Muudatused eksamineerimises - PowerPoint PPT Presentation

Muudatused eksamineerimises
Download
1 / 33

 • 281 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Muudatused eksamineerimises. Tallinn, 16.05.2007. Määruse muudatused. Olulisemad MKM määruse Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid muudatused. Rahvusvaheline juhiluba.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Muudatused eksamineerimises

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Muudatused eksamineerimises

Muudatused eksamineerimises

Tallinn, 16.05.2007


M ruse muudatused

Määruse muudatused

 • Olulisemad MKM määruse

  Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid

  muudatused


Rahvusvaheline juhiluba

Rahvusvaheline juhiluba

Väljastatakse kolmeks aastaks või juhul, kui juhiluba kehtib alla 3 aasta, siis juhiloa kehtivusajani.


Rahvusvahelise juhiloa n idis

Rahvusvahelise juhiloa näidis


Ajutine juhiluba

Ajutine juhiluba

Ajutise juhiloa võib väljastada ilma fotota tingimusel, et esiküljele tehakse kirje (vastava kirjega pitsat):

kehtib koos isikuttõendava dokumendiga


Esmase juhiloa kehtivus

Esmase juhiloa kehtivus

 • Esmane juhtimisõigus kehtib esmase juhiloa kehtivuse lõppemiseni


Juhiloa v ljastamine

Juhiloa väljastamine

Juhul, kui isik ei võta oma juhiluba ARK büroost välja ühe aasta jooksul alates juhiloale märgitud kehtivuse alguse kuupäevast, siis tunnistab ARK büroo tema juhiloa kehtetuks ning isik peab taotlema uut juhiluba.


Kaitsev eteenistuja

Kaitseväeteenistuja

 • Enam ei ole nõuet eksamineerida C-, D-kategooria auto ja CE-kategooria autorongi juhte, kelle juhtimisõiguse andmisest kaitseteenistuses on möödunud rohkem kui 24 kuud.

 • Juhul, kui isiku vanus ja juhiloa omamise aeg vastab kehtestatud nõuetele, siis tunnistatakse kood(id) 102 kehtetuks ning väljastatakse juhiluba.


Muudatused eksamineerimises1

Muudatused eksamineerimises

 • B-kategooria auto (B1, BE) sõidueksam võetakse vastu sõidueksami II järgu nõuete kohaselt ja nõutavaid harjutusi kontrollitakse eelkõige vähese liiklussagedusega teedel (harjutuste kontrollimine toimub sõidueksami teises pooles).


Muudatused eksamineerimises2

Muudatused eksamineerimises

 • Juhul, kui isik ei saa ettenähtud ajal eksamile tulla, siis peab ta sellest vähemalt 3 tööpäeva enne eksamiks määratud kuupäeva ARK büroole kirjalikult teatama

 • Juhul, kui isik haigestus või on tal muu mõjuv põhjus, et ta ei saanud ettenähtud ajal teatada (või ei teatanud üldse), siis peab ta esitama ARK büroo juhatajale asjakohase tõendi näiteks haigestumise kohta


Eksamile mitteilmumine ning eksamiaja muutmine

Eksamile mitteilmumine ning eksamiaja muutmine

Määruse muudatused:

Juhul, kui eksamineeritav ei saa tulla ettenähtud ajal eksamile, siis peab ta teavitama sellest kirjalikult (e-posti, kirja või faksi teel) ARK bürood vähemalt 3 tööpäeva enne eksami läbiviimist

Riigilõiv:

1. Õigeaegselt teavitamine

Eksamineeritava eksamiaega muudetakse ilma täiendava riigilõivuta

2. Hilisem teavitamine või mitteteavitamine

Eksamineeritav peab eksamile registreerides tasuma uuesti riigilõivu

3. Haigestumine (või muu mõjuv põhjus - force majeure)

Eksamineeritav peab ta esitama ARK büroo juhatajale hiljem tõendi oma haigestumise kohta

Tõendi aktsepteerimisel määratakse eksamineeritavale ilma täiendava riigilõivuta uus eksamiaeg


Muudatused eksamineerimises3

Muudatused eksamineerimises

 • Mootori seiskumist ei arvestata enam veana


Muudatused eksamineerimises4

Muudatused eksamineerimises

 • Parkimine

  Auto parkimine ja parkimiskohalt lahkumine.

  Hindamisel arvestatavad vead:

 • auto parkimine parkimiskohta tähistava teekatte märgistusel;

 • auto parkimine sõiduteed tähistavale äärele;

 • auto vale parkimine (näiteks teise auto blokeerimine, auto ust ei ole võimalik avada jne);

 • auto pikitelg ei ole paralleelne sõidutee äärega (sõidutee ääres parkimisel);

 • auto parkimine kaugemale kui 0,2 m sõiduteed tähistavast äärest.”;


Muudatused eksamineerimises5

Muudatused eksamineerimises

 • Tagurdamine pöördega vasakule või paremale (ümber nurga)

  Auto (autorongi) tagurdamine pöördega vasakule või paremale ümber nurga, jäädes samale sõidurajale. Sõidu suuna, sõiduraja piirid ning manöövri sooritamiseks ettenähtud ala määrab eksamineerija


Muudatused eksamineerimises6

Muudatused eksamineerimises

Hindamisel arvestatavad vead:

 • auto väljub sõiduraja või sõiduteed tähistava ala piiridest;

 • auto ei paikne manöövri lõppedes õigel sõidurajal või ettenähtud alal;

 • lisamanöövri kasutamine (välja arvatud autorong, mille puhul on lubatud ühe lisamanöövri kasutamine sõidutrajektoori korrigeerimiseks).

 • vea ilmnemisel on lubatud üks korduskatse


S idueksami kestvus

Sõidueksami kestvus

Sõidueksami kestvus kokku on kõikide mootorsõiduki kategooriate puhul kokku 60 minutit

45 minutilise sõiduaja hulka arvestatakse:

1. eksamiautoga proovisõiduks kulunud aeg

2. harjutuste sooritamine liikluses


Eksamineeritav s idueksamile hilinemine v i mitteilmumine

EKSAMINEERITAV- sõidueksamile hilinemine või mitteilmumine

Sõidueksami läbiviimise korra muudatused

Hilinemise korral:

1. jätkatakse sõidueksami läbiviimist, juhul, kui ülejäänud aeg võimaldab sõidueksami korrektset läbiviimist

2. võidakse lugeda sõidueksam toimunuks (mittesooritamise põhjuseks märgitakse: “sõidueksamile hilinemine”)

Mitteilmumise korral:

loetakse sõidueksam toimunuks ning mittesooritamise põhjuseks märgitakse “sõidueksamile ilmumata jätmine”

Riigilõivu tasumine

eksamineeritav peab registreerima ennast uuele sõidueksamile ning tasuma uuesti riigilõivu


Isikutt endav dokument

Isikuttõendav dokument

Teadmiseks

Sõidueksamile saabudes peab olema eksamineeritaval kaasas isikuttõendav dokument


Mootors iduki ohutuse kontroll

Mootorsõiduki ohutuse kontroll

1. koosneb 2 osast:

- teoreetilises osast

 • praktilisest osast

  2. viiakse läbi eksamineerija ning eksamineeritava omavahelises koostöös

  3. mootorsõiduki ohutuse kontrolli ei pea teostama:

 • välisriigi juhiloa vahetamisel

 • juhtimisõiguse taastamisel


Mootors iduki ohutuse kontrolli l biviimine

Mootorsõiduki ohutuse kontrolli läbiviimine

Eksamineerija kontrollib liiklusohutuse seisukohalt vähemalt kahte olulist elementi:

1. rattad ja rehvid

2. autotulede kasutamine

3. pidurite kontroll

4. eksamiauto turvavarustus

5. klaasipuhastid

6. auto kütte-ja ventilatsiooniseadmed

7. helisignaalseadmete pisteline kontroll

8. muud seadmed autos


Eksamiautoga harjumine ehk proovis it

Eksamiautoga harjumine ehk proovisõit

Proovisõit toimub:

1. vahetult pärast sõidueksami sissejuhatavat osa

2. ARK eksamiplatsil, vähese liiklustihedusega teel või mõlemal eelpool nimetatud kohas

Teadmiseks:

1. eksamineerija ei arvesta proovisõidu käigus esinenud vigu, välja arvatud liiklusohtliku olukorra tekkimine

2. eksamineerija ei tee märget proovisõidu käigus esinenud vigade kohta

3. tõsise liiklusohtliku olukorra tekkimisel loeb eksamineerija sõidueksami mitte sooritatuks

4. eksamineerija peab teavitama eksamineeritavat hetkest, mil lõpeb proovisõit ning algab sõidueksam


S idueksami l biviimine

Sõidueksami läbiviimine

Eksamineerija ülesanded sõidueksami jooksul:

1. kohustuslike harjutuste kontrollimine

2. võimaluse andmine eksamineeritavale iseseisvaks liikluse jälgimiseks

3. sõit nii asulas kui ka asulavälisel teel

4. suhtlemine

Sõidueksami jooksul võib eksamineerja teha vajadusel paberile lisamärkmeid


Spetsiaalsete harjutuste kontrollimine b kategooria

Spetsiaalsete harjutuste kontrollimine (B-kategooria)

B kategooria (3 harjutust)

1. Sõidu alustamine tõusul

2. Tagurdamine otsesuunas

3. Tagurdamine pöördega vasakule (ümber nurga)

4. Tagurdamine pöördega paremale (ümber nurga)

5. Auto paigaldamine kahe järjestikku seisva auto vahele

6. Piiratud alal tagasipööramine

7. Parkimine

Kohustuslikud harjutused:

 • sõidu alustamine tõusul

 • auto paigaldamine kahe järjestikku seisva auto vahele

  Kolmanda harjutuse valib eksamineerija.


Kohustuslike harjutuste sooritamine

Kohustuslike harjutuste sooritamine

Harjutuste sooritamine:

1. B-kategooria harjutused sooritatakse vähese liiklustihedusega linnaliikluses või mujal selleks sobivas kohas

2. Harjutusi kontrollitakse sõidueksami teises pooles

Teadmiseks

1. harjutuste sooritamise ajal istub eksamineerija eksamiautos

2. harjutuse esimese katse ebaõnnestumisel võib eksamineeritav sooritada korduskatse

3. mootori seiskumist ei loeta veaks

4. sõidueksami mittesooritamise korral peab eksamineeritav korduseksamil sooritama uuesti kõik harjutused


Kaheastmeline hindamise s steem

Kaheastmeline hindamise süsteem

1. “keskmine viga”

1.1. “korduv keskmine viga”

2. “tõsine viga”

Vigadehindamise süsteemi ei kuulu “väike viga” ehk “pisiviga”


V ike viga ehk pisiviga

“Väike viga ehk pisiviga”

“Väike viga” ehk “pisiviga”- kerge kõrvalekaldumine sõidueksami hindamiskriteeriumide üldstandarditest, millega ei kaasne ohtu juhile endale ega teistele liiklejatele

Vigadehindamise süsteemi ei kuulu reeglina “väike viga” ehk “pisiviga”


Keskmine viga ja keskmine korduv viga

Keskmine viga ja keskmine korduv viga

“Keskmine” viga

1. kõrvalekaldumine sõidueksami hindamiskriteeriumide üldstandarditest

2. ei kaasne otsest ohtu endale või teistele kaasliiklejatele

“Keskmine korduv” viga

1. kombinatsioon keskmistest vigadest

2. võib olla tingitud eksamineeritava ebapiisavast ettevalmistusest


Hindamine keskmine iga keskmine korduv viga

HINDAMINE- “keskmine iga & keskmine korduv viga”

1. keskmise vea (sh korduvate) vigade ilmnemisel annab eksamineerija hinnangu kogu sõidueksamile tervikuna ning ei võta arvesse vigade üldarvu

2. juhul, kui eksamineerijal tekib korduvate vigade puhul kahtlusi eksamineeritava kompetentsis, siis peaks ta kontrollima võimaluse korral uuesti tema sõiduoskust analoogses situatsioonis

3. kui eksamineerija on veendunud, et eksamineeritav ei ole oma puuduliku ettevalmistuse tõttu valmis jätkama sõitu iseseisva juhina, siis loetakse tema sõidueksami mittesooritatuks


T sine viga

Tõsine viga

Tõsise vea ilmnemisel loeb eksamineerija sõidueksami koheselt mittesooritatuks

Määruse muudatus

Tõsiste vigade loetellu lisati:

- möödasõidu sooritamine kohas, kus see pole lubatud


Hindamine

Hindamine

Sõidueksamit ei hinnata vigade üldarvu põhjal

Sõidueksami hindamisel:

1. annab eksamineerija hinnangu kogu sõidueksamile tervikuna

2. tugineb eksamineerija kaheastmelisele vigadehindamise süsteemile ning oma kompetentsile


Kokkuv te s idueksamist

Kokkuvõte sõidueksamist

Kokkuvõtte tegemisel eksamineerija:

1. annab eksamineeritavale võimaluse hinnata ise oma eksamisõitu

2. toob esile kõigepealt eksamineeritava positiivse soorituse

3. selgitab eksamil tehtud vead

Sõidueksami tulemuse vormistamine:

Sõidueksami tulemus kantakse liiklusregistrisse veel samal päeval

Eksamineerija vormistab juhtimisõiguse andmise otsuse


T nan t helepanu eest

Tänan tähelepanu eest!


 • Login