dr. Nagy Ákos Európai Bizottság Belső Piac és Szolgáltatások Főigazgatóság - PowerPoint PPT Presentation

Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége
Download
1 / 34

 • 199 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége „ A közbeszerzés elmélete és gyakorlata az Európai Unióban és Magyarországon ” c. konferencia Budapest , 2006. november 2-3. „Az Európai U n i ó közbeszerzési irányelvei alkalmazásának tapasztalatai és a változások várható irányai”.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

dr. Nagy Ákos Európai Bizottság Belső Piac és Szolgáltatások Főigazgatóság

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr nagy kos eur pai bizotts g bels piac s szolg ltat sok f igazgat s g

Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége„Aközbeszerzés elmélete és gyakorlata az Európai Unióban és Magyarországon”c. konferenciaBudapest, 2006. november 2-3.


Dr nagy kos eur pai bizotts g bels piac s szolg ltat sok f igazgat s g

„Az Európai Unió közbeszerzési irányelvei alkalmazásának tapasztalatai és a változások várható irányai”

dr. Nagy Ákos

Európai Bizottság

Belső Piac és Szolgáltatások Főigazgatóság

Budapest, 2006. november 2.

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm


Ttekint s

Áttekintés

 • a korábbi közbeszerzési irányelvek alkalmazásának tapasztalatai

 • az új irányelvek, implementáció, a Bizottság szerepe

 • folyamatban lévő javaslatok


A k zbeszerz sek eur pai dimenzi i

A közbeszerzések európai dimenziói

 • A piac nagysága: 1729 milliárdeuró

  (Magyarország 16 milliárd euró)

 • EU Hivatalos Lapjában közzétett ajánlattételi felhívások értéke 278 milliárd euró

  (Magyarország 1 milliárd euró)

 • EU GDP 16,6 %-a

  (Magyarország GDP 19,9 %-a)

  Forrás: Európai Bizottság, 2004


A k zbeszerz sek jelent s ge mikro s makro kon miai szempontb l

A közbeszerzések jelentősége mikro- és makro-ökonómiai szempontból

 • A nyílt, diszkriminációmentes és átlátható közbeszerzési eljárások hozzájárulnak a közbeszerzési piacokon aktív vállalatok versenyképességének fejlődéséhez.

 • A versenyen alapuló közbeszerzési gyakorlat elengedhetetlen a közpénzek hatékony felhasználása szempontjából

  Forrás: COM (2003) 283 final Communication of the Commission to the Council and the European Parliament – Public Finances in the EMU – 2003 (21.05.2003.)


A k zbeszerz si piacok folyamatainak statisztikai elemz se

A közbeszerzési piacok folyamatainak statisztikai elemzése

 • Az 1995-től 2002-ig tartó időszakra nézve: A report on the functioning of the public procurement markets in the EU: benefits from the application of the EU directives and challenges for the future (03/02/2004)

 • A tanulmány új indikátorokat használt, melyekből kitűnik, hogy a '90-es évek elején bevezetett irányelvek elérték a kívánt hatást, vagyis növelték a közbeszerzési piacokon az átláthatóságot és a versenyt, csökkentve így a közbeszerzés költségeit.

  http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/public-proc-market-final-report_en.pdf


Tl that s g

Átláthatóság

 • Az ajánlattételi felhívások száma 1995 és 2002 között megduplázódott.

 • Ennek ellenére az EU Hivatalos Lapjában az EU teljes becsült közbeszerzései értékének mindössze 16%-a került meghirdetésre(magyarországi közbeszerzések 6,5%-a).


Nemzetk zi verseny

Nemzetközi verseny

Vállalatok részvétele külföldi közbeszerzésieljárásokban:

 • 3% közvetlenül

 • 30% helyi leányvállalat igénybevételével

 • 46% valamilyen formában


A k zbeszerz si ir nyelvek hat sa az rakra i

A közbeszerzési irányelvek hatása az árakra I.

 • A közbeszerzési jogszabályok végső fokmérője az ajánlatkérő szervek által ténylegesen fizetett árakra gyakorolt hatás.

 • Ha a növekvő átláthatóság, a fokozódó nemzetközi verseny és a diszkrimináció csökkenése nem eredményez alacsonyabb árakat, illetve jobb ár-érték arányt, akkor e három tényező pozitív társadalmi hatásai jelentéktelenek maradnak.

 • De: esettanulmányok arra engednek következtetni, hogy az irányelvek alkalmazása esetén az ajánlatkérők által fizetett árak mintegy 30%-kal alacsonyabbak!


A k zbeszerz si ir nyelvek hat sa az rakra ii

A közbeszerzési irányelvek hatása az árakra II.

 • Módszertani nehézségek (A méréshez ajánlatkérők által egymással összehasonlítható árukért és szolgáltatásokért ténylegesen fizetett árakra vonatkozó információra van szükség.)

 • Homogén, tipikusan közbeszerzési eljárások tárgyát képező áruk esetében is viszonylag nagy a szóródás az árak területén.

 • De: a jellemzően közbeszerzési piacokon az irányelvek bevezetését a '90-es évek során az export-import árak fokozatos konvergenciája és a nemzetközi piacok integrációja követte.


Az ir nyelveknek t rt n megfelel s ra

Az irányelveknek történő megfelelés ára

 • Az irányelveknek történő megfelelés mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők számára többletköltségekkel jár.

 • Az irányelvek alkalmazása következtében felmerülő plusz operatív költség átlagosan a szerződés értékének 0,2 %-a.

 • Általában, szolgáltatások esetében mind az ajánlatkérői oldalon, az ajánlattevői oldalon magasabbak a költségek, mint az árubeszerzések és az építési beruházások esetében.


Az j ir nyelvek hat sa

Az új irányelvek hatása

Az új irányelvek célja, hogy

 • a megfelelés költségeinek csökkentése és

 • az átláthatóság és a verseny további fokozása révén

  hozzájáruljon a közpénzek még hatékonyabb elköltéséhez.

  Ez feltételezi az irányelvek időben történő és megfelelő átültetését, valamint tényleges alkalmazását a tagállamok részéről.


Egy k vetkez hat stanulm ny

Egy következő hatástanulmány

Az új irányelvek új előírásainak hatását egy néhány évmúlva esedékes hatástanulmány kell, hogy vizsgálja.

Megválaszolandó kérdések:

 • A gyakorlatban, az egyes tagállamok ajánlatkérő szervei milyen mértékben és hogyan alkalmazták az irányelveket?

 • Milyen magasak voltak az irányelveknek történő megfelelés tényleges, operatív költségei? Hogyan oszlottak meg ezek a költségek az ajánlatkérők és az ajánlattevők között?

 • Az irányelvek alkalmazásából származó előnyök jelentősebbek voltak-e a költségeinél?


Mit tehet a bizotts g

Mit tehet a Bizottság?

A Bizottságnak kettős hatásköre van:

 • javaslattételi

 • végrehajtási


Javaslatt teli hat sk r

Javaslattételi hatáskör

 • "Jogszabály-csomag": új irányelvek

  (2004/18/EK, ill. 2004/17/EK)

 • Folyamatban lévő új javaslatok:

  - jogorvoslatokra vonatkozó irányelvek felülvizsgálata

  - védelmi beszerzések

  - esetlegesen koncessziók


V grehajt si hat sk r

Végrehajtási hatáskör

 • EKSZ 226. cikk szerinti tagállami jogsértés esetén indítható eljárás

 • Milyen esetekben indít a Bizottság tagállami jogsértési eljárást?

  - a Bizottsághoz benyújtott panasz alapján

  - saját kezdeményezésre


Notifik ci elmarad sa

Notifikáció elmaradása

 • Az átvételre majdnem 2 év állt rendelkezésre!

 • Notifikáció elmaradása esetén automatikusan, az irányelv átvételére kitűzött határidő leteltét követő napon, minden érintett tagállam részére a Bizottság hivatalos felszólítást küld.

 • 2004/17/EK :

  16 hivatalos felszólítás, 13 indokolással ellátott vélemény

 • 2004/18/EK:

  18 hivatalos felszólítás, 10 indokolással ellátott vélemény


Eksz 226 cikk szerinti elj r s

EKSZ 226. cikk szerinti eljárás

 • adminisztratív levél

 • hivatalos felszólítás

 • indokolással ellátott vélemény

 • Európai Bíróság


Az egy ttm k d s lehets ges form i

Az együttműködés lehetséges formái

 • Elfogadni tervezett jogszabályokat még az előkészítés fázisában, tervezet formájában konzultációra a Bizottságnak megküldeni

 • "package meetings" – megoldás-orientált

  • implementációval kapcsolatos problémák

  • konkrét jogsértési eljárások


Explanatory notes

„Explanatory notes”

Az új jogintézményekre vonatkozóan, helyes átültetés érdekében:

 • versenypárbeszéd

 • keretszerződés

 • több tevékenységre is irányulószerződések (2004/17/EK)

 • különleges vagy kizárólagos jogokdefiníciója (2004/17/EK)

  http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/explan-notes_en.htm


Dr nagy kos eur pai bizotts g bels piac s szolg ltat sok f igazgat s g

Értelmező közlemény a közbeszerzési irányelvek által nem vagy nem teljesen szabályozott közbeszerzési szerződésekre irányadó közösségi jogról I.

2 érintett terület:

 • közösségi értékhatárok alatti szerződések

 • 2004/18/EK IIB, ill. 2004/17/EK XVIIB mellékletében felsorolt szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések

 • kkv-k és induló vállalkozások számára kiemelten fontos piacok

 • önkormányzatok pénzügyi helyzetét figyelembe véve, a közpénzek felhasználása e területen kiemelten fontos


Dr nagy kos eur pai bizotts g bels piac s szolg ltat sok f igazgat s g

Értelmező közlemény a közbeszerzési irányelvek által nem vagy nem teljesen szabályozott közbeszerzési szerződésekre irányadó közösségi jogról II.

 • csak alapelvek vonatkoznak, nincsenek meghatározott eljárások – sokszor nehezebb jogszerűen eljárni

 • a cél a segítségnyújtás volt:

  - vonatkozó EB esetjog összegyűjtése

  - „best practices” ajánlása

 • vitatott


Folyamatban l v javaslatok i

Folyamatban lévő javaslatok I.

Jogorvoslatokra vonatkozó irányelvek felülvizsgálata I.

 • Jelenleg hatályos irányelvek:

  - Tanács 89/665/EGK irányelve (klasszikus szektor)

  - Tanács 92/13/EGK irányelve (közszolgáltatások)

 • Széleskörű konzultáció 2004-ben http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/remedies/remedies_en.htm

 • 2 fő problémakör:

  - szerződéskötést megelőzően igénybevehető jogorvoslati lehetőségek

  - szerződések közvetlen odaítélése


Folyamatban l v javaslatok ii

Folyamatban lévő javaslatok II.

Jogorvoslatokra vonatkozó irányelvek felülvizsgálata II.

A Bizottság új javaslata a 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelveknek a jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról

2006. május 4.

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/remedies/com-2006-195_hu.pdf

 • Együttdöntési eljárás (EKSZ 251. cikk)

 • Hatály

 • A javaslat 2 központi eleme:

  - 10 napos „standstill period”

  - „direct award”


Ppp k i

PPP-k I.

Jelenlegi jogi helyzet közösségi szinten

 • árubeszerzésre vagy IIA - szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződésnek minősülő PPP-k – irányelvek részletes szabályai

 • Építési koncessziónak vagy IIB – szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződésnek minősülő PPP-k – irányelvek egyes szabályai

 • Szolgáltatásnyújtásra irányuló koncessziónak minősülő PPP-k – csak az EKSZ alapelvek (Telaustria C-324/98)


Ppp k ii

PPP-k II.

 • Koncessziókra vonatkozó Értelmező Közlemény (2000. április)

  - tisztázza a koncesszió fogalmát

  - kifejti a koncessziókra vonatkozó alapelvek következményeit (Telaustria)

 • Bizottság 2004-ben konzultációt kezdeményezett

  (PPP Zöld Könyv, 2004. április)

 • 2005: Communication on PPPs and Community Law on Public Procurement and Concessions

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0569:EN:NOT


Ppp k iii

PPP-k III.

A konzultáció tükrében igény mutatkozik:

 • a hatékony verseny biztosítására

 • kellő rugalmasság mellett

  Eszközök:

 • Koncessziók tekintetében jogalkotás

  (2007: hatástanulmány + annak függvényében javaslat)

 • Értelmező Közlemény IPPP-kre (2007)


V delmi beszerz sek i

Védelmi beszerzések I.

EKSZ 296. (1) b)

„a tagállamok megtehetik az alapvető biztonsági érdekeik védelme érdekében általuk szükségesnek tartott, fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállításával vagy kereskedelmével kapcsolatos intézkedéseket; ezek az intézkedések nem befolyásolhatják hátrányosan a közös piacon belüli versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében”


V delmi beszerz sek ii

Védelmi beszerzések II.

A piac jellemzői

 • nemzeti piacok, európai szintű verseny hiánya

 • párhuzamos fejlesztések, programok

 • 2004-ben a Bizottság konzultációt kezdeményezett minden érdekelt féllel

  Green Paper on defence procurement, COM(2004)608, http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/defence/green-paper/com04-608_hu.pdf

 • 2005. dec.: Kommunikáció a konzultáció eredményeiről http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/defence/com05-626_hu.pdf


V delmi beszerz sek iii

Védelmi beszerzések III.

A konzultáció eredménye:

 • A többség támogatta, hogy a Bizottság egy Értelmező Közleményt adjon ki az EB vonatkozó esetjogáról, különösen az EKSZ 296. cikkében foglalt kivétel alkalmazása tekintetében.

 • A többség támogatta egy külön erre a szektorra vonatkozó irányelv elfogadásának ötletét, mely figyelembe veszi annak sajátosságait és rugalmas szabályokat tartalmaz.


V delmi beszerz sek iv

Védelmi beszerzések IV.

A konzultációra tekintettel a Bizottság által tervezett lépések:

 • 2006-ban Értelmező Közlemény kiadása az EKSZ 296. cikkének a védelmi beszerzések vonatkozásában történő alkalmazásáról (decemberben várható)

 • 2006-ban hatástanulmány egy esetleges irányelvről (év végéig várható)


Elektronikus k zbeszerz s

Szerződés-tervezet

Közzététel

Hozzáférésanyagokhoz

Ajánlatok

vétele

Ajánlatok

értékelése

Szerződés

odaítélése

Szerződés köt.Megrend.

Szerződés

monitoring

Számlázás

Eljárás

Kiválasztása

Elektronikus

eszközök

alkalmazá-

sáravonatk.

információ

Hirdetmények

elektronikus

továbbítása

A Kiadvány-

hivatalhoz

(Új

Hirdetmény-

minták)

Elektronikus

hozzáférésa doku-mentációhoz

X melléklet -

előírásai, pl.:

Adat integritás

Titkosság,

Diszkrimináció-

mentesség

Hitelesség

Nyomon

Követés

Elektronikus

aukció/

DBR

Automatizált

értékelés

Eredmény

Ajánlattevők

informálása

Elektronikus beszerzési módszerek

Az EU közbeszerzési

irányelvei

hatályán kívül:

E-kereskedelem Irányelv

Elektronikus aláírás Irányelv

E-számlázásAdatvédelem

Elektronikus közbeszerzés


Elektronikus k zbeszerz s ii

Elektronikus közbeszerzés II.

Elektronikus kommunikációs eszközök alkalmazása:

 • Adatátvitel ideje csökken

 • Rövidebb határidők

 • Kisebb tranzakciós költségek

 • Nagyobb átláthatóság


Elektronikus k zbeszerz s iii

Elektronikus közbeszerzés III.

Általános elvek:

 • Általános hozzáférés

 • Diszkrimináció-mentesség

 • Inter-operabilitás

  Veszély:

 • Eltérő tagállami rendszerek, piac feldarabolódása

  http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/sec2005-959_en.pdf


 • Login