ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Инвестира във вашето бъдеще! - PowerPoint PPT Presentation

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
Download
1 / 6

  • 135 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Инвестира във вашето бъдеще!. BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД” ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 - Повишаване на производителността и адаптивността на заетите Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Инвестира във вашето бъдеще!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3187836

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Инвестира във вашето бъдеще!

BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2-

Повишаване на производителността и адаптивността на заетите

Основна област на интервенция:

2.3. Подобряване условията на труд на работното място

ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД


2007 2013 bg 051po001 2 3 03

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Инвестира във вашето бъдеще!

Проект BG 051PO001-2.3.03-0670

“Подобряване на условията на труд в “Проучване и добив на нефт и газ”АД ”

по договор за безвъзмездна финансова помощ

№ ESF-2303-01-01008/25.06.2013


2007 2013 bg 051po001 2 3 031

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Инвестира във вашето бъдеще!

  • Подобряване условията на труд в ПДНГ АД и оптимизиране на организацията на трудовата дейност при спазване на нормите и изискванията на международно признати стандарти и на законодателството по безопасност и здраве при работа и повишаване на производителността на работещите в дружеството;

  • Адаптиране на управленските процеси в ПДНГ АД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система за мониторинг и контрол на рисковете за ЗБР.

Обща цел на проекта:


3187836

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Инвестира във вашето бъдеще!

  • Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, подобряване на трудовата култура на работещите в ПДНГ АД и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания;

  • Управление на риска за ЗБР в съответствие с политиката и целите на ръководството и осигуряване на постоянен мониторинг и превенция.

  • Компетентен персонал за ефикасно и ефективно изпълнение на трудовата дейност и процесите, свързани със здравето и безопасността при работа;

  • Осигуряване на благоприятна и безопасна работна среда и подобряване условията на труд при изпълнение на технологичните процеси за геофизични изследвания, прокарването и експлоатацията на сондажи за добив на природни суровини.

Специфичните цели на нашия проект:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”


3187836

Основни дейности

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Инвестира във вашето бъдеще!

1) Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност за цялото дружество.

2) Въвеждане на система за управление на здравето и безопасносттаприработа (ЗБР) съгласно BS ОНSАS 18001:2007;

3) Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

4) Доставка и монтаж на системазаблокиранедостъпанаприроденгаздогазовиуредизаотопление в работни помещения, за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда;

5) Доставка на комплектпротивопожарнооборудванезапроучвателни и експлоатационнисондажниобекти;

6) Доставка на софтуер и устройство за четене и анализ на данни от индивидуални дозиметри;

7) Доставка на газанализторна система за защита и определяне на съдържанието на въглеводороди, взривоопасни вещества и метан;

8) Доставка на комплект електрозащитни средства при работа под високо напрежение.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”


3187836

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Инвестира във вашето бъдеще!

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА:

236 194,91 лв., от които:

188 955,93 лв. -финансирани от ЕФРР

47 238,98 лв. - собствени средства

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 12 месеца

БЕНЕФИЦИЕНТ:

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”


ad
  • Login