Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami województwa małopolskiego - PowerPoint PPT Presentation

Spotkanie z w jtami burmistrzami prezydentami i starostami wojew dztwa ma opolskiego
Download
1 / 53

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami województwa małopolskiego. Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty. Tematyka. Przygotowanie gmin i powiatów do nowego roku szkolnego. Wychowanie przedszkolne 5-latków i obniżenie wieku szkolnego dla dzieci 6-letnich.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami województwa małopolskiego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spotkanie z w jtami burmistrzami prezydentami i starostami wojew dztwa ma opolskiego

Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami województwa małopolskiego

Artur Dzigański

Małopolski Kurator Oświaty


Tematyka

Tematyka

 • Przygotowanie gmin i powiatów do nowego roku szkolnego.

 • Wychowanie przedszkolne 5-latków i obniżenie wieku szkolnego dla dzieci 6-letnich.

 • Internet w szkole – możliwości rozwoju i zaspokajania potrzeb.

 • Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

 • Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły.


Przygotowanie gmin i powiat w do nowego roku szkolnego

Przygotowanie gmin i powiatów do nowego roku szkolnego

 • Zakończenie prac nad siecią szkół i przedszkoli.

 • Opracowanie zasad przygotowywania i sporządzania arkuszy organizacji szkół i placówek.

 • Założenia organizacyjne do opracowania przez organy prowadzące zasad opracowywania i sporządzania arkuszy organizacji.

 • Procedura zatwierdzania arkuszy organizacji.


Przygotowanie gmin i powiat w do nowego roku szkolnego1

Przygotowanie gmin i powiatów do nowego roku szkolnego

Zakończenie prac nad siecią szkół i przedszkoli.

 • Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określenie granic obwodów tych szkół.

 • Przedłożenie tych uchwał Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty celem uzyskania pozytywnej opinii, co do zgodności z przepisami art. 17 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

 • Wydanie aktów założycielskich i nadanie statutów szkół, zgodnie z art. 58 ust. 6 i 7 cytowanej wyżej ustawy.


Przygotowanie gmin i powiat w do nowego roku szkolnego2

Przygotowanie gmin i powiatów do nowego roku szkolnego

Opracowanie zasad przygotowywania i sporządzania arkuszy organizacji szkół i placówek.

Przypomnienie podstaw prawnych do opracowania arkuszy organizacji szkoły:

 • rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

 • akty prawa miejscowego, zwłaszcza przepisy wydane na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela.

  Wydanie zarządzenia [lub innej formy decyzji] Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty w sprawie zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek.


Przygotowanie gmin i powiat w do nowego roku szkolnego3

Przygotowanie gmin i powiatów do nowego roku szkolnego

Założenia organizacyjne do opracowania przez organy prowadzące zasad opracowywania i sporządzania arkuszy organizacji powinny uwzględniać:

 • liczebność oddziałów,

 • zasady tworzenia nowego oddziału,

 • zasady podziału na grupy przy prowadzeniu zajęć z: wychowania fizycznego, języków obcych (z wyłączeniem klas nauczania zintegrowanego), informatyki, technologii informacyjnej, techniki, fizyki i astronomii, chemii, biologii,

 • zasady organizowania zajęć w oddziałach łączonych (jeżeli istnieje taka konieczność),


Przygotowanie gmin i powiat w do nowego roku szkolnego4

Przygotowanie gmin i powiatów do nowego roku szkolnego

Założenia organizacyjne do opracowania przez organy prowadzące zasad opracowywania i sporządzania arkuszy organizacji powinny uwzględniać:

 • uregulowanie spraw związanych z tworzeniem stanowisk kierowniczych,

 • norm zatrudnienia pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy szkolnych,

 • sposoby łączenia etatów o różnych wymiarach godzin,

 • organizowania zajęć dodatkowych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

 • zasady przydzielania godzin ponadnormatywnych,


Przygotowanie gmin i powiat w do nowego roku szkolnego5

Przygotowanie gmin i powiatów do nowego roku szkolnego

Założenia organizacyjne do opracowania przez organy prowadzące zasad opracowywania i sporządzania arkuszy organizacji powinny uwzględniać:

 • uruchamiania nowych kierunków kształcenia w zawodach (zgodnie z wykazem programów dopuszczonych do realizacji w roku szkolnym 2009/2010),

 • limit oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz liczebność tych oddziałów,

 • limit oddziałów gimnazjum spoza obwodu,

 • ustalenie terminów związanych z przygotowaniem, opiniowaniem i zatwierdzaniem arkuszy, liczbą arkuszy, formą arkuszy, planami nauczania.


Przygotowanie gmin i powiat w do nowego roku szkolnego6

Przygotowanie gmin i powiatów do nowego roku szkolnego

Procedura zatwierdzania arkuszy organizacji.

 • Arkusz organizacyjny wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną szkoły, zespołu lub placówki (adnotacja na arkuszu z podaniem nr i daty uchwały).

 • Szkolne plany nauczania przygotowywane są jak w ubiegłym roku i według ubiegłorocznych wzorów.

 • Nowe szkolne plany nauczania dla klasy I szkoły podstawowej i dla klasy I gimnazjum (projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania przewiduje inny sposób opracowywania tych planów).


Przygotowanie gmin i powiat w do nowego roku szkolnego7

Przygotowanie gmin i powiatów do nowego roku szkolnego

Procedura zatwierdzania arkuszy organizacji.

 • Szkolny plan nauczania, w którym uwzględniono godziny do dyspozycji dyrektora, wymaga opinii rady pedagogicznej oraz opinii rady rodziców.

 • Program lub programy nauczania realizowane w szkole, inne niż dopuszczone przez Ministra Edukacji Narodowej, z opinią rady pedagogicznej (uchwała rady pedagogicznej do wglądu).

 • Informacja dotycząca awansu zawodowego nauczycieli z wyróżnieniem terminów awansu (1 września 2009 r. oraz 1 stycznia 2010 r.).


Wychowanie przedszkolne 5 latk w i obni enie wieku szkolnego dla dzieci 6 letnich

Wychowanie przedszkolne 5-latków i obniżenie wieku szkolnego dla dzieci 6-letnich


Spotkanie z w jtami burmistrzami prezydentami i starostami wojew dztwa ma opolskiego

prawo

w roku szkolnym

2009/2010 i 2010/2011

dziecko w wieku 5 lat będzie miało prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w:

– przedszkolu

– oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

– innej formie wychowania przedszkolnego

obowiązek

w roku szkolnym

2011/2012

dziecko w wieku 5 lat będzie miało obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w:

– przedszkolu

– oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

– innej formie wychowania przedszkolnego

Dziecko pięcioletnie


Obowi zek szkolny dziecka 6 letniego

Obowiązek szkolny dziecka 6-letniego

Okres obniżenia wieku szkolnego rozłożony został na trzy lata szkolne (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012).

Wprowadzenie obowiązku szkolnego dlawszystkich dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku zostanie poprzedzone objęciem

obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5-letnich od 1 września 2011 r.

W latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły decydują rodzice.


Finansowanie upowszechnienia wychowania przedszkolnego

Finansowanie upowszechnienia wychowania przedszkolnego

 • Z dochodów własnych gmin,

 • Ze środków unijnych.

 • Z budżetu państwa po spełnieniu warunków określonych w ustawie


Finansowanie obni enia wieku szkolnego

Finansowanie obniżenia wieku szkolnego

 • Wszystkie dzieci sześcioletnie, które w latach 2009-2011 rozpoczną naukę w pierwszej klasie zostaną objęte subwencją oświatową.

 • Rząd przeznaczy środki finansowe na doposażenie i modernizację szkół.

 • MEN podjęło działania w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie przygotowania szkół do wprowadzenia nowej podstawy programowej.


Zadania jednostek samorz du terytorialnego

Zadania jednostek samorządu terytorialnego

 • Zapewnienie dzieciom pięcioletnim miejsc w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach lub w innych formach wychowania przedszkolnego od 1.09.2009 r.

 • Zapewnienie dzieciom sześcioletnim miejsc w klasie I.

 • Wsparcie dyrektorów w tworzeniu warunków do przyjęcia dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.


Internet w szkole mo liwo ci rozwoju i zaspokajania potrzeb

Internet w szkole – możliwości rozwoju i zaspokajania potrzeb


Internet w szkole mo liwo ci rozwoju i zaspokajania potrzeb1

Internet w szkole – możliwości rozwoju i zaspokajania potrzeb

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione (Dz. Nr 130 poz. Nr 830) określa zasady udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej przeznaczonej dla podmiotów, o których mowa w art. 81 ust. 5 pkt. 1-6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.


Internet w szkole mo liwo ci rozwoju i zaspokajania potrzeb2

Internet w szkole – możliwości rozwoju i zaspokajania potrzeb

Wykaz jednostek uprawnionych zgodnie z art. 81 ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne obejmuje:

 • szkoły publiczne,

 • szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

 • zakłady kształcenia nauczycieli,

 • publiczne centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

 • publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i publiczne biblioteki pedagogiczne,

 • biblioteki publiczne.


Internet w szkole mo liwo ci rozwoju i zaspokajania potrzeb3

Internet w szkole – możliwości rozwoju i zaspokajania potrzeb

Harmonogram

 • Do 1.03 jednostka uprawniona składa wniosek do organu wykonawczego właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 • Do 1.04. jednostka samorządu terytorialnego sprawdza wnioski jednostek uprawnionych.

 • Do 15.04. jednostka samorządu terytorialnego sporządza zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji i przesyła do właściwego miejscowo wojewody.


Internet w szkole mo liwo ci rozwoju i zaspokajania potrzeb4

Internet w szkole – możliwości rozwoju i zaspokajania potrzeb

Harmonogram

 • Do 15.05 wojewoda sprawdza i ocenia zbiorcze wnioski.

 • Do 31.05 wojewoda sporządza zbiorcze zestawienie wniosków kwalifikowanych i przekazuje do ministra właściwego ds. informatyzacji.

 • Do 30.06 minister właściwy ds. informatyzacji sporządza plan podziału środków z rezerwy celowej na udzielenie dotacji przeznaczonej dla jednostek uprawnionych i przekazuje goministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze1

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Art. 30 ust. 3

3.  Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

1)   nauczyciela stażysty - 100 %,

2)   nauczyciela kontraktowego - 111 %,

3)   nauczyciela mianowanego - 144 %,

4)   nauczyciela dyplomowanego - 184 %

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze2

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Art. 30 ust. 6

6.  Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

1)   wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34;

2)   szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3;


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze3

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Art. 30 ust. 6

3)   wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach - w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze4

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Elementy składowe

Wynagrodzenie zasadnicze, które wymaga:

 • określenia struktury zatrudnienia nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych,

 • określenia skutków finansowych wypłaty wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli odpowiednio do stopnia awansu zawodowego,

 • ustalenia przeciętnych wynagrodzeń zasadniczych na poszczególne stopnie awansu zawodowego.


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze5

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Elementy składowe

Dodatki

 • za wysługę lat [art. 33],

 • funkcyjne,

 • za warunki pracy:

  • za uciążliwość w pracy [art. 19 ust. 2 pkt 2],

  • za pracę w porze nocnej [art. 42b ust. 2]


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze6

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Elementy składowe

Nagrody jubileuszowe [art. 47].

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. 13-tki.

Zasiłek na zagospodarowanie [art. 61 ust. 1].

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy [art. 20 ust. 2].

Odprawa z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę [art. 28, art. 70 lub art. 87].


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze7

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Nie są elementami składowymi wynagrodzenia nauczyciela:

 • tzw. dodatek wiejski,

 • dodatek mieszkaniowy,

 • świadczenia socjalne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  Skutki wypłacania tych dodatków nie wchodzą w skład przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela.


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze8

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze9

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 2. Struktura zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty)


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze10

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 3. Kalkulacja skutków finansowych wypłat wynagrodzeń zasadniczych


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze11

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Łącznie zatrudnionych w gminie w przeliczeniu na pełne etaty – 108,2

Ogólne skutki wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli wynoszą łącznie – 234 894 zł

Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela wynosi – 2 170,92 zł


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze12

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 4. Średnie wynagrodzenia zasadnicze według awansu zawodowego


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze13

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Dodatek za wysługę lat.

Skutki wypłacania tego dodatku nie podwyższą przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

Skutki wypłacania dla pozostałych nauczycieli będą wynikały ze staży łącznych pomnożonych przez średnie wynagrodzenie zasadnicze.

Przeciętnie wypłacany dodatek za wysługę lat na nauczyciela uzyskamy z podzielnia łącznej kwoty za wysługę lat przez etaty przeliczeniowe z tabeli 2.


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze14

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 5. Dodatek za wysługę lat


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze15

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Dodatek za uciążliwość w pracy

Załóżmy, że nie było planowane.

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

Załóżmy, że dotyczy to gminy (nie ma dodatków).


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze16

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Nagrody jubileuszowe

W 2009 roku 12 nauczycieli uzyskało prawo do nagrody jubileuszowej, w tym:

 • 8 za 20 lat pracy [75%],

 • 3 za 25 lat pracy [100%],

 • 1 za 30 lat pracy [150%].

  Wśród 12 nauczycieli:

 • 4 jest mianowanych (wszyscy mgr z pp.),

 • 8 dyplomowanych (6 mgr z pp., 2 licencjat z pp.).

  Przeciętne wynagrodzenie wynika z ilorazu kwoty miesięcznej przez średnią liczbę etatów z tabeli 2.


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze17

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 6. Nagrody jubileuszowe


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze18

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. 13-sta pensja

Odpis w wysokości 8,5% wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez nauczyciela w roku ubiegłym.


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze19

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 7. 13-sta pensja


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze20

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 8. Zasiłek na zagospodarowanie

Prognozowane jest zatrudnienie 3 stażystów. Wypłata zasiłków wyniesie łącznie (3x1906 zł = 5718, co daje miesięcznie 476,50 zł).


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze21

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 9. Przejścia na emeryturę

Na emeryturę przejdzie 2 nauczycieli

(1 dyplomowany, 1 mianowany).


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze22

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Ustalone wynagrodzenie nie będzie niższe od dotychczasowego i z tego powodu nie będą wypłacane dodatki z tego tytułu.


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze23

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Dodatki:

 • dodatek funkcyjny:

  • opiekun stażu,

  • za wychowawstwo,

  • dla dyrektora,

  • dla wicedyrektora;

 • dodatek motywacyjny,

 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,

 • nagrody ze specjalnego funduszu nagród.


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze24

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 10. Dodatki funkcyjne


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze25

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 11. Dodatki funkcyjne według stopni awansu zawodowego


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze26

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 12. Dodatek motywacyjny

Tabela 12. Dodatek motywacyjny


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze27

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 12. Dodatek motywacyjny


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze28

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 13. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze29

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Podstawą do oszacowania kosztów są arkusze organizacji szkół na rok szkolny 2008/2009 i prognozowana liczba na rok szkolny 2009/2010.

Przy 88 oddziałach założono 176 godzin ponadwymiarowych w tygodniu, co daje w skali miesiąca łącznie 732 godziny ponadwymiarowe (176 x 4,16).

Koszty godzin ponadwymiarowych będą wynikały z osobistego zaszeregowania nauczycieli.


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze30

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Tabela 14. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe


Uwagi w sprawie ustalania regulamin w wynagrodze31

Uwagi w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzeń.

Sporządzenie zestawień:

 • Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela wynikające z kalkulacji.

 • Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela wynikające z regulaminu wynagradzania.

 • Średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone na podstawie przepisów centralnych i regulaminu.


 • Login