USTAWA Z DNIA 5 SIERPNIA 2010 r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH (generalne zmiany) - PowerPoint PPT Presentation

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany
Download
1 / 128

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

J A W N E. USTAWA Z DNIA 5 SIERPNIA 2010 r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH (generalne zmiany). mgr inż. Marek ANZEL. J A W N E. J A W N E. „ Przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy ”.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

USTAWA Z DNIA 5 SIERPNIA 2010 r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH (generalne zmiany)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

J A W N E

USTAWAZ DNIA 5 SIERPNIA 2010 r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH(generalne zmiany)

mgr in. Marek ANZEL

J A W N E


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

J A W N E

Przepisy ustawy redaguje si tak, aby dokadnie i w sposb zrozumiaydla adresatw zawartych w nich norm wyraay intencje prawodawcy.

6. Rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. 2002.100.908)

2

J A W N E


Rozdzia i przepisy og lne

Rozdzia IPrzepisy oglne

3


Sprecyzowano niekt re poj cia u ywane w uoin w tym

Sprecyzowano niektre pojcia uywane w UOIN, w tym:

 • rkojmia zachowania tajemnicy - zdolno osoby do spenienia ustawowych wymogw dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, stwierdzona wwyniku przeprowadzenia postpowania sprawdzajcego;

2014-08-15

4


Sprecyzowano niekt re poj cia u ywane w uoin w tym1

Sprecyzowano niektre pojcia uywane w UOIN, w tym:

 • przetwarzanie informacji niejawnych wszelkie operacje wykonywane wodniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, wszczeglnoci ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostpnianie;

2014-08-15

5


Sprecyzowano niekt re poj cia u ywane w uoin w tym2

Sprecyzowano niektre pojcia uywane w UOIN, w tym:

 • system teleinformatyczny system teleinformatyczny wrozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn* (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z pn. zm.);

  * system teleinformatyczny - zesp wsppracujcych ze sob urzdze informatycznych i oprogramowania, zapewniajcy przetwarzanie i przechowywanie, a take wysyanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc waciwego dla danego rodzaju sieci urzdzenia kocowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne.

2014-08-15

6


Sprecyzowano niekt re poj cia u ywane w uoin w tym3

Sprecyzowano niektre pojcia uywane w UOIN, w tym:

 • audyt bezpieczestwa systemu teleinformatycznego jest weryfikacja poprawnoci realizacji wymaga i procedur, okrelonych wdokumentacji bezpieczestwa systemu teleinformatycznego;

2014-08-15

7


Sprecyzowano niekt re poj cia u ywane w uoin w tym4

Sprecyzowano niektre pojcia uywane w UOIN, w tym:

 • przedsibiorca to przedsibiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2lipca 2004 r. oswobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz.1095, zpn. zm.) lub kada inna jednostka organizacyjna, niezalenie od formy wasnoci, ktrzy w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zamierzaj realizowa lub realizuj zwizane z dostpem do informacji niejawnych umowy lub zadania wynikajce zprzepisw prawa;

2014-08-15

8


Sprecyzowano niekt re poj cia u ywane w uoin w tym5

Sprecyzowano niektre pojcia uywane w UOIN, w tym:

 • kierownik przedsibiorcy:

  kierownik przedsibiorcy jest kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisw ustawy;

2014-08-15

9


Sprecyzowano niekt re poj cia u ywane w uoin w tym6

Sprecyzowano niektre pojcia uywane w UOIN, w tym:

 • kierownik przedsibiorcy:

  czonek jednoosobowego zarzdu lub innego jednoosobowego organu zarzdzajcego, a jeeli organ jest wieloosobowy cay organ albo czonek lub czonkowie tego organu wyznaczeni co najmniej uchwa zarzdu do penienia funkcji kierownika przedsibiorcy, z wyczeniem penomocnikw ustanowionych przez ten organ lub jednostk;

2014-08-15

10


Sprecyzowano niekt re poj cia u ywane w uoin w tym7

Sprecyzowano niektre pojcia uywane w UOIN, w tym:

 • kierownik przedsibiorcy:

 • w przypadku spki jawnej i spki cywilnej kierownikiem przedsibiorcy s wsplnicy prowadzcy sprawy spki,

 • w przypadku spki partnerskiej wsplnicy prowadzcy sprawy spki albo zarzd,

 • w odniesieniu do spki komandytowej i spki komandytowo-akcyjnej komplementariusze prowadzcy sprawy spki;

2014-08-15

11


Sprecyzowano niekt re poj cia u ywane w uoin w tym8

Sprecyzowano niektre pojcia uywane w UOIN, w tym:

 • kierownik przedsibiorcy:

 • w przypadku osoby fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz kierownikiem przedsibiorcy jest ta osoba;

 • za kierownika przedsibiorcy uwaa si rwnie likwidatora, a take syndyka lub zarzdc ustanowionego wpostpowaniu upadociowym;

2014-08-15

12


Sprecyzowano niekt re poj cia u ywane w uoin w tym9

Sprecyzowano niektre pojcia uywane w UOIN, w tym:

 • ryzyko kombinacja prawdopodobiestwa wystpienia zdarzenia niepodanego ijego konsekwencji;

 • szacowanie ryzyka jest caociowy proces analizy i oceny ryzyka;

 • zarzdzanie ryzykiem s skoordynowane dziaania w zakresie zarzdzania bezpieczestwem informacji zuwzgldnieniem ryzyka;

2014-08-15

13


Sprecyzowano niekt re poj cia u ywane w uoin w tym10

Sprecyzowano niektre pojcia uywane w UOIN, w tym:

 • zatrudnienie jest rwnie odpowiednio powoanie, mianowanie lub wyznaczenie.

2014-08-15

14


Sprecyzowano niekt re poj cia u ywane w uoin w tym11

Sprecyzowano niektre pojcia uywane w UOIN, w tym:

 • Do postpowa sprawdzajcych, kontrolnych postpowa sprawdzajcych oraz postpowa bezpieczestwa przemysowego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pn. zm.).

2014-08-15

15


Rozdzia ii klasyfikowanie informacji niejawnych

Rozdzia IIKlasyfikowanie informacji niejawnych


Obowi zywa b dzie w pewnym sensie jedynie tajemnica pa stwowa o 4 klauzulach tajno ci

Obowizywa bdzie w pewnym sensie jedynie tajemnica pastwowao 4 klauzulach tajnoci:

 • cile tajne;

 • tajne;

 • poufne;

 • zastrzeone.

2014-08-15

17


Ci le tajne

cile tajne:

Ujawnienie tej informacji spowodowa moe wyjtkowo powan szkod dla Polski, a ktre dotycz polityki midzynarodowej, obronnoci pastwa, czynnoci operacyjno-rozpoznawczych sub wywiadu i kontrwywiadu, bd te maj bezporednie znaczenie dla niepodlegoci i porzdku konstytucyjnego RP.

2014-08-15

18


Nieuprawnione ujawnienie ci le tajne

nieuprawnione ujawnienie cile tajne:

 • zagrozi niepodlegoci, suwerennoci lub integralnoci terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej;

 • zagrozi bezpieczestwu wewntrznemu lub porzdkowi konstytucyjnemu Rzeczypospolitej Polskiej;

 • zagrozi sojuszom lub pozycji midzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej;

 • osabi gotowo obronn Rzeczypospolitej Polskiej;

2014-08-15

19


Nieuprawnione ujawnienie ci le tajne1

nieuprawnione ujawnienie cile tajne:

 • moe doprowadzi do identyfikacji funkcjonariuszy, onierzy lub pracownikw sub odpowiedzialnych za realizacj zada wywiadu lub kontrwywiadu, ktrzy wykonuj czynnoci operacyjno-rozpoznawcze, jeeli zagrozi to bezpieczestwu wykonywanych czynnoci lub moe doprowadzi do identyfikacji osb udzielajcych im pomocy wtym zakresie;

2014-08-15

20


Nieuprawnione ujawnienie ci le tajne2

nieuprawnione ujawnienie cile tajne:

 • zagrozi lub moe zagrozi yciu lub zdrowiu onierzy, funkcjonariuszy lub pracownikw, ktrzy wykonuj czynnoci operacyjno-rozpoznawcze, lub osb udzielajcych im pomocy wtym zakresie;

 • zagrozi lub moe zagrozi yciu lub zdrowiu wiadkw koronnych lub osb dla nich najbliszych albo wiadkw, o ktrych mowa w art. 184 ustawy z dnia 6czerwca 1997 r. Kodeks postpowania karnego lub osb dlanich najbliszych.

2014-08-15

21


Tajne

tajne:

Ujawnienie tej informacji spowodowa moe powane szkody dla Polski w obszarze polityki midzynarodowej, obronnoci, ochrony suwerennoci i porzdku konstytucyjnego, interesw gospodarczych pastwa, a take dziaa operacyjno-rozpoznawczych sub do tego uprawnionych.

2014-08-15

22


Nieuprawnione ujawnienie tajne

nieuprawnione ujawnienie tajne:

 • uniemoliwi realizacj zada zwizanych z ochron suwerennoci lub porzdku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;

 • pogorszy stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z innymi pastwami lub organizacjami midzynarodowymi;

 • zakci przygotowania obronne pastwa lub funkcjonowanie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2014-08-15

23


Nieuprawnione ujawnienie tajne1

nieuprawnione ujawnienie tajne:

 • utrudni wykonywanie czynnoci operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych wcelu zapewnienia bezpieczestwa pastwa lub cigania sprawcw zbrodni przez suby lub instytucje do tego uprawnione;

 • w istotny sposb zakci funkcjonowanie organw cigania iwymiaru sprawiedliwoci;

 • przyniesie strat znacznych rozmiarw w interesach ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

2014-08-15

24


Poufne

poufne:

Ujawnienie tej informacji spowoduje szkod Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze polityki midzynarodowej, obronnoci, porzdku publicznego lub bezpieczestwa obywateli, utrudnioby wykonywanie ustawowych zada przez organy, suby lub instytucje odpowiedzialne za ochron bezpieczestwa, osabioby system finansowy Polski lub narazioby na szkod interesy ekonomiczne lub funkcjonowanie gospodarki narodowej.

2014-08-15

25


Nieuprawnione ujawnienie poufne

nieuprawnione ujawnienie poufne:

 • utrudni prowadzenie biecej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;

 • utrudni realizacj przedsiwzi obronnych lub negatywnie wpynie na zdolno bojow Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 • zakci porzdek publiczny lub zagrozi bezpieczestwu obywateli;

 • utrudni wykonywanie zada przez suby lub instytucje odpowiedzialne za ochron bezpieczestwa lub podstawowych interesw Rzeczypospolitej Polskiej;

2014-08-15

26


Nieuprawnione ujawnienie poufne1

nieuprawnione ujawnienie poufne:

 • utrudni wykonywanie zada przez suby lub instytucje odpowiedzialne za ochron porzdku publicznego, bezpieczestwa obywateli lub ciganie sprawcw przestpstw iprzestpstw skarbowych oraz przez organy wymiaru sprawiedliwoci;

 • zagrozi stabilnoci systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej;

 • wpynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej.

2014-08-15

27


Zastrze one

zastrzeone:

Nieuprawnione ujawnienie tej informacji moe szkodliwie wpyn nawykonywanie przez organy wadzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zada wzakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczestwa publicznego, przestrzegania praw i wolnoci obywateli, wymiaru sprawiedliwoci albo interesw ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

2014-08-15

28


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Zrezygnowano z rozbudowanych formalnych WYKAZW informacji niejawnych, na rzecz jednoznacznego zobowizania wytwrcw informacji do kierowania si nowymi definicjami poszczeglnych klauzul.

2014-08-15

29


Przestaj obowi zywa czasy ochrony informacji niejawnych

przestaj obowizywa czasy ochrony informacji niejawnych:

 • moliwo okrelenia z gry daty lub wydarzenia, po ktrym nastpi zniesienie lub zmiana klauzuli tajnoci;

 • zniesienie lub zmiana klauzuli tajnoci moliwa bdzie wycznie w przypadku podjcia pisemnej zgody przez osob uprawnion do podpisania dokumentu lub jej przeoonego.

2014-08-15

30


Przestaj obowi zywa czasy ochrony informacji niejawnych1

przestaj obowizywa czasy ochrony informacji niejawnych:

 • Pisemn zgod na zniesienie lub zmian klauzuli tajnoci cile tajne, wyraa kierownik jednostki organizacyjnej, w ktrej materiaowi zostaa nadana klauzula tajnoci.

2014-08-15

31


Przestaj obowi zywa czasy ochrony informacji niejawnych2

przestaj obowizywa czasy ochrony informacji niejawnych:

 • Kierownicy jednostek organizacyjnych przeprowadzaj nie rzadziej ni raz na pi lat przegld materiaw w celu ustalenia, czy speniaj ustawowe przesanki ochrony.

2014-08-15

32


Zawy anie zani anie klauzul

zawyanie, zanianie klauzul

 • Odbiorca materiau, w przypadku stwierdzenia wyranego zawyenia lub zanienia klauzuli tajnoci, zwraca si do osoby, ktra j nadaa, albo przeoonego tej osoby zwnioskiem o dokonanie stosownej zmiany.

 • W przypadku odmowy dokonania zmiany lub nieudzielenia odpowiedzi w cigu 30 dni od daty zoenia wniosku odbiorca moe zwrci si odpowiednio do ABW lub SKW o rozstrzygnicie sporu.

2014-08-15

33


Zawy anie zani anie klauzul1

zawyanie, zanianie klauzul

 • Spr, o ktrym mowa na poprzednim slajdzie, ABW lub SKW rozstrzyga w terminie 30 dni od daty zoenia wniosku o rozstrzygnicie sporu.

2014-08-15

34


Rozdzia iii organizacja ochrony informacji niejawnych

Rozdzia IIIOrganizacja ochrony informacji niejawnych


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Wprowadzenie jednej krajowej wadzy bezpieczestwa odpowiedzialnej za ochron informacji niejawnych wymienianych z NATO, Uni Europejsk lub innymi organizacjami midzynarodowymi:

 • Funkcj krajowej wadzy bezpieczestwa bdzie peni Szef ABW, natomiast jej zadania wobec podmiotw sfery wojskowej bd wykonywane za porednictwem Szefa SKW.

 • W kompetencjach szefa SKW pozostanie prowadzenie postpowa sprawdzajcych oraz wydawanie powiadcze, wiadectw i certyfikatw w sferze wojskowej.

2014-08-15

36


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Zakres kontroli ABW i SKW obejmowa bdzie caoksztat spraw zwizanych z zabezpieczeniem informacji niejawnych (do tej pory tylko tajemnica pastwowa).

 • Zakres kontroli uzupeniono o moliwo dania udostpnienia do kontroli jawnych systemw TI (wycznie w przypadku uprzedniego ustalenia okolicznoci wskazujcych na przetwarzania w tych systemach informacji niejawnych).

2014-08-15

37


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Znaczne rozszerzenie kontroli prawidowoci postpowa sprawdzajcych (proponowane zapisy przewiduj moliwo kontrolowania postpowa prowadzonych przez ABW i SKW) .

 • Kontrole zabezpieczenia informacji bd odbywa si w oparciu o przepisy ustawy o Najwyszej Izbie Kontroli.

2014-08-15

38


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Uszczegowiono zakres odpowiedzialnoci kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie OIN:

  Kierownik jednostki organizacyjnej, w ktrej s przetwarzane informacje niejawne, odpowiada za ich ochron, w szczeglnoci za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony.

2014-08-15

39


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Kierownikowi jednostki organizacyjnej bezporednio podlega zatrudniony przez niego penomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

 • Penomocnikiem ochrony oraz zastpc penomocnika moe by osoba, ktra posiada wyksztacenie wysze(przepis stosuje si do penomocnikw ochrony izastpcw penomocnikw ochrony zatrudnionych po dniu wejcia w ycie ustawy).

2014-08-15

40


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Do zada penomocnika ochrony naley:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie rodkw bezpieczestwa fizycznego;

 • zapewnienie ochrony systemw TI, w ktrych s przetwarzane informacje niejawne;

 • zarzdzanie ryzykiem bezpieczestwa informacji niejawnych, wszczeglnoci szacowanie ryzyka;

2014-08-15

41


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Nowe, bardzo wane zadanie dla pionu ochrony, stosowanie zarzdzania ryzykiem pozwoli na indywidualne okrelanie wymogw bezpieczestwa fizycznego i teleinformatycznego. Umoliwi to istotne ograniczenie nadmiernych wymogw oraz zwizanych z nimi wydatkw przez dopasowanie stosowanych rodkw ochrony do liczby i wagi chronionych informacji oraz rzeczywistego (a nie formalnego) poziomu istniejcych dla nich zagroe.

2014-08-15

42


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Do zada penomocnika ochrony naley:

 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisw o ochronie tych informacji, w szczeglnoci okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiaw iobiegu dokumentw;

2014-08-15

43


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Do zada penomocnika ochrony naley:

 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagajcego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, wtym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (do tej pory zapis ten dotyczy wycznie tajne i cile tajne) i nadzorowanie jego realizacji;

 • prowadzenie szkole w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 • prowadzenie postpowa sprawdzajcych;

2014-08-15

44


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Do zada penomocnika ochrony naley:

 • prowadzenie aktualnego wykazu osb zatrudnionych lub penicych sub wjednostce organizacyjnej albo wykonujcych czynnoci zlecone, ktre posiadaj uprawnienia do dostpu do informacji niejawnych, oraz osb, ktrym odmwiono wydania lub cofnito powiadczenie bezpieczestwa;

2014-08-15

45


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Do zada penomocnika ochrony naley:

 • przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW danych osb uprawnionych do dostpu doinformacji niejawnych, atake osb, ktrym odmwiono wydania powiadczenia bezpieczestwa lub wobec ktrych podjto decyzj o cofniciu powiadczenia bezpieczestwa (zakres danych przedstawiono w art. 73 ust. 2).

2014-08-15

46


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Pion ochrony:

Zadania, o ktrych mowa powyej, penomocnik ochrony realizuje przy pomocy wyodrbnioneji podlegej mu komrki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych, zwanej dalej pionem ochrony, jeeli jest ona utworzona w jednostce organizacyjnej.

2014-08-15

47


Rozdzia iv szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Rozdzia IVSzkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych


Zmiana tematyki szkole

Zmiana tematyki szkole

zapoznanie z:

 • przepisami dotyczcymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialnoci karnej, dyscyplinarnej i subowej za ich naruszenie, w szczeglnoci za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych;

2014-08-15

49


Zmiana tematyki szkole1

Zmiana tematyki szkole

zapoznanie z:

 • zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbdnym do wykonywania pracy lub penienia suby, z uwzgldnieniem zasad zarzdzania ryzykiem bezpieczestwa informacji niejawnych, w szczeglnoci szacowania ryzyka;

 • sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postpowania wsytuacjach zagroenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia.

2014-08-15

50


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Obowizek dla ABW i SKW prowadzenia szkole kierownikw jednostek organizacyjnych, w ktrych s przetwarzane informacje niejawne oklauzuli cile tajne lub tajne;

 • Szkolenia te prowadzone bd wsplniez penomocnikami ochrony.

2014-08-15

51


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Wszystkie osoby majce dostp do informacji niejawnych bd szkolone w zakresie ochrony tych informacji nie rzadziej ni co 5 lat (do tej pory przepis ten obowizywa jedynie POIN i ich zastpcw).

2014-08-15

52


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Odbierajc zawiadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, osoba przeszkolona skada pisemne owiadczenie o zapoznaniu si zprzepisami o ochronie informacji niejawnych.

2014-08-15

53


Rozdzia v bezpiecze stwo osobowe

Rozdzia VBezpieczestwo osobowe

54


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Zniesienie wymogu okrelenia przez kierownika jednostki organizacyjnej:

  stanowisk lub rodzajw prac zleconych, z ktrymi moe czy si dostp do informacji niejawnych, odrbnie dla kadej klauzuli tajnoci.

2014-08-15

55


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Zniesienie obowizku prowadzenia postpowa sprawdzajcych wobec osb, ktre maj uzyska dostp do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeone.

 • Dostp do ww. informacji bdzie moliwy na podstawie pisemnego upowanienia kierownika jednostki organizacyjnej po odbyciu stosownego przeszkolenia.

2014-08-15

56


Dwa rodzaje post powa sprawdzaj cych

Dwa rodzaje postpowa sprawdzajcych:

 • Zwyke prowadzone przez penomocnikw ochrony (do poufne)

 • Poszerzone prowadzone przez ABW lub SKW (do cile tajne i tajne).

2014-08-15

57


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Bez wzgldu na klauzul dostpu do informacji niejawnych, suby ochrony pastwa bd prowadzi postpowania poszerzone wobec:

 • Kierownikw jednostek organizacyjnych (uniknicie sytuacji, w ktrej POIN prowadzi postpowanie sprawdzajce wobec swojego pracodawcy).

 • Penomocnikw ochrony i ich zastpcw.

2014-08-15

58


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • W odniesieniu do ww. osb wydawane bd powiadczenia bezpieczestwa upowaniajce do dostpu do informacji niejawnych o takiej klauzuli, jaka zostaa wskazana we wniosku lub poleceniu.

2014-08-15

59


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Znosi si automatyczny zakaz posiadania PB przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem, nakazujc ocen wtpliwoci zwizanych z tym faktem (pozwoli to na wyeliminowanie przypadkw automatycznego cofania PB osobom skazanym na bardzo niskie wyroki za czyny nie majce faktycznie adnego wpywu na ocen rkojmi zachowania tajemnicy).

2014-08-15

60


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • doprowadzio to bezporednio do ujawnienia informacji osobom nieuprawnionym,

 • byo wynikiem celowego dziaania,

 • stwarzao realne zagroenie ich nieuprawnionego ujawnienia inie miao charakteru incydentalnego,

 • dopucia si go osoba szczeglnie zobowizana na podstawie ustawy do ochrony informacji niejawnych: penomocnik ochrony, jego zastpca lub kierownik kancelarii tajnej.

Doprecyzowano zapis dotyczcy wtpliwoci powstaych w trakcie postpowania sprawdzajcego w zakresie niewaciwego postpowania z informacjami niejawnymi:

2014-08-15

61


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Decyzja o odmowie wydania powiadczenia bezpieczestwa powinna zawiera midzy innymi podstaw prawn oraz uzasadnienie faktyczne i prawne

 • Mona odstpi od uzasadnienia faktycznego lub je ograniczy w zakresie, w jakim udostpnienie informacji osobie sprawdzanej mogoby spowodowa istotne zagroenie .

 • Uzasadnienie faktyczne w czci zawierajcej informacje niejawne podlega ochronie na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie.

2014-08-15

62


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Wszystkie czynnoci przeprowadzone w toku postpowa sprawdzajcych musz by rzetelnie udokumentowane i powinny by zakoczone przed upywem 3 miesicy oddnia:

 • zoenia do penomocnika ochrony wypenionej ankiety bezpieczestwa osobowego lub

 • zoenia wniosku o przeprowadzenie postpowania sprawdzajcego wraz zwypenion ankiet.

2014-08-15

63


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

W przypadku niedotrzymania terminu, o ktrym mowa na poprzednim slajdzie, organ prowadzcy postpowanie informuje, na wniosek osoby sprawdzanej, o przewidywanym terminie zakoczenia postpowania oraz jeeli nie naruszy to zasad ochrony informacji niejawnych o powodach przeduania si postpowania.

2014-08-15

64


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Ankieta bezpieczestwa osobowego, po wypenieniu, stanowi tajemnic prawnie chronion i podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych:

  • oklauzuli tajnoci poufne w przypadku poszerzonego postpowania sprawdzajcego;

  • oklauzuli tajnoci zastrzeone wprzypadku zwykego postpowania sprawdzajcego.

2014-08-15

65


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Zwyke postpowanie sprawdzajce obejmuje:

 • sprawdzenie, w niezbdnym zakresie, w ewidencjach, rejestrach ikartotekach, wszczeglnoci w Krajowym Rejestrze Karnym oraz Centralnym Zarzdzie Suby Wiziennej ;

 • sprawdzenie w ewidencjach i kartotekach niedostpnych powszechnie ;

 • sprawdzenie akt stanu cywilnego dotyczcych osoby sprawdzanej.

2014-08-15

66


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Organ prowadzcy poszerzone postpowanie sprawdzajce moe zobowiza osob sprawdzan do poddania si specjalistycznym badaniom oraz udostpnienia wynikw tych bada. Lekarzowi przeprowadzajcemu to badanie udostpnia si dokumentacj medyczn osoby sprawdzanej w zakresie dotyczcym zdiagnozowania wtpliwoci (o chorobie psychicznej lub innych zakceniach czynnoci psychicznych, uzalenienia od alkoholu, rodkw odurzajcych lub substancji psychotropowych).

2014-08-15

67


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Uszczegowiono zakres zawieszania postpowa sprawdzajcych:

 • trwajca powyej 30 dni choroba osoby sprawdzanej, uniemoliwiajca skuteczne przeprowadzenie postpowania sprawdzajcego;

 • wyjazd za granic osoby sprawdzanej na okres przekraczajcy 30dni;

2014-08-15

68


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Uszczegowiono zakres zawieszania postpowa sprawdzajcych:

 • gdy ocena dawania rkojmi zachowania tajemnicy zaley od uprzedniego rozstrzygnicia zagadnienia przez inny organ, wszczeglnoci w przypadku wszczcia przeciwko osobie sprawdzanej postpowania karnego w sprawie oprzestpstwo umylne cigane z oskarenia publicznego;

2014-08-15

69


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

O zawieszeniu postpowania sprawdzajcego oraz o jego podjciu organ prowadzcy postpowanie sprawdzajce zawiadamia wnioskodawc, penomocnika ochrony i osob sprawdzan.

2014-08-15

70


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

kontrolne postpowania sprawdzajce:

W przypadkach uzasadnionych wzgldami bezpieczestwa pastwa kontrolne postpowanie sprawdzajce moe zosta przeprowadzone przez ABW albo SKW.

2014-08-15

71


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

O wszczciu kontrolnego postpowania sprawdzajcego zawiadamia si:

 • kierownika jednostki organizacyjnej lub osob uprawnion do obsady stanowiska;

 • penomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej;

 • osob sprawdzan.

O wszczciu kontrolnego postpowania sprawdzajcego suby ochrony pastwa lub penomocnik ochrony zawiadamiay kierownika jednostki organizacyjnej lub osob odpowiedzialn za obsad stanowiska.

Po otrzymaniu zawiadomienia kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba odpowiedzialna za obsad stanowiska informowali osob sprawdzan .

72


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczciu kontrolnego postpowania sprawdzajcego kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba uprawniona do obsady stanowiska uniemoliwia osobie sprawdzanej dostp do informacji niejawnych.

suby ochrony pastwa lub penomocnik ochrony zawiadamiay kierownika jednostki organizacyjnej lub osob odpowiedzialn za obsad stanowiska o wszczciu kontrolnego postpowania sprawdzajcego wraz z wnioskiem o ograniczenie lub wyczenie dostpu do informacji niejawnych osobie sprawdzanej.

Po otrzymaniu zawiadomienia kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba odpowiedzialna za obsad stanowiska ograniczay lub wyczay dostp do informacji niejawnych.

73


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Uszczegowiono okres przeprowadzania kontrolnych postpowa sprawdzajcych.

Wszystkie czynnoci przeprowadzone w toku kontrolnych postpowa sprawdzajcych musz by rzetelnie udokumentowane i powinny by zakoczone przed upywem 6miesicy od dnia wszczcia postpowania, z moliwoci, w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, jednorazowego przeduenia okolejne 6 miesicy.

2014-08-15

74


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Uszczegowiono okres przeprowadzania kontrolnych postpowa sprawdzajcych.

Gdy kontrolne postpowanie sprawdzajce nie zostanie zakoczone przed upywem 12 miesicy od dnia jego wszczcia, musi ono zosta zakoczone decyzj o umorzeniu postpowania.

2014-08-15

75


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Uszczegowiono zakres uznawania powiadcze bezpieczestwa.

Nie przeprowadza si postpowania sprawdzajcego, jeeli osoba, ktrej ma ono dotyczy, przedstawi powiadczenie bezpieczestwa odpowiednie do wymaganej klauzuli tajnoci, z wyjtkiem powiadcze bezpieczestwa wydanych w wyniku przeprowadzenia postpowa sprawdzajcych przez AW, CBA, Biuro Ochrony Rzdu, Policj, Sub Wizienn, SWW, Stra Graniczn, andarmeri Wojskow.

2014-08-15

76


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Uszczegowiono zakres uznawania powiadcze bezpieczestwa.

Powiadczenia bezpieczestwa wydane w wyniku przeprowadzenia postpowa sprawdzajcych, o ktrych mowa powyej (AW, CBA, Biuro Ochrony Rzdu, Policj, Sub Wizienn, SWW, Stra Graniczn, andarmeri Wojskow), zachowuj wano wycznie wokresie pracy lub suby w organie, ktry przeprowadzi postpowanie sprawdzajce.

2014-08-15

77


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Uszczegowiono zakres uznawania powiadcze bezpieczestwa.

Jeeli wobec osoby posiadajcej wane powiadczenie bezpieczestwa, wydane przez ABW, SKW, AW lub SWW, zostanie skierowany wniosek o przeprowadzenie postpowania sprawdzajcego w celu wydania powiadczenia bezpieczestwa organizacji midzynarodowej, wypenienie ankiety nie jest wymagane, apowiadczenie bezpieczestwa organizacji midzynarodowej jest wydawane jedynie naokres wanoci posiadanego przez t osob powiadczenia bezpieczestwa.

2014-08-15

78


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Udostpnianie informacji niejawnych

 • Szefowie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrw albo minister mog:

 • w szczeglnie uzasadnionych przypadkach wyrazi pisemn zgod na jednorazowe udostpnienie okrelonych informacji niejawnych osobie nieposiadajcej odpowiedniego powiadczenia bezpieczestwa;

 • wyrazi pisemn zgod na udostpnienie informacji niejawnych oklauzuli tajne lub cile tajne osobie, wobec ktrej wszczto poszerzone postpowanie sprawdzajce.

79


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Udostpnianie informacji niejawnych

kopi zgody na udostpnienie informacji niejawnych przekazuje si odpowiednio do ABW lub SKW.

2014-08-15

80


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Udostpnianie informacji niejawnych

Zgod na udostpnienie informacji niejawnych o klauzuli poufne osobie, wobec ktrej wszczto postpowanie sprawdzajce, moe wyrazi, w formie pisemnej, kierownik jednostki organizacyjnej, w ktrej ta osoba jest zatrudniona, peni sub lub wykonuje czynnoci zlecone.

2014-08-15

81


Rozdzia vi post powanie odwo awcze i skargowe

Rozdzia VIPostpowanie odwoawcze i skargowe


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Wprowadzono procedur wstpnej weryfikacji niepotwierdzonych negatywnych informacji dotyczcych osoby sprawdzanej przed wszczciem kontrolnego postpowania sprawdzajcego.

 • Okrelono tryb odwoania si od decyzji o odmowie lub cofniciu PB oraz skadania skarg do sdu administracyjnego na decyzj organu odwoawczego (w cigu 30 dni).

2014-08-15

83


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

NOWO!!!

Wznawianie postpowa zakoczonych wydaniem odmowy

Wznawia si postpowanie sprawdzajce lub kontrolne postpowanie sprawdzajce, zakoczone decyzj ostateczn, odpowiednio o odmowie wydania albo o cofniciu powiadczenia bezpieczestwa, jeeli decyzja zostaa wydana wycznie w zwizku zprzedstawieniem osobie sprawdzanej zarzutu popenienia przestpstwa, postawieniem jej w stan oskarenia lub skazaniem za przestpstwo umylne, cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe, a postpowanie karne zostao nastpnie umorzone lub zakoczone uniewinnieniem osoby sprawdzanej.

2014-08-15

84


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

NOWO!!!

Wznawianie postpowa zakoczonych wydaniem odmowy

 • wznowienie postpowania nastpuje z urzdu lub na wniosek osoby sprawdzanej;

 • wniosek o wznowienie postpowania wnosi si do podmiotu, ktry wyda w sprawie decyzj w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od dnia, w ktrym osoba sprawdzana dowiedziaa si o okolicznoci stanowicej podstaw do wznowienia postpowania;

 • rozpatrzenie wniosku powinno nastpi nie pniej ni w cigu 3 miesicy od dnia jego otrzymania.

2014-08-15

85


Rozdzia vii kancelarie tajne rodki bezpiecze stwa fizycznego

Rozdzia VIIKancelarie tajne. rodki bezpieczestwa fizycznego

86


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Obowizek organizacji KT maj jedynie jednostki organizacyjne dysponujce informacjami oznaczonymi klauzulami cile tajne i tajne.

 • Sposb i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne okrela kierownik jednostki organizacyjnej(k.j.o. zatwierdza, opracowany przez penomocnika ochrony dokument w tym zakresie).

2014-08-15

87


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Sposb i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeone wpodlegych komrkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania rodkw bezpieczestwa fizycznego wcelu ich ochrony odbywa si na podstawie opracowanej przez penomocnika ochrony (zatwierdzonej przez k.j.o.) instrukcji.

2014-08-15

88


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • W uzasadnionych przypadkach UOIN dopuszcza obsug dwch lub wicej jednostek przez jedn KT. Elementem decydujcym o takim rozwizaniu zgoda suby ochrony pastwa.

2014-08-15

89


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Obowizek informowania waciwej suby ochrony pastwa o utworzeniu lub likwidacji KT. Wykaz jednostek organizacyjnych, ktre zorganizoway KT bdzie dostpny dla wszystkich zainteresowanych podmiotw. Wyeliminuje to przekazywanie IN do nieuprawnionych podmiotw.

 • Obowizek analizy i szacowania ryzyka. Dobr odpowiednich rodkw ochrony fizycznej winien by odpowiedni do poziomu ryzyka.

2014-08-15

90


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza dokumentacj zwizan z szeroko rozumianym szacowaniem ryzyka.

 • Penomocnik ochrony zobligowany bdzie do biecej analizy poziomu zagroenia.

 • Zrezygnowano z zapisw dot. organizacji strefy administracyjnej i strefy bezpieczestwa na rzecz stref ochronnych. Chodzi o wyeliminowanie zasady tworzenia tzw. strefy w strefie, tj. odejciu od obowizku tworzenia strefy administracyjnej wok strefy bezpieczestwa.

2014-08-15

91


Rozdzia viii bezpiecze stwo teleinformatyczne

Rozdzia VIIIBezpieczestwo teleinformatyczne

92


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Systemy teleinformatyczne, w ktrych maj by przetwarzane informacje niejawne, podlegaj akredytacji bezpieczestwa teleinformatycznego.

 • Akredytacji udziela si na czas okrelony, nie duszy ni 5 lat.

 • Akredytacji bezpieczestwa teleinformatycznego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych oklauzuli poufne lub wyszej udziela ABW lub SKW.

2014-08-15

93


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Potwierdzeniem udzielenia przez ABW albo SKW akredytacji jest wiadectwo akredytacji bezpieczestwa systemu teleinformatycznego

2014-08-15

94


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • ABW lub SKW udzielaj lub odmawiaj udzielenia akredytacji w terminie 6 miesicy od otrzymania kompletnej dokumentacji bezpieczestwa systemu teleinformatycznego.

 • W uzasadnionych przypadkach, wszczeglnoci wynikajcych zrozlegoci systemu i stopnia jego skomplikowania, termin ten moe by przeduony okolejne 6 miesicy.

2014-08-15

95


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Akredytacji bezpieczestwa teleinformatycznego dla systemw TI o klauzuli zastrzeone udziela bdzie kierownik jednostki organizacyjnej.

 • Bdzie mia on jednak obowizek przekazania dokumentacji bezpieczestwa TI (SWB i PBE) do suby ochrony pastwa celem akceptacji (w cigu 30 dni od udzielenia akredytacji).

2014-08-15

96


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Wprowadzono instytucj wiadectwa akredytacji bezpieczestwa TI (certyfikaty wycznie dla urzdze i narzdzi Krypto).

wiadectwo akredytacji bezpieczestwa TI wydaje si na podstawie:

 • zatwierdzonej przez ABW lub SKW dokumentacji bezpieczestwa systemu TI;

 • wynikw audytu bezpieczestwa systemu teleinformatycznego przeprowadzonego przez ABW lub SKW.

2014-08-15

97


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • ABW lub SKW moe odstpi od przeprowadzenia audytu bezpieczestwa systemu teleinformatycznego, jeeli system jest przeznaczony doprzetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne.

2014-08-15

98


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • W uzasadnionych przypadkach, za zgod ABW lub SKW, administrator systemu lubinspektor bezpieczestwa teleinformatycznego moe wykonywa zadania wwicej ni jednej jednostce organizacyjnej na podstawie porozumienia waciwych kierownikw jednostek organizacyjnych.

2014-08-15

99


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Najistotniejszym elementem dokumentu szczeglnych wymaga bezpieczestwa jest ocena ryzyka dla bezpieczestwa informacji niejawnych oraz zarzdzanie tyme ryzykiem.

2014-08-15

100


Rozdzia ix bezpiecze stwo przemys owe

Rozdzia IXBezpieczestwo przemysowe


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Dokumentem potwierdzajcym zdolno do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyszej jest wiadectwo bezpieczestwa przemysowego wydane przez ABW lub SKW po przeprowadzeniu postpowania bezpieczestwa przemysowego.

2014-08-15

102


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

W przypadku przedsibiorcy wykonujcego dziaalno jednoosobowo i osobicie zdolno do ochrony informacji niejawnych potwierdza:

 • powiadczenie bezpieczestwa upowaniajce do dostpu do informacji niejawnych oklauzuli tajnoci poufne lubwyszej, wydane przez ABW lub SKW,

 • zawiadczenie oodbytym przeszkoleniu wzakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW.

2014-08-15

103


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

W przypadku przedsibiorcy wykonujcego dziaalno jednoosobowo i osobicie:

 • nie jest wymagane zatrudnienie penomocnika ochrony oraz utworzenie pionu ochrony;

 • zwyke postpowanie sprawdzajce oraz szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych moe przeprowadzi penomocnik ochrony jednostki organizacyjnej zlecajcej wykonanie umowy, zktrej wykonaniem czy si dostp do informacji niejawnych o klauzuli poufne, wobec osb wskazanych w kwestionariuszu, ktre powinny mie dostp doinformacji niejawnych wprzypadku postpowania bezpieczestwa przemysowego trzeciego stopnia.

 • odpowiednie wnioski kierownik przedsibiorcy skada do kierownika jednostki organizacyjnej, ktra zleca wykonanie umowy.

2014-08-15

104


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Przedsibiorcy ubiegajcy si o BP III-go stopnia zwolnieni bd z obowizku tworzenia pionw ochrony. Obowizek przeszkolenia pracownikw spoczywa bdzie na POIN zleceniodawcy.

2014-08-15

105


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Przedsibiorca zamierzajcy wykonywa umowy zwizane z dostpem doinformacji niejawnych o klauzuli zastrzeone, (wiadectwo nie jest wymagane) jest obowizany speni wymagania ustawy wzakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli zastrzeone, zwyjtkiem zatrudnienia penomocnika ochrony, gdy wykonuje umow z dostpem do tych informacji, zwyczeniem moliwoci ich przetwarzania w uytkowanych przez niego obiektach.

2014-08-15

106


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Uregulowano moliwo tymczasowego i jednorazowego dostpu przedsibiorcy do informacji niejawnych analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku bezpieczestwa osobowego.

2014-08-15

107


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Wprowadzono kaskadowo wanoci wiadectw bezpieczestwa przemysowego.

 • stopnie zdolnoci do ochrony informacji niejawnych bez zmian.

 • ABW lub SKW wydaje odrbne wiadectwa potwierdzajce zdolno do ochrony informacji niejawnych o klauzulach stanowicych zagraniczne odpowiedniki klauzul tajne lub poufne stosowanych przez organizacje midzynarodowe.

2014-08-15

108


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • okrelono przesanki odmowy oraz przesanki cofnicia wiadectwa bezpieczestwa przemysowego (obecnie nie ma precyzyjnych uregulowa tej kwestii);

 • o cofniciu wiadectwa ABW lub SKW zawiadamia niezwocznie jednostki organizacyjne, ktre zawary umowy z przedsibiorc.

2014-08-15

109


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • przewidziano moliwo przeprowadzeniaz urzdu wybranych sprawdze przedsibiorcy w celu ustalenia, czy nie utraci on zdolnoci ochrony informacji niejawnych.

2014-08-15

110


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Rozdzia XEwidencje i udostpnianie danych oraz akt postpowa sprawdzajcych i postpowa bezpieczestwa przemysowego

111


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Uporzdkowano ten obszar w jednym rozdziale (postpowania sprawdzajce i postpowania bezpieczestwa przemysowego).

2014-08-15

112


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Po zakoczeniu postpowania sprawdzajcego, kontrolnego postpowania sprawdzajcego lub postpowania bezpieczestwa przemysowego akta tych postpowa s przechowywane, z uwzgldnieniem przepisw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. onarodowym zasobie archiwalnym i archiwach:

 • jako wyodrbniona cz w archiwach sub i instytucji, ktre przeprowadziy tepostpowania;

 • przez penomocnika ochrony lub w pionie ochrony w przypadku akt zwykych postpowa sprawdzajcych, w tym kontrolnych postpowa sprawdzajcych przeprowadzonych przez tego penomocnika.

113


Rozdzia xi zmiany w przepisach obowi zuj cych

Rozdzia XIZmiany w przepisach obowizujcych

114


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Wprowadza si zmiany w Kodeksie karnym w zakresie odpowiedzialnoci za ujawnienie tajemnicy.

 • Przewidziano moliwo finansowania wydatkw biecych i inwestycyjnych ABW lub SKW z opat za przeprowadzenie certyfikacji urzdze Krypto lub rodkw ochrony elektromagnetycznej.

2014-08-15

115


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Usunito przepisy przewidujce nadawanie okrelonym dokumentom klauzul tajnoci bez zwizku z przesankami okrelonymi w art. 5 ustawy, ale w przypadku szczeglnie wraliwych informacji przekazywanych przez obywateli organom pastwa, takich jak owiadczenia majtkowe lub tajemnica skarbowa, wprowadzono obowizek ich ochrony na poziomie przewidzianym dla ochrony informacji niejawnych o klauzuli zastrzeone.

2014-08-15

116


Rozdzia xii przepisy przej ciowe i ko cowe

Rozdzia XIIPrzepisy przejciowe i kocowe

117


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Obowizek przegldu wszystkich materiaw niejawnych pod ktem ewentualnej zmiany lub zniesienia klauzul tajnoci 3 lata od wejcia w ycie UOIN.

 • Akredytacje Systemw TI zachowuj wano nie duej ni przez 5 lat.

2014-08-15

118


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Kierownicy jednostek organizacyjnych, w ktrych w dniu wejcia w ycie ustawy funkcjonuj kancelarie tajne, informuj o nich w terminie do 3 miesicy od tej daty odpowiednio ABW lub SKW, z okreleniem klauzuli tajnoci przetwarzanych informacji niejawnych.

2014-08-15

119


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Wszystkie PB, zawiadczenia i wiadectwa zachowuj wano na okres w nich wskazany.

 • Dotyczy to rwnie:

 • powiadcze dla kierownikw jednostek organizacyjnychwydanych przez penomocnikw ochrony,

 • powiadcze dla penomocnikw ochrony wydanych przez ABW lub SKW po przeprowadzeniu zwykych, a nie poszerzonych postpowa sprawdzajcych;

 • powiadcze, zawiadcze i wiadectw wydanych przez ABW lub SKW niezalenie od waciwoci ABW i SKW okrelonej w art. 10 ustawy.

2014-08-15

120


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Zawiadczenia o odbyciu przeszkolenia zachowuj wano w okresie wskazany w nowej UOIN (do 5 lat).

2014-08-15

121


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

wiadectwa bezpieczestwa przemysowego wydane na podstawie przepisw dotychczasowych, wane w dniu wejcia w ycie ustawy, potwierdzajce zdolno doochrony informacji niejawnych:

 • o klauzuli cile tajne potwierdzaj take zdolno do ochrony informacji niejawnych o klauzuli tajne i poufne w okresie wskazanym w niniejszej ustawie;

 • o klauzuli tajne potwierdzaj take zdolno do ochrony informacji niejawnych oklauzuli poufne w okresie wskazanym wniniejszej ustawie.

2014-08-15

122


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

Dotychczasowe przepisy wykonawcze (rozporzdzenia, zarzdzenia) wydane na podstawie starej UOIN zachowuj moc do dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie nowej UOIN nie duej jednak ni przez okres 12miesicy od dnia jej wejcia w ycie.

2014-08-15

123


Za cznik ankieta bezpiecze stwa osobowego

ZacznikAnkieta Bezpieczestwa Osobowego

124


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Odstpiono od obowizkowego oznaczania ankiety klauzul tajnoci.

2014-08-15

125


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Jeden wzr ABO, odpowiednio wypenianej w zalenoci od przeprowadzanego postpowania sprawdzajcego.

 • ABO znacznie rozbudowana (liczy 25 stron), gwnie o zagadnienia zwizane ze statusem majtkowym (rachunki bankowe, konta, nieruchomoci, ruchomoci, zobowizania finansowe itd.) oraz wspmieszkacami.

2014-08-15

126


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

 • Zrezygnowano z zacznika okrelajcego informacje niejawne, ktre mog by oznaczane klauzul cile tajne i tajne.

2014-08-15

127


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych generalne zmiany

J A W N E

DZIKUJ ZA UWAG

J A W N E


 • Login