Advertisement
/ 30 []

CENTAR ZA METALE I EN E RGETIKU - PowerPoint Presenation


CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU DELATNOST Ispitivanja metodama bez razaranja i ispitivanja razaranjem Ispitivanje i analiza stanja metala i proizvoda od metala; Ispitivanje mainske opreme ( hidroelektrane, termoelektrane, povrinski kopovi, oprema pod pritiskom...).Etaloniranje u

Download Presentation

CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU


Slide2 l.jpg

CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU

DELATNOST

Ispitivanja metodama bez razaranja i ispitivanja razaranjem

Ispitivanje i analiza stanja metala i proizvoda od metala;

Ispitivanje mašinske opreme (hidroelektrane, termoelektrane,

površinskikopovi, oprema pod pritiskom...).

Etaloniranje uređaja

Projektovanje

Ekspertize

Konsalting usluge


L judski resursi l.jpg

Zaposleni u Centru za metale i energetiku u mogućnosti

su da odgovore na svaki Vaš zahtev u cilju obezbeđenja

pouzdanosti rada opreme sa kojom radite.

2 doktora tehničkih nauka

3 magistra tehničkih nauka

3 projektanta

3 međunarodna inženjera zavarivanja

1 inženjer sa licencom za pregled i ispitivanje opreme

9 diplomiranihinženjera tehničke struke

3 inženjera tehničke struke

15 tehničara

LJUDSKI RESURSI


Slide4 l.jpg

METODE ISPITIVANJA BEZ RAZARANJA

AKREDITOVANA LABORATORIJAZA ISPITIVANJE METALA

ATS br. 01-104

Vizuelna ispitivanja – VT

Ispitivanje magnetnim česticama – MT

Ispitivanje penetrantima – PT

Ultrazvučno ispitivanje – UT

Radiografsko ispitivanje – RT

Ispitivanje tvrdoće – HT

Ispitivanje dubine prsline

Metalografsko ispitivanje metodom replika


Slide5 l.jpg

METODE ISPITIVANJA RAZARANJEM

Analiza hemijskog sastava (G-V, XRF)

Ispitivanje zatezanjem (Re, Rm, A, Z) – statička i dinamička

na sobnoj i povišenoj temperaturi, u opsegu do 1000 KN

Određivanje energije udara – žilavost po Šarpiju (KV, KU)

na sobnoj i sniženoj temperaturi

Ispitivanje tvrdoće (HB, HV, HV, HRB, HRC)

Metalografska ispitivanja

Tehnološke probe – uvijanje, savijanje, previjanje i smicanje


Hidroelektrane l.jpg

Ispitivanje i analiza stanja turbinske i hidromehaničke opreme u ekspolataciji i pri remontima ( generatori, turbine, ležajevi, lopatice, servomotori, sinhroni ispusti, oprema pod pritiskom, cevovodi, čelične konstrukcije....);

Kontrola pri izradi i prijemu turbinske i hidromehaničke opreme;

Izrada tehničkih uslova (TU) za isporuku i prijem turbinske i hidromehaničke opreme;

Tehnologije reparaturnog zavarivanja za sanaciju oštećenih

delova turbinske i hidromehaničke opreme;

HIDROELEKTRANE


Hidroelektrane7 l.jpg

REFERENCE

HE Đerdap I i II, Vlasinske HE, HE Pirot, HE Piva, HE Perućica,

HE Međuvršje, Drinsko-Limske HE (Zvornik, Bajina Bašta, Bistrica)

HIDROELEKTRANE


Termoelektrane l.jpg

Ispitivanje i analiza stanja opreme termoelektrana u ekspolataciji i pri remontima:

turbina ( lopatice, ležajevi, ventili ),

parovoda,

kotlovskih postrojenja,

mlinova,

TERMOELEKTRANE

 • posuda pod pritiskom ( zagrejači, rezervoari,.....)


Termoelektrane9 l.jpg

TENT A (turbina)

REFERENCE

TE Nikola Tesla A i B, TE Kolubara A, TE Kostolac A i B,

TE Morava, TE Pljevlja, TE Ugljevik, TE Gacko, TE Tuzla

TERMOELEKTRANE

TENT B (turbina)


Povr inski kopovi l.jpg

Ispitivanje i analiza stanja mašinske opreme površinskih kopova u izradi, eksploataciji i pri remontima (rotorni bageri, EŠ-a bageri, odlagači, trakasti transporteri)

Izrada planova i programa preventivnog održavanja

Projektovanje tehnologije sanacije oštećenja

Ispitivanje čeličnih užadi za bagere

Ekspertize (ocena integriteta i procena veka, analiza oštećenja i loma)

REFERENCE

PK Kolubara, PK Kostolac, TE Nikola Tesla A -deponija uglja, PK Stanari

POVRŠINSKI KOPOVI


Ispitivanje metala i proizvoda od metala l.jpg

Identifikacija materijala

Funkcionalna ispitivanja proizvoda od metala

Veštačenja u sporovima u zemlji i inostranstvu

Izrada ekspertiza, studija, stručnihelaborata

Ispitivanja spojne opreme

Ispitivanje proizvoda u cilju sertifikacije

- vijci, navrtke, podloške,

- lanci i sastavni elementi lanaca,

- užad za rudarstvo,

- užad za opšte svrhe

ISPITIVANJE METALA I PROIZVODA OD METALA


Etaloniranje ure aja l.jpg

AKREDITOVANA LABORATORIJAATS br. 02-026

Uređaji za merenje:

• Sile (0 - 3000 kN);

• Tvrdoće (HB, HV, HRA, HRB, HRC, HRN, HRT);

• Pritiska (0 - 2000 bar-a);

• Momenta sile (30 - 1500 Nm).

ETALONIRANJE UREĐAJA


Centar za metale i energetiku klju u ruke za pouzdan rad va e ma inske opreme l.jpg

PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR

EKSPERTIZE

ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA

čeličnih konstrukcija i delova opreme

opreme pod pritiskom

KONSALTING USLUGE

mere preventive oštećenja i loma

ocena integriteta i procena radnog veka

izbor materijala i zamena materijala

CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU– KLJUČ U RUKE ZA POUZDAN RAD VAŠE MAŠINSKE OPREME –


Projektovanje i stru ni nadzor l.jpg

Projektovanje mašinskih konstrukcija;

Projektovanje opreme pod pritiskom;

Projekti izvedenog stanja čeličnih konstrukcija i opreme;

Definisanje tehničkih uslova (TU) za izradu nove opreme;

Stručni nadzor pri izradi i ugradnji konstrukcija i opreme;

Analiza stanja konstrukcija i opreme u eksploataciji;

Ocena funkcionalene ispravnosti i sigurnosti dizalica;

Analiza stanja opreme pod pritiskom u eksploataciji;

PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR


Projektovanje i stru ni nadzor zavarivanje l.jpg

PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR- ZAVARIVANJE -

 • Projektovanje tehnologija zavarivanja i reparaturnog zavarivanja;

 • Izbor osnovnih i dodatnih materijala;

 • Izbor postupaka i opreme za zavarivanje;

 • Kvalifikacija tehnologije zavarivanja;

 • Tehnološke probe zavarljivosti;

 • Stručni nadzor pri izradi zavarenih konstrukcija i opreme.


Slide16 l.jpg

ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA

PRELOMNI DEO

Analiza

Opterećenja

Materijala

Tehnologije izrade

Konstruktivnog rešenja

Prelomnih površina

Ocena opterećenja prema karakteru i značaju

Provera pristupa u izboru materijala

Provera pojedinih etapa tehnologije zavarivanja i montaže

Provera pouzdanosti konstrukcijskog rešenja

Tehničke i fizičke karakteristike zabeleženih lomova

Ispitivanje materijala

Greške u materijalima

i zavarenim spojevima

Greške vezane za

tehnologiju izrade

Preopterećenje

Konstrukt. greške

Faktori koji su uslovili oštećenje ili lom delova i elemenata


Analiza uzroka o te enja i loma opreme pod pritiskom l.jpg

ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA OPREME POD PRITISKOM

Turbinsko vratilo agregata - HE ĐERDAP lI

Cevovod

Sferni rezervoar

Boca PP aparata


Slide18 l.jpg

ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA I DELOVA OPREME

Tehnologija zavarivanja

LC

D

D- indikacija korenog neprovara; LC- indikacija lamelarnog cepanja u korenom delu spoja (čupanje lima # 40 mm u zoni stapanja osnovnog i dodatnog materijala);

Lopatice radnog kola

Gornji prsten usmernog aparata - HE ĐERDAP l


Analiza uzroka o te enja i loma eli nih konstrukcija l.jpg

ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Rotorni bager-deponija ugljaTENT „A”

Rotorni bager - Kolubara


Slide20 l.jpg

ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA

Odlagač - Kostolac

EŠ bager - PK Stanari


Ocena integriteta i pro du enje veka l.jpg

Da Vaše mašine, konstrukcije i oprema budu uvek

u funkcionalnoj ispravnosti obratite se Institutu IMS za:

analizu trenutnog stanja,

ocenu integriteta i pouzdanosti,

procenu i produženje veka trajanja

OCENA INTEGRITETA I PRODUŽENJE VEKA


Slide22 l.jpg

OCENA INTEGRITETA I PROCENA VEKA

„L“

„S“

Poz. „L“: B - scan, Linear, Poz. „S“: B - scan, Sector


Slide23 l.jpg

Polazni parametri

Faktori koji su uslovili oštećenje ili lom odgovornih delova i elemenata

nosećih konstrukcija

Mere preventive

Odluka o isključenju konkretnog tehničkog rešenja

Izmena karaktera opterećenja saglasno uslovima eksploatacije

Zamena materijala i/ili njegove termičke obrade

Zamena dodatnog materijala i/ili tehnologije zavarivanja

Izmena tehnološkog procesa i kontrole kvaliteta izrade

Izmena u organizaciji sistema održavanja

Izmena konstrukcijs. rešenja

MERE PREVENTIVE OŠTEĆENJA I LOMA

Analizom oštećenja i lomova delova opreme i elemenata čeličnih konstrukcija hidroelektrana, termoelektrana i površinskih kopova utvrđuju se uzroci koji dovode do razaranja i omogućuje se donošenje mera preventive ili odluke o isključenju konkretnog tehničkog rešenja.


Slide24 l.jpg

ANALIAZA STANJA I PROJEKAT TEHNOLOGIJE REPARATURNOG ZAVARIVANJA VRATILA TURBINE

 • ISPITIVANJA MATERIJALA

 • zateznih osobina

 • energije udara

 • tvrdoće,

 • strukturnih promena,

 • dinamičke čvrstoće,

 • parametara mehanike loma.

PRORAČUN

- napona u kritičnom preseku,

- akumulacije oštećenja,

- korozionog zamora,

- vekatrajanja.

PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE REPARATURNOG ZAVARIVANJA

Ispitni uzorci

ISPITIVANJA SKLONOSTI KA NASTANKU PRSLINA

na hladne prsline ("CTS", "Y") na tople prsline (“FISKO")

"CTS" probe"Y" probeFISCO probe


Slide25 l.jpg

MOGUĆNOSTI ISPITIVANJA I ANALIZE STANJA OSTALIHČELIČNIH KONSTRUKCIJA I OPREMA


Oprema i konstrukcije l.jpg

Ispitivanje i analiza stanja čeličnih konstrukcija:

Mostovi

Sportske hale

Proizvodne hale

Dalekovodi, Antenski stubovi, Oprema cementara, .....

REFERENCE

Most Gazela, Soja Protein – Bačka Palanka, Fabrika biodizela - Šid, Merkator –

Kragujevac i Niš, Thyssen Krupp Materials - Inđija, EMS, GMT Konstrukcije - Gračanica,

Čelik - Bački Jarak, Cementare: Holcim, Titan, Lafarž;

OPREMA I KONSTRUKCIJE


Slide27 l.jpg

OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA

Projekat ministarstva za nauku i tehnološki razvoj 19023-ТR

Rukovodilac projekta: dr Zoran Odanović, dipl.inž.

 • CILJEVI PROJEKTA

 • Osvajanje novih tehnologija i znanja u oblasti reparaturnog zavarivanja u održavanju termoenergetskih postrojenja u Srbiji, u cilju interventnih popravki zasnovano na:

  • kontrolisanom unosu toplote (T2)

  • novoj generaciji dodatnih materijala na bazi nikla (T3) i izostavljanju procesa termičke obrade nakon zavarivanja

  • Obavljena su i poređenja sa klasičnimtehnologijama satermičkomobradomnakonzavarivanja (T1).


Slide28 l.jpg

OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA

 • REZULTATI PROJEKTA

 • Dobijeni rezultati su pokazali da:

 • Primenjene nove tehnologije reparaturnog zavarivanjadaju osobine koje su na nivou klasičnihali skupljihtehnologijasa termičkom obradom

 • Tehnologija sa dodatnim materijalom na bazi nikla (T3), zavarenog spoja bez pojave prslina, dobrih zateznih osobina, ali nešto veće tvrdoće u ZUT-u. Energija udara i žilavost loma su na zadovoljavajućem nivou.

 • Primena tehnologije sa kontrolisanim unosom toplote (Т2), je i do 4 puta jeftiniji od tehnologije (T3), ali su zatezne osobine sa najvišim vrednostima

Rezultati ispitivanja zateznih mehaničkih osobina

Raspodela

tvrdoća po preseku spojeva

 • PRIMENA I EFEKTI PROJEKTA

 • Reparatura diska radnog kola mlina za ugalj izvedena bez rasklapanja kola, čime su za 50% smanjeni troškovi sanacije,

 • Interventne reparature "na hladno", sa dodatnim materijalom na bazi nikla (T3) za cevovode u termoelektranama,

 • Reparaturu vratila agregata na hidroelektrani Đerdap II prema tehnologiji sa dodatnim materijalom na bazi nikla (T3), obavljeno bez demontaže vratila, a cena je 20 puta niža od izrade novog vratila.


Slide29 l.jpg

OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA

 • ISPITIVANI MATERIJALI

 • U istraživanjima su korišćeni Cr - Močelici za rad na povišenim temperaturama

  • 13CrMo 45 u toplovaljanom stanju , GS 17CrMo55 u livenom stanju i

  • 20Mn3 u livenom stanju

 • dodatni materijali – elektrode za zavarivanje

  • Castolin 71D: za klasičan postupak (T1) i kontrolisani unos toplote (T2) i

  • Castolin 2222 Xuper Nucleo Tec za postupak sa dodatnim materijalom na bazi Ni (T3)

 • ISPITIVANJA MEHANIČKIH, TEHNOLOŠKIH I STRUKTURNIH OSOBINA ZAVARENIH SPOJEVA

  • Zatezne osobine osnovnog materijala i zavarenih spojeva

  • Energija udara – žilavost

  • Kritični faktor intenziteta napona u statičkim (KIc) i dinamičkim uslovima (KId)

  • Tvrdoća zavarenih spojeva

  • Ispitivanja u cilju ocene sklonosti ka stvaranju prslina:

   • “CTS" proba

   • "Y" proba

  • Strukturna ispitvanja

   • Makro struktura

   • Mikro struktura

CTS

proba

Y

proba

Tehnološke probe zavarljivosti


Slide30 l.jpg

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA - IMS

Centar za metale i enegetiku

Bulevar vojvode Mišića 43

11000 BEOGRAD

SRBIJA

E mailmetali@institutims.rs

Tel. +381 11 26 50 331; +381 11 2653 017

Fax. +381 11 36 92 772

www.institutims.rs