M i ba n b c va o the gi i huye n b ah ah ah ah
Download
1 / 12

Môøi baïn böôùc vaøo theá giôùi huyeàn bí ah..ah..ah..ah - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

Môøi baïn böôùc vaøo theá giôùi huyeàn bí ah..ah..ah..ah. Baïn seõ thaáy ñieàu kyø dieäu tröôùc maét Baïn veà ma quaùi . Toâi noùi thaät ñaáy. AÛo giaùc seõ laø cuûa baïn... Ñöøng ñeå noù. … ma quaùi luoân laø ma quaùi baïn seõ böôùc vaøo meâ cung cuûa ñieàu ma ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Môøi baïn böôùc vaøo theá giôùi huyeàn bí ah..ah..ah..ah' - milos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ba n se tha y ie u ky die u tr c ma t ba n ve ma qua i to i no i tha t a y

Baïn seõ thaáy ñieàu kyø dieäu tröôùc maét Baïn veà ma quaùi. Toâi noùi thaät ñaáyMa qua i luo n la ma qua i ba n se b c va o me cung cu a ie u ma

noù......ma quaùi luoân laø ma quaùi baïn seõ böôùc vaøo meâ cung cuûa ñieàu ma…..
Baïn coù 6 laù baøi noù......

Haõy choïn laáy moät.

Baïn chæ caàn nghó ñeán noù thoâi.

Ñöøng ñuïng vaøo baát cöù vaät gì

Toâi seõ tìm thaáy noù cho baïn.

Baét ñaàu nheù.

Xin baïn baám vaøo spacebar...Cho duø toâi khoâng bieát vaø khoâng nhìn thaáy baïn.

Nhöng ma quaùi ñaõ cho toâi bieát baïn ñaõ choïn laù baøi naøo???
Chaøo choïn. Baïn

Chuùc baïn luoân may maén

PVQ


ad