روابط عمومي الکترونيک و نظام هاي اطلاع رساني
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

روابط عمومي الکترونيک و نظام هاي اطلاع رساني PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

روابط عمومي الکترونيک و نظام هاي اطلاع رساني. چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک دکتر حسن بشیر عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اردیبهشت 1388. چکيده.

Download Presentation

روابط عمومي الکترونيک و نظام هاي اطلاع رساني

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


روابط عمومي الکترونيک و نظام هاي اطلاع رساني

چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک

دکتر حسن بشیر

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

اردیبهشت 1388


چکيده

 • روابط عمومي ها در حقيقت يک رسانه عمومي هستند که نه تنها توليدكننده پيام، بلکه توزيع کننده آن نيز هستند. به عبارت ديگر بر خلاف بسياري از رسانه هاي ديگر، روابط عمومي نظامي از اطلاع رساني است که همزمان نظام پيچده توليد پيام با نظام توزيع آن را با استفاده از نظام هاي ديگر رسانه اي پيوند داده و ساختار کاملي از نظام اطلاع رساني را ايجاد کرده است که مي تواند همه مراحل مربوط به «صنعت پيام سازي» از آغاز تا پايان را طي کند.


چکيده

 • جهان مجازي نه تنها اين نظام اطلاع رساني را با سرعت فرازماني و فرامکاني آشنا ساخته است، بلکه فراتر از آن به خلق زبان و نشانه هاي جديدي فراخوانده که با چنين نظامي همخواني داشته باشد.

 • تفاوت اساسي روابط عمومي الکترونيک يا ديجيتال با روابط عمومي غير الکترونيک يا آنالوگ در همين خصلت نظام اطلاع رساني جديد نهفته مي باشد که علاوه بر وارد ساختن صنعت پيام در جهان مجازي با ويژگي توليد و توزيع همزمان، آن را بر زبان و نشانه هاي جديدي مبتني کرده که تفاوت اساسي با مرحه غيرالکترونيک و سنتي دارد.


چکيده

 • در اين مقاله تلاش خواهد شد که ضمن تبيين نظام هاي مختلف اطلاع رساني، تفاوت نظام اطلاع رساني روابط عمومي الکترونيک در صنعت جديد پيام با استفاده از زبان و نشانه هاي جديد با ساير نظام هاي اطلاع رساني موجود در رسانه هاي غير الکترونيکي مورد توضيح قرار گيرد.


همگرایی تولید و توزیع

 • روابط عمومی ها رسانه عمومی

 • نه تنها تولید کننده پیام بلکهتوزیع کننده پیام اند.

 • حرکت در جهت الگوی «همگرا» در شیوه ارتباط.

 • ویژگی دوگانه صنعت «پیام سازی» روابط عمومی:

 • تولید و توزیع پیام در آن واحد.

 • روابط عمومی ها و جهان مجازی:

 • آشنائی سازی مخاطبان با فرازمان و فرامکان.

 • فراتر از آن: خلق زبان و نشانه های جدید

 • تلاش برای همخوانی فضای فرازمانی و فرامکانی با زبان جدید نشانه ای.


تفاوت های اساسی نظام هاي اطلاع رساني


تفاوت های اساسی نظام هاي اطلاع رساني


تنوع و ويژگي هاي نظام هاي اطلاع رساني


تنوع و ويژگي هاي نظام هاي اطلاع رساني


فاکتورهای مؤثر در باز یا بسته بودن سازمان های روابط عمومی

 • 1- مديريت،

 • 2- ساختار،

 • 3- شيوه ارتباط،

 • 4- درجه تحمل تغيير،

 • 5- پيچيدگي پيام،

 • 6- تنوع رسانه اي،

 • 7- نظام اطلاع رساني بر مبناي الکترونيک و غير الکترونيک.


ويژگي هاي رسانه هاي جديد و تفاوت آنها با رسانه هاي قديم (منبع: بخشي از جدول: Wilcox, Denis et al., 2003)


تقسيم بندي لادون از رسانه هاي جديد بر حسب تکنولوژي


ويژگي هاي روابط عمومي الکترونيک


ويژگي هاي روابط عمومي الکترونيک


ويژگي هاي روابط عمومي الکترونيک


ويژگي هاي روابط عمومي الکترونيک


آسيب شناسي روابط عمومي الکترونيک


آسيب شناسي روابط عمومي الکترونيک


 • Login