Rad pr ce soci lnych vec a rodiny lu enec odbor slu ieb zamestnanosti
Download
1 / 14

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Odbor služieb zamestnanosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Odbor služieb zamestnanosti. Novela zákona o službách zamestnanosti Lučenec, 7. marca 2013. Novela zákona o službách zamestnanosti. Dôvody novelizácie aktualizácia Národného programu reforiem SR 2012

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Odbor služieb zamestnanosti' - melodie-houston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rad pr ce soci lnych vec a rodiny lu enec odbor slu ieb zamestnanosti
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny LučenecOdbor služieb zamestnanosti

Novela zákona o službách zamestnanosti

Lučenec, 7. marca 2013


Novela z kona o slu b ch zamestnanosti
Novela zákona o službách zamestnanosti

Dôvody novelizácie

 • aktualizácia Národného programu reforiem SR 2012

 • revízia APTP založená na reálnom využívaní jednotlivých nástrojov a ich skutočnej efektivite

 • dôraz na riešenie znevýhodnených UoZ

 • obmedzenie počtu nástrojov APTP

 • zníženie administratívnej náročnosti pri implementácii APTP

 • prehodnotenie obligatórnosti nástrojov

 • zníženie vysokej nákladovosti nástrojov (efektívnosť)

 • zamedzenie zneužívania nástrojov (účinnosť)


Z kladn zmeny v novele z kona do 30 04 2013 od 01 05 2013
Základné zmeny v novele zákonado 30.04.2013od 01.05.2013

 • §§ 48b,48c

 • § 49a

 • § 50a

 • § 50c

 • § 52a

 • §§ 55a,55b,55c

 • § 57a

rušia sa z dôvodu

 • nízkej miery využívania v praxi

 • nedostatku finančných prostriedkov štátneho rozpočtu


Z kladn zmeny v novele z kona do 30 04 2013 od 01 05 20131
Základné zmeny v novele zákonado 30.04.2013 od 01.05.2013

 • zavedenie nového nástroja AOTP z dôvodu zmiernenia dôsledkov ekonomickej krízy na zamestnanosť

  § 50k - Príspevok na

  podporu udržania pracovných miest


Z kladn zmeny v novele z kona do 30 04 2013 od 01 05 20132
Základné zmeny v novele zákonado 30.04.2013 od 01.05.2013

Obligatórne nástroje

 • § 32 - Náhrada časti cest. výdavkov

 • § 43 – Odborné poradenské služby

 • § 49 – Príspevok na SZČ

 • § 49a - Príspevok na zapracovanie znevýhodneného UoZ

 • § 50– Príspevok na podporu znevýhodneného UoZ

 • § 50a– Prísp. na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami

 • § 50c- Prísp. na podporu vytvárania a udrž. PM v sociálnom podniku

 • § 50j - Prísp. na podporu zamestn. na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

Obligatórne nástroje

 • § 32


Z kladn zmeny v novele z kona do 30 04 2013 od 01 05 20133
Základné zmeny v novele zákonado 30.04.2013 od 01.05.2013

Obligatórne nástroje

 • § 51- Absolventská prax

 • § 52– Príspevok na AČ formou menších obecných služieb

 • § 52a - Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby

 • § 53 - Príspevok na dochádzku za prácou

 • § 53a - Príspevok na presťahovanie za prácou

 • § 54 - Projekty a programy

 • § 56 – Príspevok na zriadenie CHD/CHP

 • § 56a-Príspev. na udržanie občana so ZP

Obligatórne nástroje

 • § 52

 • § 53

 • § 53a


Z kladn zmeny v novele z kona do 30 04 2013 od 01 05 20134
Základné zmeny v novele zákonado 30.04.2013 od 01.05.2013

Obligatórne nástroje

 • § 57 - Príspevok občanovi so ZP na prevádzkovanie alebo vykonávanie SZČ

 • § 59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta

 • § 60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Obligatórne nástroje

 • § 59

 • § 60


Z kladn zmeny
Základné zmeny

 • zachovajú sa ako obligatórne iba tie príspevky, z charakteru a účelu ktorých priamo vyplýva jednoznačnosť vo vzťahu k začleňovaniu alebo udržaniu vybraných cieľových skupín na trhu práce a ktoré prispievajú k podpore regionálnej mobility

 • vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu práce, nevyhnutná podpora udržať existujúce pracovné miesta

 • pozitívne skúsenosti z podpory udržania zamestnanosti uplatňovanej prostredníctvom opatrení na zmiernenie dôsledkov globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť


Racionaliz cia vybran ch n strojov aotp
Racionalizácia vybraných nástrojov AOTP

§ 49 – Príspevok na SZČ

 • zmena výpočtu výšky príspevku

 • zníženie výšky príspevku – poskytovanie v 2 etapách

 • predĺženie povinnosti prevádzkovať SZČ na 3 roky

  § 57 – Príspevok občanovi so ZP na SZČ

 • zmena výpočtu výšky príspevku

 • zníženie výšky príspevku – poskytovanie v 2 etapách

 • predĺženie obdobia pre opätovné poskytnutie príspevku z 5 na 8 rokov


Racionaliz cia vybran ch n strojov aotp1
Racionalizácia vybraných nástrojov AOTP

§ 50 – Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ

 • zlúčenie nástrojov §§ 50, 50a, 50c

 • zvýšenie príspevku

 • zrušenie diferenciácie podľa typu zamestnávateľa a podľa typu znevýhodnenia UoZ

  § 50j – Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti

 • rozšírenie možnosti pre obce a VÚC využiť príspevok

 • zníženie max. výšky príspevku na 60 % CCP

 • zrušenie jednorazového príspevku na náradie


Racionaliz cia vybran ch n strojov aotp2
Racionalizácia vybraných nástrojov AOTP

§ 50k – Príspevok na podporu udržania pracovných miest

 • použitie v prípade vážnych prevádzkových dôvodov, neprideľovanie práce zamestnancom, poskytovanie náhrady mzdy

 • fakultatívny príspevok, poskytuje sa najviac 60 kal. dní v roku, 50 % z náhrady mzdy zamestnanca a najviac 50 % z priemernej mzdy

  § 51 – Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe

 • zúženie cieľovej skupiny – len absolventi podľa platného zákona

 • zníženie výšky príspevku na 65 % životného minima


Racionaliz cia vybran ch n strojov aotp3
Racionalizácia vybraných nástrojov AOTP

§ 56 – Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP

 • zmena účelu príspevku – len na náklady v súvislosti so zriadením PM v chránenej dielni/chránenom pracovisku

 • zmena výpočtu výšky príspevku

 • zrušenie diferenciácie podľa typu zamestnávateľa

 • povinné zachovanie PM – 2 roky

  § 56a – Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní

 • pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so ZP a nemá CHD/CHP

 • zmena výšky príspevku – úhrada odvodov, najviac 60 % priemernej mzdy

 • zrušenie diferenciácie výšky na základe miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť

 • zmena vyplácania príspevku – mesačné poskytovanie


V bor pre ot zky zamestnanosti
Výbor pre otázky zamestnanosti

 • zmena počtu členov výboru z 10 na 11

 • zasadnutia výboru min. 1 x mesačne

 • uplatňovanie zásad použitia finančných prostriedkov na AOTP

 • schvaľovanie priorít podpory zamestnanosti

 • posúdenie žiadostí o príspevky, na ktoré nie je právny nárok

 • posúdenie efektívnosti poskytovaných príspevkov

 • zriadenie komisie na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru

 • zverejňovanie odporúčaní a zdôvodneníad