Ľudské práva a slobody
Download
1 / 10

Ľudské práva a slobody - PowerPoint PPT Presentation


 • 542 Views
 • Uploaded on

Ľudské práva a slobody. Nikola Kočišová VIII.A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ľudské práva a slobody' - melora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ľudské práva a slobody

Nikola Kočišová

VIII.A


 • Základné práva a slobody na území Slovenskej republiky sú garantované každému občanovi bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vierovyznanie, politické alebo iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušenstvo k národnostnej alebo etnickej skupine, bez ohľadu na vlastníctvo majetku, vek, inej príčiny. Nikto nesmie byť diskriminovaný, nikomu nesmie byť ubližované a nikto nesmie byť zvýhodňovaný na základe uvedených skutočností. Nikto nesmie byť obmedzovaný vo svojich právach pri presadzovaní svojich

  základných práv a slobôd.


Z kladn udsk pr va a slobody
Základné ľudské práva a slobody sú garantované každému občanovi bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vierovyznanie, politické alebo iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušenstvo k národnostnej alebo etnickej skupine, bez ohľadu na vlastníctvo majetku, vek, inej príčiny. Nikto nesmie byť diskriminovaný, nikomu nesmie byť ubližované a nikto nesmie byť zvýhodňovaný na základe uvedených skutočností. Nikto nesmie byť obmedzovaný vo svojich právach pri presadzovaní svojich

 • spôsobilosť každého na práva

 • právo na život (problematika prerušenia tehotenstva, trestu smrti).

 • nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia (môže byť obmedzená v zákonom ustanovených prípadoch).

 • zákaz mučenia, krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu.

 • osobná sloboda (napr. obmedzenie osobnej slobody – zadržanie obvineného alebo podozrivého, väzba, ústavná zdravotnícka starostlivosť, skúmanie duševného stavu).


Politick pr va
Politické práva  sú garantované každému občanovi bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vierovyznanie, politické alebo iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušenstvo k národnostnej alebo etnickej skupine, bez ohľadu na vlastníctvo majetku, vek, inej príčiny. Nikto nesmie byť diskriminovaný, nikomu nesmie byť ubližované a nikto nesmie byť zvýhodňovaný na základe uvedených skutočností. Nikto nesmie byť obmedzovaný vo svojich právach pri presadzovaní svojich

 • sloboda prejavu a právo na  informácie, právo vyjadrovať svoje názory, vydávanie tlače, zákaz cenzúry, povinnosť orgánov verejnej moci informovať o svojej činnosti.

 • petičné právo, právo obracať sa na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami, zákaz vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd, zákaz zasahovať petíciou do nezávislosti súdu.

 • právo pokojne sa zhromažďovať, zhromažďovanie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy.

 • právo slobodne sa združovať v spolkoch, spoločnostiach, združeniach, zakladať politické strany a hnutia .

 • právo občanov zúčastňovať sa na  správe vecí verejných priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov (volebné právo).


Pr va n rodnostn ch men n a etnick ch skup n
Práva národnostných menšín a etnických skupín sú garantované každému občanovi bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vierovyznanie, politické alebo iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušenstvo k národnostnej alebo etnickej skupine, bez ohľadu na vlastníctvo majetku, vek, inej príčiny. Nikto nesmie byť diskriminovaný, nikomu nesmie byť ubližované a nikto nesmie byť zvýhodňovaný na základe uvedených skutočností. Nikto nesmie byť obmedzovaný vo svojich právach pri presadzovaní svojich

 • Občaniatvoriaci v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny majú právo:

 • na všestranný rozvoj, najmä rozvíjať vlastnú kultúru, rozširovať a prijímať informácie v materinskom jazyku, združovať sa  v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie.

 • na vzdelanie v materinskom jazyku.

 • používať ich jazyk v úradnom styku.

 • zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín.


Hospod rske soci lne a kult rne pr va
 Hospodárske, sociálne a kultúrne práva  sú garantované každému občanovi bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vierovyznanie, politické alebo iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušenstvo k národnostnej alebo etnickej skupine, bez ohľadu na vlastníctvo majetku, vek, inej príčiny. Nikto nesmie byť diskriminovaný, nikomu nesmie byť ubližované a nikto nesmie byť zvýhodňovaný na základe uvedených skutočností. Nikto nesmie byť obmedzovaný vo svojich právach pri presadzovaní svojich

 • právo na slobodnú voľbu povolania, prípravu naň, právo podnikať, uskutočňovať inú zárobkovú činnosť (sú prípustné zákonné podmienky a obmedzenia).

 • právo občanov na prácu a primerané hmotné zabezpečenie tých občanov, ktorí toto právo nie z vlastnej viny nemôžu vykonávať.

 • právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, napr. právo na odmenu za vykonanú prácu, ochranu pred  svojvoľným prepúšťaním a diskrimináciou, právo na odpočinok po  práci, dovolenku, kolektívne vyjednávanie, ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.

 • právo sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov .


Pr vo na s dnu a in pr vnu ochranu
Právo na súdnu a inú právnu ochranu  sú garantované každému občanovi bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vierovyznanie, politické alebo iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušenstvo k národnostnej alebo etnickej skupine, bez ohľadu na vlastníctvo majetku, vek, inej príčiny. Nikto nesmie byť diskriminovaný, nikomu nesmie byť ubližované a nikto nesmie byť zvýhodňovaný na základe uvedených skutočností. Nikto nesmie byť obmedzovaný vo svojich právach pri presadzovaní svojich

 • právo domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde zákonom ustanoveným postupom.

 • právo obrátiť sa na súd vo veci preskúmania rozhodnutia orgánu verejnej správy.

 • právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu alebo orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.

 • právo odoprieť výpoveď, ak by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.

 • právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania za  podmienok ustanovených zákonom.
Ďakujem za Pozornosť uplatňuje svoje základné práva a slobody.


ad