Matematik a + počítač e = mode rn á technológia - PowerPoint PPT Presentation

Matematik a po ta e mode rn technol gia
Download
1 / 25

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Matematik a + počítač e = mode rn á technológia. Prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebná fakulta STU v Bratislave. Rekonštrukcia farebného obrazu. 3D vizualizácia srdcovej komory. Segmentácia srdcovej komory.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Matematik a + počítač e = mode rn á technológia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Matematik a po ta e mode rn technol gia

Matematika + počítače = moderná technológia

Prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Stavebná fakulta STU v Bratislave


Rekon trukcia farebn ho obrazu

Rekonštrukcia farebného obrazu


3d vizualiz cia srdcovej komory

3D vizualizácia srdcovej komory


Segment cia srdcovej komory

Segmentácia srdcovej komory


Filtr cia 4 d obrazu a dynamick simul cia innosti srdca

Filtrácia 4D obrazu a dynamická simulácia činnosti srdca


Anal za biologick ch d t

Analýza biologických dát


4d video embryogen zy

4D video embryogenézy


Simul cia d eleni a buniek v organizme z skan anal zou 4d obrazu

Simulácia delenia buniek v organizme získaná analýzou 4D obrazu


Pr denie krvi v elastickej cieve

Prúdenie krvi v elastickej cieve


Pr denie vzduchu v okol automobilu

Prúdenie vzduchu v okolí automobilu


Pr denie podzemnej vody

Prúdenie podzemnej vody


Pr denie podzemnej vody1

Prúdenie podzemnej vody


Modern architektonick kon trukcie

Moderné architektonické konštrukcie


Deform cie kotevn ho syst mu na dvojitej fas de nbs

Deformácie kotevného systémuna dvojitej fasáde NBS


Teplotn pole kotvy dvojitej transparentnej fas dy

Teplotné pole kotvy dvojitej transparentnej fasády


Simul cia renia lesn ch po iarov

Simulácia šírenia lesných požiarov


Simul cie rastu kry t lov

Simulácie rastu kryštálov


Modelovanie fyzik lneho tvaru zeme

Modelovanie fyzikálneho tvaru Zeme


Matematick o po ta ov modelovanie mpm

Matematicko-počítačové modelovanie (MPM)

Mathematical and Computational Modelling

Akreditované študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v odbore

Aplikovaná matematika

Štúdium na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave zabezpečované Stavebnou fakultou v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky a ďalšími fakultami STU


Matematick o po ta ov modelovanie mpm1

Matematicko-počítačové modelovanie (MPM)

Mathematical and Computational Modelling

Matematika – Informatika – Aplikácie

(interdisciplinárnosť)

www.math.sk/mpm


Hlavn l nie tudijn ho programu mpm matematick po ta ov aplika n

Hlavné línie študijného programu MPMmatematická-počítačová-aplikačná

 • matematická línia

  • matematický základ (matematická analýza, lineárna algebra, matematická logika, geometria, teória pravdepodobnosti, diferenciálne rovnice, ...)

  • základné oblasti aplikovanej matematiky

   • numerické metódy (algebry, riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc, metóda konečných prvkov, metóda konečných objemov a metóda okrajových prvkov na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc)

   • štatistické metódy (matematická štatistika, analýza časových radov, optimalizáciou experimentu)

   • optimalizačné metódy (lineárne, celočíselné a konvexné programovanie, dynamická a stochastická optimalizácia, inverzné úlohy a optimálne riadenie)

   • metódy diskrétnej matematiky (teória grafov, teória kódovania)


Hlavn l nie tudijn ch programov matematick po ta ov aplika n

Hlavné línie študijných programovmatematická-počítačová-aplikačná

 • počítačová línia

  • programovacie jazyky C a C++

  • operačné systémy, počítačové siete

  • počítačová grafika a vizualizácia

  • princípy softverového inžinierstva

  • paralelné algoritmy

  • softvéry používané pri matematicko-počítačovom modelovaní –Mathematica, MatLab, AutoCAD, ANSYS, ParaView


Hlavn l nie tudijn ch programov matematick po ta ov aplika n1

Hlavné línie študijných programovmatematická-počítačová-aplikačná

 • aplikačná línia

  • matematické základy aplikovaných vied - mechanika kontinua, prúdenie kvapalín a plynov, elektromag-netizmus, počítačová grafika, finančná matematika (PDR)

  • aplikačné predmety - numerické metódy v prúdení, vedení tepla, difúzii, spracovaní obrazu, elektro-magnetizme, geodézii, biomechanike, statike a dynamike konštrukcií, štatistická analýza dát s aplikáciami v technike a ekonómii


Matematick o po ta ov modelovanie mpm2

 • prístup k najnovším vedeckým výsledkom, práca na aktuálnych problémoch

 • intenzívna spolupráca so zahraničím

 • Erasmus pobyty študentov

 • práca na reálnych úlohách

 • úspešná účasť študentov na Študentskej vedeckej konferencii a na vedeckých konferenciách

 • uplatnenie študentov po ukončení štúdia (najmä v oblasti IT, pri tvorbe, analýzea využití softvéru a počítačových simulácií a v aplikovanom výskume)

 • znalosti nielen z informatiky ale najmä z aplikovanej matematiky

Matematicko-počítačové modelovanie (MPM)


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť


 • Login