Faktory efektivity spolupr ce obc financov n svazk obc
Download
1 / 18

Práce s mikroregiony na úrovni krajů Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Faktory efektivity spolupráce obcí Financování svazků obcí. Práce s mikroregiony na úrovni krajů Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů Ústav územního rozvoje, 26. listopadu 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Práce s mikroregiony na úrovni krajů Metodika tvorby a využití rozvojových dokumentů mikroregionů' - mili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Faktory efektivity spolupr ce obc financov n svazk obc

Faktoryefektivity spolupráce obcí Financování svazků obcí

Práce s mikroregiony na úrovni krajů

Metodika tvorby a využití

rozvojových dokumentů mikroregionů

Ústav územního rozvoje, 26. listopadu 2008


Problematika spolupr ce obc
Problematika spolupráce obcí

 • Řešitel GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství – 15 let se věnuje regionálnímu rozvoji.

 • Zkušenosti z praxe – strategické dokumenty svazků obcí.

 • Výzkumný úkol pro MMR ČR č. WB-07-05 „Spolupráce obcí jako faktor rozvoje“ (2005-2006).

 • Rozvíjení věcné problematiky (nastavení rozvojových směrů, volba nástrojů, zapojení aktérů) ve výzkumném úkolu MMR ČR č. WD-39-07-1 „Rozvojový interaktivní audit“ (2007-2011).

 • Faktory efektivity spolupráce obcí


  V chodiska
  Východiska

  • Spolupráce = „součinnost určitého množství subjektů při dosahování určitého cíle“.

  • Na obecní úrovni velmi různorodá mozaika forem spolupráce, překrývání členství, nesystémový přístup obcí.

  • Často nevyřešeny základní procesní, organizační a ekonomické otázky – efekty spolupráce jsou nedostatečné.

  • Koordinace x Kooperace.

  • Nastavení a průběh spolupráce („faktory efektivity“) jsou rozhodujícími prvky pro možnost a schopnost tvorby a realizace strategických rozvojových dokumentů (SRD).

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  Faktory ovliv uj c spolupr ci
  Faktory ovlivňující spolupráci

  • Motivace spolupracujících subjektů.

  • Počet a charakter subjektů.

  • Forma spolupráce.

  • Účel, charakter a náplň činnosti.

  • Nastavení vnitřních procesů.

  • Ekonomický rámec.

  • Průmět faktorů do tvorby a nastavení SRD.

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  Motivace p iny spolupr ce
  Motivace – Příčiny spolupráce

  • Snaha o řešení společných problémů.

  • Prosazení společných zájmů.

  • Realizace větších rozvojových projektů.

  • Úspory v organizační i ekonomické oblasti.

  • Spolupráce obcí umožňuje dosáhnout rozvojových cílů, které jsou jednou obcí nerealizovatelné.

  • Využití synergického efektu.

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  Po et spolupracuj c ch obc ve svazc ch obc
  Počet spolupracujících obcí ve svazcích obcí

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  Charakter subjekt forma spolupr ce
  Charakter subjektůForma spolupráce

  Obce

  ↔ Svazek obcí

  ↔ Společná právnická osoba

  ↔ Smlouva ke splnění konkrétního úkolu

  Obce a jiné subjekty

  ↔ Zájmové sdružení právnických osob

  ↔ Obecně prospěšná společnost

  ↔ …

  • Vztahy mezi členy

  • Formy zapojení a aktivita členů

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  V cn r mec spolupr ce
  Věcný rámec spolupráce

  Účel spolupráce

  • Celkový rozvoj území

  • Rozvoj určitých aspektů území

   Náplň spolupráce

  • Výměna zkušeností

  • Poskytování veřejných služeb

  • Sdružování prostředků

  • Realizace projektů

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  Vnit n faktory ovliv uj c funk nost spolupr ce obc
  Vnitřní faktory ovlivňující funkčnost spolupráce obcí

  • Způsob řízení.

  • Existence či neexistence profesionálních pracovníků.

  • Způsob komunikace.

  • Frekvence a náplň setkávání členů.

  • Způsob dospívání k rozhodnutí, resp. konsenzu.

  • Závaznost přijatých rozhodnutí.

  • Vzájemné vztahy mezi zástupci členů.

  • Koncepční dokumenty.

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  Ekonomick r mec
  Ekonomický rámec obcí

  Členění nákladů:

  • Běžné náklady společné činnosti.

  • Náklady realizace programů a projektů.

   Členění zdrojů:

  • Vlastní zdroje obcí (finanční či naturální příspěvek, příspěvek pravidelný či dle potřeby).

  • Cizí zdroje – veřejné či soukromé zdroje (zejména dotace, dále např. sponzoring).

  • „Jak zajistit finanční prostředky na realizaci společných aktivit“, tj. „kolik kdo musí přispět a co z toho kdo bude mít“.

  • Zásadním tématem je sdružování prostředků.

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  V praxi uplat ovan p stupy ke sdru ov n prost edk
  V praxi uplatňované přístupy ke sdružování prostředků

  • Příspěvek na obyvatele – široká variabilita, pouze malý podíl rozpočtu svazku, obvykle financování provozu svazku.

  • Financování společných projektů dle míry zapojení, resp. dle efektů – obvykle projekty vybrané skupiny obcí (např. ČOV, kanalizace – dle skutečných nákladů, cyklostezky dle km na území obce apod.).

  • Financování celosvazkových projektů:

   • Rovný příspěvek obcí – projekty s rovným dopadem (značení, informační tabule, propagace).

   • Příspěvek dle velikosti obce.

  • X převládají individuální projekty obcí – individuální financování (společné aktivity zejména v oblasti výstavby technické infrastruktury a cestovního ruchu).

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  Ekonomick anal za svazk obc kraje jihomoravsk a vyso ina vybran p klady v roce 2005
  Ekonomická analýza svazků obcí prostředků– kraje Jihomoravský a Vysočina(vybrané příklady v roce 2005)

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  Struktura v daj svazk obc v kraj ch jihomoravsk m a vyso ina 2005
  Struktura výdajů svazků obcí v krajích Jihomoravském a vysočina (2005)

  Výdajové skupiny: 1 – Zemědělství a lesní hospodářství, 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 3 – Služby pro obyvatelstvo, 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti, 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana, 6 – Všeobecná veřejná správa a služby

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  Rozpo tov objemy mikroregion kraj jihomoravsk ho a vyso ina v roce 2005
  Rozpočtové objemy mikroregionů krajů Jihomoravského a vysočina v roce 2005

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  Z v ry v ekonomick oblasti
  závěry v ekonomické oblasti vysočina v roce 2005

  • Bariéry spolupráce obcí v ekonomické oblasti:

   • Nedořešené financování ad hoc akcí, tj. jednotlivých rozvojových projektů.

   • Nízké uvědomění si ekonomických synergických prostředků a možností plynoucích ze sdružování prostředků.

   • Absence dlouhodobého finančního plánování.

   • Formální spolupráce  tříštění kapacit i financí.

    Při sdružování prostředků je zejména třeba:

  • Přihlížet k možnostem a specifikům jednotlivých obcí.

  • Rozvíjet mechanismy kumulování financí – např. vytvořit společný rozvojový fond.

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  Faktory efektivity spolupr ce
  Faktory efektivity spolupráce vysočina v roce 2005

  Legislativní pravidla

  Spolupráce obcí

  Správní prostředí

  Ekonomický systém

  Vhodná forma spolupráce

  Způsoby

  řízení

  Struktura spolupráce

  Kvalifikovaný aparát

  Způsoby komunikace

  Způsob

  financování

  Množství

  subjektů

  Procesy rozhodování

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  Z v r
  Závěr vysočina v roce 2005

  • Spolupráce vyplývá

   • Z potřeby společných aktivit v určité oblasti.

   • Z omezených zdrojů.

   • Z předpokladů aktérů k řešení jednotlivých typů aktivit.

  • Předpoklady fungování spolupráce:

   • Vyjasnění vnějšího kontextu spolupráce.

   • Nastavení vnitřních procesů spolupráce.

   • Ekonomický systém umožňující flexibilní činnost.

   • Klíčový vliv - ochota a schopnost aktérů spolupracovat.

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  Děkuji za pozornost. vysočina v roce 2005

  Ing. Jan Binek, Ph.D.

  GaREP, spol. s r.o.

  společnost pro regionální ekonomické poradenství

  nám. 28. října 3

  602 00 Brno

  www.garep.cz

  [email protected]

  Tel. : 545 242 846

  Faktory efektivity spolupráce obcí


  ad