Panterett
Download
1 / 33

Panterett - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Panterett. Hausten 2009. Pant i verdipapir, enkle krav m.m. Pantelova kap. 4 – oversyn. Dokumenttilknytte formuesgode Registrerte formuesgode Uregistrerte partar i samanslutningar Heimelsdokument til husrom Enkle pengekrav. Registrerte finansielle instrument. Pantelova § 4-1 tredje ledd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Panterett' - misha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Panterett

Panterett

Hausten 2009Pantelova kap 4 oversyn
Pantelova kap. 4 – oversyn

 • Dokumenttilknytte formuesgode

 • Registrerte formuesgode

 • Uregistrerte partar i samanslutningar

 • Heimelsdokument til husrom

 • Enkle pengekrav


Registrerte finansielle instrument
Registrerte finansielle instrument

 • Pantelova § 4-1 tredje ledd

 • Verdipapirregisterlova

  • aksjar og teikningsrettar i norske allmennaksjeselskap

  • norske ihendehavarobligasjonar

  • andre (til dømes registrerte aksjar i aksjeselskap)


Livsforsikringar
Livsforsikringar

 • Pantelova § 4-1 fjerde ledd

 • Forsikringsavtalelova

 • Pantsetjing, fal. § 15-8

  • forsikringssum eller attkjøpsverdi

 • Rettsvern ved registrering, fal. kap. 17


Verdipapir
Verdipapir

 • Pantelova § 4-1 første ledd

 • Omsetningsgjeldbrev

 • Dermed likestilte dokument

 • Omsetningspapir som representerer andelsrett i selskap


Omsetningsgjeldsbrev
Omsetningsgjeldsbrev

 • Ihendehavargjeldsbrev

 • Ordregjeldsbrev

 • Pantobligasjon (fast eigedom, skip, fly)

 • Namnegjeldsbrev


Verdipapapir
Verdipapapir

Dokumentet gjev eksklusiv kvitteringslegitimasjon

Dokumentet gjev overføringslegitimasjon


Innl ysingspapir
Innløysingspapir

 • Pantelova § 4-2

 • ”Med innløsingspapir menes et dokument som må presenteres for at skyldneren skal være forpliktet til å betale.”

 • Handpant og notifikasjon


Aksjar

Allmennaksje-selskap

registrerte finansielle instrument

Aksjeselskap

registrerte finansielle instrument

uregistrerte aksjar – pantelova § 4-2 a

Aksjar


Retten til pantsetjing
Retten til pantsetjing

 • Hovudregel: Aksjar kan pantsetjast

  • asl. § 4-8

 • Anna kan følgje av vedtektene

 • Aksjelova § 4-8 fjerde ledd:

  • ”Ved tvangssalg av aksjer påheftet panterett gjelder reglene om eierskifte i kapitlet her.”


Eksempel 12

Tage

Fidel

Framgang AS


Eksempel 12
Eksempel 12

 • Kan aksjane pantsetjast utan samtykke?

  • sjå asl. § 4-8 fjerde ledd

 • Gyldig fullmakt?

  • sjå asl. § 5-2 andre ledd


Medlemskap i samvirkef retak
Medlemskap i samvirkeføretak

 • Pantelova § 4-2 b

 • Hovudregel: melding til laget

 • Medlemskap knytt til fast eigedom: pantsetjing saman med eigedommen


Pant i registrert burettslagsandel
Pant i registrert burettslagsandel

 • Pantelova § 4-3 a

 • Tinglysing i grunnboka


Pant i heimelsdokument til husrom
Pant i heimelsdokument til husrom

 • Pantelova § 4-3

 • Burett eller leigerett knytt til krav mot utleigaren eller til selskapspart

 • Melding til utleigar eller selskap

 • Handpant i eventuelt innskotsbevis

 • Døme: obligasjonsleilegheiter, lokale med innskot


Enkle pengekrav
Enkle pengekrav

 • Pengekravet som formuesgode

 • Krav som prinsipalt går ut på pengar

 • Ikkje knytt til verdipapir m.m.

 • Særleg om framtidige krav


S

Rettsvern

A

U

B

Skyldnar (debitor cessus)


Rettsvern
Rettsvern

 • Melding til debitor cessus

 • Ikkje nok med tilfeldig kunnskap

 • Nok at meldinga er komen framSikringscesjon
Sikringscesjon

 • Avhending til eige

 • Etteroppgjer

 • Rettsvern etter gbl. § 29

 • Reglar i kap. 4 gjeld tilsvarande


Faktoring
Faktoring

 • Pantelova § 4-10

 • Samla pantsetjing av enkle pengekrav på vederlag for varer eller tenester

 • Rettsvern ved tinglysing i Lausøyreregisteret

 • Eventuell notifikasjon


R derett m m for enkle krav
Råderett m.m. for enkle krav

 • Pantelova § 4-6

 • Panthavaren kan råde over kravet

  • avhending

  • innkrevjing

 • Panthavarens kreditorar

  • berre så langt det trengst for dekning


Avtale om r deretten
Avtale om råderetten

 • Partane kan avtala at pantsetjaren kan råde over kravet inntil vidare

 • Vern for avgrensing av panthavarens råderett, pantel. § 4-7


Eksempel 13

Banken

Løvborg

Leigar

Tesman

U1

U2

osb.


Eksempel 13

Banken

Tesman

Løvborg

Leigar

Konkursbu


Eksempel 13
Eksempel 13

 • Har bankens krav vern mot Tesmanns erverv i god tru?

 • Pantel. § 4-10 andre ledd, jf. gbl. § 29

 • Var Tesmann i god tru?


Eksempel 131
Eksempel 13

 • Har panterett i leigeinntektene vern mot konkursbuet?

 • Pantelova § 4-10 andre ledd

 • Pantelova § 2-5, jf. tingl. § 23


Kommunen

U

S

Svanke

200

Pantsetjar

500

A

300

Palisander

Panthavar

B

Eksempel 14

Konkursbu


Eksempel 14
Eksempel 14

 • Har Svanke separatistrett til 300.000?

 • Pantelova § 4-6 andre ledd


Avtala motrekning

S

A

B

Avtala motrekning

 • Motrekningsrett som har vern også mot utlegg i hovudkravet?


Pant i eiga gjeld
”Pant i eiga gjeld”?

 • Rettsvern ved notifikasjon?

 • Finansavtalelova § 29

 • Utkasting endring av pantelova som opnar for pantsetjing av innskot


Finansiell trygdgjeving
Finansiell trygdgjeving

 • Lov om finansiell sikkerhetsstillelse

 • Særlege pantobjekt

  • aksjar m.m., bankinnskot

 • Den eine parten må vera finansinstitusjon m.m.; den andre juridisk person

 • Særlege reglar om sikringsoverføring

 • Særlege reglar om realisasjon, om råderett ved konkurs og om omstøyting