Peklo poh dka nebo skute nost
Download
1 / 32

PEKLO pohádka nebo skutečnost ? - PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on

PEKLO pohádka nebo skutečnost ?. Přednáška se opírá o autoritu Božího Slova, které je v Písmu (Bible). Premisa, ze které tato přednáška vychází: Písmo (Bible) je pravdivé Boží zjevení. Existuje peklo jako místo utrpení hříšníků nebo je to pouze pohádka?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PEKLO pohádka nebo skutečnost ?' - mimis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Peklo poh dka nebo skute nost

PEKLO

pohádka

nebo

skutečnost ?Premisa ze kter tato p edn ka vych z p smo bible je pravdiv bo zjeven

Premisa, ze které tato přednáška vychází: v Písmu (Bible).

Písmo (Bible) je pravdivé Boží zjevení.Sheol v n kter ch p ekladech sz p ekl d n jako peklo

“SHEOL” – v některých překladech SZ překládán jako peklo.

Hebrejská Písma (Starý zákon)


Strong's Hebrew Dictionary o “SHEOL”: jako peklo.

Hádes nebo svět mrtvých (jako by v podsvětí), včetně toho, co s ním souvisí – hrob, peklo, jáma.


Použití “Sheol” v Davidově proroctví o vzkříšení Spasitele lidstva - Ježíše Krista - z mrtvých:“Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, i mé tělo spočine v naději. Neboť nezanecháš mou duši (nephesh) v podsvětí(sheol), ani nedopustíš, aby tvůj Svatý spatřil zkázu.”- Žalm 16:9-10 (RH)


“Sheol” překládaný v některých překladech SZ slovem “peklo” nebo “podsvětí” popisuje realitu člověka po smrti, kdy se tělo vrací do země, ze které pochází a duch se vrací k Bohu, který jej dal. - Kazatel 12:7


Sheol alm 16 9 10 podsv t peklo hell alm 86 13 nejhlub podsv t peklo hell eb kjv

Sheol: slovem “peklo” nebo “podsvětí” popisuje realitu člověka po smrti, kdy se tělo vrací do země, ze které pochází a duch se vrací k Bohu, který jej dal. -

Žalm 16:9-10:

podsvětí-peklo/hell

Žalm 86:13:

nejhlubší podsvětí – peklo/hell

(EB - KJV)


Hades tartaroo geenna v n kter ch p ekladech nz p ekl d ny jako peklo

“HADES” slovem “peklo” nebo “podsvětí” popisuje realitu člověka po smrti, kdy se tělo vrací do země, ze které pochází a duch se vrací k Bohu, který jej dal. -

“TARTAROO” “GEENNA”

v některých překladech NZ překládány jako peklo

Řecká Písma (Nový zákon)


Nevid n tj hades nebo m sto stav du zem el ch hrob peklo

neviděné, tj. “Hades” nebo místo (stav) duší zemřelých – hrob, peklo.

Strong's Greek Dictionary o “HADES”:


Použití “Hades” v NZ – naplnění Ž 16:9-10 na Kristu:“Proto mé srdce zajásalo a můj jazyk se zaradoval, nadto i mé tělo spočine v naději. Neboť nezanecháš mou duši (psuche) v podsvětí (hades), ani nedopustíš, aby tvůj Svatý spatřil zkázu.”

- Skutky 2:26-27 (RH)


“vidouce to předem mluvil o Kristově vzkříšení, že jeho duše (psuche) 'nebyla zanechána v podsvětí' (hades), ani jeho tělo 'nespatřilo zkázu'”.

- Skutky 2:31 (RH)


H des luk 16 23 bla enost a utrpen

Hádes: jeho duše

Lukáš 16:23:

blaženost

a

utrpení


“Potom v jeho duše podsvětí(hades) pozdvihl své oči, jsouce v mukách, a v dálce spatřil Abrahama a Lazara v jeho náručí.

- Lukáš 16:23 (RH)


“Hades”, překládané v některých překladech NZ slovem “peklo” nebo “podsvětí” popisuje realitu člověka po smrti, kdy se tělo vrací do země, ze které pochází a duch se vrací k Bohu, který jej dal.

Kazatel 12:7


Blaženost duše Lazara a utrpení duše boháče po smrti, jakož i neměnnost stavu jejich duší

vyjadřují různý stav duší různých lidí v Hádu a jejich neměnnost.

Překlad slova “Hades” v NZ slovem “peklo” není přesný, protože peklo jako místo utrpení nelze aplikovat na stav duše Lazara nebo Ježíše – Lukáš 23:43


Poch z ze slova tartaros nejhlub propast h du uv znit ve v n m utrpen uvrhnout do pekla

pochází ze slova Tartaros (nejhlubší propast Hádu); uvěznit ve věčném utrpení - uvrhnout do pekla.

Strong's Greek Dictionary o “TARTAROO”:


Použití “Tartaroo” v NZ: uvěznit ve věčném utrpení - uvrhnout do pekla.“Bůh přece neušetřil anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do nejhlubší propasti (tartaroo) a vydal řetězům temnoty, aby byli střeženi k soudu (krisis).”- 2. Petrův 2:4 (NBK)


Pou it slova tartaroo v 2 petrovi 2 4 nazna uje e se jedn o ozna en t sti h du kde je utrpen

Použití slova “Tartaroo” v 2.Petrovi 2:4 naznačuje, že se jedná o označení té části Hádu, kde je utrpení.


Strong s greek dictionary o geenna

slovo hebrejského původu; údolí (syna) Hinnómova; ge-henna (nebo Ge-Hinnom), údolí Jeruzaléma, (obrazně) použito jako označení pro místo (nebo stav) věčného trestu – peklo.

Strong's Greek Dictionary o “GEENNA”:


Použití “GEENNA” v NZ ge-henna (nebo Ge-Hinnom), údolí Jeruzaléma, (obrazně) použito jako označení pro místo (nebo stav) věčného trestu – peklo.

/Ježíš řekl svým učedníkům/:“A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou, ale raději se bojte Toho, který může duši (psuche) i tělo zahubit v pekle (geenna).”-Matouš 10:28 (NBK)


Bůh má moc nad duší a tělem každého člověka a také nad peklem. On nás stvořil a dal nám závazná pravidla pro život na zemi. Porušení těchto pravidel je v Božích očích hříchem, za který Bůh stanovil trest.


Geenna je jednozna n m sto utrpen du e lov ka

Geenna také nad peklem. On nás stvořil a dal nám závazná pravidla pro život na zemi. Porušení těchto pravidel je v Božích očích hříchem, za který Bůh stanovil trest.

je jednoznačně místo utrpení duše člověka.


Kone n soud

Ježíš Kristus, který zemřel za hříchy lidí, také nad lidmi vykoná konečný soud – 2. Korintským 5:10. Konečnému soudu bude předcházet vzkříšení všech mrtvých.

Konečný soud


“'Nedivte se tomu: vždyť přichází hodina, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšení k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšení k soudu (krisis).'” - Jan 5:28-29 (NBK)


Kone n soud1

všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšení k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšení k soudu Potom král řekne těm po své pravici: 'Pojďte vy, kdo jste požehnaní od mého Otce, přijměte za své dědictví to království, které je pro vás připraveno od založení světa.'”- Matouš 25:34 (NBK)

Konečný soud


Kone n soud2

všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšení k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšení k soudu Potom řekne také těm po levici: 'Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného (aionios) ohně (pur), který je připraven pro ďábla a jeho anděly...'”- Matouš 25:41 (NBK)

Konečný soud


Kone n soud3

všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšení k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšení k soudu A tak tito půjdou do věčných (aionios) muk (kolasis), ale spravedliví do věčného (aionios) života (zoe).” - Matouš 25:46 (NBK)

Konečný soud


Kristovo vzk en jistota kone n ho soudu

“Bůh, ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní přikazuje lidem, aby všichni všude dělali pokání, protože určil den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých.” - Skutky 17:30-31 (NBK)

Kristovo vzkříšení – jistota konečného soudu


Jediný způsob, jak se vyhnout peklu je bázeň před Bohem a konání vůle Ježíše Krista, která je zjevena v NZ Písmech.

Jak se vyhnout peklu?


Jak se vyhnout peklu
Jak se vyhnout peklu? a konání vůle Ježíše Krista, která je zjevena v NZ Písmech.

  • uvěřit a vyznat, že Ježíš Kristus je Váš Pán a Spasitel (tj. Záchrance),

  • učinit pokání ze svých hříchů (litovat svých hříchů),

  • být pokřtěn ponořením do vody na odpuštění svých hříchů. - Skutky 2:36-42


ad