Köy Yerleşİm AlanlarInIn Düzenlenmesİ - PowerPoint PPT Presentation

K y yerle m alanlarinin d zenlenmes
Download
1 / 25

 • 226 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

081205069 SEVDA YÜKSEKOĞUL. Köy Yerleşİm AlanlarInIn Düzenlenmesİ. Tanım.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Köy Yerleşİm AlanlarInIn Düzenlenmesİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K y yerle m alanlarinin d zenlenmes

081205069 SEVDA YÜKSEKOĞUL

Köy YerleşİmAlanlarInInDüzenlenmesİ


Tan m

Tanım

 • Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının 100 mdışından geçirilecek bir çizginin içinde kalan ve sınırları İl İdare Kurulunca karara bağlanan alanlara Köy Yerleşim Alanları adı verilir.


K y yerle im alan tespit komisyonu

Köy Yerleşim Alanı Tespit Komisyonu

 • Vali yardımcısının başkanlığında; milli emlak müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ve ilgili Kadastro Müdürlüğünden birer teknik eleman ile köy temsilcisinden oluşur.

 • Görevlendirme vali oluru ile yapılır. Gerektiğinde bu komisyona ilgili diğer kuruluşlardan da uzman eleman iştirak ettirilir.

 • Komisyon üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlamış olur.


K y yerle im alan n n tespiti

Köy Yerleşim Alanının Tespiti

 • Muhtarın Köy yerleşme alnının tespiti talebini kabul etmesi veya doğrudan kendi kararı üzerine; Vali ilgili komisyonu tespit ve plan çalışması için görevlendirir.

 • Komisyon öncelikle köye ait harita (Genelde kadastro haritası) ve sosyal, ekonomik durumu gösteren dokümanları toplayarak bir ön değerlendirme yapar.

 • Komisyon köye giderek köyün gelecekteki durumunu ne kadar gelişeceği konusunda tespitler yapar.


K y yerle im alan n n tespiti1

Köy Yerleşim Alanının Tespiti

 • İhtiyaç duyulan konut parsel sayısını, parsel büyüklüklerini, gerekli bulmuyorsa sosyal tesisler ve diğer genel ihtiyaçlar için kullanılacak arazi miktarını hesaplayarak, sonuç olarak köy yerleşme alanının ne genişlikte olacağına karar verir.

 • Mevcut köy yerleşim alanı ile bütünlük teşkil edecek şekilde ve mümkün mertebe mera niteliğini kaybetmiş arazilerle verimi düşük ya da tarım dışı hazine arazilerine öncelik vererek, köy gelişme alanı için uygunluğuna karar verdiği sahanın sınırlarını belirler.


K y yerle im alan na ait harita veya l ekli krokinin yap lmas

Köy Yerleşim Alanına Ait Harita veya Ölçekli Krokinin Yapılması

 • Köy hizmetleri il müdürlüğü, tespit edilen köy yerleşme alanı sınırlarını, mümkün mertebe sabit noktalar arasından düz hatlar geçirerek sahada tespit eder ve köşe noktalarını kalıcı işaretlerle belirler. Daha sonra tespit edilen bu alan kadastro görmüş olan yerlerde 1/1000 ölçekli harita üzerine işlenir (Genellikle kadastro haritası üzerine işlenir). Kadastro görmemiş yerlerde ise 1/1000 ölçekli haritası veya ölçekli krokisi yapılır veya yaptırılır.


K y yerle m alanlarinin d zenlenmes

KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN ÇİĞŞAR KÖYÜ KÖY YERLEŞİM ALAN SINIRI


K y yerle m alanlarinin d zenlenmes

KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN ÇİĞŞAR KÖYÜ KÖY YERLEŞİM ALAN SINIRI

KÖY SINIRI

KÖY YERLEŞİM ALAN SINIRI


K y yerle m alanlarinin d zenlenmes

KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN ÇİĞŞAR KÖYÜ KÖY YERLEŞİM ALAN SINIRI

Sınır ile en dıştaki ev arasında en az 100 m mesafe vardır.


K y yerle m alanlarinin d zenlenmes

 • Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından yapılan ve İl İdare Kurulunca karara bağlanan Köy yerleşim alanlarının ilanı usulünce yapılır, 3 nüsha olarak hazırlanır, 1 aylık askı sürecinden sonra 1 nüshası Bayındırlık Müdürlüğünde, 1 nüshası İl İdare Kurulunda kalır ve 1 nüshası da muhtarlığa tebliğ edilir.

 • Köy Yerleşim Alan Tespitleri; çarpık yapılaşmayı, hazine arazilerini ve tarım arazilerini katletmeyi önler, yapılacak ifrazlarda kolaylık sağlar.

 • Köy Yerleşim alan sınırları içerisinde yapılacak bina izinlerinde köy muhtarlığı yetkilidir. Yerleşim alan dışında yapılan bina ruhsatlarında İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne başvurulur.


K y yerle im alan tespit sonras lan

Köy Yerleşim Alanı Tespit Sonrası İlanı

İLAN

İlimiz Merkez İlçesine bağlı Yenidemir Köyü Süllüler bağlısının Yerleşim Alan Sınır tespiti Müdürlüğümüz Teknik Elemanlarınca yapılmış ve İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nin 03/06/2008 tarih ve 242 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu Köyün Yerleşim Alan Tespiti Müdürlüğümüz zemin katında bulunan İlan Panosunda ve ilgili köyün alışılmış vasıtası ile ilan edilmek suretiyle, belli mekanında 24/06/2008 ve 24/07/2008 tarihleri arasında asılarak, 30 gün süre ile askıda kalacağı ilanen duyurulur.

E.Melike … Atila ….

Harita Mühendisi Harita Kadastro Teknisyeni

  TASDİK EDEN

25/06/2008

Mehmet …

Bayındırlık ve İskan Müdürü


K rsal yerle imlerin d n m in bir neri k y yenileme program

Kırsal Yerleşimlerin Dönüşümü İçin Bir Öneri:Köy Yenileme Programı

 • Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi , daha verimli hale getirilmesi ve demokratik bir yapıya kavuşturulması doğrultusunda 2000’li yıllardan itibaren yerel yönetimlerde reform yapılması talepleri artmış ve 2005 yılında çıkarılan kanunlarla yerel yönetimlerde reform sayılabilecek önemli değişiklikler olmuştur.

 • Bu değişiklikler paralelinde, birmahalli idare birimi olan köylerin kalkındırılması amacıyla, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Köy Kanunu’nun yenilenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Yeni hazırlanan Köy Kanunu ile köylerin, günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, dönüştürülmesi, kalkındırılması , şehirlerin yanında alternatif yaşam alanı olması amaçlanmıştır.


K y yerle m alanlarinin d zenlenmes

 • Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için köylerde kapsamlı köy yenileme programları uygulanması gerekmektedir. Avrupa’da kırsal alan özellikleri taşıyan köylerin dönüştürülmesine yönelik programlar 1970’li yıllarda başlatılmış ve halen devam etmektedir.

Avrupa’daki köy manzaraları


K y yerle m alanlarinin d zenlenmes

 • Ülkemizde köylerin kalkındırılması ve dönüştürülmesine

  yönelik birçok girişim olsa da, bunlar kısmen başarılı

  olmuş ülke geneline yaygınlaştırılamamıştır.

Ülkemizden bir köy manzarası


K y yerle m alanlarinin d zenlenmes

 • Köylerin şekillenmesinde tarihsel süreçte meydana gelen olayların etkili olduğu göz önünde bulundurulursa bugün köylerin yeniden şekillenmesini gerektiren unsurlar bulunmaktadır . Bu gerekliliklerin başında içinde yaşadığımız yüzyıla ait olmayan bu yerleşim birimlerinin günün ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmesi gelmektedir.

 • Ülkemizde 1950’li yıllardan itibaren kırsaldan kente göç hızlı bir şekilde devam etmiştir. Köylerden kente göçün oluşturduğu sorunlar tam çözülememişken günümüzde bu defa “kentten kırsala göç ” gibi farklı bir olgu ortaya çıkmıştır. Bu olgunun da etkisiyle köy bir yönetim birimi olarak, sosyolojik olgu olarak baştan beri kendisi için tanımlanan rolden farklı bir role doğru gitmektedir. Bazı ilçelerimizde kışın köylerin nerdeyse tamamı boşalırken, yazın nüfusu neredeyse 4–5 katına kadar çıkmaktadır.


K y yerle m alanlarinin d zenlenmes

 • Kentlerde kurulan villa siteleri, köylerde ormanların içerisine, yaylalara kurulmaktadır. Bazı yörelerimizde turistik köyler ortaya çıkmıştır.Kentlerin ve sermayenin köye bakışı değişmiş durumdadır. Değişen bu şartlar altında kırsal alandaki yerleşim yerlerinin dönüştürülerek yönlendirilmesi, kırsal alanın kentler için alternatif yaşam alanına dönüştürülmesi gerekmektedir.

 • Ancak köylerin 18. yüzyıldan kalma arazi ve yerleşim yapısı vatandaşlar için alternatif yaşam alanı olmasını engellemektedir. Ülkemizin her alanda gelişme ve ilerlemesine paralel olarak kırsal alanda kentlerde uygulanan kentsel dönüşüm benzeri köy yenileme programlarının sistemli bir şekilde uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.


K y yerle m alanlarinin d zenlenmes

 • Bu programın uygulamalarının sürekli izlenmesi ve yönlendirilmesi İçişleri Bakanlığı bünyesinde diğer bakanlık temsilcilerinin de katılacağı bir büro tarafından sağlanmalıdır.

 • Bunun için koordine birim Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü olmalı, bu birimde; Tarım Bakanlığı , Çevre Şehir Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı , Devlet Planlama Müsteşarlığından katılımcıları bulunmalıdır.


K y yerle m alanlarinin d zenlenmes

 • Köy yenileştirme programı, Köyler ve İl özel idareleri ile işbirliği içerisinde ; köylerde, arazi toplulaştırma ,tarımda ortak kullanım alanları ve organize hayvancılık alanlarının

  oluşturulması, yerleşim alanları ve hayvan barınaklarının ayrılması , çevre düzenlemesi, konut-kültür ilişkisini gözetecek şekilde yapılaşmanın yeniden sağlanması, çalışmalarını

  kapsayan bir program düşüncedir.


K y yerle m alanlarinin bazi zell kler n n co raf b lg s stemler le bel rlenmes

KÖY YERLEŞİM ALANLARININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ


K y yerle m alanlarinin d zenlenmes

 • Kırsal yerleşim birimlerinin özelliklerinin belirlenmesinde doğru, güvenilir ve güncel bilgiye gereksinim vardır.

 • Tokat İli Zile ilçesi köy yerleşim alanları, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojileri kullanılarak yükseklik, eğim, akarsu-dere yataklarına göre konum, sıcaklık, nüfus ve nüfus yoğunluğu özellikleri bakımından irdelenmiştir. Bu sayede kırsal yerleşim birimlerinin planlanmasında ve alana ilişkin gerekli bilgilerin elde edilerek harita elde edilmesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.


K y yerle m alanlarinin d zenlenmes

 • Bu çalışma yerleşim alanlarına ilişkin sayısal arazi modelleri yardımıyla CBS ortamında klasik yöntemlerle değerlendirmesi çok zor olan ve köy yerleşim alanının düzenlenmesinde yükseklik, eğim, akarsu-dere yataklarına, konum, sıcaklık, nüfus ve nüfus yoğunluğuna göreköy yerleşim alanın düzenlenmesinde ve köyün nasıl gelişmesi gerektiği gibi konularda ilgili kişilerin veya komisyonun yorum yapmasını kolaylaştırmaktadır.

 • CBS ortamında köy yerleşim alanlarının tamamını birlikte görerek bir birleri arasında kıyas yapma ve istatistiki bilgi edinme olanağımızda vardır.


Yerle im alanlar n n akarsu ve dere yata na yak nl k durumlar

Yerleşim Alanlarının Akarsu Ve Dere Yatağına Yakınlık Durumları


K y yerle im alanlar n n ortalama n fus yo unluk de erlerine g re s n fland r lmas

Köy Yerleşim Alanlarının Ortalama Nüfus Yoğunluk Değerlerine Göre Sınıflandırılması


Yerle im alanlar n n ortalama e im de erlerine g re s n fland r lmas

Yerleşim Alanlarının Ortalama Eğim Değerlerine Göre Sınıflandırılması


Kaynaklar

Kaynaklar

 • KÖY YERLEŞİM ALANI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

  Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 3367 - 20.5.1987

  Resmi Gazete ile Neşir ve ilânı: 20 Ağustos 1987 - Sayı: 19550

 • http://jotaf.nku.edu.tr/makaleler/k5.pdf( Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği)

 • http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/146/15-%20kas%C4%B1m%20turgut.pdf


 • Login