kardiostimulace
Download
Skip this Video
Download Presentation
KARDIOSTIMULACE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

KARDIOSTIMULACE - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

KARDIOSTIMULACE. Bc. Barbora Vejrostová. Kardiostimulace - definice. je léčebná metoda pomalých srdečních rytmů podstatou je opakované rytmické dráždění srdce stejnosměrným el.proudem nízké intenzity, který je do srdce přiváděn elektrodou ze zevního zdroje-kardiostimulátoru.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KARDIOSTIMULACE' - meryle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kardiostimulace

KARDIOSTIMULACE

Bc. Barbora Vejrostová

kardiostimulace definice
Kardiostimulace- definice
 • je léčebná metoda pomalých srdečních rytmů
 • podstatou je opakované rytmické dráždění srdce stejnosměrným el.proudem nízké intenzity, který je do srdce přiváděn elektrodou ze zevního zdroje-kardiostimulátoru.
 • Většina kardiostimulátorů má 3 funkce.

1) stimulační (přístroj vysílá impulzy)

2) detekční (rozezná vlastní akci srdce)

3) možnost frekvenční odpovědi (stimulátor přizpůsobuje frekvenci impulzů zátěži organismu)

 • Stimulace může být dočasná nebo trvalá
rozd l n kardiostimulace
Rozdělěníkardiostimulace

Podle umístění stimulačních elektrod:

- jednodutinová síňová (AAI)- stimuluje síň,u pac. se sy. chorého synu, funkce AV uzlu musí být zachována

- jednodutinová komorová (VVI)- stimuluje komory, u pac. s fibrilací síňí, u některých stupňů AV blokády

- dvoudutinovásiňokomorová (DDD) –stimuluje síň i komoru, nejvíce simuluje normální sled aktivace srdce, u nem. s AV blokádou a sy chorého synu

- vícedutinová –biventrikulární- umožňuje stimulaci obou komor

slide4

Podle způsobu stimulace:

-s pevnou frekvencí- přístroj vysílá podněty v předem nastavené frekvenci a intenzitě, pokud podnět zasáhne tzv .vulnerabilní zónu (vrchol vlny T),může vyvolat extrasystolu,KT nebo i FIKO,dnes se již nepoužívá.

-s režimem ,,podle potřeby,,- on demand –stimulace v závislosti na vlastní srdeční činnosti, podnět je vysílán pouze tehdy pokud vlastní vzruch ze srdce chybí nebo je pomalý

-frekvenčně reagující-stimulátor je vybaven čidlem umožňující automaticky zrychlit stimulaci při tělesné námaze (VVIR, AAIR,DDDR, VDDR)

do asn kardiostimulace
Dočasná kardiostimulace
 • u symptomatických přechodných bradykardií,tzn. u akutních stavů (např.asystolie,předávkování digitalisem,beta-blokátory,AV-blok II.stMobitzova typu, AV blok III.st.,blokády ramének vzniklé při AIM…)
 • ke zvládnutí akutní poruchy trvalého kardiostimulátoru
 • při zajištění rizikových nemocných s asymptomatickou bradykardií při operaci, po operaci
zp soby do asn stimulace
Způsoby dočasné stimulace
 • Nejběžnější je nitrožilní neboli transvenóznízpůsob-elektroda se zavádí do hrotu pravé komory nejčastěji podkličkovou nebo jugulární žilou, nejrychleji a nejbezpečněji pod skiaskopickou kontrolou. Za kontroly EKG se zavádí speciální plovoucí elektrody-výhodou je zavedení na lůžku pacienta během resuscitace bez skiaskopu.
slide7

Transezofageální-pomocí silnější bipolární elektrody,jež se zavádí stejně jako NGS nosem nebo ústy nemocného do úrovně pravé komory se stimulují pouze síně

slide8

Transtorakální-pomocí speciálních elektrod, kdy jedna se nalepí vpravo parasternálně a druhá mezi lopatky pacienta.Tato stimulace vyžaduje nastavení vysoké voltáže (50 V a více), je bolestivá, a proto ji lze využít pouze u nemocných v bezvědomí nebo při analgezii

slide9

Epikardiální-při kardiochirurgických výkonech se přichycuje elektroda přímo na epikard

p prava pacienta a pom cek k do asn stimualci
Příprava pacienta a pomůcek k dočasné stimualci
 • Psychologická přípravapacienta,informovanost o výkonu,pokud je pacient při vědomí,informovaný souhlas
 • Infiltrační anestezie
 • Pomůcky:zevní bateriový kardiostimulátor,stimulační elektroda, centrální žilní katetr se sheatem,kovový zavaděč,jehla ke kanylaci v.subclavia,dezinfekce,tampony,sterilní roušky,plášť,operační čepice a rouška,náplast,emitní miska,peán,jehelec,jehla,silon,nůžky,skalpel,sterilní rukavice,EKG monitor,defibrilátor,injekční jehly+stříkačky. Mesocainroztok k anestezii, šití
asistence sestry
Asistence sestry
 • Sestra připraví sterilní instrumentarium,pomůcky.
 • Očistí, popř.oholímísto vpichu.
 • Uloží pacienta do požadované polohy.
 • Samotný výkon provádí lékař, sestra asistuje lékaři.
 • Lékař očistí, odezinfikujemísto vpichu, zarouškuje, dle stavu pacienta, provede místní znecitlivění, poté provede kanylaci v.subclavia, kanylou zavede kardiostimulační elektrodu a to pod echo nebo RTG kontrolou do pravého srdce s cílem zakotvit hrot elektrody do oblasti hrotu pravé komory.Na elektrodu se připojí zevní kardiostimulátor, kde se navolí zvolená tepová frekvence a intenzita proudu. Posouváním elektrody se musí docílit žádaná poloha, pak se provede fixace elektrody.
 • Nakonec se očistí a odezinfikuje okolí vpichu, místo se sterilně překryje a fixuje náplastí. Stimulátor se připevní k pacientovi dle zvyklostí.
 • Po celou dobu výkonu je nutné sledovat pacienta a EKG monitor (možný výskyt arytmií)
p e o pacienta a pom cky po v konu
Péče o pacienta a pomůcky po výkonu
 • sledovat: základní životní funkce,EKG-zda je stimulace účinná,myslet na možnost srdeční tamponády!!!
 • zajistit RTG snímek hrudníku ke kontrole pozice elektrody a ověření zda nedošlo k PNO
 • pečovato místo zavedení stimulační elektrody-známky infekce
 • předcházetpovytažení a dislokaci elektrody důslednou fixací
 • pravidelně kontrolovatstimulační práh (odpovídá nejnižší hodnotě stimulů při níž je zachována stimulační funkce)
 • Pomůcky: kovové pomůcky-důkladná mechanická očista, dezinfekce, sterilizace; použitý infikovaný materiál uložit do nádoby určené pro infekční odpad
komplikace po v konu
Komplikace po výkonu
 • Nefunkčnost stimulačních komponentů
 • Vznik PNO při kanylacivenasubclavia
 • Zalomení kovového zavaděče
 • Možnost vzniku fibrilace komor, KT
 • Vzduchová embolie
 • Infekce
trval kardiostimulace
Trvalá kardiostimulace
 • Léčebná metoda chronických pomalých rytmů
 • Implantace PM se provádí dle platných indikačních kritérií
 • Používají se kardiostimulátory implantované do podkoží-nejčastěji do podkličkové krajiny, a elektrody zaváděné do hrotu pravé komory nitrožilní přístupem
 • U dvoudutinových stimulátorů- dvě elektrody- jedna je umístěna v síni,druhá v komoře
edukace pacienta p ed implantac
Edukace pacienta před implantací
 • Hospitalizace:seznámení s výkonem a následným režimem (prvních 24 hod ležet na zádech, na jídlo se může zvýšit do polosedu, pravou ruku ponechávat podél těla)
 • Život s kardiostimulátorem:obvykle může dělat vše jako před implantací-chůze, sport, řízení automobilu,cestování, používání mobilního telefonu (doporučuje se držet mobil ve vzdálenější ruce)
ur it omezen
Určitá omezení
 • Magnetoterapii
 • Iontoforézu
 • MR
mezin rodn ozna en re imu kardiostimulace
Mezinárodní označení režimu kardiostimulace

Používá se mezinárodního kódu (tří popř. čtyř písmen)

 • První písmeno značí anglicky stimulovanou dutinu
 • Druhé písmeno místo, kde se snímá elektrická aktivita (A-atrium-síň, V-ventriculus-komora, D-double-obě dutiny)
 • Třetí písmeno udává režim stimulátoru ,,on demand,, (I-inhibiční, T-spouštěcí, D-dualdemand-obojí)
 • Čtvrté písmeno upřesňuje typ stimulátoru (M-multiprogramovatelný, P-programovatelný, R-frekvenčně reagující)
pou it literatura
Použitá literatura
 • Ošetřovatelství v intenzivní péči,Gabriela Kapounová,Grada,2007
 • Základy elektrokardiografie,Jiří Kolář,Josef Kautzner a spol,Akcenta, 2002
ad