szkolenie pracownik w zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych
Download
Skip this Video
Download Presentation
Szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach DYDAKTYCZNYCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach DYDAKTYCZNYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach DYDAKTYCZNYCH. Opracował : Tadeusz Fórmanowicz. Regulacje prawne dotyczące szkoleń z zakresu bhp. Kodeks pracy art. 237 ² -2375 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 180 z póżn . zm.) Dyrektywy UE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach DYDAKTYCZNYCH' - minya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szkolenie pracownik w zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych

Szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach DYDAKTYCZNYCH

Opracował: Tadeusz Fórmanowicz

regulacje prawne dotycz ce szkole z zakresu bhp
Regulacje prawne dotyczące szkoleń z zakresu bhp
 • Kodeks pracy art. 237² -2375
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 180 z póżn. zm.)
 • Dyrektywy UE
podstawowe obowi zki pracodawcy
Podstawowe obowiązki pracodawcy

Art..207. [ Odpowiedzialność pracodawcy za stan bhp ]

 • Pracodawca ponosi odpowiedzialność za

stan bhp w zakładzie pracy.

 • Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie

i życie pracowników poprzez zapewnienie

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

w szczególności:

slide4

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki.

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia dotyczące poprawy warunków bhp oraz kontrolować wykonywanie tych poleceń.

3) zapewniać wykonywanie wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

4) zawiadomić na piśmie w terminie 30 dni właściwego inspektora pracy i właściwego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

prawa i obowi zki pracownika

Prawa i obowiązki pracownika

Art..210.[powstrzymanie się od wykonywania pracy]

W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają

przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie

zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika

albo gdy wykonywana przez niego praca

grozi takim niebezpieczeństwem innym

osobom, pracownik ma prawo powstrzymać

się od wykonywania pracy, powiadamiając o

tym niezwłocznie przełożonego.

slide6

Art..211.[ podstawowe obowiązki pracownika w zakresie bhp ] 1) znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym.2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie i wskazówek przełożonych. 3) dbać o należyty stan maszyn , urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy.

slide7

4) Stosować środki ochrony zbiorowej, a także

używać środki ochrony indywidualnej oraz odzieży

zgodnie z ich przeznaczeniem.

5) poddawać się wstępnym, okresowym i

kontrolnym badaniom lekarskim oraz stosować

się do wskazań lekarskich.

6) Niezwłocznie zawiadomić przełożonego

o zauważonym w zakładzie pracy wypadku

albo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego

oraz ostrzec współpracowników, a także inne

osoby znajdujące się w rejonie zagrożeniach,

o grożącym im niebezpieczeństwie.

odpowiedzialno pracownika art 108
Odpowiedzialność pracownika Art. 108

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować :

Karę upomnienia

Karę nagany

Karę pieniężną

ochrona pracy m odocianych art 200 203
Ochrona pracy młodocianych Art. 200-203

Młodocianym w rozumieniu KP jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Art.190 §

Do 16 lat (ferie 7) nie przekraczać godzin na dobę i

35 godzin w tygodniu. 30 min. przerwy śniadaniowej powyżej 4,5 godz. pracy.

Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych i nocnych

Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać 14 godz.

Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godz. nieprzerwanego odpoczynku który powinien obejmować niedzielę

ochrona pracy kobiet
Ochrona pracy kobiet

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia rodzaj tych prac.

slide11

Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. Art. 185

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego, chyba że...

Pracownicy w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4-go roku życia nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych i porze nocnej...

slide12

Pracodawca jest zobowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zlecone przez lekarza badania lekarskie związane z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy.

badania lekarskie
Badania lekarskie

Wstępne

Podczas przyjęcia do pracy

Pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe.

Okresowe

Kontrolne

po chorobie trwającą dłużej 30 dni

instrukta stanowiskowy
Instruktaż stanowiskowy

Co powinien obejmować instruktaż?

warunki pracy w salach lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach szkolnych, a także na zewnętrznym terenie szkoły (boisku) - oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne i ochronne;

ocenę ryzyka zawodowego związaną z wykonywaną pracą na danym stanowisku;

zasady i procedury postępowania w razie wypadku albo awarii;

slide15

Instruktaż należy rozpocząć od wstępnego zapoznania nauczyciela z miejscem wykonywania pracy (pomieszczeniem szkoły, szatni, toaletami itp.) oraz sposobem poruszania się po szkole. Powinien zatem poznać topografię zakładu.

slide16

Kolejnym zagadnieniem jest poinformowanie o odpowiedzialności za uczniów . Należy zwrócić tu uwagę nauczycielowi na zagrożenia mogące dotyczyć uczniów i sposoby organizacji zajęć mające wpływ na bezpieczeństwo, zarówno samego nauczyciela, jak i jego uczniów.

slide17

Należy także zapoznać szkolonego z instalacją alarmową ppoż.

Instrukcjami przeciwpożarowymi i miejscami usytuowania tych instrukcji,

oraz miejscem zainstalowania

i sposobem korzystania z

głównego wyłącznika prądu

i gazu

slide18

Pracownik powinien także znać drogi ewakuacyjne,

rozmieszczenie sprzętu ppoż.

i apteczki pierwszej pomocy.

slide19

Podczas instruktażu przypomnij szkolonemu pracownikowi numery telefonów alarmowych i zapoznaj go z numerami telefonów interwencyjnych oraz kontaktowych w szkole.

slide34

Cztery zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych:

Przed każdym użyciem skontroluj stan obudowy i przewód zasilający,

Wyłączaj z sieci chwytając za wtyczkę, nigdy za przewód,

Chroń urządzenia przed wodą,

Uważaj na przewód zasilający(nie może być poprowadzony po drogach komunikacyjnych).

definicja wypadku
DEFINICJA WYPADKU

Wypadek przy pracy to:

 • Zdarzenie nagłe
 • Wywołane przyczyną zewnętrzną
 • Powodujące uraz albo śmierć
 • Mające związek z pracą
rodzaje wypadk w
RODZAJE WYPADKÓW
 • Śmiertelny

do 6 miesięcy od wypadku

 • Ciężki

powoduje ciężkie uszkodzenia ciała

 • Zbiorowy

któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby

wypadki w drodze do lub z pracy
Wypadki w drodze do lub z pracy

Cechy wypadku:

 • Zdarzenie nagłe
 • Wywołane przyczyną zewnętrzną
 • Które nastąpiło w drodze do lub z pracy, jeżeli droga ta była najkrótsza lub najdogodniejsza i

nie została przerwana(dziecko w przedszkolu)

obowi zki pracownika w razie wypadku
OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W RAZIE WYPADKU
 • Zawiadomić o wypadku przełożonego
 • Zawiadomić inne osoby o grożącym im niebezpieczeństwie
 • Udzielić

pierwszej

pomocy

poszkodowanym

orzecznictwo s du najwy szego
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Wypadkiem przy pracy nie może być:

 • samobójstwo
 • obrażenia w przypadku bójki
 • przerwanie stosunku pracy, np. przez wyjście

do sklepu w celu nabycia artykułów żywnościowych

jakie obowi zki spoczywaj na pracowniku gdy zobaczy po ar
Jakie obowiązki spoczywają na pracowniku gdy zobaczy pożar?

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r

O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

„Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obwiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa”

przyczyny powstawania po ar w
Przyczyny powstawania pożarów
 • Nieostrożność ludzi (gromadzenie materiałów palnych)
 • Urządzenia elektryczne, mechaniczne (przedłużacze, niesprawne gniazdka)
 • Urządzenia grzewcze, oświetleniowe i kominkowe (stałe, odległości)
 • Samozapalenie, pioruny
 • Wyładowania elektryczności statycznej
 • Podpalenia
 • Palenie papierosów
slide45

KONIEC

Dziękuje za uwagę

ad