Kedudukan surah al nahl
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Kedudukan Surah al-Nahl PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kedudukan Surah al-Nahl. Makkiyyah : 128 Ayat Surah al- Ni`am : di dalamnya disebut tentang nikmat Allah kepada makhluknya . Ibn Kathir surah al- Nahl adalah Makkiyyah .

Download Presentation

Kedudukan Surah al-Nahl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kedudukan Surah al-Nahl

Makkiyyah: 128 Ayat

Surah al-Ni`am: didalamnyadisebuttentangnikmat Allah kepadamakhluknya.

IbnKathirsurah al-NahladalahMakkiyyah.

Ibn `Abbas: al-NahlMakkiyyah, kecuali 2ayat (Madaniyyah) setelahterbunuhnyaSaidinaHamzah, iaitu al-Nahl 95 dan 96.

....

3. Al-Qurtubi: al-NahlseluruhnyaMakkiyyah.


SelepasituNabiBersabda: Akudiutusketikajarakdiantaraakudankiamatsepertiini. Sambilmemberiisyaratdenganjaritelunjukdanjaritengah.

Ketikaturun: - 1; orang-orangkafirberkata; oranginimengatakankiamatsudahdekat, makahentikanlahsebahagianperbuatan yang dulu kalian lakukan. Merekapunberhentidanmenunggu. Tetapiketikatidakterjadiapa-apamereka pun berkata: kitatidakmelihatkejadianapa-apa. Makaturunlahayat: 1 --


SebabNuzul: al-Nahl

IbnMardawayhmeriwayatkandaripadaIbn `Abbaskatanya: ketikaturunnyaayat( ....) parasahabatrasulullahmerasaketakutan, hinggturunnyaayat : . Sehinggamereka pun diam

IbnJarir & IbnAbiHatimmeriwayatkandaripada Abu Bakr bin AbiHafskatanya: ketikaturunnya; merekaserentakbangkitberdiri, makaturunlah:


2. Al-Qurtubiberkata: Ketikaturun: - 1; orang-orangkafirberkata; oranginimengatakankiamatsudahdekat, makahentikanlahsebahagianperbuatan yang dulu kalian lakukan. Merekapunberhentidanmenunggu. Tetapiketikatidakterjadiapa-apamereka pun berkata: kitatidakmelihatkejadianapa-apa. Makaturunlahayat: 1--

3. Merekagementardanmenunggu-nunggudantidakterjadiapa-apa. Makaturunlah; ayat;

...


4. al-Qurtubiberpendapat: ...

merupakanjawapankepadapersendaan al-Nadr bin al-Harith.!!!!

al-Dahhakmengatakanlafaz

bermaksud: Hal-hal yang difardukanoleh Allah; perintahdanlarangan, tetapitidakdipersetujuiolehIbnJarir.


.1

Rasulullah(s.a.w.) diperintahkansupayamemberiperingatandanamarantentanghampirnyahariqiamatterhadapkaummusyrikin.

Merekaakandikenakanazabataubencanasebagaimana yang pernahmenimpaumat-umatterdahulu.

Olehkeranabencanaatauhariqiamattidaksegeradatang, kaummusyrikinsemakinbertambahingkar.


MencabarNabi ; sekiranyaiabenarmintadisegerakanazabatauqiamatitu.

Merekaberanibertindakdemikiansebabtidakpercayakepadakewujudanhariqiamat.

Allah menyucikandirNya: MahaSuci Allah yang MahaTinggidariapa yang merekapersekutukan.

Pengajaran/Faedah:

mendorongmanusiatundukmegabdikandirikepadaKhaliqnya

memberimotivasiuntuknyamencurahkanbaktikepadasesamamakhluk.

Tidakmelakukankejahatandankerosakandimukabumi.


.2

Harikiamat , haripembalasan, penuhadil .

Perkataan al-Ruhbermaksud: wahyu.

dalil:

al-Mumin: 15-15 ( )

Al-Syura: 52: ( ...... )

3. Malaikatmenurunkanwahyukepadanabi, hidayahkepadamanusia .

4. Wahyumenghidupkanhati-hati yang matisebagaimanarohmenghidupkanjasad-jasad yang mati.


Allah mengingatkanmanusiatentanghariitu!

Ketikakitakeluardarikubur, tiadasuatu yang dapatdisembunyidari Allah.

Kepunyaansiapakankerajaanpadahariitu?. Al-mumin 15-16.

8. Peringatlaholehkamusekelianbahawa.; agar merekamendapatperingatan.

9. Takutlah kalian padasiksaku, kepadasesiapa yang menentangperintahku.


.3

 • Dialah yang telahmenciptakanlangitdanbumidengansempurna.

 • penciptaankedua-duanyaadalahberdasarkantujuan yang benariaitutidaksia-sia.

  Al-Najm 31:

  3. Langitdanbumidalilkeesaan Allah. Kajiantentangkeduanyamembenarkankenyataanini.

  4. Kegagalanmelakukannya; manusiasukarmencariPenciptanya. Mahasuci Allah


.4

SebabNuzulAyat

 • Mujahid, Ikrimah, Urwah bin al-Zunayr, al-SuddidanQatadah, berkata: seorangmusyrik yang bernamaUbai bin KhalafdatangberjumpaRasulullahs.a.w. denganmembawatulang yang reput. Sambilmencebistulangitubeliauberkata: Wahai Muhammad, apakahkamumelihat Allah akanmenghidupkantulanginisedangkaniatelahreput, lalu Allah turunkanayatini. Al-Wahidi al-Naisaburi, (2000), Asbab al-Nuzul, Dar al-Kurub al-Ilmiyyahy, .


 • Nabimenjawab: ya, kamuakandimatikandandibangkitkansemulaoleh Allah, kemudiandihimpunkankamudalamneraka.

 • Allah mengingatkantentangpenciptaanmanusiadaripadanutfahsifathinadanlemah.

 • Manusiadiciptauntukmenjadihamba, bukanmemusuhi Allah.

 • Manusiadiangkat setinggi2nya, bilalalaidihina serendah2nya.

 • Setelahmembesarmenjadipembantah. Menentang Allah danRasul. DalilYasin 77-70.


3. Isunutfahdibincangdalamayat:

i. al-Mursalat (20-22):

ii. Al-Insan (2):

iii. Yasin (77):

4. Pelikdenganperangaimanusia. Tetapkufur w/pun dalilterpampangdihadapanmata.

Yasin 78:


5. Manusia diajak berfikir tentang keesaan Ilahi menerusi dalil yang ada pada dirinya.

6. Dengan sedikit kelebihan dan kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, lantas ada dari kalangan mereka yang lupa dan jahil asal usul dirinya.

7. Membantah dan mengingkari Penciptanya sendiri, mempertikaikan kewujudan Allah, ketentuan-ketentuan serta hukum-hukumNya.


8. Nabibersabda: wahaianakadammanamungkinkamudapatmelemahkanAku, sedangkanAkulah yang menciptakankamudariini.. manakalarohmencapaitengorokanmu (menjelangajal) kemudiankamukatakansayaakanbersedekah, padahalmasasedekahtelahhabis


.5

 • Allah menyebutlimpahannikmatNyakepadamanusia, antaranyabinatangternakan.

 • Allah jadikanpadabinatangituberbagaimanfaat. Makanan-minuman-pakaian-pengangkutan-perhiasan.


.6

Ketikaternakankembalidaripadangragut.

2. Di pagihariketikadilepaskanketempatpengembalaan.

3. Pemandangandikalaituamatcantik.


. .7

 • Sebagaikenderaandanalatpengangkutan.

 • Mengurangkanbebananmanusia.

 • NikmatituadalahbuktiKasihsayang Allah kepadamakhluNya.

 • Ayat yang sama:

 • al-Mukminun (21-22)

  ii. Al-Mukmin (79-81).8

 • Penciptaankuda, baghal, dankeledaidllsebagaiperhiasandankenderaanuntuksampaikepadadestinasididunia.

 • DalilHissiyyahbuktikeagungan Allah

 • : Selainbinatangternakanyang tidakkamuketahui?

  i. ilmu yang dikeluarkanolehakalbagaikankenderaanygbolehbergerakdidaratdandilaut.

  4. Dalilmaknawaiyyahbuktiwahdaniyyah Allah.Pilots had no time to react, predict experts


.9

Dan kepada Allah jualahtertentunyaurusanmemberipanduan yang menerangkanjalan yang lurusdandiantara jalan2 yang ditujuada yang terpesongdaripadakebenaran.

: Denganlimpahkelebihan Allah sertakemurahanNya,

: jalan yang hakikiiaitudengandikemukakanbukti-bukti yang kukuh, diturunkankitab-kitabsebagaipanduansertadiutuskanparaNabidanRasul.

i. Dalil al-An`am; 6; 153; ...: { } : { } : { }


ii. Mujahidmentafsirkan jalan yang ditunjukkan Allah ituialah Islam,

iii. Al-Suddimentafsirkannyasebagai jalankebenaran.

iv :

4. : Dan disampingituadajalan yang bengkok

Jalan yang bengkokialahcarahidup yang terkeluarataumenyelewengdarikebenarandanbertentangandenganfitrah yang dijadikan Allah padamanusia.

:

Qatadah: Jalan-jalanSyaitan

al-Maraghi: agama selaindaripada Islam, samada agama samawiatauardi.


5. : Kenapasebahagianmanusiatidakmendapathidayah, sedangkan Allah mampumelakukannya?

i. Al-Sya`rawi: Semuamakhluksujudkepada Allah:{ } [: 44].

al-Sya`rawi: mudahbagi Allah jikaDiamenghendakimanusiadanjinsemuanyaberiman.

( )

: ( ) : ( ) : ( ) : ( )


iii. Jawapannya:

a) MemuliakanmanusiadengandiberikankebebasanmemilihberpandukanakaldanwahyuNya.

b) Dijelaskanakibatnya samadasyurgaatauneraka.

 • : .


 • (( ))[:10]

 • - -

 • --: () (17) .

 • : () - - : ( * )

 • - -

 • : ( ) (272) - - : ( ) (56) , - - : ( )


 • Login