การจำลองความคิด
Download
1 / 35

การจำลองความคิด - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

การจำลองความคิด. ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์. ปัญหาด้านการเรียน การงาน การเงิน และอื่นๆ วิธีแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคล สรุปวิธีการเหล่านั้นเป็นทฤษฎีซึ่งมีรูปแบบที่แน่นอน ตัวอย่างการแก้ปัญหา เกมทายใจ ใช้วิธีลองผิดลองถูกในการทายครั้งแรกๆ แล้วยังมีการใช้

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การจำลองความคิด' - meira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์

 • ปัญหาด้านการเรียน การงาน การเงิน และอื่นๆ

 • วิธีแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคล

 • สรุปวิธีการเหล่านั้นเป็นทฤษฎีซึ่งมีรูปแบบที่แน่นอน

 • ตัวอย่างการแก้ปัญหา

 • เกมทายใจ

 • ใช้วิธีลองผิดลองถูกในการทายครั้งแรกๆ แล้วยังมีการใช้

 • เหตุผลประกอบการแก้ปัญหาซึ่งเราเรียกวิธีการดังกล่าวว่า "วิธีขจัด" (method of elimination)


ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์

 • การลองผิดลองถูก การใช้เหตุผล การใช้วิธีขจัด

 • มนุษย์มีกระบวนการในการแก้ปัญหาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน


1 state the problem
1. ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)

 • ขั้นตอนแรกเพื่อ ทำความเข้าใจกับปัญหา

 • ข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหาหรือเงื่อนไขของปัญหาคืออะไร

 • สิ่งที่ต้องการคืออะไร

 • การวิเคราะห์มีอยู่ 3 องค์ประกอบ

 • การระบุข้อมูลเข้า

 • การระบุข้อมูลออก

 • การกำหนดวิธีประมวลผล


2 tools and algorithm development
2. ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tools and Algorithm development)

 • เป็นขั้นตอนของการวางแผนในการแก้ปัญหา

 • คาดคะเนวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหา

 • เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา

 • ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือที่เราเรียกว่า ขั้นตอนวิธี(algorithm)

 • ผังงาน(flowchart) รหัสลำลอง (pseudo code)

 • เครื่องมือช่วยออกแบบ สามารถหาข้อผิพลาดของวิธีการที่ใช้ได้ง่ายและแก้ไขได้อย่างรวด


3 implementation
3. ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์การดำเนินการแก้ปัญหา (Implementation)

 • เป็นขั้นตอนการลงมือแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่ได้เลือกไว้

 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ หรือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแก้ปัญหา

 • อาศัยความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เลือกใช้


4 refinement
4. การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

 • ตรวจสอบว่าขั้นตอนวิธีที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับรายละเอียดของปัญหา

 • ข้อมูลเข้า และข้อมูลออก เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับข้อมูลเข้าได้ในทุกกรณีอย่างถูกต้องและสมบูรณ์


การจำลองความคิด การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement)

 • การวางแผนจะเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหา

 • การวางแผนจะเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหา

 • เป็นการแสดงแบบเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามในแนวทางเดียวกัน

 • วัตถุประสงค์อย่างเดียวกับกลุ่มกิจการก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องมีแบบแปลนเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้าง

 • เครื่องมือที่ใช้ในการจำลองความคิดมักจะประกอบขึ้นด้วยเครื่องหมายที่แตกต่างกันหลายอย่าง สรุปได้เป็น 2 ลักษณะ

 • แบบข้อความหรือคำบรรยาย และแบบสัญลักษณ์


ข้อความหรือคำบรรยาย การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement)

 • เป็นการเขียนเค้าโครงด้วยการบรรยายเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมแต่ละตอน

 • อาจใช้คำสั่งของภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม

 • เรียกอีกอย่างว่า รหัสเทียม (pseudo code)


ข้อความหรือคำบรรยาย การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement)

 • ตัวอย่างคำบรรยายแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนยางรถเมื่อยางแตกขณะขับรถ

 • 1. จอดรถหลบข้างทาง

 • 2. นำแม่แรงออกยกรถ

 • 3. คลายสกรูยึดล้อ

 • 4. ถอดล้อออก นำยางอะไหล่มาเปลี่ยน

 • 5. ขันสกรูเข้า เก็บยางที่ชำรุดเพื่อไปซ่อม

 • 6. คลายแม่แรง เก็บแม่แรง


หลักการทั่วไปในการเขียนรหัสเทียมหลักการทั่วไปในการเขียนรหัสเทียม

 • 1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ จะถูกใช้งานตามปกติ

 • 2. ชื่อข้อมูลแทนจำนวนที่จะถูกดำเนินการ

 • 3. การกำหนดค่าให้กับชื่อข้อมูล

  เช่น pi←3.14 หรือ pi:=3.14 หรือ pi=3.14

 • คำสงวนบางคำที่ใช้ในภาษาระดับสูงทั่วไปอาจถูกนำมาใช้

 • การเพิ่มหรือลดระยะย่อหน้าอย่างเหมาะสม


สัญลักษณ์หรือแผนภาพหลักการทั่วไปในการเขียนรหัสเทียม

 • เครื่องหมายรูปแบบต่างๆ กำหนดโดย สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (The American National Standard Institute, ANSI)

 • การเขียนผังงาน(Flowchart) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ

 • ผังงานระบบ(System Flowchart)

 • ผังงานโปรแกรม(Program Flowchart)


System flowchart
ผังงานระบบ(System Flowchart)หลักการทั่วไปในการเขียนรหัสเทียม

 • แสดงขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานของระบบ

 • อธิบายลำดับการทำงานของส่วนต่างๆ ในระบบ


Program flowchart
ผังงานโปรแกรม(Program Flowchart)หลักการทั่วไปในการเขียนรหัสเทียม

 • ใช้ในการแสดงการทำงานของโปรแกรมโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอน

 • จำเป็นสำหรับผู้เขียนโปรแกรม

 • เป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรม

 • ประโยชน์ของผังงาน

 • ใช้แทนการจำลองความคิด

 • ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานความคิดระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิเคราะห์ระบบ(systems analyst) นักเขียนโปรแกรม(programmer)

 • ช่วยในการทดสอบหรือทบทวนขั้นตอนการทำงาน เพื่อหาข้อผิดพลาด


สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์


สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์


สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์


สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์


ตัวอย่าง สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์การวางแผนไปโรงเรียน

 • การจำลองความคิดด้วยรหัสเทียม การจำลองความคิดเป็นสัญลักษณ์

 • เริ่มต้น

  ตื่นนอน

  อาบน้ำแต่งตัว

  ไปโรงเรียน

 • จบ


ตัวอย่าง สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์การคำนวณพื้นที่รูปวงกลม

 • การจำลองความคิดด้วยรหัสเทียม การจำลองความคิดเป็นสัญลักษณ์

 • เริ่มต้น

  รับค่า radius

  คำนวณพื้นที่ด้วยสูตร

  area= 22/7*radius*radius

  แสดงค่า area

 • จบ


1 2 3 4 5 20
ตัวอย่าง สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์การจำลองความคิดในการหาผลบวก 1,2,3,4,5,… จนถึง 20

 • การจำลองความคิดด้วยรหัสเทียม

 • เริ่มต้น

  1. กำหนดให้ N มีค่าเริ่มต้นเป็น 0

  2. กำหนดให้ K มีค่าเริ่มต้นเป็น 1

  3. นำค่า K มารวมกับค่า N เดิม ได้ผลลัพธ์เท่าไรเก็บไว้ที่ N

  4. นำค่า 1 มารวมกับค่า K เดิม ได้ผลลัพธ์เท่าไรเก็บไว้ที่ K

  5. เปรียบเทียบค่า K กับ 20 ถ้า K น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ให้วนกลับไปทำในขั้น 3 และทำคำสั่งถัดลงมาตามลำดับ แต่ถ้า K มากกว่า 20 ให้แสดงคำตอบ

 • จบ


การเขียนโปรแกรมสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์

 • การเขียนโปรแกรม (programming) หมายถึง กระบวนการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูล และกำหนดขั้นตอนวิธีเพื่อใช้แก้ปัญหาตามที่ได้ออกแบบไว้โดยอาศัยหลักเกณฑ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแต่ละภาษา

 • ผู้พัฒนาโปรแกรมจะต้องเลือกภาษา

 • ทุกภาษาจะต้องมีโครงสร้างควบคุมหลักทั้ง 3 แบบได้แก่ โครงสร้างแบบลำดับ(sequential structure) โครงสร้างแบบมีทางเลือก (selection structure) และโครงสร้างแบบทำซ้ำ (repetitionstructure)


โครงสร้างแบบลำดับสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์

 • แสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง

 • แต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียว


โครงสร้างแบบมีทางเลือกโครงสร้างแบบมีทางเลือก

 • โครงสร้างที่มีเงื่อนไข ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนต้องมีการตัดสินใจ

 • มีบางขั้นตอนที่ไม่ได้รับการประมวลผล

 • อาจมี 2 ทางหรือมากกว่า

 • มีทางเลือกเพียง 2 ทาง เรียกว่า โครงสร้างแบบ if…then…else…

 • มีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เรียกชื่อว่าโครงสร้างแบบ case


If then else
โครงสร้างแบบ if…then…else…โครงสร้างแบบมีทางเลือก


โครงสร้างแบบ caseโครงสร้างแบบมีทางเลือก


ตัวอย่าง โครงสร้างแบบมีทางเลือกแสดงผังงานที่จำลองขั้นตอนวิธีการเขียนและส่งจดหมายให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์


ตัวอย่างโครงสร้างแบบมีทางเลือก

 • แสดงผังงานที่จำลองขั้นตอนวิธีของเกมหยิบลูกบอลให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ โดยมีเงื่อนไขว่ามีลูกบอลซึ่ง มี 5 สี

 • กรณีหยิบได้สีแดง จะได้ 10 คะแนน

 • กรณีหยิบได้สีฟ้า จะได้ 8 คะแนน

 • กรณีหยิบได้สีเขียว จะได้ 6 คะแนน

 • กรณีหยิบได้สีเหลือง จะได้ 4 คะแนน

 • กรณีหยิบได้สีส้ม จะได้ 2 คะแนน


ตัวอย่างโครงสร้างแบบมีทางเลือก


โครงสร้างแบบทำซ้ำโครงสร้างแบบมีทางเลือก

 • คือโครงสร้างที่ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนได้รับการประมวลผลมากกว่า 1 ครั้ง

 • ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

 • ต้องมีการตัดสินใจในการทำงานซ้ำ

 • ลักษณะการทำงานของโครงสร้างแบบนี้มี 2 ลักษณะ


โครงสร้างแบบทำซ้ำโครงสร้างแบบมีทางเลือก

 • แบบที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขในการทำซ้ำทุกครั้งก่อนดำเนินการกิจกรรม

 • ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆ และหยุดเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

 • แบ่งได้เป็น 2 แบบย่อย ได้แก่ การทำซ้ำแบบ for และแบบ while

 • ทั้งสองแบบเหมือนกัน แบบ for นั้นมักใช้กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนรอบการทำงานที่ชัดเจน


โครงสร้างแบบทำซ้ำโครงสร้างแบบมีทางเลือก

 • แบบที่มีการดำเนินการกิจกรรมใดๆ ก่อนจำนวนหนึ่งรอบ แล้วจึงค่อยตรวจสอบเงื่อนไขในการทำซ้ำ

 • ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆ และหยุดเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

 • เรียกการทำงานแบบนี้ว่า การทำซ้ำแบบ do…while


โครงสร้างแบบทำซ้ำโครงสร้างแบบมีทางเลือก


โครงสร้างแบบทำซ้ำโครงสร้างแบบมีทางเลือก


ตัวอย่างโครงสร้างแบบมีทางเลือกแสดงผังงานที่จำลองขั้นตอนวิธีการหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์


ad