Novinky v oblasti BOZP a souvisejících oblastech v roce 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Povinnosti zamstnavatel vnvaznosti na zkonk prce a legislativn zmny vroce 2013 a...
Download
1 / 47

 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Povinnosti zaměstnavatelů v návaznosti na zákoník práce a legislativní změny v roce 2013 a výhled na rok 2014 Pracovnělékařské služby. Novinky v oblasti BOZP a souvisejících oblastech v roce 2013. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – č. 155/2013 Sb.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Novinky v oblasti BOZP a souvisejících oblastech v roce 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Novinky v oblasti bozp a souvisej c ch oblastech v roce 2013

Povinnosti zamstnavatel vnvaznosti na zkonk prce a legislativn zmny vroce 2013 a vhled na rok 2014Pracovnlkask sluby


Novinky v oblasti bozp a souvisej c ch oblastech v roce 2013

Novinky v oblasti BOZP a souvisejcch oblastech v roce 2013

 • zkon . 262/2006 Sb., zkonk prce, ve znn pozdjch pedpis . 155/2013 Sb.

 • zkon . 361/2000 Sb., o provozu na pozemnch komunikacch a o zmnch nkterch zkon, ve znn pozdjch pedpis . 101/2013 Sb., . 233/2013 Sb., . 239/2013 Sb., . 300/2013 Sb.

 • nazen vldy . 361/2007 Sb., kterm se stanov podmnky ochrany zdrav pi prci, ve znn pozdjch pedpis NV . 68/2010 Sb., . 93/2012 Sb. (mikroklimatick podmnky, chemick ltky a smsi, klid pracovi, malovn), . 9/2013 Sb. (poty pohyb drobnch sval ruky a prst, ploha . 2)

 • zkon . 258/2000 Sb., o ochran veejnho zdrav a o zmn nkterch souvisejcch zkon, ve znn pozdjch pedpis . 223/2013 Sb. - 75b Postup pi porann ostrm kontaminovanm pedmtem nebo nstrojem

 • zkon . 266/2006 Sb., o razovm pojitn, ve znn pozdjch pedpis innost od 1.1.2015 . 463/2012 Sb.


Novinky v oblasti bozp a souvisej c ch oblastech v roce 2013 a o ek van zm ny v roce 2014

Novinky v oblasti BOZP a souvisejcch oblastech v roce 2013 a oekvan zmny v roce 2014

 • Vyhlka . 107/2013 Sb., kterou se mn vyhlka . 432/2003 Sb., kterou se stanov podmnky pro zaazovn prac do kategori, limitn hodnoty ukazatel biologickch expozinch test, podmnky odbru biologickho materilu pro provdn biologickch expozinch test a nleitosti hlen prac sazbestem a biologickmi initeli

 • Vyhlka . 79/2013 Sb., kterou se stanov organizace, obsah a rozsah pracovnlkaskch slueb .............. (vyhlka o pracovnlkaskch slubch)

 • zkon . 373/2011 Sb., o specifickch zdravotnch slubch, ve znn pozdjch pedpis . 167/2012 Sb., . 47/2013 Sb.

 • Oekvan zmny : ..............................................................


Pracovn l ka sk slu by pr vn prava

Pracovnlkask sluby prvn prava

 • vyhlka MZv . 145/1988 Sb., o mluv o zvodnch zdravotnch slubch (. 161)

 • zkon . 372/2011 Sb., o zdravotnch slubch a podmnkch jejich poskytovn definice zdravotnch slueb a poskytovatele, povolen k poskytovn, prva a povinnosti, zdravotnick dokumentace, stnosti na poskytovatele, volba poskytovatele

 • zkon . 373/2011 Sb., o specifickch zdravotnch slubch, ve znn pozdjch pedpis . 167/2012 Sb., . 47/2013 Sb.

 • zkon . 375/2011 Sb., kterm se mn nkter zkony vsouvislosti spijetm zkona o zdravotnch slubch, zkona o specifickch zdravotnch slubch a zkona o zdravotnick zchrann slub

 • zkon . 262/2006 Sb., zkonk prce, ve znn pozdjch pedpis . 362/2007 Sb., . 375/2011 Sb.

 • zkon . 258/2000 Sb., o ochran veejnho zdrav, ve znn pozdjch pedpis innosti epidemiologicky zvan, kategorizace prac, orgny sttnho zdravotnho dozoru


Pracovn l ka sk slu by pr vn prava1

Pracovnlkask sluby prvn prava

 • zkon . 251/2005 Sb., o inspekci prce, ve znn pozdjch pedpis

 • zkon . 369/2011 Sb., kterm se mn zkon . 48/1997 Sb., o veejnm zdravotnm pojitn a o zmn a doplnn nkterch souvisejcch zkon, ve znn pozdjch pedpis, a nkter dal zkony - zruen 35

 • zkon . 309/2006 Sb., o zajitn dalch podmnek bezpenosti a ochrany zdrav pi prci, ve znn pozdjch pedpis

 • zkon . 361/2000 Sb., o provozu na pozemnch komunikacch a o zmnch nkterch zkon, ve znn pozdjch pedpis (zkon . 101/2013 Sb.) 87, 87a pozor na vyhlku . 277/2004 Sb., ve znn pozdjch pedpis

 • zkon . 361/2003 Sb., o sluebnm pomru pslunk bezpenostnch sbor, ve znn pozdjch pedpis,

 • zkon . 221/1999 Sb., o vojcch z povoln, . 585/2004 Sb., brann zkon, . 219/1999 Sb., o ozbrojench silch esk republiky, (ve ve znn pozdjch pedpis)


P edpisy prov d j c

Pedpisy provdjc

 • vyhlka . 98/2012 Sb., o zdravotnick dokumentaci (obsah zdravotnick dokumentace, vpis ze zdravotnick dokumentace, lkask posudek (identifikan daje posuzovan osoby, poskytovatele, lkae, el vydn posudku, posudkov zvr, pouen o monosti podat nvrh na pezkoumn, datum vydn posudku, datum ukonen platnosti posudku)

 • vyhlka . 92/2012 Sb., o poadavcch na minimln technick a vcn vybaven zdravotnickch zazen a kontaktnch pracovi domc pe

 • vyhlka . 99/2012 Sb., o poadavcch na minimln personln zabezpeen zdravotnch slueb

 • vyhlka . 104/2012 Sb., o stanoven blich poadavk na postup pi posuzovn a uznvn nemoci zpovoln a okruh osob, kterm se pedv lkask posudek o nemoci z povoln, podmnky, za nich nemoc nelze nadle uznat za nemoc z povoln, a nleitosti lkaskho posudku (vyhlka o posuzovn nemoc zpovoln)


P edpisy prov d j c1

Pedpisy provdjc

 • Vyhlka . 79/2013 Sb., kterou se stanov organizace, obsah a rozsah pracovnlkaskch slueb .............. (vyhlka o pracovnlkaskch slubch)

 • Vyhlka . 101/1995 Sb., kterou se vydv d pro zdravotn zpsobilost pi provozovn dopravy a drn dopravy, ve znn pozdjch pedpis,

 • Vyhlka . 393/2006 Sb., o zdravotn zpsobilosti, ve znn pozdjch pedpis

 • Vyhlka . 103/2005 Sb., o zdravotn zpsobilosti k vojensk inn slub, ve znn pozdjch pedpis

 • a dal


D le it pr vn p edpisy net kaj se p mo pls

Dleit prvn pedpisy netkaj se pmo PLS

 • vyhlka . 107/2013 Sb., kterou se mn vyhlka . 432/2003 Sb., kterou se stanov podmnky pro zaazovn prac do kategori, limitn hodnoty ukazatel biologickch expozinch test, podmnky odbru biologickho materilu pro provdn biologickch expozinch test a nleitosti hlen prac sazbestem a biologickmi initeli

 • vyhlka . 134/1998 Sb., kterou se vydv seznam zdravotnch vkon s bodovmi hodnotami nen zde cena zisku, pouvn techniky a jin nklady (vystaven posudku, as, energie) pomoc pi stanoven ceny cenov rozhodnut MZ (Vstnk), kter stanov vi bodu


Z kladn mezin rodn normy

Zkladn mezinrodn normy

 • mluva MOP . 161, o zvodnch zdravotnch slubch (vyhl..145/1988 Sb.)

  • ratifikace 25. nora 1988 a innost 25. nora 1989

  • l. 5 - koly zvodnch zdravotnch slueb

   • a) stanovit a vyhodnocovat nebezpe, kter ohrouj zdrav na pracoviti;

   • b) dohlet na initele v pracovnm prosted a pracovn

   • c) poskytovat poradenstv o plnovn a organizovn prce, vetn uspodn pracovi, o vbru, drb a stavu stroj a jinho zazen a o ltkch, jich se uv pi prci;

   • d) astnit se na vypracovn program zlepovn pracovn praxe a zkouek a vyhodnocovn novch zazen ze zdravotnho hlediska;

   • e) poskytovat poradenstv o zdrav, bezpenosti a hygien pi prci a ergonomii a individulnch a hromadnch ochrannch pomckch;

   • f) dohlet na zdrav pracovnk v souvislosti s prac;

   • g) podporovat pizpsobovn prce pracovnkm;

   • h) astnit se na opatench pracovn rehabilitace;

   • i) spolupracovat pi poskytovn informac, vcviku a vchovy v oblasti zdrav a hygieny pi prci a ergonomie;

   • j) organizovat prvn pomoc a oeten v ppad nouze;

   • k) astnit se na rozboru pracovn razovosti a nemoc z povoln.

  • l. 10 - nezvislost personlu poskytujcho sluby smluvn vztah od 1.4.2013

  • l. 12 - dohled na zdrav pracovnk ve vztahu k prci nesm bt pro n spojen se ztrtou na vdlku, mus bt bezplatn a konat se pokud mono v pracovn dob

 • Smrnice Rady Evropskch Spoleenstv o provdn opaten ke zven bezpenosti a ochrany zdrav pi prci (. 89/391/EHS)


Hrada pracovn l ka sk ch slu eb

hrada pracovnlkaskch slueb

l. 12 mluvy MOP - dohled na zdrav pracovnk ve vztahu k prci nesm bt pro n spojen se ztrtou na vdlku, mus bt bezplatn a konat se pokud mono v pracovn dob

58 , 59, 98 zkona . 373/2011 Sb.

pracovnlkask sluby hrad zamstnavatel s vjimkou posuzovn Nzp, sledovn vvoje zdravotnho stavu u Nzp, ohroen Nzp, a nslednch prohldek 58 zkona . 373/2011 Sb.

vstupn prohldka u osoby uchzejc se o zamstnn hrad osoba, zamstnavatel pokud uzave pracovnprvn vztah, pokud nen jin dohoda nebo jin pedpis (ZP, 361/2003 Sb., apod.) nestanov jinak 59 dohoda mus bt oboustrann akt

zruen 35 zkona . 48/1997 Sb. hrazen pe

zkon .586/1992 Sb., o danch z pjm, ve znn pozdjch pedpis - 24 odst. 2 psm. j) (nutn, aby doklad obsahoval nzev zamstnavatele):


Hrada pracovn l ka sk ch slu eb1

hrada pracovnlkaskch slueb

(2) Vdaji (nklady) podle odstavce 1 jsou tak:

j) vdaje (nklady) na pracovn a sociln podmnky, pi o zdrav a zven rozsah doby odpoinku zamstnanc vynaloen na

 • 1. bezpenost a ochranu zdrav pi prci a hygienick vybaven pracovi, vdaje (nklady) na pozen ochrannch npoj lze uplatnit v rozsahu stanovenm zvltnmi prvnmi pedpisy 122),

 • 2. pracovnlkask sluby poskytovan poskytovatelem tchto slueb v rozsahu stanovenm zvltnmi pedpisy23) a nehrazenm zdravotn pojiovnou,23a) na lkask prohldky a lkask vyeten stanoven zvltnmi pedpisy,


Vztah pls a zpp 98 z kona 373 2011 sb

Vztah PLS a ZPP 98 zkona . 373/2011 Sb.

 • Pracovnlkask sluby lze poskytovat podle dosavadnch prvnch pedpis upravujcch poskytovn zvodn preventivn pe nejdle po dobu 1 roku ode dne nabyt innosti tohoto zkona. Tm nen dotena povinnost zamstnavatele hradit zvodn preventivn pi v rozsahu stanovenm pro pracovnlkask sluby podle tohoto zkona, a to ode dne nabyt innosti tohoto zkona


Pojem pracovn l ka sk slu by

Pojem pracovnlkask sluby

 • 53 zkona . 373/2011 Sb. (ble rozvd 2 vyhl.. 79/2013 Sb.)

 • jsou zdravotn sluby preventivn, jejich soust je:

 • hodnocen vlivu pracovn innosti, pracovnho prosted a pracovnch podmnek na zdrav,

 • provdn preventivnch prohldek a hodnocen zdravotnho stavu za elem posuzovn zdravotn zpsobilosti k prci,

 • poradenstv zamen na ochranu zdrav pi prci a ochranu ped pracovnmi razy, nemocemi z povoln a nemocemi souvisejcmi s prac,

 • kolen v poskytovn prvn pomoci (nutn pamatovat na aktulnost nov trendy, poskytovatel by si ml ohldat rizikov faktory)

 • pravideln dohled na pracovitch a nad vkonem prce nebo sluby


V stup pls

Vstup PLS

 • Zdravotn zpsobil zamstnanec

 • Zdrav zamstnanec

  Opaten: organizan (rotace zamstnanc), technick (prava pracovi, technick zazen), zdravotn (asn varovn, speciln vyeten), edutace (misti, management, dlnci)


Volba poskytovatele z pohledu zam stnance nebo uchaze e o zam stn n

Volba poskytovatele z pohledu zamstnance nebo uchazee o zamstnn

29 zkona . 372/2011 Sb., o zdravotnch slubch

(2) Monost volby poskytovatele a zdravotnickho zazen se nevztahuje na

b) pracovnlkask sluby,


Smluvn zaji t n pls

Smluvn zajitn PLS

Pracovnlkask sluby pro zamstnance a osoby uchzejc se o zamstnn zajiuje zamstnavatel.

 • Poskytovatelem pracovnlkaskch slueb je poskytovatel v oboru

  • veobecn praktick lkastv

  • pracovn lkastv

 • Zajitn PLS

  • poskytovatelem na zklad psemn smlouvy

   • jednm poskytovatelem

   • nkolika poskytovateli zejmna vzhledem k potu zamstnanc, podle umstn pracovi,

  • registrujcm poskytovatelem pouze u kategorie prvn a nen-li soust tto prce innost, pro jej vkon jsou podmnky stanoveny jinmi prvnmi pedpisy provdn pracovnlkaskch prohldek a posuzovn zdravotn zpsobilosti k prci na zklad psemn dosti ostatn PLS sluby na zklad psemn smlouvy poradenstv, dohled, kolen atd.


S mluvn zaji t n

Smluvn zajitn

 • Dojde ke zmn zaazen prce do kategorie vy ne kategorie prvn nebo ke zmn innosti, pro jej vkon jsou podmnky stanoveny jinmi prvnmi pedpisy, uzavt novou nebo doplnit dosavadn psemnou smlouvu s poskytovatelem PLS o ty sluby, kter doposud nepoadoval, a to nejpozdji do 3 msc ode dne, kdy k tto zmn dolo.

 • Posuzovn zdravotn zpsobilosti a pracovnlkask prohldky pro prce, kter jsou nebo budou vykonvny ve zkuebnm provozupodle jinho prvnho pedpisu, (zkon . 258/2000 Sb.) zamstnavatel zajiuje u poskytovatele podle odstavce 2 psm. a) nebo b), a to na zklad vsledk hodnocen rizik podle jinho prvnho pedpisu nebo vsledk men, byla-li pro ely souhlasu s uvedenm do zkuebnho provozu, uskutenna.


Povinnosti zam stnavatele 55

Povinnosti zamstnavatele 55

1) Zamstnavatel je povinen:

a) umonit povenm zamstnancm poskytovatele pracovnlkaskch slueb vstup na kad sv pracovit a sdlit jim informacepotebn k hodnocen a prevenci rizik monho ohroen ivota nebo zdrav na pracoviti, vetn vsledk men faktor pracovnch podmnek, pedloit jim technickou dokumentaci stroj a zazen, sdlit jim informace rozhodn pro ochranu zdrav pi prci; v ppad pracovi, kter podlhaj z dvodu sttnho nebo jinho zkonem chrnnho tajemstv zvltnmu reimu, vstupuj na tato pracovit pouze uren zamstnanci poskytovatele pracovnlkaskch slueb, kte jsou v tomto ppad povinni dodret zvltn reim,


Povinnosti zam stnavatele 551

Povinnosti zamstnavatele 55

 • b) pi zaazovn zamstnanc k prci postupovat podle zvr lkaskch posudk o jejich zdravotn zpsobilosti,

 • c) pi odesln zamstnance k pracovnlkask prohldce podle tohoto zkona nebo jinch prvnch pedpis vybavit jej dost obsahujc daje o druhu prce, reimu prce a pracovnch podmnkch, ke kterm je posouzen zamstnance poadovno,

 • d) odeslat zamstnance na mimodnou pracovnlkaskou prohldku, pokud o to zamstnanec podal.

  2) Zamstnavatel m prvo vyslat zamstnance na mimodnou pracovnlkaskou prohldku, m-li pochybnosti o zdravotn zpsobilosti zamstnance k prci.


Povinnosti zam stnance 56

Povinnosti zamstnance 56

 • Zamstnanec je povinen

  a) podrobit se pracovnlkaskm slubm u poskytovatele pracovnlkaskch slueb, se kterm zamstnavatel uzavel psemnou smlouvu, poppad pracovnlkaskm prohldkm a posuzovn zdravotn zpsobilosti u poskytovatele pracovnlkaskch slueb podle 54 odst. 2 psm. b); rovn je povinen podrobit se zdravotnm slubm indikovanm poskytovatelem pracovnlkaskch slueb pro hodnocen zdravotnho stavu; poskytovatele dalch zdravotnch slueb ur zamstnanci poskytovatel pracovnlkaskch slueb; dal zdravotn sluby jsou soust pracovnlkaskch slueb,


Povinnosti zam stnance 561

Povinnosti zamstnance 56

b) podrobit se pracovnlkaskm slubm nazenm podle jinho prvnho pedpisu,

c) sdlit poskytovateli pracovnlkaskch slueb jmno a adresu registrujcho poskytovatelea dalch poskytovatel, kte ho pijali do pe,

d) sdlit poskytovateli pracovnlkaskch slueb na jeho dost nebo z vlastnho podntuvechny jemu znm nebo podezel skutenosti souvisejc s ochranou zdrav pi prci.


Povinnosti poskytovatele pls 57

Povinnosti poskytovatele PLS 57

a) informovat zamstnanceo monm vlivu faktor pracovnch podmnek na jeho zdrav, a to se znalost vvoje jeho zdravotnho stavu,

b) informovat zamstnavateleo monm vlivu faktor pracovnch podmnek na zdravotn stav jeho zamstnanc,

c) vykonvat pravideln dohledna pracovitch zamstnavatele a nad pracemi vykonvanmi zamstnanci,

d) spolupracovatse zamstnavatelem, zamstnanci, zstupcem pro oblast bezpenosti a ochrany zdrav pi prci a s odborn zpsobilmi osobami podle zkona upravujcho zajitn dalch podmnek bezpenosti a ochrany zdrav pi prci, odborovou organizac a kontrolnmi orgny v oblasti bezpenosti a ochrany zdrav pi prci,


Povinnosti poskytovatele pls 571

Povinnosti poskytovatele PLS 57

e) neprodlen oznamovat zamstnavatelizjitn zvanch nebo opakujcch se skutenost negativn ovlivujcch bezpenost a ochranu zdrav pi prci,

f) podat podnt kontrolnm orgnmv oblasti bezpenosti a ochrany zdrav pi prci k zjednn npravy nad dodrovnm povinnost v bezpenosti a ochran zdrav pi prci v ppad, e zjist, e zamstnavatel nepostupuje v souladu s lkaskmi posudky nebo pes opakovan upozornn nepln povinnosti v bezpenosti a ochran zdrav pi prci stanoven jinmi prvnmi pedpisy,

Ustanoven 90 odst. 4 zkona sprvn delikty do ve 200 000 K


Povinnosti poskytovatele pls 572

Povinnosti poskytovatele PLS 57

g) vst dokumentacio pracovnlkaskch slubch provdnch pro zamstnavatele, kter se nevztahuje ke konkrtnmu zamstnanci, oddlenod zdravotnick dokumentace veden o konkrtnch zamstnancch; dokumentac pracovnlkaskch slueb se rozum zznamy o provdn dohledu na pracoviti zamstnavatele, vetn vsledk analz, o poradenstv poskytnutm zamstnavateli a jin obdobn zznamy o innostech provdnch v rmci pracovnlkaskch slueb,

h) vst oddlenzdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientovi od zdravotnick dokumentace veden o zamstnancipi poskytovn pracovnlkaskch slueb, jestlie je registrujcm poskytovatelem pacienta a zrove poskytovatelem pracovnlkaskch slueb.


Dokumentace o pls 5 vyhl 79 2013 sb

Dokumentace o PLS 5 vyhl. . 79/2013 Sb.

 • poradenstv, zznamy vrozsahu datum a msto poskytnut poradenstv a strun obsah,

 • dohled, zznamy oproveden dohledu, vetn hodnocen pracovnch a hygienickch podmnek na pracoviti a v zazen zvodnho stravovn a dalch zazench zamstnavatele, vrozsahu datum a msto proveden dohledu, popis zjitnch skutenost vetn identifikace nebezpe a hodnocen rizik, nvrhy opaten azpsob seznmen zamstnavatele se zvrem dohledu.

  Soust zznam jsou identifikan daje osob rozsahu funkce, titul, jmno, poppad jmna, a pjmen., kter pro zamstnavatele provedly poradenstv nebo spolupracovaly na provdn dohledu a jejich podpisy.


Dokumentace o pls

Dokumentace o PLS

Soust dokumentace o pracovnlkaskch slubch jsou dle

 • vsledky analz a jin obdobn zznamy o innostech provdnch vrmci pracovnlkaskch slueb,

 • kopie rozhodnut orgnu ochrany veejnho zdrav o zaazen prce do pslun kategorie nebo oznmen zamstnavatele o zaazen prce do kategorie druh,

 • kopie vsledk eten pslunch inspeknch orgn a

 • kopie vsledk men rizikovch faktor.


Pr vo poskytovatele pls 57 odst 2

Prvo poskytovatele PLS 57 odst. 2

 • Poskytovatel pracovnlkaskch slueb je oprvnn poadovatpo zamstnavateli zajitn men, pop. expertizy, a to za elem analzy pracovnch podmnek, pracovnho prosted a odezvy organismu zamstnanc, v. vsledk kategorizace zdravotnch rizik, pokud m podezen, e dolo k takov zmn pracovnch podmnek, kter negativn ovlivuje nebo by mohla ovlivnit zdrav zamstnanc. Zamstnavatel je povinen men nebo expertizy poadovan poskytovatelem dle vty prvn zajistit. Nesouhlas-lis poadavkem na zajitn tchto men nebo expertiz, pod o stanovisko pslun orgn ochrany veejnho zdrav dle zkona o ochran veejnho zdrav nebo Sttn ad pro jadernou bezpenost, jde-li o prci v prosted ionizujcho zen. V dosti nesouhlas se zajitnm men nebo expertiz dle poadavku poskytovatele PLS odvodn.


Pr vo poskytovatele pls 57 odst 3

Prvo poskytovatele PLS 57 odst. 3

 • Pslun orgn ochrany veejnho zdrav podle zkona o ochran veejnho zdrav nebo Sttn ad pro jadernou bezpenost pezkoum dvod dosti zamstnavatele a sv stanovisko psemn sdl do 15 dn od obdren dosti zamstnavateli.


Posuzov n zdravotn zp sobilosti 42 z kona 373 2011 sb

Posuzovn zdravotn zpsobilosti - 42 zkona . 373/2011 Sb.

kvalifikovan odhad zdravotnch nrok souvisejcch s vkonem prce nebo innosti = zdravotn nronostza konkrtnch pracovnch podmnek

zjitn kvalita zdrav aktuln v dob posuzovn = lkask prohldka + vpis + informace z dohledu

posuzovn = hodnocen kvality zdrav ve vztahu ke znm zti

vstupy

+

posudkov rozvaha

zvr = posudek


Z dravotn n ro nost vykon van pr ce slu by

Zdravotn nronost vykonvan prce/sluby

 • zdravotn nronost se rmcov vyjaduje charakteristikou pracovnch podmnek = daje o

  • pracovnm zaazen posuzovan osoby /sluebnm mst = pracovn/sluebn pozice

  • druhu prce = profese (etn/dozorce)

  • reimu prce = smnnost + hodinov vazek (XX nepetrit provoz)

  • pracovnch podmnkch rizikovch faktorech

   • rizikov faktory pracovnch podmnek a jejich mra podle kategorizace prac ( 37 a nsl. zkona . 258/2000 Sb.); uvede se vet faktor a u kadho se uvede mra 2,3 nebo 4; neuvd se faktor zaazen do kategorie prvn (hluk 2, vibrace 4, psych. zt 2)

   • rizika ohroen ivota nebo zdrav = rizika razu (prce ve vkch , prce ve kolch, socilnch slubch, zen motorovho vozidla, svaovn, obsluha TNS, jebnk, vaza apod.) viz ploha vyhlky . 79/2013 Sb. + bod 14 dal rizika ohroen zdrav (prce ve vce, zen motorovho vozidla, prce na icch strojch...)

 • daje jsou povinnm obsahem dosti a lkaskho posudku (ploha vyhlky . 98/2012 Sb. + vyhlka . 79/2013 Sb.)


N le itosti dosti o proveden plp

Nleitosti dosti o proveden PLP

dost o proveden pracovnlkask prohldky a posouzen zdravotn zpsobilosti ve vztahu kprci obsahuje tyto nleitosti:

 • identifikan daje zamstnavatele, (obchodn firmu nebo nzev aadresu sdla zamstnavatele nebo organizan sloky zahranin osoby na zem R, identifikan slo osoby, bylo-li pidleno, jeli zamstnavatelem prvnick osoba, adresu msta podnikn, jmno, pop. jmna, pjmen, adresu msta trvalho pobytu nebo adresu msta hlenho pechodnho pobytu na zem R nad 90 dn nebo adresu msta trvalho pobytu cizince na zem R nebo bydlit vcizin, je-li zamstnavatelem fyzick osoba, nzev, sdlo aidentifikan slo organizan sloky sttu nebo kraje nebo obce, je-li zamstnavatelem stt, kraj nebo obec,

 • identifikan daje zamstnance nebo osoby uchzejc se o zamstnn, a to jmno, pop. jmna, a pjmen, datum narozen, adresu msta trvalho pobytu na zem R, nebo adresu msta hlenho pechodnho pobytu na zem R nebo, nem-li takovou adresu, adresu msta bydlit


N le itosti dosti o proveden plp1

Nleitosti dosti o proveden PLP

 • daje opracovnm zaazen zamstnance nebo daje o pedpokldanm pracovn zaazen osoby uchzejc se o zamstnn, dle daje o druhu prce, reimu prce, o rizikovch faktorech ve vztahu ke konkrtn prci, me rizikovch faktor pracovnch podmnek vyjden kategori prce podle jednotlivch rozhodujcch rizikovch faktor pracovnch podmnek,

 • druh poadovan pracovnlkask prohldky,

 • dvod kproveden prohldky.


Preventivn prohl dka rozsah vy et en

preventivn prohldka rozsah vyeten

pracovnlkask prohldka - 7 vyhlky . 79/2013 Sb.

 • vdy vlastn lkask vyeten posuzujcm poskytovatelem, draz na sbr anamnzy

  • zkladn vyeten

 • odborn vyeten vyadovan na zklad prvnho pedpisu (vetn plohy . 2 vyhlky) neborozhodnut orgnu ochrany veejnho zdrav vdy po proveden zkladnho vyeten

 • dal odborn vyeten vyadovan z dvodu zdravotnho stavu nebo pracovnch podmnek

 • uruje posuzujc lka po proveden zkladnho vyeten na jeho dost (psemn)

 • vpis ze zdravotnick dokumentace registrujcho poskytovatele ( 42 odst. 1 psm. b) zkona . 373/2011 Sb.)


Z kladn vy et en

Zkladn vyeten

 • rozbor daj odosavadnm vvoji zdravotnho stavu adosud prodlanch nemocech sclenm zamenm zejm. na vskyt nemoc, kter mohou omezit nebo vylouit zdravotn zpsobilost,

 • pracovn anamnza; zejm. se sleduje odezva organizmu na vskyt rizikovch faktor,

 • komplexn fyzikln vyeten, v. orientanho vyeten sluchu, zraku, ke aorientanho neurologickho vyeten, sdrazem na posouzen stavu afunkce orgn asystm, kter budou zatovny pi vkonu prce nebo pprav na budouc povoln ajeho vkonu, a spihldnutm kppadn disabilit posuzovan osoby, a

 • zkladn chemick vyeten moe ke zjitn ptomnosti blkoviny, glukzy, keton, urobilinogenu, krve a pH moe,


P rohl dka vstupn a periodick

Prohldka vstupn a periodick

vstupn

 • cl zajistit, aby kvkonu prce vpodmnkch se znmou zdravotn nronost nebyl zaazen zamstnanec, u kterho vkon tto prce povede ke zhoren zdravotnho stavu nebo vsouvislosti sjeho zdravotnm stavem k pokozen zdrav jinch osob

  • u osoby, kter se uchz o zamstnn, ped uzavenm pracovnho pomru nebo dohody o pracch konanch mimo pracovn pomr (rizikov prce, innosti pro jej vkon jsou podmnky zdravotn zpsobilosti stanoveny jinmi prvnmi pedpisy a v ppad pochybnosti zamstnavatele),

  • ped pevedenm zamstnance na jinou prci, pokud se jedn o prci za odlinch podmnek

 • zkladn kmen prevence a efektivity

  periodick

 • cl vasn zjitn takov zmny zdravotnho stavu v dob kdy lze pedpokldat zmnu kvality zdrav a tm zmnu zdravotn zpsobilosti vsouvislosti

  • se zdravotn nronost prce, kdy dal vkon prce pedpokld pokozen zdrav posuzovanho zamstnance,

  • se strnutm organismu , kdy dal vkon prce pedpokld ohroen nebo pokozen zdrav fyzickch osob

 • platnost posudku kon dnem, kdy m bt provedena dal prohldka

 • posouzen dalho trvn zdravotn zpsobilosti 90 dn pedem


 • Prohl dka mimo dn

  Prohldka mimodn

  Provd se , pokud

  • ji nadil orgn ochrany veejnho zdrav nebo tak stanov zkon upravujc vyuvn jadern energie a ionizujcho zen,

  • to v danm obdob vyaduje zdravotn nronost konkrtnch pracovnch podmnek,

  • dolo ke zhoren pracovnch podmnek, ve smyslu zven mry rizika u rizikovho faktoru, knmu ji byla posuzovna zdravotn zpsobilost zamstnance,

  • bylo opakovan zjitno pekroen limitn hodnoty ukazatel biologickho expozinho testu, poppad na zklad zvr jinch vyeten provdnch za elem sledovn zte organismu psobenm rizikovch faktor pracovnch podmnek,

  • byla pi pracovnlkask prohldce zjitna takov zmna zdravotnho stavu zamstnance, kter pedpokld zmnu zdravotn zpsobilosti kprci vdob krat ne je interval periodick prohldky,

  • byl vkon prce peruen zdvodu nemoci po dobu del ne 8 tdn, (vjimka kategorie prvn pozor na riziko ohroen zdrav nebo jin prvn pedpis), v dsledku razu stkmi nsledky, nemoci spojenho sbezvdomm nebo jin tk jmy na zdrav nebo zjinch dvod na dobu del ne 6 msc, nebo

  • informace oetujcho lkae o dvodnm podezen, e zmnou zdravotnho stavu zamstnance dolo ke zmn zdravotn zpsobilosti,

   Zamstnavatel nebo zamstnanec

  • dosti pedloen zamstnavatelem zvlastnho podntu nebo podntu zamstnance


  P rohl dka v stupn a n sledn

  Prohldka vstupn a nsledn

  • vstupn zjitn zdravotnho stavu

   • cl zjitn zdravotnho stavu vdob ukonen vkonu prce, a to sdrazem na zjitn takovch zmn zdravotnho stavu, u kterch lze pedpokldat souvislost s vkonem prce

   • provd se na podnt zamstnance nebo pokud tak stanov jin zkon

    • ped ukonenm pracovnho pomru nebo obdobnho pracovnho vztahu s vjimkou kategorie prvn a v ppad dohod pokud se provd vstupn

    • ped pevedenm na jinou prci, pokud tato prce m ni zdravotn nronost, ne prce dosud vykonvan

   • nevydv se lkask posudek

  • nsledn

   • cl vasn zjitn negativnho vvoje zdravotnho stavu v souvislosti s vkonem prce v minulosti

   • nevydv se lkask posudek


  L ka sk posudek

  lkask posudek

  • lkask posudek je vydvn podle zkona . 373/2011 Sb.

  • nleitosti posudku vyhl. . 277/2004 Sb., . 98/2012 Sb., . 79/2013 Sb., . 393/2006 Sb.,....)

   • identifikace zamstnance, zamstnavatele a poskytovatele PLS

   • datum vystaven posudku a jeho platnost (omezen platnosti)

   • daje opracovnm zaazen posuzovan osoby, druhu prce, reimu prce apracovnch podmnkch = rizikovch faktorech, za kterch je prce vykonvna, a v ppad rizikovch faktor pracovnch podmnek me tchto rizik

   • posudkov zvr

    • je zdravotn zpsobil

    • je zdravotn zpsobil s podmnkou

    • je zdravotn nezpsobil

    • pozbyla dlouhodob zdravotn zpsobilost

   • pouen // zkon . 373/2011 Sb. stanov vslovn 43, 46

    • v jak lht je mono nvrh na pezkoumn podat,

    • od kterho dne se tato lhta pot a

    • zda m nebo nem nvrh na pezkoumn odkladn inek


  L ka sk posudek 43

  lkask posudek 43

  • Vydn posudku do 10 pracovnch dn ode dne obdren nebo stnho podn dosti. Lhta do obdren poslednho potebnho podkladu pro posouzen zdravotn zpsobilosti nebo zdravotnho stavu podle 42 odst. 1 neb. Psemn dost nebo zznam o jejm stnm podn je soust zdravotnick dokumentace veden o posuzovan osob.

  • Pro ely posouzen dalho trvn zdravotn zpsobilosti lze lkaskou prohldku posuzovan osoby provst nejdve 90 dn ped koncem platnostidosavadnho lkaskho posudku, jeho asov platnost se nemn, pokud posuzujc lka nezjist zmnu zdravotnho stavu vedouc k vydn lkaskho posudku se zvrem podle 44 odst. 4 psm. a). Lhta k proveden lkask prohldky stanoven orgnem ochrany veejnho zdrav nebo jinm prvnm pedpisem za elem dalho posouzen zdravotn zpsobilosti posuzovan osoby a platnost lkaskho posudku se provedenm lkask prohldky podle vty prvn nemn. Tm nen dotena monost proveden lkask prohldky pi zmn zdravotn zpsobilosti nebo zdravotnho stavu nebo podezen na tyto zmny.


  Novinky v oblasti bozp a souvisej c ch oblastech v roce 2013

  • Stejnopis lkaskho posudku je soust zdravotnick dokumentace veden o posuzovan osob

  • Lkask posudek se nevyd, jestlie se posuzovan osoba odmtne podrobit lkask prohldce nebo vyeten, kter je jej soust; posuzujc lka tuto skutenost zaznamen do zdravotnick dokumentace veden o tto osob. Jestlie o posouzen zdravotn zpsobilosti posuzovan osoby podala jin k tomu oprvnn osoba, poskytovatel j oznm nevydn posudku, vetn dvodu jeho nevydn.


  L ka sk posudek 431

  Lkask posudek 43

  • Jestlie nebyl lkask posudek vydn z dvodu uvedenho v odstavci 5, nebo jestlie se posuzovan osoba nepodrobila lkask prohldce za elem dalho posouzen zdravotn zpsobilosti z jinho dvodu, pohl se na posuzovanou osobu pro innost, pro kterou mla bt zdravotn posouzena, jako na zdravotn nezpsobilou nebo jako na osobu, jej zdravotn stav nespluje pedpoklady nebo poadavky, ke kterm byl posuzovn.


  L ka sk posudek1

  Lkask posudek

  prvn inky posudku

  a) se zvrem o zdravotn nezpsobilosti,dlouhodobm pozbyt zdravotn zpsobilosti posuzovan osoby nebo zdravotn zpsobilosti s podmnkounastvaj pro osobu, kter byl pedn, dnem jeho prokazatelnho pedn,

  b) se zvrem o zdravotn zpsobilostiposuzovan osoby nastvaj pro osobu, kter byl pedn, dnem, kdy kon platnost pedchzejcho posudku, nejdve vak dnem uplynut lhtypro podn nvrhu na jeho pezkoumn nebo dnem prokazatelnho doruen rozhodnut o potvrzen posudku sprvnm adem, kter poskytovateli udlil oprvnn k poskytovn zdravotnch slueb,


  Novinky v oblasti bozp a souvisej c ch oblastech v roce 2013

  c) o zdravotnm stavu nastvaj pro osobu, kter byl pedn, dnem uplynut lhty pro podn nvrhu na jeho pezkoumn nebo dnem prokazatelnho doruen rozhodnut o potvrzen posudku sprvnm adem, kter poskytovateli udlil oprvnn k poskytovn zdravotnch slueb.


  L ka sk posudek2

  Lkask posudek

  • Lkask posudek pozbv platnosti

   a) uplynutm doby, na kterou byl vydn,

   b) dnem, kdy mla bt podle jinho prvnho pedpisu nebo rozhodnutm orgnu ochrany veejnho zdrav nebo posuzujcho lkae nebo jin k tomu oprvnn osoby provedena lkask prohldka za elem novho posouzen zdravotn zpsobilosti posuzovan osoby,

   c) dnem, kterm nastaly prvn inky lkaskho posudku vydanho pro stejn el a za stejnch podmnek

   d) ukonenm pracovnprvnho nebo sluebnho vztahu, jde-li o posudek o zdravotn zpsobilosti k prci;

   to neplat, je-li nejdle do 3 msc ode dne jeho ukonen pracovnprvn vztah se stejnm vkonem prce znovu uzaven se stejnm zamstnavatelem, pokud v dob od jeho ukonen nedolo ke zmn nebo vvoji zdravotnho stavu posuzovan osoby


  P ezkoum n l ka sk ho posudku

  pezkoumn lkaskho posudku

  • zkon . 373/2011 Sb. - 46 a nsl.

  • m-li posuzovan osoba nebo osoba, pro kter v souvislosti s vydnm tohoto posudku vyplvaj prva nebo povinnosti, za to, e lkask posudek je nesprvn, mohou podat nvrh na pezkoumn lkaskho posudku a pedat jej poskytovateli, kter posudek vydal

  • nvrh na pezkoumn lkaskho posudku lze podat do 10 pracovnch dn ode dne jeho prokazatelnho pedn

   • prominutm zmekn lhty nejsou doteny lhty stanoven pro uplatnn lkaskho posudku

   • poskytovatel bezodkladn psemn oznm skutenost, e mu byl nvrh na pezkoumn lkaskho posudku podn, osob, kter uplatnnm lkaskho posudku vznikaj prva nebo povinnosti, pokud je mu znma, a posuzovan osob, nejde-li o osoby, kter nvrh podaly

   • pokud byl podn nvrh na pezkoumn lkaskho posudku,

    • kladn posudeknen platn a nelze podle nho postupovat do doby jeho potvrzen rozhodnutm sprvnho orgnu (nelze provdt pracovnprvn kony) ,

    • negativn posudek - prvnm inky dnem pedn + vylouen odkladn inek

  • pi vyhovn nvrhu na pezkoumn v rmci autoremedury

   • poskytovatel bezodkladn psemn oznm astnkm zen skutenost, e vyhov nvrhu na pezkoumn lkaskho posudku v plnm rozsahu

   • uvede ve sdlen skutenosti, kter ho k tomu vedly

  • vydn novho lkaskho posudku vznik opt prvo podat nvrh na jeho pezkoumn


  P ezkoum n l ka sk ho posudku1

  Pezkoumn lkaskho posudku

  • pokud poskytovatel nvrhu na pezkoumn lkaskho posudku nevyhov

   • bezodkladn psemn toto oznm astnkm zen

   • postoup do 10 pracovnch dn ode dne jeho doruen, pokud se jedn o lkask posudek o zdravotn zpsobilosti, v ostatnch ppadech do 30 dn, spis s nvrhem na pezkoumn, vetn podklad potebnch pro pezkoumn lkaskho posudku a svho stanoviska, pslunmu sprvnmu orgnu.

  • sprvn orgn postupuje pi pezkoumn v souladu se sprvnm dem a podle 47 zkona . 373/2011 Sb. sprvn orgn zjiuje, zda

   • bylo posouzen zdravotn zpsobilosti nebo zdravotnho stavu posuzovan osoby provedeno a lkask posudek vydn k tomu oprvnnm poskytovatelem,

   • byly provedeny lkask prohldky, kter stanov prvn pedpisy nebo kter indikoval posuzujc lka,

   • byl zdravotn stav posuzovan osoby pro ely zdravotnho posouzen zjitn pln a

   • zvr o posouzen zdravotn zpsobilosti nebo zdravotnho stavu odpovd aktuln zjitnmu zdravotnmu stavu posuzovan osoby; pi pezkoumn lkaskho posudku vychz z podklad pedanch poskytovatelem.

  • sprvn orgn

   • a) nvrh zamtne a napaden lkask posudek potvrd, nebo

   • b) napaden lkask posudek zru a vrt vc poskytovateli, kter tento posudek vydal, k vydn novho lkaskho posudku na zklad novho, poppad doplujcho posouzen zdravotnho stavu pacienta

   • c) zru

  • rozhodnut sprvnho adu je konen


  Z v r semin e

  Zvr semine

  Lektor: Robert Kepinsk mobil 603 301 582

  • len Rady vldy pro BOZP poradnho orgnu vldy R

  • pedseda Stlho vboru pro legislativu pi Rad vldy pro BOZP

  • pedseda Pracovn skupiny pro stanoven expozinch limit vpracovnm prosted pi Rad vldy pro BOZP

  • len Pracovnho tmu pro bezpenost prce Rady hospodsk a sociln dohody esk republiky

  • Svazov inspektor bezpenosti prce OS UNIOS


 • Login