Kedudukan surah al nahl
Download
1 / 29

Kedudukan Surah al-Nahl - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kedudukan Surah al-Nahl. Makkiyyah : 128 Ayat Surah al- Ni`am : di dalamnya disebut tentang nikmat Allah kepada makhluknya . Ibn Kathir surah al- Nahl adalah Makkiyyah .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Kedudukan Surah al-Nahl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kedudukan surah al nahl

Kedudukan Surah al-Nahl

Makkiyyah: 128 Ayat

Surah al-Ni`am: didalamnyadisebuttentangnikmat Allah kepadamakhluknya.

IbnKathirsurah al-NahladalahMakkiyyah.

Ibn `Abbas: al-NahlMakkiyyah, kecuali 2ayat (Madaniyyah) setelahterbunuhnyaSaidinaHamzah, iaitu al-Nahl 95 dan 96.

....

3. Al-Qurtubi: al-NahlseluruhnyaMakkiyyah.


Kedudukan surah al nahl

SelepasituNabiBersabda: Akudiutusketikajarakdiantaraakudankiamatsepertiini. Sambilmemberiisyaratdenganjaritelunjukdanjaritengah.

Ketikaturun: - 1; orang-orangkafirberkata; oranginimengatakankiamatsudahdekat, makahentikanlahsebahagianperbuatan yang dulu kalian lakukan. Merekapunberhentidanmenunggu. Tetapiketikatidakterjadiapa-apamereka pun berkata: kitatidakmelihatkejadianapa-apa. Makaturunlahayat: 1 --


Sebab nuzul al nahl

SebabNuzul: al-Nahl

IbnMardawayhmeriwayatkandaripadaIbn `Abbaskatanya: ketikaturunnyaayat( ....) parasahabatrasulullahmerasaketakutan, hinggturunnyaayat : . Sehinggamereka pun diam

IbnJarir & IbnAbiHatimmeriwayatkandaripada Abu Bakr bin AbiHafskatanya: ketikaturunnya; merekaserentakbangkitberdiri, makaturunlah:


Kedudukan surah al nahl

2. Al-Qurtubiberkata: Ketikaturun: - 1; orang-orangkafirberkata; oranginimengatakankiamatsudahdekat, makahentikanlahsebahagianperbuatan yang dulu kalian lakukan. Merekapunberhentidanmenunggu. Tetapiketikatidakterjadiapa-apamereka pun berkata: kitatidakmelihatkejadianapa-apa. Makaturunlahayat: 1--

3. Merekagementardanmenunggu-nunggudantidakterjadiapa-apa. Makaturunlah; ayat;

...


Kedudukan surah al nahl

4. al-Qurtubiberpendapat: ...

merupakanjawapankepadapersendaan al-Nadr bin al-Harith.!!!!

al-Dahhakmengatakanlafaz

bermaksud: Hal-hal yang difardukanoleh Allah; perintahdanlarangan, tetapitidakdipersetujuiolehIbnJarir.


Kedudukan surah al nahl

.1

Rasulullah(s.a.w.) diperintahkansupayamemberiperingatandanamarantentanghampirnyahariqiamatterhadapkaummusyrikin.

Merekaakandikenakanazabataubencanasebagaimana yang pernahmenimpaumat-umatterdahulu.

Olehkeranabencanaatauhariqiamattidaksegeradatang, kaummusyrikinsemakinbertambahingkar.


Kedudukan surah al nahl

MencabarNabi ; sekiranyaiabenarmintadisegerakanazabatauqiamatitu.

Merekaberanibertindakdemikiansebabtidakpercayakepadakewujudanhariqiamat.

Allah menyucikandirNya: MahaSuci Allah yang MahaTinggidariapa yang merekapersekutukan.

Pengajaran/Faedah:

mendorongmanusiatundukmegabdikandirikepadaKhaliqnya

memberimotivasiuntuknyamencurahkanbaktikepadasesamamakhluk.

Tidakmelakukankejahatandankerosakandimukabumi.


Kedudukan surah al nahl

.2

Harikiamat , haripembalasan, penuhadil .

Perkataan al-Ruhbermaksud: wahyu.

dalil:

al-Mumin: 15-15 ( )

Al-Syura: 52: ( ...... )

3. Malaikatmenurunkanwahyukepadanabi, hidayahkepadamanusia .

4. Wahyumenghidupkanhati-hati yang matisebagaimanarohmenghidupkanjasad-jasad yang mati.


Kedudukan surah al nahl

Allah mengingatkanmanusiatentanghariitu!

Ketikakitakeluardarikubur, tiadasuatu yang dapatdisembunyidari Allah.

Kepunyaansiapakankerajaanpadahariitu?. Al-mumin 15-16.

8. Peringatlaholehkamusekelianbahawa.; agar merekamendapatperingatan.

9. Takutlah kalian padasiksaku, kepadasesiapa yang menentangperintahku.


Kedudukan surah al nahl

.3

 • Dialah yang telahmenciptakanlangitdanbumidengansempurna.

 • penciptaankedua-duanyaadalahberdasarkantujuan yang benariaitutidaksia-sia.

  Al-Najm 31:

  3. Langitdanbumidalilkeesaan Allah. Kajiantentangkeduanyamembenarkankenyataanini.

  4. Kegagalanmelakukannya; manusiasukarmencariPenciptanya. Mahasuci Allah


Kedudukan surah al nahl

.4

SebabNuzulAyat

 • Mujahid, Ikrimah, Urwah bin al-Zunayr, al-SuddidanQatadah, berkata: seorangmusyrik yang bernamaUbai bin KhalafdatangberjumpaRasulullahs.a.w. denganmembawatulang yang reput. Sambilmencebistulangitubeliauberkata: Wahai Muhammad, apakahkamumelihat Allah akanmenghidupkantulanginisedangkaniatelahreput, lalu Allah turunkanayatini. Al-Wahidi al-Naisaburi, (2000), Asbab al-Nuzul, Dar al-Kurub al-Ilmiyyahy, .


Kedudukan surah al nahl

 • Nabimenjawab: ya, kamuakandimatikandandibangkitkansemulaoleh Allah, kemudiandihimpunkankamudalamneraka.

 • Allah mengingatkantentangpenciptaanmanusiadaripadanutfahsifathinadanlemah.

 • Manusiadiciptauntukmenjadihamba, bukanmemusuhi Allah.

 • Manusiadiangkat setinggi2nya, bilalalaidihina serendah2nya.

 • Setelahmembesarmenjadipembantah. Menentang Allah danRasul. DalilYasin 77-70.


Kedudukan surah al nahl

3. Isunutfahdibincangdalamayat:

i. al-Mursalat (20-22):

ii. Al-Insan (2):

iii. Yasin (77):

4. Pelikdenganperangaimanusia. Tetapkufur w/pun dalilterpampangdihadapanmata.

Yasin 78:


Kedudukan surah al nahl

5. Manusia diajak berfikir tentang keesaan Ilahi menerusi dalil yang ada pada dirinya.

6. Dengan sedikit kelebihan dan kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, lantas ada dari kalangan mereka yang lupa dan jahil asal usul dirinya.

7. Membantah dan mengingkari Penciptanya sendiri, mempertikaikan kewujudan Allah, ketentuan-ketentuan serta hukum-hukumNya.


Kedudukan surah al nahl

8. Nabibersabda: wahaianakadammanamungkinkamudapatmelemahkanAku, sedangkanAkulah yang menciptakankamudariini.. manakalarohmencapaitengorokanmu (menjelangajal) kemudiankamukatakansayaakanbersedekah, padahalmasasedekahtelahhabis


Kedudukan surah al nahl

.5

 • Allah menyebutlimpahannikmatNyakepadamanusia, antaranyabinatangternakan.

 • Allah jadikanpadabinatangituberbagaimanfaat. Makanan-minuman-pakaian-pengangkutan-perhiasan.


Kedudukan surah al nahl

.6

Ketikaternakankembalidaripadangragut.

2. Di pagihariketikadilepaskanketempatpengembalaan.

3. Pemandangandikalaituamatcantik.


Kedudukan surah al nahl

. .7

 • Sebagaikenderaandanalatpengangkutan.

 • Mengurangkanbebananmanusia.

 • NikmatituadalahbuktiKasihsayang Allah kepadamakhluNya.

 • Ayat yang sama:

 • al-Mukminun (21-22)

  ii. Al-Mukmin (79-81)


Kedudukan surah al nahl


Kedudukan surah al nahl

.8

 • Penciptaankuda, baghal, dankeledaidllsebagaiperhiasandankenderaanuntuksampaikepadadestinasididunia.

 • DalilHissiyyahbuktikeagungan Allah

 • : Selainbinatangternakanyang tidakkamuketahui?

  i. ilmu yang dikeluarkanolehakalbagaikankenderaanygbolehbergerakdidaratdandilaut.

  4. Dalilmaknawaiyyahbuktiwahdaniyyah Allah.


Kedudukan surah al nahl


Kedudukan surah al nahl

Pilots had no time to react, predict experts


Kedudukan surah al nahl

.9

Dan kepada Allah jualahtertentunyaurusanmemberipanduan yang menerangkanjalan yang lurusdandiantara jalan2 yang ditujuada yang terpesongdaripadakebenaran.

: Denganlimpahkelebihan Allah sertakemurahanNya,

: jalan yang hakikiiaitudengandikemukakanbukti-bukti yang kukuh, diturunkankitab-kitabsebagaipanduansertadiutuskanparaNabidanRasul.

i. Dalil al-An`am; 6; 153; ...


Kedudukan surah al nahl


Kedudukan surah al nahl

: { } : { } : { }


Kedudukan surah al nahl

ii. Mujahidmentafsirkan jalan yang ditunjukkan Allah ituialah Islam,

iii. Al-Suddimentafsirkannyasebagai jalankebenaran.

iv :

4. : Dan disampingituadajalan yang bengkok

Jalan yang bengkokialahcarahidup yang terkeluarataumenyelewengdarikebenarandanbertentangandenganfitrah yang dijadikan Allah padamanusia.

:

Qatadah: Jalan-jalanSyaitan

al-Maraghi: agama selaindaripada Islam, samada agama samawiatauardi.


Kedudukan surah al nahl

5. : Kenapasebahagianmanusiatidakmendapathidayah, sedangkan Allah mampumelakukannya?

i. Al-Sya`rawi: Semuamakhluksujudkepada Allah:{ } [: 44].

al-Sya`rawi: mudahbagi Allah jikaDiamenghendakimanusiadanjinsemuanyaberiman.

( )

: ( ) : ( ) : ( ) : ( )


Kedudukan surah al nahl

iii. Jawapannya:

a) MemuliakanmanusiadengandiberikankebebasanmemilihberpandukanakaldanwahyuNya.

b) Dijelaskanakibatnya samadasyurgaatauneraka.

 • : .


Kedudukan surah al nahl

 • (( ))[:10]

 • - -

 • --: () (17) .

 • : () - - : ( * )

 • - -

 • : ( ) (272) - - : ( ) (56) , - - : ( )


ad
 • Login