Matematik a po ta e mode rn technol gia
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Matematik a + počítač e = mode rn á technológia PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Matematik a + počítač e = mode rn á technológia. Prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebná fakulta STU v Bratislave. Rekonštrukcia farebného obrazu. 3D vizualizácia srdcovej komory. Segmentácia srdcovej komory.

Download Presentation

Matematik a + počítač e = mode rn á technológia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Matematika + počítače = moderná technológia

Prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Stavebná fakulta STU v Bratislave


Rekonštrukcia farebného obrazu


3D vizualizácia srdcovej komory


Segmentácia srdcovej komory


Filtrácia 4D obrazu a dynamická simulácia činnosti srdca


Analýza biologických dát


4D video embryogenézy


Simulácia delenia buniek v organizme získaná analýzou 4D obrazu


Prúdenie krvi v elastickej cieve


Prúdenie vzduchu v okolí automobilu


Prúdenie podzemnej vody


Prúdenie podzemnej vody


Moderné architektonické konštrukcie


Deformácie kotevného systémuna dvojitej fasáde NBS


Teplotné pole kotvy dvojitej transparentnej fasády


Simulácia šírenia lesných požiarov


Simulácie rastu kryštálov


Modelovanie fyzikálneho tvaru Zeme


Matematicko-počítačové modelovanie (MPM)

Mathematical and Computational Modelling

Akreditované študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v odbore

Aplikovaná matematika

Štúdium na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave zabezpečované Stavebnou fakultou v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky a ďalšími fakultami STU


Matematicko-počítačové modelovanie (MPM)

Mathematical and Computational Modelling

Matematika – Informatika – Aplikácie

(interdisciplinárnosť)

www.math.sk/mpm


Hlavné línie študijného programu MPMmatematická-počítačová-aplikačná

 • matematická línia

  • matematický základ (matematická analýza, lineárna algebra, matematická logika, geometria, teória pravdepodobnosti, diferenciálne rovnice, ...)

  • základné oblasti aplikovanej matematiky

   • numerické metódy (algebry, riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc, metóda konečných prvkov, metóda konečných objemov a metóda okrajových prvkov na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc)

   • štatistické metódy (matematická štatistika, analýza časových radov, optimalizáciou experimentu)

   • optimalizačné metódy (lineárne, celočíselné a konvexné programovanie, dynamická a stochastická optimalizácia, inverzné úlohy a optimálne riadenie)

   • metódy diskrétnej matematiky (teória grafov, teória kódovania)


Hlavné línie študijných programovmatematická-počítačová-aplikačná

 • počítačová línia

  • programovacie jazyky C a C++

  • operačné systémy, počítačové siete

  • počítačová grafika a vizualizácia

  • princípy softverového inžinierstva

  • paralelné algoritmy

  • softvéry používané pri matematicko-počítačovom modelovaní –Mathematica, MatLab, AutoCAD, ANSYS, ParaView


Hlavné línie študijných programovmatematická-počítačová-aplikačná

 • aplikačná línia

  • matematické základy aplikovaných vied - mechanika kontinua, prúdenie kvapalín a plynov, elektromag-netizmus, počítačová grafika, finančná matematika (PDR)

  • aplikačné predmety - numerické metódy v prúdení, vedení tepla, difúzii, spracovaní obrazu, elektro-magnetizme, geodézii, biomechanike, statike a dynamike konštrukcií, štatistická analýza dát s aplikáciami v technike a ekonómii


 • prístup k najnovším vedeckým výsledkom, práca na aktuálnych problémoch

 • intenzívna spolupráca so zahraničím

 • Erasmus pobyty študentov

 • práca na reálnych úlohách

 • úspešná účasť študentov na Študentskej vedeckej konferencii a na vedeckých konferenciách

 • uplatnenie študentov po ukončení štúdia (najmä v oblasti IT, pri tvorbe, analýzea využití softvéru a počítačových simulácií a v aplikovanom výskume)

 • znalosti nielen z informatiky ale najmä z aplikovanej matematiky

Matematicko-počítačové modelovanie (MPM)


Ďakujem za pozornosť


 • Login