Što misle učitelji i učenici o integraciji učenika s teškoćama u ponašanju - PowerPoint PPT Presentation

To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju
Download
1 / 26

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Što misle učitelji i učenici o integraciji učenika s teškoćama u ponašanju. Najbolje strategije u ophođenju s učenicima za koje se smatra da imaju emocionalne i probleme u ponašanju Philip Garner – Nottingham Trent University, GB.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Što misle učitelji i učenici o integraciji učenika s teškoćama u ponašanju

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

to misle uitelji i uenici o integraciji uenika s tekoama u ponaanju

Najbolje strategije u ophoenju s uenicima za koje se smatra da imaju emocionalne i probleme u ponaanju

Philip Garner Nottingham Trent University, GB

Dubravka Kovaevi, prof


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • Ovaj seminarski rad je prikaz lanka Philipa Garnera s Nottinghamskog Trent sveuilita u Velikoj Britaniji - Teachers and Pupils Voices on Inclusion: Preferred Strategies for Children who are Regarded as Having Emotional and Behavioural Difficulties (EBD)

 • Rad je prezentiran na Meunarodnom kongresu na temu obrazovanja uenika s posebnim potrebama, Manchester, 2000.


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

Uvod

 • ovaj rad istrauje miljenja uitelja i uenika s poremeajima u ponaanju o strategijama koje u najveoj mjeri pridonose smislenom obrazovnom iskustvu uenika s takvom vrstom tekoa.

 • 20 uitelja iznijelo je svoje miljenje o strategijama koje oni najradije koriste u sluaju pojedinih ponaanja

 • u kolama u kojima rade ti uitelji odabrani su uenici koji su registrirani kao uenici s posebnim potrebama i s njima je takoer obavljen razgovor


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • rezultati pokazuju visoki stupanj korelacije meu strategijama koje su naveli uitelji i onih koje su naveli uenici

 • razmimoilaenje je uoeno izmeu stavova kole kao cjeline i stavova pojedinih uitelja

 • rad je podijeljen u etiri dijela:

  • pregled stanja u engleskim kolama (1998. 1990.)

  • informacije koje ukazuju na to da uitelji rabe kombinaciju tri okvirne strategije upravljanja ponaanjem

  • predstavljeni su razliiti pristupi uitelja

  • kratka rasprava o tome kako ovi podaci utjeu na razvijanje stavova i strategija koje podravaju integraciju uenika ije ponaanje je problematino


Situacija u engleskoj u trenutku provo enja istra ivanja

Situacija u Engleskoj u trenutku provoenja istraivanja

 • neuspjeh redovitog obrazovanja u uspjenom ophoenju s uenicima s potekoama moe se pripisati cijelom nizu imbenika. Istraivanja (Lowenstein, 1975., Turkington, 1986., Armstrong & Galloway, 1994.) ) pokazala su da:

  • uitelji vjeruju da se sluajevi tekih agresija dogaaju uvijek u nekim drugim kolama, a ne u njihovim

  • vlada miljenje da su uenici koji ometaju izmiljotina medija koju su iskoristili sindikati u borbi za bolji status i plae uitelja

  • su u razdoblju do 1989. (Elton Report) uitelji postali sve netrpeljiviji prema uenicima s tekoama u ponaanju ije ponaanje su smatrali neprihvatljivim


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • Takva situacija moe se objasniti:

  • pojaanim provjeravanjima i estim kritikama rada uitelja od strane politiara i javnosti

  • uitelji su se poeli osjeati ugroenima, a neki, zbog vlastitog osjeaja nesigurnosti, nisu mogli suosjeati s uenicima s tekoama u ponaanju

  • prema priznanju tadanje vlade poduavanje je postalo drugorazredna profesija


Zakon o obrazovanju iz 1988 godine i posljedice za u enike s te ko ama u pona anju

Zakon o obrazovanju iz 1988. godine i posljedice za uenike s tekoama u ponaanju

 • tri elementa tog zakona imala su izravan utjecaj na neuspjeh redovitih kola u odnosu prema uenicima s tekoama u ponaanju:

  • preokupacija vlade uspostavljanjem nacionalnog kurikuluma i pretjerivanje u uestalosti ocjenjivanja koje je uslijedilo

  • decentralizacija financijskih sredstava

  • uvoenje slobode upisa u kole


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • to je dovelo do pojave otvorene konkurencije meu kolama

 • kole su se borile za uenike i financijska sredstva koja su oni donosili u kolu

 • u takvom okruenju mnoge su kole odbijale upisati uenike sa specijalnim potrebama, jer su se bojale da e to utjecati na njihov ugled


Kako u itelji rade s u enicima s te ko ama

Kako uitelji rade s uenicima s tekoama

 • dvije grupe po deset uitelja, nasumce izabranih u osnovnim, srednjim i specijalnim kolama, sudjelovale su u diskusijama etiri okrugla stola

 • razgovori su trajali po 45 minuta i u njima su uitelji govorili o svojim uvjerenjima, radu i pogledima na budua dogaanja u obrazovanju uenika s posebnim potrebama

 • iako su razgovori bili otvorenog tipa, fokus je uglavnom bio na problemima integracije uenika s posebnim potrebama u redovite kole


Strategije upravljanja pona anjem

Strategije upravljanja ponaanjem

 • struna literatura o uenicima s posebnim potrebama razlikuje tri osnovne grupe strategija u upravljanju ponaanjem utemeljene na tri pristupa:

  • bihevioristikom

  • psihodinamikom ili psihoterapeutskom

  • ekosistemskom


Bihevioristi ki pristup

Bihevioristiki pristup

 • temelji se na ranim teorijama uenja

 • svako ponaanje je naueno

 • naglasak je na ponaanjima koja se mogu mjeriti

 • prije same intervencije, vanu ulogu ima formalna procjena situacije

 • mnoge biheviouristike strategije su prihvaene u svakodnevnoj praksi (izolacija, ugovori, ciljana kanjavanja)


Procjena bihevioristi kog pristupa

Procjena bihevioristikog pristupa

 • mnogi uitelji su prihvatili bihevioristike strategije jer sama literatura i svakodnevni razgovori sugeriraju da one dovode do trenutnih promjena

 • najvei prigovor tom pristupu je to to naglaava da je uitelj uvijek u pravu

 • neki uitelji su vrlo podozrivi prema njima, jer osjeaju da one kroz pokuaj promjene ponaanja djece (ili odraslih) kre njihova ljudska prava


Psihoterapeutski pristup

Psihoterapeutski pristup

 • temelji se na uvjerenju da su uzroci problematinih ponaanja u nesvjesnim ili podsvjesnim mislima djece

 • iskustva iz najranijeg djetinjstva imaju utjecaj na njihove reakcije na okolinu

 • potjee od Freuda

 • unutarnji svijet emocija djece s posebnim potrebama nije se znatno promijenio od najranijeg djetinjstva to je rezultiralo nemogunou prilagodbe na vanjski svijet


Procjena psihoterapeutskog pristupa

Procjena psihoterapeutskog pristupa

 • pod tim nazivom razvio se cijeli niz vrlo razliitih i esto kontroverznih pristupa

 • psihoterapeutske strategije zbog svoje kompleksnosti zahtijevaju dodatno dugotrajno obrazovanje i zbog toga ih uitelji nerado koriste u kolama

 • uitelji, s pravom, smatraju da je djeja dua tajni vrt u koji samo visoko obrazovani stunjaci mogu ui


Ekosistemski pristup

Ekosistemski pristup

 • oni koji podravaju ovaj pristup problematinom ponaanju vjeruju da djeca pripadaju nizu podsustava

 • njihova ponaanja (prihvatljiva i neprihvatljiva) rezultat su interakcija u i meu tim sustavima

 • Bronfenbrenner (1979.) je vrlo uspjeno primijenio ekosistemski pristup u prouavanju ljudskog ponaanja

 • Zakljuio je da uspjean odnos izmeu uitelja i uenika u bilo kojem okruenju povoljno utjee na cijeli sustav


Procjena ekosistemskog pristupa

Procjena ekosistemskog pristupa

 • ovaj pristup je postao posebno popularan u rjeavanju problema vezanih za emocionalne i potekoe u ponaanju

 • vee se i uz pojam uinkovitosti kole

 • jedna od najvanijih strategija u osiguravanju uinkovitosti je orijentacija na cijelu kolu

 • ekosistemski pristup problemima u ponaanju je upravo to orijentacija na cijelo uenikovo okruenje


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • jedna od prednosti ekosistemskog pristupa je to to tjera uitelje da gledaju ire i sagledaju ponaanje uenika u odnosu na cijelu kolu

 • njegova primjena prua mogunost stvaranja uvjeta za nastanak kole koja misli

 • elimo li promijeniti ponaanje, moramo uzeti u obzir promjene u svim aspektima, a ne samo zakljuiti da dijete ima problem. rekla je jedna od ispitanih uiteljica


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • najslabija toka ovog pristupa je zasigurno stalna potreba za profesionalnom suradnjom uitelja, to zahtijeva vie vremena, u emu su se sloili svi ispitani uitelji


Integrativne strategije za u enike s te ko ama mi ljenja u itelja

Integrativne strategije za uenike s tekoama- miljenja uitelja

 • prezentiran je niz generalizacija dobivenih iz preliminarnih interpretacija transkripata razgovora

 • cilj je bio utvrditi miljenje ove grupe uitelja o uinkovitosti integrativnog obrazovanja za uenike s poremeajima u ponaanju


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • analiza transkripata ukazala je na protuslovlje izmeu osobnih oekivanja i uvjerenja i onih koje pripadaju iroj kolskoj zajednici

 • veina ispitanih uitelja vjeruje u potrebu integracije uenika u redovite kole i da je to praktino i poeljno rjeenja za te uenike

 • oni takoer izraavaju sumnju u uspjenost opeg pomaka u smjeru pozitivnijeg razmiljanja o tom problemu kod svojih kolega

 • 14 od 20 komentara ispitanih uitelja izraavaju bojazan da bi veina njihovih kolega odbilo uvoenje potpune integracije uenika s poremeajima u ponaanju u njihove kole


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • Oito je da je osobno uvjerenje uitelja o odrivosti i poeljnosti integracije uenika s tekoama u ponaanju presudni imbenik

 • 20 uitelja koji su sudjelovali u ovoj studiji vjeruju u integraciju; njih 11 u mogunost potpune integracije tijekom sljedeih pet godina, 5 u mogunost uvoenja integracije neto kasnije, a ostatak smatra da je integracija toliko ovisna o stavovima uitelja, roditelja i drutva da e doi do daljnje segregacije


Mi ljenje u enika

Miljenje uenika

 • u kolama u kojima rade izabrani uitelji odrani su razgovori s njihovim uenicima

 • odabrani su uenici registrirani kao uenici s posebnim potrebama zbog emocionalnih i tekoa u ponaanju

 • kao i u sluaju uitelja i podaci dobiveni iz razgovora s uenicima su u vrijeme objavljivanja ove studije bili u inicijalnoj fazi obrade, tako da se radi samo o kratkom pregledu inicijalnih opservacija

 • ipak postoje naznake da ispitani uenici smatraju da su strategije koje koriste njihovi uitelji korisne za njihovu integraciju u redovitu kolu


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • meutim, ini se , da je od uspjenih strategija, u pruanju pomoi uenicima s tekoama u ponaanju puno vaniji odnos tj. poistovjeivanje s uiteljem

 • uenici smatraju uitelje s kojima imaju dobar odnos nekom vrstom posrednika izmeu integracije i neintegrativnog sustava

 • rezultati ispitivanja pokazuju da bi uenici koji su sudjelovali u ovoj studiji rado nastavili kolovanje u redovitoj koli, ali ne pod cijenu potpunog pristajanja na niz protokola i pravila koja ih otuuju


Zaklju ak

Zakljuak

 • Inicijalna analiza transkripata i daljnje razmatranje komentara uitelja ukazuje na to da su najbolje strategije u odnosu prema uenicima s potekoama u ponaanju one temeljene na:

  • naglaavanju i razvijanju osobnih odnosa

  • ukljuivanju odreenog broja predanih uitelja u rad s takvim uenicima

  • doputanju koritenja kombinacije strategija u sklopu cijelo-kolskog pristupa, osiguravanju podrke svim djelatnicima, osiguravanju klime koja omoguava sigurno izlaganje rizicima, potrebi cijelo-ivotnog profesionalnog razvoja

  • puno ukljuivanje uenika s tekoama u ponaanju u sve postupke u koli


To misle u itelji i u enici o integraciji u enika s te ko ama u pona anju

 • sve navedeno su potencijalno problematini aspekti prakse

 • mnogi uitelji u redovitoj koli netolerantni su na ponaanje uenika s tekoama (miljenje koje dijeli i vei dio drutva)

 • mnogi od njih, a i drugi, smatraju da krivnju za odreene vrste ponaanja treba traiti u obitelji ili u samom ueniku, pa zbog toga nisu skloni poduzeti neto

 • osim toga, oni su skloniji kanjavanju uenika

 • debata o integraciji uenika s tekoama u ponaanju sigurno e se nastaviti


ad
 • Login