāji un darbinieki, kurās uzturas bērni, bērnu pasākumu un tādu pasākumu organizatori, kuros piedalās bērni, ir atbildīgi par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un ievērotas citas viņa tiesības.


Bie k konstat tie p rk pumi

Biežāk konstatētie pārkāpumi

 • Pakalpojuma sniedzējs nav reģistrējies Izglītības iestāžu reģistrā;

 • Pakalpojuma sniedzējs nav juridiska persona;

 • Nav noslēgti līgumi ar bērnu vecākiem;

 • Bērnu drošības pārkāpumi

  - vide;

  - uzturs;

  - neatbilstošs, nepietiekams darbinieku skaits.


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!

Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002Tālrunis: 67 359 128Fakss: 67 359 159E-pasts: pasts@bti.gov.lvwww.bti.gov.lv


 • Login