Majandus - PowerPoint PPT Presentation

Majandus
Download
1 / 23

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Majandus. Majandusteadus: nappuse ja valiku teadus. 4.1. Mitmesugused majandussüsteemid. Inimeste piirama- tud soovid. Piiratud ressursid. Mida toota?. Turumajandus inimesed lepivad kokku. Käsumajandus riik otsustab. Kuidas toota?. Kellele toota?. Mis on segamajandus?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Majandus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lesannete kogu 9 klassile

Majandus

Ülesannete kogu 9. klassile


Majandusteadus nappuse ja valiku teadus

Majandusteadus: nappuse ja valiku teadus

4.1. Mitmesugused majandussüsteemid

Inimeste piirama-

tud soovid

Piiratud

ressursid

Mida toota?

Turumajandus

inimesed lepivad

kokku

Käsumajandus

riik otsustab

Kuidas toota?

Kellele toota?

Mis on segamajandus?

Ülesannete kogu 9. klassile


Majanduss steemid

Majandussüsteemid

4.1. Mitmesugused majandussüsteemid

Millega tegelebmajanduspoliitika?

Ülesannete kogu 9. klassile


Turu ja k sumajandus

Turu- ja käsumajandus

4.1. Mitmesugused majandussüsteemid

Mis on vabaturumajandus?

Ülesannete kogu 9. klassile


Turumajandus

Turumajandus

4.2. Turumajandus

Ülesannete kogu 9. klassile


Vaba ettev tluse alussambad

Vaba ettevõtluse alussambad

4.2. Turumajandus

Vaba ettevõtlus

Eraomandus

Hinnasüsteem

Konkurents

Ülesannete kogu 9. klassile


Riigi sekkumine majandusse

Riigi sekkumine majandusse

4.3. Riigi ülesanded turumajanduses

Ülesannete kogu 9. klassile


Era ja hish vis

Era- ja ühishüvis

4.3. Riigi ülesanded turumajanduses

Ülesannete kogu 9. klassile


Eelarve

Eelarve

4.4. Eelarve kui planeerimise vahend

 • Eelarve on rahaline plaan eeldatavate tulude ja kulutuste kohta eelarveaasta jooksul.

 • Eelarve on plaan, mille alusel valitsus kasutab riigi raha.

 • Riigieelarve sünnib valitsuse ja parlamendi koostöös.

 • Eelarve koostamise põhimõtted ja vastavad otsused moodustavad eelarvepoliitika.

Mille alusel prognoositakse riigieelarve?

Ülesannete kogu 9. klassile


Eelarvepoliitika

Eelarvepoliitika

4.4. Eelarve kui planeerimise vahend

Maksupoliitika ehk tulupoliitika,

määrab milliseid makse

ja mille eest riik kogub

Eelarvepoliitika

Kulupoliitika tegeleb eelarve

tasakaalu ja laekunud vahendite

jaotamise eelistuste seadmisega

Millal võetakse eelarve tavaliselt vastu?

Ülesannete kogu 9. klassile


Riigieelarve tasakaal

Riigieelarve tasakaal

4.4. Eelarve kui planeerimise vahend

 • Aastatel 1992- 2002 oli Eesti riigieelarve tasakaalus.

 • 2003. aasta eelarve kulud ületasid tulusid 324 miljoni krooni võrra.

 • Eelarvedefitsiit - kulud ületavad tulusid.

 • Eelarve ülejääk - tulud ületavad kulusid.

Kuidas kaetakse eelarve puudujääk?

Ülesannete kogu 9. klassile


Riigieelarve

Riigieelarve

4.4. Eelarve kui planeerimise vahend

 • Mis on positiivne ja negatiivne lisaeelarve?

 • Milles seisneb maksupoliitika sotsiaalne roll?

 • Kuidas suurendada riigi tulusid, makse oluliselt tõstmata?

Ülesannete kogu 9. klassile


Eesti riigieelarve tulud

Eesti riigieelarvetulud

4.5. Milliseid makse me maksame

Võrdle 2002. ja 2003.aasta eelarve tulusid.

Ülesannete kogu 9. klassile


Mittemaksulised tulud eestis

Mittemaksulised tulud Eestis

4.5. Milliseid makse me maksame

 • Tulu riigivaradelt

 • Riigilõiv

 • Majandustegevusest saadud tulu

Millal tuleb maksta riigilõivu?

Ülesannete kogu 9. klassile


Maksude jagunemine eestis

Maksude jagunemine Eestis

4.5. Milliseid makse me maksame

Ülesannete kogu 9. klassile


Riigimaksud

Riigimaksud

4.5. Milliseid makse me maksame

 • Maks on avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis.

 • Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest.

 • Riiklikud maksud Eestis on:

  • tulumaks;

  • sotsiaalmaks;

  • maamaks;

  • hasartmängumaks;

  • käibemaks;

  • tollimaks;

  • aktsiisimaks;

  • raskeveokimaks.

Millised on otsesed ja kaudsed maksud?

Ülesannete kogu 9. klassile


Tulumaks eestis

Tulumaks Eestis

4.5. Milliseid makse me maksame

 • Tulumaksuseadus: Tulumaksuga maksustatakse maksumaksja tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised.

 • Tulumaksuseadus § 4. Maksumäärad

 • [Lõike 1 sõnastus kuni 31. 12. 2004]

 • tulumaksu määr on 26%,

 • [Lõike 1 sõnastus alates 1. 01. 2005]

 • (1) Tulumaksu määr on 24%,

 • [Lõike 1 sõnastus alates 1. 01. 2006]

 • (1) Tulumaksu määr on 22%,

 • [Lõike 1 sõnastus alates 1. 01. 2007]

 • (1) Tulumaksu määr on 20%

Mida toob kaasa tulumaksumäära vähendamine?

Ülesannete kogu 9. klassile


Sotsiaalmaks eestis

Sotsiaalmaks Eestis

4.5. Milliseid makse me maksame

 • Sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis.

 • Sotsiaalmaksuga maksustatakse aktiivsest tegevusest (töötamisest, ettevõtlusest) saadud tulu.

 • Sotsiaalmaks suuruseks on 33,5 % palgast, sh 20 % läheb pensionideks, 13 % tervishoiule ja 0,5 % töötuskindlustuseks.

 • Sotsiaalmaksu maksavad tööandjad.

Mida tähendab: sotsiaalmaks on sihtotstarbeline?

Ülesannete kogu 9. klassile


Kohalikud maksud eestis

Kohalikud maksud Eestis

4.5. Milliseid makse me maksame

 • Kohalikud maksud kehtestatakse valla- või linnavolikogu määrusega vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatud tingimustele.

Kuidas jaguneb maksudest saadav tulu riigieelarve ja kohaliku omavalitsuse eelarve vahel?

Ülesannete kogu 9. klassile


Tuludeklaratsioon

Tuludeklaratsioon

4.5. Milliseid makse me maksame

 • Tuludeklaratsioon on üksikisiku või abikaasade aasta jooksul saadud sissetuleku ametlik aruanne, mille eesmärk on välja selgitada, kas inimest on maksustatud õiglaselt.

 • Tuludeklaratsioon tuleb esitada Maksuametile (või e-maksuametis) märtsi lõpuks.

 • Teatud kulutused annavad tulumaksusoodustust.

Kui suur on tulumaksuvaba miinimum Eestis?

Ülesannete kogu 9. klassile


Tuludeklaratsioon1

Tuludeklaratsioon

4.5. Milliseid makse me maksame

Kas tulude deklareerimine on kasulik?

Ülesannete kogu 9. klassile


Riigieelarve kulud

Riigieelarvekulud

4.6. Millele eelarveraha kulub

Millised on riigieelarve peamised kulud?

Ülesannete kogu 9. klassile


Sotsiaalne kaitse ja sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalne kaitse ja sotsiaalhoolekanne

4.6. Millele eelarveraha kulub

 • Sotsiaalse turvalisuse poliitika - riigi kulutused ühiskonnaliikmete heaolu tagamiseks

 • Sotsiaalturva väljamaksed

  • Sotsiaalkindlustus

  • sotsiaaltoetus

Millised on peamised sotsiaalsed riskid?

Ülesannete kogu 9. klassile


 • Login