Kedudukan surah al nahl
Download
1 / 29

Kedudukan Surah al-Nahl - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Kedudukan Surah al-Nahl. Makkiyyah : 128 Ayat Surah al- Ni`am : di dalamnya disebut tentang nikmat Allah kepada makhluknya . Ibn Kathir surah al- Nahl adalah Makkiyyah .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kedudukan Surah al-Nahl' - mili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kedudukan surah al nahl

Kedudukan Surah al-Nahl

Makkiyyah: 128 Ayat

Surah al-Ni`am: didalamnyadisebuttentangnikmat Allah kepadamakhluknya.

IbnKathirsurah al-NahladalahMakkiyyah.

Ibn `Abbas: al-NahlMakkiyyah, kecuali 2ayat (Madaniyyah) setelahterbunuhnyaSaidinaHamzah, iaitu al-Nahl 95 dan 96.

”ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا.... بأحسن ما كانوا يعملون“

3. Al-Qurtubi: al-NahlseluruhnyaMakkiyyah.


SelepasituNabiBersabda: “Akudiutusketikajarakdiantaraakudankiamatsepertiini”. Sambilmemberiisyaratdenganjaritelunjukdanjaritengah.

Ketikaturun: اقتربت الساعة وانشق القمر- 1; orang-orangkafirberkata; oranginimengatakankiamatsudahdekat, makahentikanlahsebahagianperbuatan yang dulu kalian lakukan. Merekapunberhentidanmenunggu. Tetapiketikatidakterjadiapa-apamereka pun berkata: kitatidakmelihatkejadianapa-apa. Makaturunlahayat: 1“اقترب للناس حسابهم وهم في غفلت معرضون-الانبياء-


Sebab nuzul al nahl

SebabNuzul: al-Nahl

IbnMardawayhmeriwayatkandaripadaIbn `Abbaskatanya: “ketikaturunnyaayat(أتى أمر الله فلا تستعجلوه....) parasahabatrasulullahmerasaketakutan, hinggturunnyaayat : فلا تستعجلوه. Sehinggamereka pun diam”

IbnJarir & IbnAbiHatimmeriwayatkandaripada Abu Bakr bin AbiHafskatanya: ketikaturunnya; أتى أمر الله merekaserentakbangkitberdiri, makaturunlah:

فلا تستعجلوه


2. Al-Qurtubiberkata: Ketikaturun: اقتربت الساعة وانشق القمر- 1; orang-orangkafirberkata; oranginimengatakankiamatsudahdekat, makahentikanlahsebahagianperbuatan yang dulu kalian lakukan. Merekapunberhentidanmenunggu. Tetapiketikatidakterjadiapa-apamereka pun berkata: kitatidakmelihatkejadianapa-apa. Makaturunlahayat: “اقترب للناس حسابهم وهم في غفلت 1معرضون-الانبياء-

3. Merekagementardanmenunggu-nunggudantidakterjadiapa-apa. Makaturunlah; ayat;

امر الله فلا تستعجلوه...اتى


4. al-Qurtubiberpendapat: أتى أمر الله ...

merupakanjawapankepadapersendaan al-Nadr bin al-Harith….!!!!

al-Dahhakmengatakanlafazأمر الله

bermaksud: Hal-hal yang difardukanoleh Allah; perintahdanlarangan, tetapitidakdipersetujuiolehIbnJarir.


.1أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

Rasulullah(s.a.w.) diperintahkansupayamemberiperingatandanamarantentanghampirnyahariqiamatterhadapkaummusyrikin.

Merekaakandikenakanazabataubencanasebagaimana yang pernahmenimpaumat-umatterdahulu.

Olehkeranabencanaatauhariqiamattidaksegeradatang, kaummusyrikinsemakinbertambahingkar.


MencabarNabi ; sekiranyaiabenarmintadisegerakanazabatauqiamatitu.

Merekaberanibertindakdemikiansebabtidakpercayakepadakewujudanhariqiamat.

Allah menyucikandirNya: MahaSuci Allah yang MahaTinggidariapa yang merekapersekutukan.

Pengajaran/Faedah:

mendorongmanusiatundukmegabdikandirikepadaKhaliqnya

memberimotivasiuntuknyamencurahkanbaktikepadasesamamakhluk.

Tidakmelakukankejahatandankerosakandimukabumi.


.2 يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْأَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ

Harikiamat , haripembalasan, penuhadil .

Perkataan al-Ruhbermaksud: wahyu.

dalil:

al-Mu’min: 15-15 (يلقي الروح من امره على من يشاء )

Al-Syura: 52: ( وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا...... )

3. Malaikatmenurunkanwahyukepadanabi, hidayahkepadamanusia .

4. Wahyumenghidupkanhati-hati yang matisebagaimanarohmenghidupkanjasad-jasad yang mati.


Allah mengingatkanmanusiatentanghariitu!

Ketikakitakeluardarikubur, tiadasuatu yang dapatdisembunyidari Allah.

Kepunyaansiapakankerajaanpadahariitu?. Al-mu’min 15-16.

أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ

8. Peringatlaholehkamusekelianbahawa…….; agar merekamendapatperingatan.

9. Takutlah kalian padasiksaku, kepadasesiapa yang menentangperintahku.


.3 خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

 • Dialah yang telahmenciptakanlangitdanbumidengansempurna.

 • penciptaankedua-duanyaadalahberdasarkantujuan yang benariaitutidaksia-sia.

  Al-Najm 31: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

  3. Langitdanbumidalilkeesaan Allah. Kajiantentangkeduanyamembenarkankenyataanini.

  4. Kegagalanmelakukannya; manusiasukarmencariPenciptanya. Mahasuci Allah……


.4خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

SebabNuzulAyat

 • Mujahid, Ikrimah, Urwah bin al-Zunayr, al-SuddidanQatadah, berkata: seorangmusyrik yang bernamaUbai bin KhalafdatangberjumpaRasulullahs.a.w. denganmembawatulang yang reput. Sambilmencebistulangitubeliauberkata: Wahai Muhammad, apakahkamumelihat Allah akanmenghidupkantulanginisedangkaniatelahreput, lalu Allah turunkanayatini. Al-Wahidi al-Naisaburi, (2000), Asbab al-Nuzul, Dar al-Kurub al-Ilmiyyahy, .


 • Nabimenjawab: ya, kamuakandimatikandandibangkitkansemulaoleh Allah, kemudiandihimpunkankamudalamneraka.

 • Allah mengingatkantentangpenciptaanmanusiadaripadanutfahsifathinadanlemah.

 • Manusiadiciptauntukmenjadihamba, bukanmemusuhi Allah.

 • Manusiadiangkat setinggi2nya, bilalalaidihina serendah2nya.

 • Setelahmembesarmenjadipembantah. Menentang Allah danRasul. DalilYasin 77-70.

  أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ


3. Isunutfahdibincangdalamayat:

i. al-Mursalat (20-22):

ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم

ii. Al-Insan (2):

إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه

iii. Yasin (77):

أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة

4. Pelikdenganperangaimanusia. Tetapkufur w/pun dalilterpampangdihadapanmata.

Yasin 78: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه


5. Manusia diajak berfikir tentang keesaan Ilahi menerusi dalil yang ada pada dirinya.

6. Dengan sedikit kelebihan dan kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, lantas ada dari kalangan mereka yang lupa dan jahil asal usul dirinya.

7. Membantah dan mengingkari Penciptanya sendiri, mempertikaikan kewujudan Allah, ketentuan-ketentuan serta hukum-hukumNya.


8. Nabibersabda: wahaianakadammanamungkinkamudapatmelemahkanAku, sedangkanAkulah yang menciptakankamudariini…….. manakalarohmencapaitengorokanmu (menjelangajal) kemudiankamukatakansayaakanbersedekah, padahalmasasedekahtelahhabis


وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.5

 • Allah menyebutlimpahannikmatNyakepadamanusia, antaranyabinatangternakan.

 • Allah jadikanpadabinatangituberbagaimanfaat. Makanan-minuman-pakaian-pengangkutan-perhiasan.


. فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ6وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ

Ketikaternakankembalidaripadangragut.

وَحِينَ تَسْرَحُونَ

2. Di pagihariketikadilepaskanketempatpengembalaan.

3. Pemandangandikalaituamatcantik.


. فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَوَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.7

 • Sebagaikenderaandanalatpengangkutan.

 • Mengurangkanbebananmanusia.

 • NikmatituadalahbuktiKasihsayang Allah kepadamakhluNya.

 • Ayat yang sama:

 • al-Mukminun (21-22)

  ii. Al-Mukmin (79-81)


وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ


.8 فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَوَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

 • Penciptaankuda, baghal, dankeledaidllsebagaiperhiasandankenderaanuntuksampaikepadadestinasididunia.

 • DalilHissiyyahbuktikeagungan Allah

 • وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ : Selainbinatangternakan…yang tidakkamuketahui?

  i. ilmu yang dikeluarkanolehakal…bagaikankenderaanygbolehbergerakdidaratdandilaut.

  4. Dalilmaknawaiyyahbuktiwahdaniyyah Allah.


وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ


وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Pilots had no time to react, predict experts


وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ .9

Dan kepada Allah jualahtertentunyaurusanmemberipanduan yang menerangkanjalan yang lurusdandiantara jalan2 yang ditujuada yang terpesongdaripadakebenaran…….

وَعَلَى اللهِ: Denganlimpahkelebihan Allah sertakemurahanNya,…

قَصْدُ السَّبِيلِ : jalan yang hakikiiaitudengandikemukakanbukti-bukti yang kukuh, diturunkankitab-kitabsebagaipanduansertadiutuskanparaNabidanRasul.

i. Dalil al-An`am; 6; 153; ...وَأَنَّهَذَاصِرَاطِيمُسْتَقِيمًافَاتَّبِعُوهُ


وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ


تفسير بن كثير وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

لما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم، وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، فبيّن أن الحق منها ما هي موصلة إليه فقال: { وعلى اللّه قصد السبيل} ، كقوله: { وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} ، وقال: { هذا صراط عليَّ مستقيم}


ii وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ . Mujahidmentafsirkan “jalan yang ditunjukkan Allah ituialah Islam”,

iii. Al-Suddimentafsirkannyasebagai “jalankebenaran”.

ivوقال ابن عباس : أي من أراد الله أن يهديه سهل له طريق الإيمان ، ومن أراد أن يضله ثقل عليه الإيمان وفروعه

4. وَمِنْهَا جَآئِرٌ: “Dan disampingituadajalan yang bengkok”

Jalan yang bengkokialahcarahidup yang terkeluarataumenyelewengdarikebenarandanbertentangandenganfitrah yang dijadikan Allah padamanusia.

قال ابن عباس وغيره: هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية،

Qatadah: Jalan-jalanSyaitan

al-Maraghi: agama selaindaripada Islam, samada agama samawiatauardi.


5. وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ : Kenapasebahagianmanusiatidakmendapathidayah, sedangkan Allah mampumelakukannya?

i. Al-Sya`rawi: Semuamakhluksujudkepada Allah:{  وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ } [الإسراء: 44].

al-Sya`rawi: mudahbagi Allah jikaDiamenghendakimanusiadanjinsemuanyaberiman.

كقوله (وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ) 

وقوله : (وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا) وقوله : (وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ) وقوله : (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا) الآية وقوله : (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً) الآية


iii. وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ Jawapannya:

a) MemuliakanmanusiadengandiberikankebebasanmemilihberpandukanakaldanwahyuNya.

b) Dijelaskanakibatnya… samadasyurgaatauneraka.

 • قال الشعراوي: أما الإنسان فقد خلق له قدرة الاختيار، ليعلم مَنْ يأتيه طائعاً ومَنْ يعصي أوامره، وكل البشر مَجْموعون إلى حساب، ومَن اختار طريق الطاعة فهو مَنْ يذهب إلى الله مُحباً، ويُثبِت له المحبوبية التي هي مراد الحق من خَلْق الاختيار، لكن لو شاء أنْ يُثبِتَ لنفسه طلاقة القَهْر لخَلقَ البشر مقهورين على الطاعة كما سخَّر الكائنات الأخرى.


 • (( وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ )،)،[البلد:10]، ما المقصود بالنجدين؟

 • المقصود الطريقة، طريق الخير وطريق الشر، هذا هو مراد النجدين الطريقين؛ لأن الله -جل وعلا- بين لعباده الطريقين طريق الشر، الشرك والمعاصي، ونهاهم عن ذلك، وبين لهم طريق الخير التوحيد والطاعات، ودعاهم إليه على أيدي الرسل، والكتب المنزلة من التوراة، والإنجيل، والزبور، والوَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىقرآن، وغيرها،

 • والهداية هنا بمعنى الدلالة، كما قال الله -تعالى-: () (17) سورة فصلت. يعني دللناهم، وأوضحنا لهم الحق بدليله،

 • ومن هذا قوله تعالى: (وَإِنَّكَ)، يخاطب النبي -صلى الله عليه وسلم- محمد: (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ)، يعني ترشد وتدل،

 • أما الهداية التي معناها التوفيق لقبول الحق، والرضا به، هذه بيد الله -سبحانه وتعالى- لا يدركها الإنسان، وليست في يد الإنسان،

 • وهي المراد في قوله سبحانه: (لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء) (272) سورة البقرة، ليس عليك توفيقهم وإدخال الإيمان في قلوبهم هذا إلى الله -سبحانه و تعالى-، ومن هذا قوله تعالى: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء) (56) سورة القصص, يعني لا تستطيع ذلك بل هذا إلى الله -سبحانه وتعالى-، أما الدلالة والبلاغ والبيان هذا بيد الرسل وأتباعهم مستطاع، وهو المراد في قوله جل وعلا: (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)،، يعني أدللناه وأرشدناه،


ad