Kurs for instrukt rer  Kvalitet i Fagoppl ringen i B rum kommune

Kurs for instrukt rer Kvalitet i Fagoppl ringen i B rum kommune PowerPoint PPT Presentation


  • 192 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dagsplan. 08:30 15:30Roller i FagopplringenLrlingen som arbeidstaker fagarbeiderOppflging av lrlingen p opplringsstedVeiledning/vurdering2 pauser fr lunsj12:00 12:45 Lunsj2 pauser etter lunsj. Brum kommune, godkjent lrebedrift i fagene:. AktivitrBarne- og ungdomsarbeider

Download Presentation

Kurs for instrukt rer Kvalitet i Fagoppl ringen i B rum kommune

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Kurs for instruktører Kvalitet i Fagopplæringen i Bærum kommune Thon hotell Oslofjord, Sandvika 21.10.2011 Rolf Richardsen og Synnøve Skaga

2. Dagsplan 08:30 – 15:30 Roller i Fagopplæringen Lærlingen som arbeidstaker – fagarbeider Oppfølging av lærlingen på opplæringssted Veiledning/vurdering 2 pauser før lunsj 12:00 – 12:45 Lunsj 2 pauser etter lunsj

3. Bærum kommune, godkjent lærebedrift i fagene: Aktivitør Barne- og ungdomsarbeiderfag BUA Omsorgsfag / Helsearbeiderfag HFA Institusjonskokk IKT-servicefag / Dataelektroniker Kontor- og administrasjonsfag Snekkerfag Bilfag – reparasjon av lette kjøretøy Renholdsfag Kan gi opplæring i hele læreplanen

4. Læreplanen Reform 94 Kunnskapsløftet Vg1, Vg2 og Opplæring i bedrift/Vg3 Grunnleggende ferdigheter Skrive, lese, regne og digital kompetanse Læreplanforståelse Læreplanmål Opplæringsplan

5. Læringsmål = Det lærlingen skal kunne, vite og gjøre etter endt opplæring Holdningsmål Holdinger er lært, de kan endre retning, styrkes og svekkes ved læring Kunnskapsmål Teori som er pugget, Overføres til praksis, bruker teorien til nytenkning Ferdighetsmål Utfører i praksis

6. Opplæring i livets skole Pensum Formidles i ord og gjerninger Lært på skolen? Våre egne holdninger Lærlingene skal vokse og trives Eksempler

7. Rollene i fagopplæringen Fylkeskommunen: Videregående skoler Seksjon for videregående opplæring Prøvenemnd Lærebedriften Bærum kommune / Personalenheten Opplæringssted Instruktør Faglig leder Tjenesteleder

8. Rollene i fagopplæringen (Fylket) Videregående skoler Teoriundervisning av lærer Seksjon for videregående opplæring Godkjenner lærekontraktene Påser at vi følger lovverk og gir god opplæring Utbetaler tilskudd til kommunen pr lærekontrakt Prøvenemnd www.yrke.no

9. Rollene i fagopplæringen (Lærebedrift) Personalenheten Drifter fagopplæringen for Bærum kommune Arbeidsgiveransvar , lønns- og personalansvar Administrere utplassering av lærlingene Følger opp læringene ute på opplæringsstedene Fagansvar HFA og BUA Kurs og samlinger for lærlingene Fagråd, møter med instruktører Melder lærlingene opp til fagprøven

10. Krav til opplæringssted for å få lærling Har fagpersoner ansatt Ønsker å være opplæringssted, er gode på opplæring, skaper en god læringsarena Har bevisste rollemodeller Har kultur for læring og fornyelse Legger til rette for veiledning av lærlingen Er åpen for gjensidig evaluering Tverrfaglig samarbeid med Personalenheten - Fagopplæring Fordel at instruktør har fått informasjon om instruktørrollen før lærlingen kommer.

11. Forventninger – fra lærlingen Forventninger til opplæringsstedet Får opplæring Ansvar Trygghet Lønn Ferie Selvstendighet Kvalifiserte instruktører Tjenestested som ønsker å ha lærling Veiledning ”Er det så nøye da?”

12. Opplæringsstedets rolle Instruktøren: Er motivert for, tar daglig ansvar for lærlingen Har gode kunnskaper, god ambassadør for faget Tar imot lærlingen på en god måte Er tydelig - Forventningsavklaring!! Gir lærlingen opplæring, ”erstatter” læreren Viser lærlingen tillit Gir veiledning Sier fra når noe skurrer, tidlig nok! Har dialog med, og møter på samlinger i regi av Fagopplæringen, bruker e-mail. Halvårsevaluering

13. Opplæringsstedets rolle Tjenesteleder: Tar imot lærlingen, informerer om rutiner og regler som til andre ansatte Følger opp instruktøren Følger opp læringen Legger til rette for opplæring og veiledning 2 timer pr uke Lærlingen får reelle arbeidsoppgaver som kan mestre og vokse på Personalenhetens forlengede arm Informasjon om rettigheter og plikter, melder fravær Tar kontakt med Personalenheten ved behov

14. Opplæringsstedets rolle Faglig leder – flere alternativer Tjenesteleder, Fagkonsulent Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget – faglig leder i Personalenheten Formell kompetanse i faget Ansvar for at lærlingen får relevant opplæring ift læreplan og oppgaver på arbeidsplassen

15. Kriterier for å få læreplass Motivasjon for å bli fagarbeider Akseptable karakterer Personlig egnethet Referanse Evne til å lytte/kommunisere Språkforståelse (skriftlig og muntlig) Lite fravær Ordens- og atferdskarakter Digitale ferdigheter

16. Lærlingens vei til å bli fagarbeider Opplæring i arbeidsliv og fag Tar ansvar Viser initiativ, tar utfordringer Oppsøker nye læresituasjoner Tid til veiledning og oppgaveskriving Bruker teori Tar imot veiledning God arbeidstaker Dokumenterer opplæringen

17. Lærlingen som arbeidstaker Forventningsavklaring! Interessert i å gjøre en god jobb Frammøte Personlig melding av fravær – ikke sms Arbeidstid Medarbeider Rettigheter og plikter som oss andre ansatte Rett til opplæring etter opplæringsloven Tilgang til bruk av pc Fyller ut skjema

18. Oppfølging av lærlingen Samlinger for lærlinger i regi av Personalenheten Oppfølgingsmøter på opplæringssted Veiledning Vurdering Individuelle samtaler ved behov

19. Møte på opplæringssted Hva trenger dere oss i personalenheten til? Hva tenker dere at dere vil samarbeide med oss om? Hvor ofte er det behov at vi treffes? Sitt sammen 2+2Sitt sammen 2+2

20. Møte på opplæringssted Hensikt med møtet avklares i forkant Deltakere på møtet Lærling Instruktør Faglig leder Tjenesteleder Status Oppfølging av lærling og instruktør Problemstillinger man trenger avklaring på Evaluering Planlegging av fagprøve

21. Møte på opplæringssted Status: Organisering av opplæringen Opplæring på opplæringsstedet Plan for opplæring Tid til veiledning og oppgaveskriving Instruktørens tid med lærlingen Informasjon fra Personalenheten

22. Møte på opplæringssted Oppfølging av lærlingen Trives, mottak, får nødvendig opplæring Lærlingen som arbeidstaker Forventninger Overholder rettigheter og plikter Faglig veiledning og utvikling Oppfølging av skriftlige oppgaver Diskutere aktuelle problemstillinger – f.eks fravær

23. Møte på opplæringssted Oppfølging av instruktør Tilbud om kurs Aktuelle problemstillinger man ønsker avklaring på Oppgaveskriving

24. Møte på opplæringssted Halvårsevaluering Hensikt Hvordan gjennomføres Bruk av mal

25. Møte på opplæringssted Planlegging av fagprøve Tid for avvikling Kontaktperson Hvordan gjennomføres Arbeidsoppgaver som kan være relevante

26. Dokumentasjon Hensikten med dokumentasjonen Lærlingen dokumentere egen opplæring Dokumentere utført arbeid/oppgave Sette sammen teori og praksis – begrunne praksis Grunnlag for veiledning Kan benyttes til fagprøven Kan benyttes til senere jobb Instruktøren dokumenterer gjennomført opplæring Lærlingens dokumentasjon, oppgaver underveis

27. Kjennetegn på gode vurderingsrutiner Målrettet, baserer seg på dokumentasjon Foregår regelmessig Gir grunnlag for korrigering underveis Gir grunnlag for dialog og refleksjon Synliggjør oppnådde resultater Peker framover mot nye utfordringer

28. Vurdering Underveisvurdering Daglig og ukentlig veiledning Min 1 skriftlig oppgave hvert halvår Beskrive arbeidsoppdraget Gi bakgrunnsinformasjon Planlegging, Gjennomføring, Vurdering Vurderes etter avtalte kriterier Planlegging, gjennomføring, vurdering, helhet tidsbruk, selvstendighet

29. Vurdering Halvårsvurdering fra instruktør/faglig leder Lærlingen har rett på skriftlig vurdering hvert halvår Bakgrunn for vurdering Observasjoner Innspill fra kolleger Teoretiske oppgaver Veiledning underveis

30. Feed-back / Veiledning Gi mye feed-back Mer ros (offentlig) enn ris (privat) Tilpasset situasjonen Vær konkret Registrere endringer Følge dem opp Skille vesentlig fra uvesentlig Stille spørsmål som får lærlingen til å tenke/reflektere

31. Veiledning Målsetning: Legge til rette for faglig utvikling og utvikling av yrkesidentitet Sette ord på, tenke over en handling/situasjon Lære seg å kommunisere Bidra til bevisstgjøring – gjør det mulig å forandre praksis Hjelp til å se på saken med nye øyne Gjøre lærlingen ansvarlig, stimulere til motivasjon og innsats

32. Veiledningsmetoder Mestrings- og løsningsfokus Tema Vær profesjonell – skille mellom egne og lærlingens behov Logg /Oppgave – grunnlag for refleksjon Stille spørsmål fortell meg.. hva ville du tenkt hvis.. Bevisstgjøring av språk og ordbruk

33. Når veileder vi? Fast tid hver uke Før en spesiell oppgave skal utføres Etter at et oppdrag er utført – refleksjon I forbindelse med skriftlige oppgaver Planlegging, vurdering, refleksjon For å gi ros etter vel utført oppgave

34. Veiledningssituasjonen Avtalt tidspunkt Uten forstyrrelser/støy Avklare med kolleger at man får sitte i fred Trygg situasjon for lærlingen Være åpen for spørsmål, det som kan komme Være tydelig voksen Være ærlig Gi valgmuligheter/snakke om konsekvenser Ha en struktur på samtalen Gode spørsmål

35. Kommunikasjon For å hjelpe en annen må jeg kunne forstå mer enn han, men først og fremst forstå det han forstår (Kierkegaard) Vårt menneskesyn bunner i vårt verdisystem Verdiene våre viser seg i forhold til vår tilnærming til andre mennesker, i våre holdninger og våre handlinger. Åpenhet – Respekt - Mot

36. Kommunikasjon i veiledning Positivt utgangspunkt – ny situasjon, nye muligheter Ha tillit til /tro godt om vedkommende Vær tilstede mentalt, da observerer du og lytter best Lytt, tillat at det blir pause i samtalen Unngå å tolke! Samsvar mellom kroppsspråk, ord og holdninger Ta selv ansvar for budskapet Ta ansvar for å oppklare og unngå misforståelser Smitteeffekt – tillit – optimisme – smil - sinnstilstand Gi oppmuntring

37. Opplæringen ikke som forventet? Eksempler arbeidstakerrolle Passiv i arbeidssituasjonen, Tar ikke initiativ Virker umotivert Mye syk Kommer stadig for seint Har stadig en unnskyldning for at ting ikke er gjort Lærlingen ønsker ikke å utføre oppgaver hun blir bedt om Eksempler fagarbeider Skriver ikke oppgaver Tar ikke veiledning Sms/mail/tlf fra lærlingen om at mistrives Telefon fra instruktør/tjenesteleder om at det ikke fungerer

38. Hva gjør vi når opplæringen ikke blir som forventet? Hvem gjør hva? Instruktør Tjenesteleder Personalenheten Når? Går det over? Hvor lang tid har dette vart? Si fra!!

39. Hva gjør vi når opplæringen ikke blir som forventet? Hva gjør vi? Samtale med lærling på opplæringsstedet Melde fra til Rolf/Synnøve som tar samtale Oppklare misforståelser Avklare forventninger Være løsningsfokusert, hva fungerer Oppfølgingsmøter Evt. samarbeid med PPT Flytte lærlingen til annet sted Advarsel Heve lærekontrakten

40. Elever i arbeidspraksis fra videregående skoler Samarbeid med Videregående skoler (vgs) Arbeidspraksis en måte å få tak i ny lærling gi en smakebit på faget realistiske arbeidsoppgaver/-situasjoner

41. Elever i arbeidspraksis Tar godt imot elever som kommer ut i praksis fra skolen (før de blir lærlinger) Har fagpersoner ansatt Har bevisste rollemodeller Legger til rette for veiledning av eleven Har kultur for læring og fornyelse Finner gode arbeidsoppgaver som elevene kan mestre

42. Takk for i dag! Grunnlaget for læring Nysgjerrighet – åpenhet – undring

43. Personalenheten - Fagopplæring Rolf Richardsen Mobil: 918 10 162 Tlf: 67 50 46 37 rolf.richardsen@ baerum.kommune.no Synnøve Skaga Mobil: 90 56 53 24 Tlf: 67 50 46 36 synnove.skaga@ baerum.kommune.no

  • Login