Úprava fúzií podľa
Download
1 / 22

Úprava fúzií podľa Obchodného zákonníka Michal Kotlárik - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Úprava fúzií podľa Obchodného zákonníka Michal Kotlárik. Druhy fúzií. Zlúčenie min. 2 spoločnosti rovnakej právnej formy výnimky – s.r.o. + a.s., CF jedna spoločnosť „pohltí“ ostatné, ktoré účinnosťou fúzie zaniknú Splynutie min. 2 spoločnosti rovnakej právnej formy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Úprava fúzií podľa Obchodného zákonníka Michal Kotlárik' - melody


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Úprava fúzií podľa

Obchodného zákonníka

Michal Kotlárik

Európske právo obchodných spoločností


Druhy f zi
Druhy fúzií

 • Zlúčenie

  • min. 2 spoločnosti rovnakej právnej formy

   • výnimky – s.r.o. + a.s., CF

  • jedna spoločnosť „pohltí“ ostatné, ktoré účinnosťou fúzie zaniknú

 • Splynutie

  • min. 2 spoločnosti rovnakej právnej formy

  • všetky zaniknú – imanie prejde na novozaloženú spoločnosť

 • Rozdelenie spoločnosti zlúčením

Európske právo obchodných spoločností


Subjekty f zi
Subjekty fúzií

 • v.o.s, k.s – súhlas všetkých spoločníkov

 • s.r.o

  • Valné zhromaždenia všetkých spoločností

  • min. 2/3 všetkých spoločníkov

 • a.s.

  • Valné zhromaždenia všetkých spoločností

  • min. 2/3 prítomných (za každý druh akcií)

 • družstvo

  • členské schôdze všetkých družstiev

  • min. 1/2 + 1 z Q v.s. min. 2/3 prítomných (CF)

 • CF – obdobné právne formy !

Európske právo obchodných spoločností


N vrh zmluvy o f zii
Návrh zmluvy o fúzii

 • musí okrem iného obsahovať (a.s., s.r.o., CF)

  • výmenný pomer akcií,

  • výška prípadného peňažného doplatku

  • podrobnosti týkajúce sa výmeny / rozdelenia akcií nástupníckej spoločnosti, vrátane prípadného vyplatenia peňažného doplatku

  • osobitosti týkajúce sa práv akcionárov na podiel na zisku

  • určenie primeraného peňažného protiplnenia za akcie, ktoré je nástupnícka spoločnosť povinná odkúpiť podľa § 218j alebo § 218jb, a určenie lehoty na jeho vyplatenie,

  • určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti (môže sa v istých prípadoch odlišovať odo dňa účinnosti fúzie!)

Európske právo obchodných spoločností


Presk manie n vrhu zmluvy aud torom
Preskúmanie návrhu zmluvy audítorom

 • audítora menuje súd na návrh predstavenstva

 • Písomná správa musí obsahovať najmä

  • stanovisko audítora, či výmenný pomer akcií a prípadné doplatky sú primerané,

  • stanovenie metódy alebo metód, na ktorých základe bol určený výmenný pomer akcií,

  • vyjadrenie, či použitá metóda alebo metódy sú pre daný prípad primerané, a určenie výmenného pomeru podľa každej z použitých metód; stanovisko k tomu, aký význam bol priznaný jednotlivým metódam pri určovaní výmenného pomeru,

  • uvedenie osobitných ťažkostí pri určovaní výmenného pomeru, ak sa také vyskytli.

 • nie je potrebná ak sa tak dohodli všetci akcionári

 • možná zmena

Európske právo obchodných spoločností


Zverejnenie
Zverejnenie

 • – uloženie návrhu zmluvy o fúzii do zbierky listín

  • zvlášť pre každú spoločnosť

  • aspoň jeden mesiac pred valným zhromaždením, ktoré má o fúzii rozhodnúť

 • cezhr. fúzie – zároveň sa uložia

  • identifikačné údaje zahraničných spoločností

  • odkaz na opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany práv veriteľov a menšinových spoločníkov, ...

 • cezhr. fúzie – zverejnenie na internete

  • účtovné závierky za posledné tri roky

  • identifikácia notára, ...

 • www.portal.gov.sk – e-register

Európske právo obchodných spoločností


Spr va riadiaceho spr vneho org nu
Správa riadiaceho / správneho orgánu

 • vysvetlenie a zdôvodnenie premiestnenie sídla po právnej a ekonomickej stránke

 • vysvetlí návrh zmluvy o fúzii, najmä výmenný pomer akcií/podielov

 • poukáže na prípadné ťažkosti, ktoré vznikli pri určovaní výmenného pomeru

 • CF + vysvetlenie predpokladaných dôsledkov vyplývajúcich z cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov zúčastnených spoločností.

 • preskúmanie správy dozornou radou

Európske právo obchodných spoločností


Pr va spolo n kov
Práva spoločníkov

 • preskúmať v sídle spoločnosti (alebo na základe žiadosti obdržať) aspoň jeden mesiac pred valným zhromaždením tieto dokumenty:

  • návrh zmluvy o fúzii

  • účtovné závierky a výročné správy za posledné 3 roky

  • informatívna účtovná závierka nie staršia ako 3 mesiace

  • všetky správy predstavenstiev o fúzii

  • všetky písomné správy audítorov (CF - iných nezávislých znalcov)

 • upozornenie na tieto práva v pozvánke na VZ

Európske právo obchodných spoločností


Ochrana in ch zainteresovan ch skup n
Ochrana iných zainteresovaných skupín

 • veritelia

 • majitelia prioritných dlhopisov, vymeniteľných dlhopisov a iných c.p. s osobitnými právami

  • právo na získanie obdobného postavenia v nástupníckej spoločnosti

  • právo na odkúpenie (ak im je umožnené)

 • zamestnanci

Európske právo obchodných spoločností


Zodpovednos za kody sp soben spolo n kom akcion rom
Zodpovednosť za škody spôsobené spoločníkom / akcionárom

 • spoločná a nerozdielna zodpovednosť

  • členovia orgánov, ktorí porušili svoje povinnosti

   • vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou (s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov)

   • napriek tomu že spoločnosť možno už vykonáva úkony na účet nástupníckej spoločnosti – zánik spoločnosti nastáva až registráciou; t.j. fiduciárna zodpovednosť a zodpovednosť za škody voči zanikajúcej spoločnosti sa uplatňuje až do registrácie fúzie

  • audítori, ktorí porušili svoje povinnosti pri zhotovovaní správy

 • zbavenie sa zodpovednosti

  • ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere

Európske právo obchodných spoločností


Schv lenie f zie
Schválenie fúzie akcionárom

 • fúzia musí byť schválená valným zhromaždením každej zo spoločností

 • fúziu nemusí schváliť VZ nástupníckej spoločnosti

  • splnenie zverejňovacích povinností

  • splnenie informačných povinností

  • právo 5% akcionára požadovať VZ

Európske právo obchodných spoločností


Pr vo na doplatok
Právo na doplatok akcionárom

 • v prípade neprimeranosti výmenného pomeru

 • upozornenie v pozvánke na VZ

 • súdne konanie – najneskôr do 1 roka od zápisu fúzie do registra

 • oprávnený akcionár !!!

  • bol akcionárom v čase konania VZ

  • bol prítomný na VZ

  • požiadal o zápis nesúhlasného stanoviska s fúziou

  • nepreviedol akcie

  • nevzdal sa práva na doplatok

Európske právo obchodných spoločností


N vrh zmluvy pre nespokojn ch akcion rov
Návrh zmluvy pre „nespokojných“ akcionárov akcionárom

 • návrh zmluvy určujúci nový výmenný pomer

  • nástupnícka spoločnosť zašle oprávnenému akcionárovi do 30 dní od zápisu fúzie do registra

  • Obsahové náležitosti

   • hodnota jednotlivých vymieňaných akcií

   • lehota na prijatie (nie menej ako 14 dní)

 • nepodanie návrhu na súd v lehote = prijatie návrhu

Európske právo obchodných spoločností


S dne konanie
Súdne konanie akcionárom

 • podanie návrhu na súd

 • doplatok určený súdom nahradí doplatok určený v zmluve

 • MOŽNOSŤ využitia aj znaleckého dokazovania (rozhodne súd)

 • náklady – preddavkovo hradí nástupnícka spoločnosť

 • doplatok nesmie byť nižší ako

  • najvyšší doplatok zaplatený inému akcionárovi

  • doplatok určená na základe

   • 100% NAV na akciu

   • priemernej ceny na Burze za posledných 12 mesiacov

 • rozhodnutie súdu sa uplatní v prospech všetkých akcionárov !

Európske právo obchodných spoločností


Odk penie akci
Odkúpenie akcií akcionárom

 • oprávnený akcionár

  + musí požiadať o zaslanie ponuky na odkúpenie akcií do zápisnice z VZ

 • návrh zmluvy

  • nástupnícka spoločnosť zašle najneskôr do 30 dní od zápisu fúzie do registra

  • Obsah:

   • návrh ponúkaného primeraného peňažného protiplnenia,

   • lehotu na prijatie návrhu zmluvy, ktorá však nesmie byť kratšia ako 14 dní od doručenia návrhu,

   • postup pri realizácii odkúpenia akcií a

   • výhradu vlastníctva.

 • nepodanie návrhu na súd v lehote = prijatie návrhu

 • primerané použitie ustanovení o doplatku

Európske právo obchodných spoločností


Cezhrani n f zie
Cezhraničné fúzie akcionárom

 • obdoba vnútroštátnych fúzií, ale:

  • primeraný doplatok a protiplnenie poskytuje slovenská zúčastnená spoločnosť

  • začiatok plynutia lehoty od konania VZ

  • notár nevydá osvedčenie o splnení náležitostí (potrebné na zápis fúzie) ak

   • právoplatne neskočili všetky súdne konania

   • ak návrh zmluvy o fúzii neobsahuje dohodu o právomoci súdu a rozhodnom práve slovenskom a súhlas spoločností s dodatočným vysporiadaním

Európske právo obchodných spoločností


Innos f zie zverejnenie
Účinnosť fúzie akcionáromZverejnenie

 • súd preskúma zákonnosť fúzie

 • zápisom do obchodného registra

  • CF – zápisom do registra podľa sídla nástupníckej spoločnosti

  • zápis výmazov do registrov podľa sídla zanikajúcich spoločností – zapíše sa bezodkladne po doručení informácie o zápise fúzie - spätne - ku dňu zápisu nástupníckej spoločnosti

Európske právo obchodných spoločností


N sledky f zie
Následky fúzie akcionárom

 • všetky aktíva i pasíva prechádzajú zo zanikajúcej na nástupnícku spoločnosť

 • spoločníci zanikajúcej spoločnosti sa stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti

 • zanikajúca spoločnosť zaniká

 • týmto nie sú dotknuté predpisy vyžadujúce na účinnosť prevodu určitého majetku, práv alebo záväzkov vyžadujú splnenie ďalších formalít

Európske právo obchodných spoločností


Neplatnos zl enia
Neplatnosť zlúčenia akcionárom

 • iba 3. smernica za prísne stanovených kritérií

 • 10. smernica – cezhraničnú fúziu nie je možné vyhlásiť za neplatnú

Európske právo obchodných spoločností


Zjednodu en f zie
Zjednodušené fúzie akcionárom

 • v prípade 100% matky

 • v prípade 90% matky

Európske právo obchodných spoločností


As zamestnancov
Účasť zamestnancov akcionárom

 • SE, SCE

  • samostatné smernice

 • 10. smernica

  • čl. 16, ktorý odkazuje na smernicu k SE s istými výnimkami

Európske právo obchodných spoločností


Ďakujem za pozornosť akcionárom

[email protected]

Európske právo obchodných spoločností


ad