esk Budjovice, 1
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Ing. Zdeněk Kalinovský PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

České Budějovice, 1 . listopad 2013 Závěrečná konference globálních grantů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Ing. Zdeněk Kalinovský

Download Presentation

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Ing. Zdeněk Kalinovský

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86 ing zden k kalinovsk

esk Budjovice, 1. listopad 2013 Zvren konference globlnch grant realizovanch v rmci Operanho programu Vzdlvn pro konkurenceschopnost

Stedn odborn kola a Stedn odborn uilit, Psek,

Komenskho 86

Ing. Zdenk Kalinovsk

Podpora rovnch pleitost k SO a SOU Psek

registran slo:CZ.1.07/1.2.06/03.0011


Podpora rovn ch p le itost k so a sou p sek cz 1 07 1 2 06 03 0011

Stedn odborn kola a stedn odborn uilit,

Psek, Komenskho 86

www.sou-pi.cz

Podpora rovnch pleitost k SO a SOU PsekCZ.1.07/1.2.06/03.0011

Tento projekt je financovn zEvropskho socilnho fondu a sttnho rozpotu R


Obsah

Obsah

 • Pedprojektov fze

  • (ppravn, definin)

 • Projektov fze

  • (realizan)

 • Poprojektov fze

  • (vyhodnocovac)


 • P edprojektov f ze

  Pedprojektov fze


  P edprojektov f ze prost ed pro realizaci projektu informace o kole

  Pedprojektov fze prosted pro realizaci projektu - informace o kole


  P edprojektov f ze zku enosti

  Pedprojektov fze zkuenosti

  Realizace projektu OP VK Ume nov

  SO a SOU Psek - vytven podmnek pro zvyovn kvality vzdlvn

  CZ1.07/1.1.10/02.0070

  elem projektu bylo formou odbornch kurz pro pedagogick pracovnky zvit jejich odborn a technick kompetence ke zvldnut didaktick techniky a novch forem a metod vuky (vyuitm multimediln techniky a ICT ve vuce).

  Cle projektu:

  1. zven odbornch kompetenc uitel (a tm zven kvality vuky)2. zpracovn novch vukovch materil pro vuku na SO a SOU Psek.


  P edprojektov f ze zd vodn n pot ebnosti

  Pedprojektov fze zdvodnn potebnosti

  • Podmnky:

  • zkuenosti z realizace projektu OP VK

  • skupina pedagogickch pracovnk bez znalost vyuvn techniky, se zkuenostmi z prce se ky se SVP (obory typu E)

  • nepomr mezi vybavenm pracovi koly

  • opakovan vysok bytek k v prbhu kolnho roku

  • Podrobn stanoven cl a podmnek - Analytick studie

  • Zpracovn dosti do OP VK oblast 1.3


  Projektov f ze

  Projektov fze


  Projektov f ze realiza n t m

  Projektov fze - realizan tm


  Projektov f ze pl novan c le projektu

  Projektov fze plnovan cle projektu

  • vzdlvn pedagogickch pracovnk

  • doplnn vybaven koly

  • opaten k eliminaci pedasnch odchod k

  • ve vazb na stvajc systm

  • Realizace naplnnm t klovch aktivit

  • 01

  • Zvyovn kompetenc pedagogickch pracovnk pro odstraovn barir

  • brncch rovnmu pstupu vech jedinc ke vzdlvn.

  • 02

  • Vybudovn "zchytn st" pro osoby ohroen pedasnm odchodem

  • ze systmu vzdlvn a tch, co se do systmu chtj vrtit.

  • 03

  • Uplatovn a zlepovn organizanch forem a vuky a vyuovacch metod

  • podporujcch rovn pstup ke vzdlvn, vetn tvorby individulnch

  • vzdlvacch pln, vyuit ICT a e-learningovch aplikac.


  Projektov f ze kl ov aktivity

  Projektov fze klov aktivity

  01

  Zvyovn kompetenc pedagogickch pracovnk pro odstraovn barir brncch rovnmu pstupu vech jedinc ke vzdlvn.

  Realizace: Odborn semine kurzy 45 osob


  Projektov f ze kl ov aktivity1

  Projektov fze klov aktivity

  01 realizace semin

  Problmy:

  vbrov zen na dodavatele zpodn realizace

  Vstup: MI 17 podpoench

  osob (celkem ast 61)


  Projektov f ze kl ov aktivity2

  Projektov fze klov aktivity

  02

  Vybudovn "zchytn st" pro osoby ohroen pedasnm odchodem ze systmu vzdlvn a tch, co se do systmu chtj vrtit.

  Realizace:

  Vytvoen fungujcho systmu postavenho na tech oblastech: diagnostika, poradenstv, celoivotn uen. V rmci projektu bylo zapojeno celkem pt pedagogickch pracovnk koly, kte maj zkuenosti a vzdln v oblasti speciln pedagogiky. Jejich kolem bylo ve spoluprci s odbornky ze kolnch poradenskch zazen navrhnout systm diagnostiky k pi nstupu na stedn kolu jako zkladn nstroj prevence. Do tohoto systmu aktivn zapojit tdn uitele, kolnho metodika prevence a kolnho specilnho pedagoga (projekt VIP karira).


  Projektov f ze kl ov aktivity3

  Projektov fze klov aktivity

  02 zchytn s

  Vstupy:

  Metodika tvorby IVP - metodika tvorby IVP pro ky se specifickmi vzdlvacmi potebami, vetn teoretick sti

  Soubor diagnostickch nstroj

  soubor je tvoen didaktickmi a psychologickmi testy pro rzn oblasti/pedmty


  Projektov f ze kl ov aktivity4

  Projektov fze klov aktivity

  03

  Uplatovn a zlepovn organizanch forem a vuky a vyuovacch metod podporujcch rovn pstup ke vzdlvn, vetn tvorby individulnch vzdlvacch pln, vyuit ICT a e-learningovch aplikac.

  Realizace:

  na zklad znalost zskanch v KA 01 pedagogit pracovnci -lenov realizanho tmu, vytveli vukov materily.

  Jedn se o vukov materily kter jsou svm obsahem, zpracovnm a vyuvnm vstcn k km, kte maj specifick vzdlvac poteby.

  Soust realizace aktivity byl nkup potebnho vybaven. Vytvoen vukov materily byly ovovny ve vuce k uebnch obor typu E.


  Projektov f ze kl ov aktivity5

  Projektov fze klov aktivity

  03 vukov materily

  Vstupy:

  Soubor vukovch materil veobecn pedmty

  Soubor vukovch materil odborn pedmty

  soubory powerpointovch prezentac, pracovnch list a prezentac spojench spracovnmi listy (aktivizujcmi prvky ve vuce)

  Ovovn kvality vukovch materil spojen s dotaznkovm etenm (zptn vazba, zapojen k)

  Ukzka vukovch materil:

  Vroba slamnho podkladu


  Projektov f ze kl ov aktivity6

  Projektov fze klov aktivity

  03 dotaznkov eten

  • zptn vazba pro tvorbu vukovch materil

  • celkov hodnocen pnos projektu

  • tvorba dotaznku s ohledem na monosti k


  Dotazn k

  dotaznk


  Projektov f ze kl ov aktivity7

  Projektov fze klov aktivity

  03 dotaznkov eten - vsledky


  Poprojektov f ze

  Poprojektov fze


  Poprojektov f ze erp n rozpo tu financov n

  Poprojektov fze erpn rozpotu, financovn

  Poznmka:

  nedoerpn v poloce 01 v oblasti socilnho a zdravotnho pojitn

  erpn pouze 10 % plnovan stky (Benefit + limity kapitol)


  Poprojektov f ze vyhodnocen projektu

  Poprojektov fze vyhodnocen projektu

  • zen projektu + prbn financovn (od 2. MZ stejn PM a do konce realizace)

  • zapojen pedagog

  • realizace kurz

  • dodrovn termn, prbn kontrola tvorby vukovch materil

  • nadle dochz k pedasnm odchodm k ze vzdlvn


  Poprojektov f ze vazba na dal projekty

  Poprojektov fze vazba na dal projekty

  OP VK:

  Experimentln uebna spoleenskovdnch pedmt 1.3.2011 - 30.6.2012

  Dal vzdlvn pedagog Stedn odborn koly a Stednho

  odbornho uilit, Psek, Komenskho 86 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

  Zvyovn kompetenc pedagogickch pracovnk SO a SOU Psek

  1.9. 2013 - 31. 12. 2014

  Vzdlvn bez barir 1. 9. 2013 - 31. 12. 2014

  ablony 12. 4. 2012 a 12. 4. 2014

  Rozvoj technickho vzdlvn v Jihoeskm kraji 28.8.2013 30.6.2015

  ROP:

  Modernizace technologickho vybaven odbornho vcviku

  technickch obor SO a SOU Psek 1. 2. 2012 a 30. 6. 2014


  D kuji za pozornost

  Dkuji za pozornost

  Ing. Zdenk Kalinovsk

  projektov manaer, zstupce editele koly

  Stedn odborn kola a Stedn

  odborn uilit, Psek,

  Komenskho 86

  Tel.: 603 929 826

  E-mail: kalinovsky@sou-pi.cz


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86

  Stedn odborn kola a Stedn odborn uilit, Psek, Komenskho 86

  Projekt OP VK

  Podpora rovnch pleitost k SO a SOU Psek

  CZ.1.07/1.2.06/03.0011


  V roba slam n ho podkladu

  Vroba slamnho podkladu

  Vypracovala: Mgr. Jindika Koukolov


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86 ing zden k kalinovsk

  Pro vrobu slamnho podkladu si zajistme kvalitn dlouhou slmu a vhodn nad.


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86 ing zden k kalinovsk

  Kombinovan klet

  Vzac drt na cvce

  Nky na papr


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86 ing zden k kalinovsk

  Uchopme do ruky otpku slmy a pipravme vzac drt na cvce.


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86 ing zden k kalinovsk

  Pomoc vzacho drtu rovnomrnm obtenm kolem slmy tvome ,, hada.


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86 ing zden k kalinovsk

  Postupn pidvme dal slmu a drtem ji pod obtme.


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86 ing zden k kalinovsk

  Stejnm zpsobem pokraujeme dokud nebudeme mt poadovanou dlku.


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86 ing zden k kalinovsk

  ,,Hada stome do kruhu a pevn obtme drtem. Podklad mus bt ve vech svch mstech stejn siln.


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86 ing zden k kalinovsk

  Obtoenm drtu kolem oka vznikne pevn zakonen. Po t odtpneme drt na cvce . Zbvajc st drtu zapchneme do podkladu.


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86 ing zden k kalinovsk

  Pomoc nek odstranme penvajc slmu a upravme tvar podkladu.


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86 ing zden k kalinovsk

  Naraenm podkladu na vhodnou ndobu doclme pknho tvaru vrobku.


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86 ing zden k kalinovsk

  Hotov vrobek. Tlouku podkladu je mon upravovat mnostvm svazovan slmy pi vrob.


  Zdroje

  ZDROJE

  JAKO ZDROJ BYLY POUITY VLASTN FOTOGRAFIE AUTORKY


  St edn odborn kola a st edn odborn u ili t p sek komensk ho 86 ing zden k kalinovsk

  Projekt OP VK Podpora rovnch pleitost k SO a SOU Psekregistran slo CZ.1.07/1.2.06/03.0011je financovn zEvropskho socilnho fondu a sttnho rozpotu R.


 • Login