Rodzina zast pcza
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Rodzina zastępcza PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rodzina zastępcza. Podstawowe informacje o rodzinie zastępczej; Jakie warunki trzeba spełnić, kiedy chce się zostać rodziną zastępczą; Proces zawiązywania się rodziny zastępczej; Podstawowe obowiązki rodziny zastępczej; Świadczenia pieniężne przyznawane rodzinie zastępczej;

Download Presentation

Rodzina zastępcza

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rodzina zastępcza

 • Podstawowe informacje o rodzinie zastępczej;

 • Jakie warunki trzeba spełnić, kiedy chce się zostać rodziną zastępczą;

 • Proces zawiązywania się rodziny zastępczej;

 • Podstawowe obowiązki rodziny zastępczej;

 • Świadczenia pieniężne przyznawane rodzinie zastępczej;

 • Rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna;

 • Adopcja, dokonywana przez obywateli innych państw;

 • Akty prawne regulujące przepisy o rodzinach zastępczych;

 • Gdzie można szukać informacji o rodzinach zastępczych.

1


Podstawowe informacje o rodzinie zastępczej

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych należy do zadań własnych powiatu.Zadania

pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne – powiatowe centra

pomocy rodzinie. Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje

nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej.

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku

pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza może być

również ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie.

Rodziny zastępcze dzielą się na:

 • spokrewnione z dzieckiem;

 • niespokrewnione z dzieckiem;

 • zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:

  - wielodzietne,

  - specjalistyczne,

  - o charakterze pogotowia rodzinnego.

2


Jakie warunki trzeba spełnić, kiedy chce się zostać rodziną zastępczą

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie

niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące

warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;

 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;

 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;

 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

3


Jakie warunki trzeba spełnić c.d.

Ponadto, przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka

uwzględnia się:

 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,

 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 • odpowiednią różnice wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,

 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno – wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka,

 • zasadę nie rozłączania rodzeństwa,

 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

4


Proces zawiązywania się rodziny zastępczej

Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej powinny znaleźć ją w rodzinach zastępczych.

Rodziny zastępcze, to forma czasowej opieki nad dzieckiem. Utworzenie rodziny zastępczej

nie zmienia stanu prawnego dziecka.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje najczęściej na podstawie

orzeczenia sądu, w takiej sytuacji to kandydaci na rodziców zastępczych składają do sądu

opiekuńczego wniosek o ustanowienie ich rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka lub

zgłaszają swoją gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej bez wskazywania

konkretnego dziecka.

Jednak w przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców

dziecka, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między rodziną zastępczą a starostą

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. W takiej sytuacji starosta ma

obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia

sądu regulującego sytuację dziecka umowa, o której mowa powyżej wygasa.

5


Proces zawiązywania się rodziny zastępczej c.d.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej może nastąpić w trybie:

 • administracyjnym – umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej może nastąpić na podstawie umowy powierzenia, zawartej pomiędzy rodziną zastępczą, a starostą, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny;

 • sądowym – sąd opiekuńczy wydaje orzeczenie, które stanowi podstawę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

  Sąd może umieścić dziecko w rodzinie zastępczej:

 • w trybie natychmiastowym, kiedy wydaje postanowienie o tymczasowym umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej na czas trwania postępowania sądowego,

 • na mocy postanowienia kończącego postępowanie o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  Dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej w dniu wydania orzeczenia

  sądu i od tego dnia podejmuje ona obowiązek opieki nad nim i jego wychowania

  oraz od tego dnia przysługuje rodzinie pomoc pieniężna.

6


Podstawowe obowiązki rodziny zastępczej

Rodzina zastępcza ma w szczególności obowiązek:

 • Sprawować osobistą opiekę nad powierzonym dzieckiem,

 • Zapewnić dziecku środowisko wychowawcze, odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

  - odpowiednie warunki bytowe,

  - możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,

  - możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,

  - możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

  - odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 • Współpracować z powiatowym centrum pomocy rodzinie,

 • Uczestniczenia w szkoleniu organizowanym przez powiatowe centrum pomocy rodzinie lub, na jego zlecenie, przez ośrodek adopcyjno – opiekuńczy lub inny podmiot.

7


Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka.

Świadczenia pieniężne przyznawane rodzinie zastępczej

8


Świadczenia pieniężne przyznawane rodzinie zastępczej c.d.

Jeżeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczejposiada dochód, do którego zalicza

się: kwotę otrzymywanej renty rodzinnej lub odszkodowawczej wraz z dodatkiem dla sierot

zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty, kwotę

odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka, to kwotę pomocy pieniężnej

ustalonej dla danego dziecka pomniejsza się o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka z

tym, że pomoc pieniężna nie może być niższa niż 10% podstawy, a w przypadku dziecka

niepełnosprawnego lub niedostosowanego społecznie nie może być niższa niż 20 %

podstawy.

Rodzina zastępcza może także otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne na

pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny

dziecka w wysokości do 150% podstawy, tj. 2.470,50 zł.

W przypadku, gdy na skutek zdarzenia losowego dziecko umieszczone w rodzinie

zastępczej wymaga dodatkowej pomocy starosta może przyznać rodzinie zastępczej

jednorazowe świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie skutków zdarzenialosowego

w wysokości do 50% podstawy, tj. 823,50 zł albo okresowe świadczenie pieniężne wypłacane

przez okres bezpośrednich skutków tego zdarzenia.

Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde

umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowania

osobistej opieki i jego wychowania.

9


Rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna

 • Rodzina zastępcza to przejściowa forma opieki nad dzieckiem, nad którym biologiczni rodzice nie

  mogą sprawować opieki, tworzona często przez osoby spokrewnione, ale też przez obce; dziecko zachowuje

  kontakt z rodzina macierzystą, po upływie jakiegoś czasu może nawet wrócić do biologicznych rodziców;

  rodzina ma w pewnym zakresie prawo do pomocy finansowej ze strony państwa. Rodzina zastępcza jest

  usługą zarówno na rzecz dzieci jak i ich rodziców biologicznych. Daje dzieciom i rodzicom szansę, aby

  wyeliminować objawy i przyczyny kryzysu np. poprzez: leczenie lub specjalistyczną terapię,

  uporządkowanie sytuacji bytowej (w razie potrzeby korzystając z usług pomocy społecznej), udział

  w szkoleniach lub warsztatach dla rodziców itp. Celem działania rodziny zastępczej jest wzmocnienie

  rodziny naturalnej, tak aby dziecko mogło do niej powrócić i przygotowanie dziecka do tego powrotu

  poprzez zaleczenie ran z przeszłości, wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka i wyrobienie w nim

  umiejętności tworzenia trwałych związków emocjonalnych.

 • Rodzina adopcyjna (przysposabiająca) to forma opieki, w której rodzice przyjmują obce pod

  względem biologicznym dziecko do swojej rodziny ze wszelkimi wynikającymi z tego faktu

  konsekwencjami prawnymi. Między dzieckiem  a nową rodziną powstają relacje prawne jak w normalnej

  rodzinie. Głównym i nadrzędnym celem adopcji jest dobro dziecka. Adoptować można jedynie dziecko, czyli

  osobę która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia i nie wstąpiła w związek małżeński. Jeśli dziecko ukończyło

  13 lat wymagana jest jego zgoda do orzeczenia adopcji. W przypadku przysposobienia całkowitego

  dotychczasowe więzi zostają zerwane, a dziecko wchodzi do rodziny adopcyjnej na prawach dziecka

  biologicznego. Dzieje się tak w przypadku dzieci, których rodzice tuż po urodzeniu wyrażają tzw. zgodę

  blankietową na powierzenie dziecka do adopcji i zrzekają się tym samym na zawsze praw rodzicielskich;

  przysposobienie całkowite jest nieodwracalne.

10


Adopcja dokonywana przez obywateli innych państw

 • Adopcja międzynarodowa, jest to przysposobienie prawne cudzego

  dziecka przez rodzinę z innego kraju niż ten, z którego pochodzi

  dziecko. Adopcja międzynarodowa jest orzekana przez sąd tylko

  wówczas, jeśli nie ma szans na znalezienie równie dobrych warunków

  adopcyjnych dla dziecka w kraju ojczystym, również wówczas, gdy

  adopcja zagraniczna może dać szansę dziecku na zastosowanie na

  przykład takich metod leczenia, których nie ma w naszym kraju.

  Adopcja zagraniczna musi być uzasadniona wyraźnym interesem

  dziecka adoptowanego.

11


Akty prawne regulujące przepisy o rodzinach zastępczych

Problematyka dotycząca rodzin zastępczych rozproszona została w kilku

aktach prawnych, poczynając od Konwencji o prawach dziecka, a na aktach

wykonawczych kończąc. Podstawowe przepisy regulujące status rodzin

zastępczych ujęte zostały w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

społecznej (Dz.U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz

rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004r.

  w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. z 2004r., Nr 233, poz. 2344),

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r.

  w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki

  oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005r., Nr 6, poz. 45).

12


Gdzie można szukać informacji o rodzinach zastępczych i nie tylko

 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka http://www.brpd.gov.pl/

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl/

 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka http://www.hfhrpol.waw.pl/

 • Portal Pomocy Społecznej http://www.ops.pl/

 • Portal Organizacji Pozarządowych http://www.ngo.pl/

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/

 • Portal informacyjny http://www.adoptuj.pl/

 • Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych http://www.rodzinyzastepcze.waw.pl/

 • Fundacja Przyjaciółka http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/

13


 • Login