PCOS’nun Uzun Dönem Sağlık Riskleri - PowerPoint PPT Presentation

Pcos nun uzun d nem sa l k riskleri
Download
1 / 32

 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PCOS’nun Uzun Dönem Sağlık Riskleri. Prof. Dr. Cavidan Gülerman. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları EAH - Ankara. PCOS. PCOS kadınlarda en sık görülen endokrin hastalıktır. Prevalansı: %6-10

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PCOS’nun Uzun Dönem Sağlık Riskleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pcos nun uzun d nem sa l k riskleri

PCOS’nun Uzun Dönem Sağlık Riskleri

Prof. Dr. Cavidan Gülerman

Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları EAH - Ankara


Pcos nun uzun d nem sa l k riskleri

PCOS

 • PCOS kadınlarda en sık görülen endokrin hastalıktır.

 • Prevalansı: %6-10

 • PCOS’un reprodüktif bir hastalık olduğu kadar metabolik bir hastalık olduğu da yaygın olarak kabul görmektedir.


Pcos nun uzun d nem sa l k riskleri

Human Reproduction 2012; 27(1): 14-24

Fertility and Sterility 2012; 97(1): 28-38


3 rd consensus workshop amsterdam 2012

PCOS’daki reprodüktif ve postreprodüktif yıllardaki sağlıkla ilgili konular:

Adölesan

Hirsutism ve akne

Kontrasepsiyon

Menstruel siklus anomalileri

Yaşam kalitesi ve cinsel sağlık

Etnisite

Gebelik komplikasyonları

Uzun süreli (metabolik) kardiyovasküler sağlık

Kanser riski

3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012


Pcos nun uzun d nem sa l k riskleri

Erken dönemde reprodüktif hastalıklar, uzun dönemde metabolik ve kardiyovasküler sağlık önde gelmektedir.


Pcos la li kili uzun d nem riskler

PCOS’la İlişkili Uzun Dönem Riskler

Genetik

Yaşam tarzı

Hormonal değişiklikler

Obezite hormonal değişiklikleri artırır.

↑ Androjenler

↑İnsülin

Ovarian foliküller

Anovulasyon

↑ Estrojen

Metabolik Sendrom , T2DM

Hirsutism

Akne

Menstruel bozukluklar

Subfertilite

Kardiyovasküler Risk

Psikososyal problemler: Beden imajı, kendine güven, depresyon, anksiyete

Teede, Med J Aust, 2011


Pcos ile ili kili morbiditeler

PCOS ile ilişkili morbiditeler

 • Obesite

 • Metabolik Sendrom

 • T2DM

 • Kardiyovasküler Hastalık

 • Depresyon ve diğer yaşam kalitesine etkiler

 • EndometrialCa


Pcos ta obesite

PCOS’ta Obesite

 • PCOS vakalarının yaklaşık yarısında obesite bulunur ve PCOS’un şiddetini artırır.

 • PCOS popülasyonunda obesite prevalansı:

  • BMI: 25-30 kg/m2İtalya %10(aşırı kilolu)Kuveyt %37

  • BMI > 30 kg/m2ABD %61(obez)Avustralya %76

 • Obesite tek başına, PCOS’da zaten mevcut olan insülin rezistansını (IR) artırır.

Glueck, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2005

Ching, Clin Endocrinol, 2007

Lego, Obstet Gynecol Survey, 2004


Pcos obesite

PCOS – Obesite

 • Abdominal veya visseral adipositenin artışı

  • Daha fazla IR → PCOS’taki reprodüktif ve metabolik hastalıklar ↑

Lord, BJOG, 2006

 • Kilo vermeye yönelik yaşam tarzı değişiklikleri (YTD), metabolik hastalığa ait belirtileri iyileştirir.

Fauser, Fertil Steril, 2012


Pcos ve ns lin rezistans prevalans

PCOS ve İnsülin Rezistansı Prevalansı

PCOS

Obez

Non-obez

%80 hiperinsülinemi

%30-40 hiperinsülinemi

PCOS’lu obez kadınların %7-10’unda T2DM bulunur.

Dunaiff, 1989

Ehrmann, Diabetes Care 1999


Pcos lu kad nlarda prevalans

PCOS’lu kadınlarda prevalans;

 • BGTOR: 2.52 (%95 CI 1.66-3.82)

 • T2DMOR: 4.44 (%95 CI 4.07-4.84)

 • Metabolik Sendrom (MetS)OR: 2.89 (%95 CI 2.41-3.46)


Metabolik sendrom

Metabolik Sendrom

 • 3 veya daha fazla risk faktörü tanı için yeterlidir.

 • Risk faktörleri eşik değerleri:

  • Abdominal obesite (bel çevresi >88 cm)

  • Trigliserid >150 mg/dl

  • HDL-C <50 mg/dl

  • Kan basıncı ≥130/85 mmHg

  • Açlık veya 75 g OGTT sonrası 2. saat kan şekeri 110-126 mg/dl ve/veya 2. saat 140-199 mg/dl


3 rd consensus workshop amsterdam 20121

IR ve MetS:

PCOS’na bağlı metabolik sorunlar; reprodüktif çağdaki kadınlarda

Prediabet

Diabet ve

MetS’in

öncül belirtileridir (Level B).

3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012

 • MetS’lu hastalar, PCOS’lu kadınların önemli bir klinik alt grubunu oluşturur (Level B).

 • Tüm PCOS fenotiplerindemetabolik risk aynı değildir. Hiperandrojenemi ve oligomenore kombinasyonu bulunanlar en çok risk altında olan gruptur (Level B).

Fauser, Fertil Steril, 2012


3 rd consensus workshop amsterdam 20122

T2DM:

PCOS, bozulmuş glukoz toleransı (BGT) ve T2DM gelişiminde majör risk faktörüdür (Level A).

IR dolayısıyla artan obesite, BGT ve T2DM gelişimini ağırlaştırıcı bir faktördür (Level A).

Popülasyonda obesitenin artan prevalansı, PCOS’da diabetin artış göstereceğini düşündürmektedir (Level B).

3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012

Fauser, Fertil Steril, 2012


3 rd consensus workshop amsterdam 20123

T2DM: (devam)

BGT ve T2DM için tarama, 75 g (0 ve 2. saat) OGTT ile yapılmalıdır. Çoğu vakada insülin ölçümünün yararı yoktur (Level C).

Tarama gereken durumlar:

Anovulasyonla birlikte olan hiperandrojenizm

Acanthosis nigricans

Obesite (BMI >30 kg/m2) (Asya pop. >25 kg/m2)

Aile hikayesinde T2DM veya GDM olanlar (Level C).

3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012

Fauser, Fertil Steril, 2012


3 rd consensus workshop amsterdam 20124

T2DM: (devam)

Fertiliteyi iyileştirmek ve diabetten korunmak için diyet ve yaşam tarzının düzenlenmesi ilk seçenektir (Level B).

BGT ve T2DM için Metformin kullanılabilir (Level A).

3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012

Fauser, Fertil Steril, 2012


Kardiyovask ler risk

Kardiyovasküler Risk

Hiperhomosisteinemi

Artmış intima media kalınlığı

Obesite

Dislipidemi

Artmış Kardiyovasküler Risk

Ateroskleroz

Bozulmuş vasküler elastikiyet

Hipertansiyon

Depresyon

Anksiyete

Hayat kalitesi

Yüksek CRP

İnsülin rezistansı

Hiperinsülinemi

Endotelyal disfonksiyon

Allahbadia, 2011; Wild, 2010; Kousta, 2005


Pcos da ir ile li kili kardiyovask ler risk fakt rleri

PCOS’da IR ile İlişkili Kardiyovasküler Risk Faktörleri

Hipertansiyon

PCOS

Dislipidemi

Metabolik Sendrom

Obesite

Glukoz intoleransı

İnsülin direnci

PCOS erken yaşta başlayan bir hastalık olması nedeniyle kardiyovasküler hastalıklar için risk taşımaktadır.

AHA, Circulation, 2003


Women ischemia evaluation study wise

Women Ischemia Evaluation Study (WISE)

 • n=104, PCOS’lu PM kadın

 • n=286, Normal PM kadın

 • Prospektif olarak 10 yıl takip edilmiş

 • Kardiyovasküler hastalık

  • PCOS: %32

  • Normal: %25

 • Serebrovasküler olaylar PCOS’ta daha fazla

Odds Ratio: 1.7

Shaw LJ, 2008


Pcos nun uzun d nem sa l k riskleri

 • 8 çalışmanın sonuçları değerlendirilmiş

 • Çalışmalarda fikir birliği yoktur.

 • Ancak genel olarak PCOS’lu hastalarda KVH riski daha yüksek bulunmuştur.

 • Bu durum, artmış total ya da abdominal adiposite ve PCOS’la bağlantılı hiperandrojenizm ile ilişkilidir.


Pcos kardiyovask ler hastal k kvh belirte leri

PCOS – Kardiyovasküler Hastalık (KVH) Belirteçleri

 • Dislipidemi PCOS’lu hastalarda sık görülen bir metabolik anormalliktir.

 • PCOS’lu kadınların %70’inde anormal lipid profili bulunur (TG ↑, HDL ↓)

 • En anlamlı lipid anormalliği, non-HDL kolesterol yüksekliğidir. KVH için önemli bir risk faktörüdür.

 • Birçok biyokimyasal inflamatuar ve trombotik KVH risk belirteci artmıştır.

Legro, Am J Med, 2001


3 rd consensus workshop amsterdam 20125

KVH Belirteçleri:

Herhangi bir yaşta PCOS’lularda KVH risk belirteçlerinin yüksek olma olasılığı fazladır. Obesite olmadan da belirteçler yüksek olabilir , obesite ile artar (Level B).

Dislipidemi, BGT ve T2DM (Ateroskleroz ve KVH için klasik risk indikatörleri) PCOS’lu kadınlarda daha sık görülür (Level B).

3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012

Fauser, Fertil Steril, 2012


3 rd consensus workshop amsterdam 20126

KVH Belirteçleri: (devam)

TGHDLLDLNon-HDL

3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012

değişiklikleri PCOS’lu kadınlarda ve daha ağır olarak hiperandrojenemik kadınlarda sıktır (Level B).

 • Non-HDL kolesterol ve bel çevresi ölçümü, artmış KVH riski için en iyi klinik indikatördür (Level C).

 • Depresyon ve anksiyete, KVH için majör risk faktörüdür, PCOS’lularda da yaygındır (Level B)

Fauser, Fertil Steril, 2012


3 rd consensus workshop amsterdam 20127

KVH Belirteçleri: (devam)

Herhangi bir yaşta önerilen KVH risk değerlendirmesi:

Psikososyal stres değerlendirmesi

Kan basıncı

Glukoz

Lipid profili (kolesterol, TG, HDL, LDL, non-HDL)

Bel çevresi

Fiziksel aktivite

Beslenme

Sigara (Level C)

KVH riski, yaşla ve ilave çevresel olumsuzluklarla arttığından, KVH riski için periyodik değerlendirme önerilir (GPP).

3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012

Fauser, Fertil Steril, 2012


3 rd consensus workshop amsterdam 20128

KVH Sonuçları:

Yaş ilerledikçe, özellikle menopozdan sonra, ömür boyu metabolik disfonksiyonlu olan PCOS’lu kadınlarda KVH riski artar (Level B).

KVH risk belirteçleri PCOS’lularda yüksektir, ancak bu belirteçlerin PCOS’lularda KV olaylarla ve mortaliteyle bağlantısı tam açık değildir (Level B).

PCOS’da endotelyal disfonksiyon, abdominal obesite ve IR ile bağlantılıdır (Level B).

PCOS’lularda koroner arter kalsifikasyonu ve karotid intima media duvar kalınlığı artmıştır (Level B).

3rd Consensus Workshop, Amsterdam, 2012

Fauser, Fertil Steril, 2012


Pcos ca riski

PCOS – Ca Riski

PCOS’da Endometrium Ca için risk faktörleri:

 • Anovulasyon ve artmış karşılanmamış estrojen

 • Hiperandrojenizm

 • Obesite

 • Hiperinsülinemi

 • Nulliparite

 • İnfertilite

Allahbadia, 2011


Pcos nun uzun d nem sa l k riskleri

Meme Ca

Endometrial Ca


Pcos ca riski1

PCOS – Ca Riski

 • Eldeki verilere göre PCOS’lularda endometrial Ca riski 2.7 kat artmış bulunmuş (%95 CI 1.0-7.3).Endometrial Ca’ların büyük çoğunluğu iyi differansiye ve iyi prognozludur (Level B).

 • PCOS’lularda ovarian Ca ve meme Ca riski artışını gösteren sınırlı sayıda veri mevcuttur (Level B).Çalışmaların çoğunda anlamlı ilişki bulunmamıştır.

Fauser, Fertil Steril, 2012

Chittenden, Reprod Biomed Online, 2009


Pcos nun uzun d nem sa l k riskleri

Sonuç

 • T2DM için çok sayıda risk faktörü mevcuttur ve T2DM riski 3-7 kat artmıştır. Diabete bağlı mortalite de artar.

 • KVH için risk faktörleri oldukça fazladır, KVH riski erken yaşta başlar, ancak KVH ile ilişkili mortalite riski belirsizdir.


Pcos nun uzun d nem sa l k riskleri

Sonuç

 • Obesite önemli bir bulgudur. KVH ve diabet için risk oluşturduğu gibi, menstruel düzensizlik ve infertilite problemlerine neden olur.

 • Endometrialhiperplazi ve endometrialCa açısından hastalar uyarılmalıdır.

 • Özellikle obez hastalarda diyet ve YTD her yönden önemli faydalar sağlayacaktır.


Pcos risk azalt c tedbirler

PCOS – Risk Azaltıcı Tedbirler

 • Metabolik bozukluklar yönünden erken inceleme

 • Gerekli hallerde yaşam tarzı değişikliği

 • Egzersiz

 • Sigaradan kaçınma

 • Lipid bozukluklarının düzeltilmesi


 • Login