Tillst ndsans kan f r j nk ping airport
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 53

Tillståndsansökan för Jönköping Airport PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bildyta - Välj Infoga bild. Tillståndsansökan för Jönköping Airport. Samrådsmöte med allmänheten och organisationer 2011-03-15. Dagordning. 1Inledning Presentation av flygplatsen, läge och roll Flygplatsens verksamhet och anläggningar Trafikscenarios och prognos Sökt omfattning

Download Presentation

Tillståndsansökan för Jönköping Airport

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bildyta - Välj Infoga bild

Tillståndsansökan för Jönköping Airport

Samrådsmöte med allmänheten och organisationer 2011-03-15


Dagordning

1Inledning

 • Presentation av flygplatsen, läge och roll

 • Flygplatsens verksamhet och anläggningar

 • Trafikscenarios och prognos

 • Sökt omfattning

  6Flygvägar

  7Miljöpåverkan

 • Buller

 • Utsläpp till luft

 • Transporter

 • Utsläpp till vatten

 • Kemikalier

 • Avfall

 • Dialog och frågor


Varför är vi här idag ?

 • Vi har ett miljötillstånd från 1997

 • P.g.a ökad nattrafik sökte vi ett ändringstillstånd 2008

 • Miljödomstolen beviljade ändringstillstånd gällande från nov-08 för nattrafiken

 • Innehåller bl.a ett villkor om att ansöka om nytt miljötillståndet för hela verksamheten enligt miljöbalken

 • Ska lämnas in senast 30jun 2011


2. Presentation av flygplatsenFlyget 100 år i Jönköping A6 övningsfält


2. Presentation av flygplatsen - forts. Rocksjöfältet 1935-1961


2. Presentation av flygplatsen – forts.

1961


Axamo 50 år 2011

2. Presentation av flygplatsen – forts.


2. Presentation av flygplatsen – forts.

Några milstolpar

 • ” Axamo” invigs 3 september

 • SAS startar utrikestrafik

 • Bana förlängs till 1810 m

 • 1977 Bästa charteråret (74 926 pax)

 • Banan förlängs till 2200 m

 • Bästa inrikesåret (279 630 pax)

 • Ny terminal + angöring (335 000 pax)

 • Bästa utrikesåret (81 907 pax)

 • Flygfraktgenombrott

 • Incharter från Tyskland startar

 • Bästa flygfraktåret dittills

 • 2010 JAAB bildas


2. Presentation av flygplatsen – forts.Flygplatsens roll

 • Historisk tradition av handel och tillverkningsområde

 • Fram till 2000 en till stor del outnyttjad potential – (ranking 7-10 som logistikområde)

 • Samarbete med Nässjö under varumärket ”Position Scandinavia”

 • Parollen ”Gummihjul, Järnhjul och Noshjul”

 • Jönköping - En ”torrhamn” - Närhet mellan transportslagen


2. Presentation av flygplatsen – forts.Flygplatsens roll

 • Hälften av alla större lagerbyggnader som byggdes under 2008 uppfördes i Jönköping

 • Position Scandinavia – utökat med Vaggeryd ( 2011 rankad nr 3 i logistiktoppen

 • Samarbetet med högskolan

 • Log Point South Sweden bildat för att utveckla Torsviksområdet (tillsammans med Vaggeryd)

 • Flygplatsen är en viktig faktor för industrietableringar ( Ex.vis Mobis)

 • Snabb access till marknaden

 • Målet – Regionen ska vara ranking nr 3 i Sverige


Vad betyder en flygplats för regional utveckling ?

Skapar arbetstillfällen. Direkt och indirekt(Idag totalt på flygplatsen - ca 150 arbetstillfällen)

Gör regionen tillgänglig, attraktiv, internationell och känd

Stimulerar näringslivet. Effektivare resor, inte minst för besökare

Möjliggör högvärdig turism

2. Presentation av flygplatsen – forts.

Flygplatsens roll


2. Presentation av flygplatsen – forts. Flygplatsens roll

 • Bra infrastruktur är en av de viktigaste faktorerna för” inward investments ” och etablering på en ort (Företag men också boende)

 • En framgångsfaktor för att bygga logistikcentra


2. Presentation av flygplatsen – forts. Flygplatsens läge

 • Omgivning

 • Bebyggelse

 • Val av plats

 • Planförhållanden

 • Riksintresse


2. Presentation av flygplatsen – forts.

Naturområden:

Dumme mosse: - Naturreservat/riksintresse- Natura 2000-område- Fågelskyddsområde i norra delen

Gagnaryds mosse:- Riksintresse- Natura 2000-område


2. Presentation av flygplatsen – forts.

Friluftsområden

Axamo-Hallbyområdet:- Närströvområde

Öster om Sandserydsvägen:- Närströvsområde- Stadsnära friluftsmark


3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar

 • Våra fyra ben…

 • Allmänflyg

 • Flygledning

 • Tekniska basen

 • Brandövningsplats

 • Ground handling

 • m.m.


3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.

Flygplatsens produktion vilar på fyra ben

Reguljärtrafik

Charter

Flygfrakt

Incharter


Inrikes

3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.

Stockholm - Arlanda

Skyways

26 ggr / vecka

(fr o m 28 mars)

Stockholm – Bromma

Flyglinjen

10 ggr / vecka


Internationella förbindelser

3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.

Ett av våra strategiska utvecklingsmål

Två nya linjer 28 mars

Berlin och Bryssel


Charter Direktflyg från Jönköping Airporthela året

3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.


Post och Fraktflyg

Jönköping är ett av Sveriges viktigaste logistiknav.

Säkerhetsgodkänd, neutral fraktterminal i egen regi

Mellan klockan 23-01 är Jönköping Airport den mest trafikerade flygplatsen i landet.

Postens nav för Umeå / Sundsvall / Malmö / Göteborg / Arlanda

TNT – Access Scandinavia i praktiken


Incharter

3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.

Jönköping först ut med incoming charter 2007.

En viktig faktor för besöksnäringen i hela södra Sverige.

Satsningen på den tyska marknaden fortsätter sommaren 2011


3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.

 • Allmänflyg

 • I juli 2009 etablerade Northern Helicopters verksamhet på Jönköping Airport

 • Verksamheten omfattar såväl skolverksamhet (privat och trafikflygarcertifikat) som bruksflyg och kommersiellt flyg

 • Skolverksamheten regleras genom avtal

 • Jönköping Flygklubb – Privat och skolflyg


3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.

 • Flygtrafikledning

 • Flygtrafikledning (ATS) utövas under flygplatsens öppethållningstid

 • Syftet är att förhindra kollision mellan luftfartyg, mellan luftfartyg och fordon på flygplats och främja en välordnad trafik.

 • Tjänsten köps in genom ett treårigt avtal med LFV


3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.

 • Teknisk Bas

 • Skyways har sedan 2010 etablerat teknisk bas på flygplatsen.

 • Verksamheten består av

 • - Teknisk underhåll – Förebyggande och avhjälpande

 • - Motortester efter underhåll

 • - Tvättning av flygplan

 • - Teknisk administration


3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.

 • Brandövningsplats

 • Kommunen huvudman sedan 1992 .

 • Sedan 2008 används enbart vatten som släckmedel vid övningar


3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.

 • Ground Handling

 • Lastning och lossning av flygplan samt städning

 • Tankning

 • Frakt-Posthantering

 • Passagerarhandling


3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.Fordonspark


3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar - forts. Övriga miljöpåverkande verksamheter

 • Halkbekämpning . Urea används som komplement till mekaniskbearbetning och sand.Medelförbrukning 2006-2009 9,3 ton

 • Avisning av flygplanPropylenglykol Typ 1 och typ 2

 • Kemikalier Ichemistry – webbaserat verktyg för kemikalieregistret samt riskanalyser. 288 produkter år 2008 har blivit 98 .

 • Nästa mål är < 80

 • Värme Ca 99 % av flygplatsens värmebehov kommer frånJönköping Energi´s fjärrvärmeverk. Enda kvarvarande oljepanna eldas sedan 2008 med rapsolja.

 • AvfallOmfattande källsortering. Avtal finns med SITA.


4. Trafikscenarios och prognos

2011-02-04

Samråd Jönköpings flygplats


5. Sökt omfattning

 • Nollalternativet

 • Trafikutveckling

 • Utbyggnadsplaner


5. Sökt omfattning

Nollalternativ

Enligt miljöbalken ska en MKB beskriva konsekvenserna av att en verksamhet inte kommer till stånd. Ett sådant s.k. nollalternativ skulle vara att flygplatsen drivs vidare med det tillstånd som gäller idag.

Det innebär att inte fler flygrörelser än 36 800 per år får förekomma, varav högst 3 500 nattetid (motsvarar tillståndet från 1997-11-26)


5. Sökt omfattning – forts.

Trafikutveckling

Antalet flygrörelser per år i tillståndsgivna trafikfall (beslut 1997 och 2009) samt sökt trafikfall.


5. Sökt omfattning – forts.

 • Utbyggnadsplaner

 • Instrumentlandningssystem (ILS) för inflygning från söder

 • I dagsläget inga planer på utökning av flygplatsens område

 • Verksamhetsutvecklingen kan komma att medföra behov av fler hangarer, fraktterminal och eventuellt hotell etc.

 • Gräsbanan avvecklas


6. Flygvägar


7. Miljöpåverkan

 • Buller

 • Utsläpp till luft

 • Utsläpp till vatten

 • Natur- och kulturmiljö

 • Kemikalier

 • Avfall

 • Miljörisker och beredskap

 • Förorenade områden


7. Miljöpåverkan - Buller

Vad är ljud ?

Mathieu Boué / Swedavia Flygakustik


7. Miljöpåverkan – Buller – forts.

 • Redovisade nivåer för flygbuller

 • Genomsnittlig ljudnivå 55 dB(A)

  • Med genomsnittlig ljudnivå avses ett beräknat medelvärde av flygbuller. FBN (Lden / FBNEU) är ett beräknat årsmedelvärde med en särskild viktning av buller under kvällar och nätter .

 • Maximal ljudnivå70 dB(A)

  • Den maximala ljudnivån är den högsta momentana ljudnivån av en bullerhändelse. I denna ansökan redovisas tre överskridanden av 70 dB(A).

2011-03-15


7. Miljöpåverkan – Buller – forts.

Flygbullernivå

55 dB(A)

Röd: Tillstånd 1997

(Noll Alternativ)

Blå: Sökt verksamhet 2011


7. Miljöpåverkan – Buller - forts.

Flygbullernivåer

55 och 60 dB(A)

Sökt verksamhet

Antal boende

inom 60 dB(A) = 8

Antal boende inom

55 dB(A) = 111


7. Miljöpåverkan – Buller - forts.

Maximal ljudnivå

70 dB(A)

3 gånger 150 nätter

Röd: Tillstånd 1997

(Noll Alternativ)

Blå: Sökt verksamhet 2011


7. Miljöpåverkan Utsläpp till luft

Flygtrafiken

Fordonstrafiken

Egen verksamhet

2011-02-04

Samråd Jönköpings flygplats


7. Miljöpåverkan - Utsläpp till luft– forts.Flygtrafik Utsläpp till LTO-cykeln (landing and take-off)

 • Utsläpp för den sökta verksamheten jämfört med gällande tillstånd


7. Miljöpåverkan -Utsläpp till luftFordonstrafik

Mätpunkter för vägtrafikflöden

Trafikmätningen 2008 och 2009

Nya mätningar har genomförts förra veckan (v. 10)

2011-03-15

Samråd Jönköpings flygplats

51


7. Miljöpåverkan - Utsläpp till luft – forts. Utsläpp från marktransporter

Trafikflödet (årsmedeldygnstrafik) på Flygplatsvägen

Den stora ökningen av antalet passagerare motiverar en utbyggd busstrafik.


7. Miljöpåverkan - Utsläpp till luft – forts.

 • Egen verksamhet

 • Fordon – fält- och ramptjänst

 • Brandövningar

 • Köldmedier i kylanläggningar

 • Hanteringsförlusterna vid tankningar av flygplan och fordon

 • Uppvärmning (Fjärrvärme och rapsolja)


7. Miljöpåverkan - Utsläpp till vatten

Provtagningspunkter i flygplatsens interna kontrollprogram.


7. Miljöpåverkan - Utsläpp till vatten – forts.Vi har en utökad provtagning i recipienterna

 • Förslag till utökad provtagning i recipienterna

Dunkehallaån nedströms flygplatsen

Dunkehallaån uppströms flygplatsen

Sandserydsån uppströms flygplatsen

Sandserydsån nedströms flygplatsen (bef)


7. Miljöpåverkan – Natur- och kulturmiljö

 • Påverkan på natur- och friluftsområden

 • - Buller- Häckande fåglar inventeras på Dumme mosse

 • Påverkan på kulturmiljö

 • - Inga kulturmiljöer bedöms beröras


7. Miljöpåverkan - Kemikalier

Halkbekämpning av bansystemet

Mekaniskt genom plogning, sopning och blåsning eller genom användning av sand eller urea.

Förbrukningen av urea bedöms i framtiden inte överskrida den nu tillståndsgivna mängden på högst 20 ton/år som medelvärde över en 3-årsperiod.

2011-02-04

Samråd Jönköpings flygplats


7. Miljöpåverkan – Kemikalier – forts.

Avisning av flygplan

All glykol fäster inte på flygplanet. Det som faller ner på plattan sugs upp med en speciell sugmaskin vid varje tillfälle avisning sker.

Uppsugningsgraden är ca 85 % av mängden glykol som hamnar på plattan.

2011-02-04

Samråd Jönköpings flygplats


7. Miljöpåverkan - Övrig förutsedd miljöpåverkan

 • Avfall

 • - Ingen förändrad avfallshantering

 • Miljörisker och beredskap

 • QDHB – drifthandbok och miljöledningssystem

 • Förorenade områden

 • - MIFO fas 2 genomförd- Deponiområdet sanerat- Brandövningsplatsen olja och PFOS i mark och grundvatten


8. Dialog och frågor


 • Login