MR
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MR. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders MR Van Damschool bestaat uit: Inge Blok Ria van der Meijden Wijnand van der Velden Giel van Driel. MR. Het doel van de Medezeggenschapsraad (MR) is:

Download Presentation

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De medezeggenschapsraad mr bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders

MR Van Damschool bestaat uit:

Inge Blok

Ria van der Meijden

Wijnand van der Velden

Giel van Driel


De medezeggenschapsraad mr bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders

MR

Het doel van de Medezeggenschapsraad (MR) is:

Het behartigen van de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders

Stem geven aan het personeel dat in dienst is en aan ouders van leerlingen die op school zitten

Meedenken voor goed, christelijk onderwijs in een veilige omgeving


De medezeggenschapsraad mr bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders

MR

De MR denkt mee met de school en het schoolbestuur over o.a.:

Onderwijskundige doelstellingen Schoolplan en zorgplan Schoolreglement Schoolgids Ondersteunende werkzaamheden door ouders ArboregelsBeëindiging, inkrimping of uitbreiding (incl. beleid ter zake) Overdracht/omzetting of fusie (incl. beleid ter zake) Organisatie Beleid inzake aanstelling/ontslag leiding en personeel Aanstelling/ontslag leiding Beleid inzake toelating/verwijdering leerlingen Vakantieregeling Nieuwbouw/verbouw Inzet/samenstelling van de formatie Nascholing Klachtenregeling Beleid inzake voorzieningen t.b.v. leerlingen

De MR kan zelfstandig voorstellen doen op alle gebieden die zich in en rond de school afspelen. Zij is hierbij de spreekbuis voor ouders en personeel


De medezeggenschapsraad mr bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders

MR

Om de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders goed te kunnen behartigen heeft MR advies- of instemmingsrecht

 • Adviesrecht, recht om voorafgaand aan een besluit advies uit te brengen, op b.v.

  • aanschaf leermiddelen

  • schoolreis

  • schoolbegroting

  • nieuw- &verbouw

 • Instemmingsrecht, recht om voorafgaand aan een besluit instemming te verlenen, op b.v.

  • jaarplan

  • inzet & formatie

  • veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid


De medezeggenschapsraad mr bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders

MR

Waarmee is de MR afgelopen schooljaar 2013 / 2014 bezig geweest?

 • Afronding renovatie

 • Nieuwe rekenmethode ‘’Pluspunt’’, leerlingvolgsysteem “DORR”, nieuwe materialen als woordenboeken en atlassen

 • Pestprotocol, update en aanpassing

 • Protocol ziekmelding

 • Schooljaarplan 13/14, Formatieplan 14/15

 • Reglement (G)MR, periodieke update

  Wordt vastgelegd in een jaarverslag

  Zie hiervoor het jaarverslag 2013 / 2014 op site


De medezeggenschapsraad mr bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders

MR

Waarmee gaat de MR zich het komende schooljaar o.a. bezig houden?

 • O.a. met de formatieplan, zorgplan, schoolplan aan de hand van ‘’jaarschema’’


De medezeggenschapsraad mr bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders

MR

Jaarschema terugkerende agendapunten MR overleg

September

 • rapportage opbrengsten vorig schooljaar

 • managementverslag school vorig schooljaar

 • taakverdeling/taakbeleid team nieuw schooljaar

 • nascholingsplan nieuw schooljaar

 • schooljaarplan nieuw schooljaar

 • projecten nieuw schooljaar

  Oktober

  November

 • resultaten inspecties

  December /Januari

 • invulling sport-/speldag of schoolreis

 • schoolveiligheidsplan / veiligheidsthermometer

  Februari

 • schooljaarplan lopend schooljaar

 • overzicht schoolfonds

  Maart

 • vakantierooster volgend schooljaar

  April

 • formatieplan volgend schooljaar

  Mei

 • aanvraag methodevervanging / projecten volgend schooljaar

  Juni

 • definitief formatieplan volgend schooljaar

  Juli

 • schoolgids volgend schooljaar

Concept agenda overleg 23 september

1.Opening door Giel

2.Goedkeuring notulen van 24 juni 2014

3.Vaststellen agenda en rondvraag

4.Jaarverslag MR 2013-2014

5.Terugblik Informatieavond

6.Mededelingen

7.Vanuit team

8.Actiepuntenlijst

9.Periodiek Procesplan 2013-2014:

10.Vanuit de OC

11.Vanuit de GMR

12.Ingekomen stukken

13.Uitgaande stukken

14.Rondvraag

15.Sluiting door Giel


De medezeggenschapsraad mr bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders

MR

Waarvoor kunt u bij de MR terecht?

 • alles wat met de school te maken heeft

 • schoolveiligheid

  Via medezeggenschapsraad@vandamschool.nl of zie schoolgids voor contactgegevens van de MR-leden


De medezeggenschapsraad mr bestaat uit gelijk aantal leerkrachten en ouders

MR

Hoe kunt u de MR volgen?

 • Bijwonen vergaderingen, vergaderfrequentie is ca. 9x per schooljaar

 • Website voor

  • agenda aankomende vergadering

  • notulen vergaderingen MR

 • Nieuwsbrief voor

  • kort verslag vergaderingen MR


 • Login