semin ke katv sgi a potvrzov n gp
Download
Skip this Video
Download Presentation
Změny v sgi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Změny v sgi - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Seminář ke KatV – SGI a potvrzování GP. Změny v sgi. Legislativa - zásady. Důraz na dodržení rozsahu dle zmocnění Nelze upravovat to, co je v zákoně, nebo ze zákona vyplývá Snaha o minimalizaci odkazování Vypuštěna problematika, která může být řešena vnitroresortními předpisy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Změny v sgi' - mirari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
legislativa z sady
Legislativa - zásady
 • Důraz na dodržení rozsahu dle zmocnění
 • Nelze upravovat to, co je v zákoně, nebo ze zákona vyplývá
 • Snaha o minimalizaci odkazování
 • Vypuštěna problematika, která může být řešena vnitroresortními předpisy
 • Zohlednění legislativních pravidel v oblasti technických norem - zrušení odkazů
 • Technické podrobnosti do přílohy
katastr ln mapa
Katastrální mapa
 • Forma katastrální mapy - § 4
  • Digitální
  • Analogová
 • Souřadnicový systém
  • S-JTSK
  • S-SK
 • Katastrální vyhláška neobsahuje dělení na DKM a KMD – v návodu rozdělení zůstane – týká se procesu tvorby mapy
katastr ln mapa1
Katastrální mapa
 • Obsah katastrální mapy – redukce dalších prvků polohopisu - § 5
  • osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové závody
  • hrana koruny a střední dělicí pás silnice nebo dálnice
  • osa koryta vodního toku s šířkou koryta menší než 2 m
  • nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů
  • zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž a boží muka
katastr ln mapa2
Katastrální mapa
 • Ponechané další prvky polohopisu
  • Most
  • Propustek
 • Přechodné ustanovení - § 96:

Obsah katastrální mapy vyhotovené podle dřívějších právních předpisů může být proti ustanovením této vyhlášky odlišný do doby obnovy nebo revize katastrálního operátu.

katastr ln mapa3
Katastrální mapa
 • Není odkaz na ČSN 01 3411 – legislativní pravidla vlády
 • V  katastrálních mapách vyhotovených podle dřívějších právních předpisů v měřítku 1:1 250, 1:1 440, 1:2 500 a 1:2 880 se předměty jejich obsahu vyznačují mapovými značkami podle právních předpisů platných v době jejich vyhotovení; předměty, které neodpovídají obsahu katastrální mapy podle této vyhlášky, se však nově nevyznačují.
budovy
Budovy
 • Superficiální zásada se v podstatě netýká katastrální mapy
 • Geometrický plán se pro vyznačení budovy vyhotovuje, je-li „hlavní stavbou na pozemku“ § 30 KatZ (žádná změna)

„vedlejší stavba“ – na témže pozemku jako stavba hlavní – na základě předložení dokumentace skutečného provedení stavby (viz vyhláška č. 31/1995 Sb.- stavba tvoří obsah státního mapového díla) KP vyhotoví ZPMZ

„vedlejší stavba“ – na jiném pozemku než stavba hlavní – geometrický plán pro vyznačení budovy ( k tomuto pozemku je stavbou hlavní)

 • Z ObčZ lze vyčíst předpoklad, že pozemek, jehož je budova součástí, není chápán jen jako budovou zastavěná plocha
 • Tento přístup se vlivem daňových dopadů postupně vytrácel
 • Aplikace je na stavebních úřadech – vazba na zastavěný stavební pozemek
 • Budova se vyznačuje jen pokud je dokončená – nelze vyhotovit GP pro vyznačení rozestavěné budovy
orienta n mapa parcel
Orientační mapa parcel
 • § 96 odst. 4
 • V území, kde není katastrální mapa v digitální formě vedena v S-JTSK, vede katastrální úřad také orientační mapu parcel, která slouží k propojení katastru s jinými informačními systémy. Orientační mapu parcel tvoří obraz katastrální mapy přibližně transformovaný do S-JTSK doplněný definičními body parcel, budov a vodních děl. Orientační mapa v S-JTSK je doplňována informativním zobrazením změn v katastrální mapě.
obnova katastr ln ho oper tu
Obnova katastrálního operátu
 • Převod (včetně převodu KM-D do S-JTSK) upravují přechodná ustanovení
 • Pouze obecná informace, podrobnosti v resortních předpisech
 • Zjištěné změny již nebude možné vyznačovat na podkladě zaměření při obnově (bez GP)
zem m ick innosti pro ely katastru 74
Zeměměřické činnosti pro účely katastru - § 74
 • Z výčtu vypuštěna dokumentace skutečného provedení stavby – jedná se o výsledek zeměměřických činností ve výstavbě - sama o sobě neslouží pro účely katastru – podklad pro vyhotovení ZPMZ (GP)
 • Do výčtu doplněna dokumentace o ZPH – samotné zjišťování není zeměměřickou činností, vyhotovení dokumentace však ano – viz návod
 • Potvrzování GP - nadále postup podle části čtvrté správního řádu
 • Změny týkající se GP a ZPMZ ve zvláštní prezentaci
 • Vypuštěna úprava upřesněného přídělového plánu
ozna ov n hranic
Označování hranic
 • § 88 odst. 2 -mezník jen na body s kk3,4,5 (podněty z projednávání novely v roce 2009)
 • § 91 odst. 1 - Změna parametrů pro plastový hraniční znak – mezník s kotvou
ad