Piedāvājums - PowerPoint PPT Presentation

Pied v jums
Download
1 / 21

 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Piedāvājums. Vadības pogu nozīme. Uz priekšu. Uz sākumu. Beigas. Izmēģini !. Lai zinātu, kas ir piedāvājums:. Piedāvājuma tabula. Izvēlies pēc kārtas!. Piedāvājuma skaidrojums.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Piedāvājums

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pied v jums

Piedāvājums


Vad bas pogu noz me

Vadības pogu nozīme

Uz priekšu

Uz sākumu

Beigas

Izmēģini !


Lai zin tu kas ir pied v jums

Lai zinātu, kas ir piedāvājums:

Piedāvājuma tabula

Izvēlies pēc kārtas!


Pied v jums

Piedāvājuma skaidrojums

Ko sauc par piedāvājumu?Piedāvājums ir pārdevēju - gan ražotāju, gan starpnieku ( tirgotāju) – ekonomiskā rīcība, kas atspoguļo centienus pārdot noteiktu preču daudzumu konkrētā laika periodā atkarībā no to cenām un ārpuscenu faktoriem.


Atbildi uz jaut jumu pied v juma daudzums ir

Atbildi uz jautājumu!Piedāvājuma daudzums ir?

Piedāvājuma skaidrojums

Izvēlies vienu atbildes variantu un uzklikšķini!


Oreiz tu k d jies v lreiz p rdom

Šoreiz tu kļūdījies, vēlreiz pārdomā!

Piedāvājuma skaidrojums


T tad pied v jums ir tad ja

Piedāvājuma skaidrojums

Tātad piedāvājums ir tad, ja:

Ražotājam ir vēlme un spēja par noteiktu cenu saražot un piegādāt tirgum preces noteiktu daudzumu noteiktā laika periodā.


Pied v jums ir tas pre u daudzums ko

Piedāvājums ir tas preču daudzums, ko

Piedāvājuma skaidrojums

Izvēlies vienu atbildes variantu un uzklikšķini!

 • ražotāji vēlētos pārdot

 • ražotāji noteiktā laikā plāno pārdot


Oreiz tu k d jies v lreiz p rdom1

Šoreiz tu kļūdījies, vēlreiz pārdomā!

Piedāvājuma skaidrojums


Pied v jums

Piedāvājuma skaidrojums

Tātad, piedāvājums ir pārdevēju - gan ražotāju, gan starpnieku ( tirgotāju) – ekonomiskā rīcība, kasatspoguļo centienus pārdot noteiktu preču daudzumu konkrētā laika periodā atkarībā no to cenām un ārpuscenu faktoriem.


Pied v juma likums

Piedāvājuma likums:

Piedāvājuma likums


K p c ra ot jam realiz t jam b s da motiv cija vi am galvenais ir pe a

C

C2

C1

Q

Q1

Q2

Piedāvājuma likums

Kāpēc ražotājam (realizētājam) būs šāda motivācija?- Viņam galvenais ir peļņa!

P = R – I

P – peļņa

R – ieņēmumi no preces realizācijas

I – izmaksas

R = C * Q


Pied v jums

P

C

S

Piedāvājums

(supply)

50

B

35

A

20

5

Q

5

20

45

Piedāvājuma likums

Šajā grafikā ir labi saskatāms piedāvājums likums -

pieaugot cenām –pieaug piedāvājums!

1.- Pieaugot cenām,

2. – pieaug piedāvātais daudzums!


Pied v juma tabulu ieg st par dot cenas un pied v to pre u vai pakalpojumu daudzumu

Piedāvājuma tabulu iegūst, parādot cenas un piedāvāto preču vai pakalpojumu daudzumu.

Piedāvājuma tabula


Pied v jums

Katrā sezonā veikals piedāvā vienus un tos pašus apavus bet par dažādām cenām! Un jo zemāka cena, jo mazāks piedāvātais daudzums.

Piedāvājuma tabula

Kāpēc tā?

Kas iespaidos apavu cenas un daudzumu?

To izskaidro piedāvājuma likumu - par lielāku cenu ražotājs spēs un vēlēsies piedāvāt vairāk preces.


Veikala pied v jums

Veikala piedāvājums

Piedāvājuma tabula


Pied v jums

Piedāvājuma līkne (S) izsaka sakarību starp visām iespējamām preces un piedāvātās preces daudzuma kombinācijām

Piedāvājuma grafiks

Piedāvājuma līkne vērsta no kreisās puses uz labo pusi no apakšas uz augšu!


Izmantojot iepriek j s tabulas datus var uzz m t pied v juma grafiku

P

C

S

Piedāvājums

(supply)

50

B

35

A

20

5

Q

5

20

45

Izmantojot iepriekšējās tabulas datus, var uzzīmēt piedāvājuma grafiku:

Piedāvājuma grafiks


Pied v juma izmai as izsauc da di faktori

Piedāvājuma izmaiņas izsauc dažādi faktori:

Piedāvājuma maiņa

 • Preces cena;

 • Citu preču cenas;

 • Ražošanas faktoru cenas;

 • Produktivitāte;

 • Pārdevēju skaits.


Pied v jums

Uzņēmums maiņā ražo 50 t siera – tāda ir iekārtu produktivitāte. Pēc jaunu iekārtu iegādāšanās iespējams saražot 60 t siera –paaugstināt produktivitāti. Pavēro kas notiks ar piedāvājuma līkni grafikā pieaugot piedāvājumam.

Piedāvājuma maiņa

P

S

Q


Beigas

Beigas


 • Login