“VARLIK BARIŞI” - PowerPoint PPT Presentation

Varlik bari i
Download
1 / 25

 • 262 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

“VARLIK BARIŞI”. 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun. Feyyaz YAZAR Gelir İdaresi Grup Başkanı. 5811 sayılı Kanunun amacı. 22/11/2008 tarihli ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu Kanunun amacı;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

“VARLIK BARIŞI”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Varlik bari i

“VARLIK BARIŞI”

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Feyyaz YAZAR

Gelir İdaresi Grup Başkanı


5811 say l kanunun amac

5811 sayılı Kanunun amacı

22/11/2008 tarihli ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren bu Kanunun amacı;

Gerçek veya tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması,

Taşınmazların kayda alınması,

Yurt içinde bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesinin sağlanmasıdır.

Kanunda 5917 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonucu;

Bildirim ve beyanların 30/09/2009 tarihine kadar yapılabilmesine imkan tanınmış ve

Bakanlar Kuruluna bu tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar süre uzatım yetkisi verilmiştir.

5811 sayılı Kanuna ilişkin 1,2 ve 3 Seri No.lu Genel Tebliğler yayımlanmıştır.


Kapsam 2

Kapsam (2)

5917 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere göre;

Yurt dışı

Türkiye

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından 1/6/2009 tarihi itibarıyla yurt dışında sahip olunan ve yurt dışında bulunan;

 • Para,

 • Döviz,

 • Altın,

 • Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,

 • Varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak 1/6/2009 tarihi itibarıyla işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan;

 • Para,

 • Döviz,

 • Altın,

 • Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,

 • Taşınmazlar


Kapsam 3

Bir kısım İstisna kazançlar

 • Yurt dışı iştiraklerden elde edilen kazançlar,

 • Yurt dışı şubelerden elde edilen kazançlar,

 • Yurt dışı iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar,

 • Yurt dışında bulunan kurumların tasfiyesinden doğan kazançlar.

Kapsamı (3)


Yurt d nda sahip olunan varl klara ili kin uygulama esaslar

Yurt dışında sahip olunan varlıklara ilişkin uygulama esasları


Yurt d ndaki varl klar i in bildirim beyan ve deme

Yurt dışındaki varlıklar için bildirim/beyan ve ödeme

30 Eylül 2009 tarihi akşamına kadar

Bankalara bildirim (Form: Ek.1)

(Tüm varlıklar)

Aracı kurumlara bildirim (Form: Ek.3)

(Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları)

Bankalar ve aracı kurumlar sorumlu sıfatıyla izleyen ayın 15’ine kadar ödeyeceklerdir.

Gerçek veya tüzel kişi

Varlıklar

(TL değeriyle)

%2 oranında vergi

Beyanda bulunanlar izleyen ayın sonuna kadar ödeyeceklerdir.

Vergi dairelerine beyan (Beyanname: Ek.2)

30 Eylül 2009 tarihi akşamına kadar

Beyan süresini, izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatma hususunda Bakanlar Kurulunun yetkisi bulunmaktadır.

Banka veya aracı kurumlara bildirim yapılması halinde, vergi dairelerine ayrıca beyanda bulunulmayacaktır.


Bankalar n ve arac kurumlar n yapacaklar i lemler

Bankaların ve Aracı kurumların yapacakları işlemler

Bankalar

Aracı kurumlar

Bildirim tarihinden itibaren

1 ay içinde Türkiye’ye getirilen/transfer edilen

Varlıkları

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını

Müşteri adına açılan hesaba kayıt edecek ve müşteri portföyüne dahil edecek

Bildirim değeri üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, izleyen ayın 15’ine kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yatırılacaktır.


Bildirilen beyan edilen yurt d varl klar n kay tlara intikali

Bildirilen/beyan edilen yurt dışı varlıkların kayıtlara intikali

Gerçek ve tüzel kişilerce

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler yasal defterlerine kaydettikleri varlıklar için pasifte özel fon hesabı açacaklar.

Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler

Bu fon hesabı sermayenin cüz’ü kabul edilecek ve sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacaktır.

Bildirilen/beyan edilen varlıkları yasal defterlerinde gösterebileceklerdir.

Fon hesabında tutulan bu tutarlar;

- İşletmenin tasfiye edilmesi halinde

- GVK 81, KVK 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek devir ve bölünme hallerinde vergilendirilmeyecektir.

Yasal defterlere kaydedilen bu varlıklar, dönem kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.


T rkiye de sahip olunan varl klara ili kin uygulama esaslar

Türkiye’de sahip olunan varlıklara ilişkin uygulama esasları


T rkiye de bulunan varl klar i in beyan ve deme

Türkiye’de bulunan varlıklar için beyan ve ödeme

30 Eylül 2009 tarihi akşamına kadar

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri

Varlıklar

(TL değeriyle)

Bağlı olunan vergi dairesine beyan

(Beyanname: Ek.5)

%5 oranında vergi

İzleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

Beyan süresini, izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatma hususunda Bakanlar Kurulunun yetkisi bulunmaktadır.


Beyan edilen t rkiye deki varl klar n kay tlara intikali

Beyan edilen Türkiye’deki varlıkların kayıtlara intikali

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince

Beyan edilen varlıklar

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler

Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler

Taşınmazlar dışındaki varlıklar, öncelikle banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırılacak.

Taşınmazlar dışındaki varlıklar, öncelikle banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırılacak.

Beyan edilen değerler üzerinden yasal defterlere kaydedilecek

Beyan edilen değerler üzerinden yasal defterlere kaydedilecek

Pasifte sermayenin cüz’ü niteliğinde bir özel fon hesabı açılacak

Defter tutma yükümlülüğü bulunmayanların, beyan ettikleri taşınmaz dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlara yatırmaları

yeterli olacaktır.

Beyan tarihinden itibaren 6 ay içinde sermayeye ilave edilecek

Yasal defterlere kaydedilen bu varlıklar, dönem kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.


Yurt d t rkiye de sahip olunan varl klara ili kin ortak h k mler

Yurt dışı & Türkiye’de sahip olunan varlıklara ilişkin ortak hükümler


Gider ve amortisman uygulamas

Gider ve Amortisman Uygulaması

Ödenen vergilerin,

Gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak

dikkate alınması ya da

Başka bir vergiden mahsup edilmesi

mümkün değildir.

Bildirilerek & beyan edilerek yasal defter kayıtlarına intikal

ettirilen taşınmazlar hakkında VUK’da yer alan amortismanlara

ilişkin hükümler uygulanmaz.

İşletmeye kaydedilen bu varlıkların daha sonra elden

çıkarılmasından doğan zararlar, gelirin veya kurum kazancının

tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmez.


Irket ad na g r nmeyen varl klar 1

Şirket adına görünmeyen varlıklar (1)

ŞİRKETLERİN;

a) Kanuni temsilcileri,

b) Ortakları ya da

c) Ortakları&temsilcileri adına varlıkları değerlendirmeye yetkililer,

 • Yurt dışında sahip oldukları varlıklarını,

 • Türkiye’de bulunan varlıklarını

  ŞİRKET ADINA beyan edebilirler.

VARLIKLARDAN;

Yurt dışı varlıklar için Türkiye’ye getirme,

Türkiye’deki varlıklar için sermaye artırımında bulunma,

şartları unutulmamalıdır.


Irket ad na g r nmeyen varl klar 2

Şirket adına görünmeyen varlıklar (2)

ŞİRKET veya ŞİRKET ORTAKLARINA ait olduğu halde;

Kanuni temsilcileri,

Ortakları veya

Ortakları&temsilcileri adına varlıkları değerlendirmeye yetkililer,

dışındaki (eş, çocuk, akraba, üçüncü kişi)kişiler tarafından tasarruf

edilen varlıkların, şirket adına beyana konu edilebilmesi için,

beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında,

bu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ait olduğunun ispatı gereklidir.


Bildirim beyan n vergi ncelemesi kar s ndaki durumu

Bildirim & Beyanın Vergi İncelemesi Karşısındaki Durumu


Bildirim beyan n vergi ncelemesi kar s ndaki durumu 5917 s kanun sonras

Bildirim & Beyanın Vergi İncelemesi Karşısındaki Durumu (5917 s. Kanun sonrası)

Diğer nedenlerle inceleme

Doğrudan inceleme

Bildirim & Beyandan hareketle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin

vergi incelemesi ve

vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Diğer nedenlerle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde;

beyan edilen tutar, gelir, kurumlar ve KDV matrah farkından mahsup edilecektir.

 • 19/6/2009 tarihinden önce başlamış incelemeler ile

 • 1/1/2008 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin incelemeler ise kapsam dışı.


5917 say l kanun sonras varl k bar uygulamas

5917 sayılı Kanun sonrası Varlık Barışı uygulaması

İndirimi reddedilen KDV’ye ilişkin tarhiyatlar da mahsup kapsamına alınmıştır.

Beyan edilen tutarların vergi incelemesine ilişkin mahsup uygulamasından yararlanabilmesi için Beyana ilişkin verginin ödenmesi şartı getirilmiştir.

22/11/2008 ila 2/3/2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlar nedeniyle tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergilerin 30/9/2009 tarihine kadar gecikme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde, bu beyanlar için mahsup imkanından yararlanılamayacaktır.

Değişiklik ve süre uzatımı sonucu beyanda bulunanlardan 19/6/2009 tarihinden önce haklarında vergi incelemelerine başlanmış olanlar, bu incelemelerle ilgili olarak Kanunun sağladığı avantajlardan yararlanamayacaklardır.

Değişikliklerden önce yapılan bildirim ve beyanlar ile tarhiyat ve mahsuba ilişkin olarak Kanunun değişiklik yapılmadan önceki hükümleri uygulanacaktır.


Bildirim ve beyan d ndaki nedenlerle yap lacak incelemeler

Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemeler


Bildirim ve beyan d ndaki nedenlerle yap lacak incelemeler1

Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemeler


Bir k s m stisna kazan lar

Bir Kısım İstisna Kazançlar


Stisnalar ge ici madde 1

2. Yurt dışı iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar,

1.Yurt dışı iştirak kazançları,

3. Yurt dışı şube kazançları,

4. Yurt dışı tasfiye kazançları

İstisnalar (Geçici Madde 1)


Yurt d i tirak kazan lar n n beyan

Yurt dışı iştirak kazançlarının beyanı

 • 22/11/2008’den 31/12/2008 tarihine kadar elde edilen;

  • yurt dışı iştirak kazançları ve

  • yurt dışı iştirak hissesi satış kazançları,

   2008 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde,

 • 1/1/2009’dan 30/4/2009 tarihine kadar elde edilen;

  • yurt dışı iştirak kazançları ve

  • yurt dışı iştirak hissesi satış kazançları,

   2009 yılı için verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde,

beyan edilerek istisnaya konu edilebilecektir.


Stisna kazan lar

İstisna kazançlar

Bu kazançların istisna kapsamında olması için;

1/5/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında elde edilen;

 • Yurt dışı iştirak kazancı,

 • Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı,

 • Yurt dışı şube kazancı,

  28/2/2010 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması.

  1/11/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasındaki yurt dışı kurumların tasfiyelerinden elde edilen kazancın ise, 31/12/2009 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması gereklidir.


Varlik bari i

Teşekkür Ederiz!


 • Login