M i ba n b c va o the gi i huye n b ah ah ah ah
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Môøi baïn böôùc vaøo theá giôùi huyeàn bí ah..ah..ah..ah PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Môøi baïn böôùc vaøo theá giôùi huyeàn bí ah..ah..ah..ah. Baïn seõ thaáy ñieàu kyø dieäu tröôùc maét Baïn veà ma quaùi . Toâi noùi thaät ñaáy. AÛo giaùc seõ laø cuûa baïn... Ñöøng ñeå noù. … ma quaùi luoân laø ma quaùi baïn seõ böôùc vaøo meâ cung cuûa ñieàu ma ….

Download Presentation

Môøi baïn böôùc vaøo theá giôùi huyeàn bí ah..ah..ah..ah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Môøi baïn böôùc vaøo theá giôùi huyeàn bí ah..ah..ah..ah


Baïn seõ thaáy ñieàu kyø dieäu tröôùc maét Baïn veà ma quaùi. Toâi noùi thaät ñaáy


AÛo giaùc seõ laø cuûa baïn... Ñöøng ñeå noù......


…ma quaùi luoân laø ma quaùi baïn seõ böôùc vaøo meâ cung cuûa ñieàu ma…..


Baïn seõ thaáy trong vaøi phuùt ñaây thoâi


Toâi seõ thaáy ñöôïc caùi maø baïn ñang nghó....


Baïn coù 6 laù baøi

Haõy choïn laáy moät.

Baïn chæ caàn nghó ñeán noù thoâi.

Ñöøng ñuïng vaøo baát cöù vaät gì

Toâi seõ tìm thaáy noù cho baïn.

Baét ñaàu nheù.

Xin baïn baám vaøo spacebar...


Haõy nhìn vaøo maét toâi vaø nghó ñeán laù baøi baïn ñaõ choïn oá... La... La.


Cho duø toâi khoâng bieát vaø khoâng nhìn thaáy baïn.

Nhöng ma quaùi ñaõ cho toâi bieát baïn ñaõ choïn laù baøi naøo???


Chuù yù !!! toâi ñaõ laáy ñi caùi maø baïn ñaõ choïn.


Toâi ñaõ bieát raèng baïn ñaõ choïn noù ñaáy.


Chaøo Baïn

Chuùc baïn luoân may maén

PVQ


  • Login