Klinisk forskningsmetodik
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 41

Klinisk forskningsmetodik PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Klinisk forskningsmetodik. Olof Akre, läkare, forskare, Enheten för klinisk epidemiologi, KS. Klinisk forskning – vad är det?. Forskning som sker på sjukhus och/eller på patienter… Svarar på patientens frågor: Är jag sjuk? Varför har jag blivit sjuk? Vad kan man göra åt min sjukdom?

Download Presentation

Klinisk forskningsmetodik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klinisk forskningsmetodik

Klinisk forskningsmetodik

Olof Akre, läkare, forskare, Enheten för klinisk epidemiologi, KS


Klinisk forskning vad r det

Klinisk forskning – vad är det?

Forskning som sker på sjukhus och/eller på patienter…

Svarar på patientens frågor:

Är jag sjuk?

Varför har jag blivit sjuk?

Vad kan man göra åt min sjukdom?

Hur kommer det att gå?


Klinisk forskningsmetodik s ker n stan alltid p visa orsakssamband

Klinisk forskningsmetodik-söker nästan alltid påvisa orsakssamband

 • Mellan diagnostiskt test och sjukdom

 • Mellan sjukdomen och dess orsaker

 • Mellan behandling och bot/förändrad prognos

 • Mellan behandling och biverkningar


Orsakssamband

Orsakssamband

Ett samband mellan händelser där förändring av en faktor med nöd-vändighet leder till förändring av en annan.


Klinisk forskningsmetodik

Utfall (Outcome)

Exponering

Tid


Klinisk forskningsmetodik

EXPERIMENT

30 förkylda = 10%

300 C-vitamin

Relativ risk = 10/17 = 0,6

600 ”friska”

50 förkylda = 17%

300 placebo

Tid


Kliniskt experiment interventionsstudie grundbultar

Kliniskt experiment (Interventionsstudie)- grundbultar

 • Randomisering

 • Placebo till oexponerade

 • Blindade försökspersoner och undersökare


Randomisering medf r j mn f rdelning av andra riskfaktorer mellan exponeringsgrupperna

Randomisering medför jämn fördelning av andra riskfaktorer mellan exponeringsgrupperna.


Klinisk forskningsmetodik

EXPERIMENT

30 förkylda = 10%

300 C-vitamin

Randomisering

Relativ Risk = 0,6

600 friska

50 förkylda = 17%

300 placebo

Tid


Slumpm ssig association

Slumpmässig association?

Behov av statistik för att uppskatta slumpens inverkan på resultaten


Klinisk forskningsmetodik

En randomiserad, placebokontrollerad, dubbel-blind studie (RCT) är ”gold standard” i klinisk forskning. Perfekt utförd och med tillräckligt stora undersökningsgrupper kan den ge ett övertygande stöd för ett orsakssamband


Klinisk forskningsmetodik

Bias

Mätfel/metodfel som leder till förvanskning av resultatet

= ”validitetsproblem”


Rct n gra aspekter p validitet

RCT- några aspekter på validitet

 • Bortfall ur studien

 • Compliance = följs behandlingsföreskrifter?

 • Analys i förhållande till bortfall och compliance – vilka försökspersoner ska inkluderas i analysen?


Klinisk forskningsmetodik

Bortfall

40 st ”tappades bort”

200 ville inte

30 förkylda = 15%

200 C-vitamin

Randomisering

600 friska

Relativ Risk = 0,6

50 förkylda = 25%

200 placebo

Tid


Bortfall tv typer

Bortfall – två typer

Före studiens start – ger oftast inget validitetsproblem, men kan ge generaliseringsproblem

Under uppföljning – ger validitetsproblem


Klinisk forskningsmetodik

Compliance

20% ”glömmer att ta”

30 förkylda = 15%

200 C-vitamin

Randomisering

600 friska

Relativ Risk = 0,6

50 förkylda = 25%

200 placebo

20% ”glömmer att ta”

Tid


Compliance

Compliance

Försökspers följer inte föreskriven behandling

Leder i regel till försämrade möjligheter att upptäcka en effekt av behandlingen, eftersom behandlingsgrupp och placebogrupp blir mer ”lika varandra”


Hur ska man d analysera

Hur ska man då analysera?

 • Ska man jämföra bara dem som följts upp helt och tagit medicinen som de ska, dvs analysera ”as treated”?

 • Eller jämföra alla de som erbjöds behandling, dvs enligt ”intention to treat” eller ”as randomized”


Svar oftast intention to treat

Svar: oftast intention to treat!

Ger det ärligaste svaret på frågan: vad har jag för effekt av att ordinera behandlingen?

Ev biverkningar kommer då med i beräkningen

Hög compliance och lågt bortfall under uppföljning är dock viktiga kvalitetsindikatorer


Slutsats

Slutsats

RCT-design är absolut ingen garant för påvisande av kausalitet


Experimentet ofta ogenomf rbart p g a

Experimentet ofta ogenomförbart p g a:

Etiska aspekter (sufficient belief – suff. doubt)

Utfallet kan vara ovanligt

Latenstid exponering – utfall kan vara lång

Kostnader blir ofta mycket höga


Observationella studier

Observationella studier

Det ”naturliga experimentet” observeras

(Motsats: interventionell/experimentell)


Obs studier 1 kohortstudie

Obs. studier 1: Kohortstudie

Oexponerade och exponerade följs upp och jämförs med avseende på ett (eller flera) utfall.


Klinisk forskningsmetodik

KOHORTSTUDIE

60 lungcancerfall

10,000 kaffe +

20,000 ”friska”

Expo.mätning

Relativ risk=1.5

10,000 kaffe -

40 lungcancerfall

Tid


Confounding

Confounding

?

Lungcancer

Kaffe

+

+ +

Rökning


Observationella studier1

Observationella studier

Confoundingproblematik tillkommer. Kan tas om hand i design och analys, men det kräver kännedom om confoundingfaktorerna.


Klinisk forskningsmetodik

Randomiseringen (i experimentella studier) fördelar i idealfallet confoundingfaktorer lika, oavsett om man känner till dem eller ej.


Kohortstudier problem

Kohortstudier - problem

Ovanliga utfall och lång latenstid expo-utfall svårstuderat (om ej exponeringsdata redan är registrerade)

Stora studiepopulationer som ger stora kostnader och orimliga väntetider


Obs studier 2 fall kontrollstudier

Obs. studier 2: Fall-kontrollstudier

Individer med specifik sjukdom jämförs med ”representativ” kontrollgrupp med avseende på tidigare förekomst av exponering(ar).


Klinisk forskningsmetodik

Fall-kontrollstudier

kohort

fall


Klinisk forskningsmetodik

Fall-kontrollstudier

kontroller

kohort

fall


Klinisk forskningsmetodik

Fall-kontrollstudier

kontrolller

kohort

fall

exponering?


Problem f k studier

Problem F-K-studier:

Retrospektiv design kan ge risk för omvänd kausalitet

Hur uppnå ”representativ” kontrollgrupp? = ökad biasrisk

Exponeringsmätningen kan påverkas av fall-/kontrollstatus = ökad biasrisk


Obs studier 3 tv rsnittsstudier

Obs. studier 3: Tvärsnittsstudier

Exponerings- och utfallsmätning genomförs vid samma tidpunkt

(ex: nikotin i blod och lungsjukdom)


Problem tv rsnittsstudier cross sectional studies

Problem tvärsnittsstudier”cross-sectional studies”

 • Omvänd kausalitet!

 • Fallen är prevalenta, dvs fallrekryteringen påverkas av sjukdomsduration

 • Med mera… vg se (f-kstudier)

Räknas ofta inte till hypotestestande, utan till ”hypotesgenererande” eller ”deskriptiva” studier


Deskriptiva studier beskrivande och hypotesgenererande

Deskriptiva studier-beskrivande och hypotesgenererande

Incidens-/prevalensstudier

Ekologiska (korrelations-) studier

Tvärsnittsstudier

Fallserier/fallrapporter


Fallserier rapporter

Fallserier/-rapporter

Kontrollgrupp saknas → inget bevisvärde avseende orsakssamband, endast hypotesgenererande.


En association mellan tv faktorer kan bero p

En association mellan två faktorer kan bero på:

 • Slumpen

 • Bias (inklusive confounding)

 • Kausalsamband


Rankning kausalitetstestning

Rankning - kausalitetstestning

Experiment

Gold standard

Randomisering

Placebo

Blindning

(Observationella studier)

kohortstudier

Tidsrelation expo - utfall

Fall-kontrollstudier

(tvärsnittsstudier)

Kontrollgrupp

Fallrapporter/-serier

Hypotesgenererande


Kausalitetskriterier

Kausalitetskriterier

 • Tidssekvens - expo före utfall

 • Biologisk trovärdighet

 • Stark association

 • Koherens

 • (Dos-responssamband)


 • Login