l nsoppgjeret 2012 nsf spekter nsf helse bergen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lønsoppgjeret 2012 NSF/Spekter NSF Helse Bergen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Lønsoppgjeret 2012 NSF/Spekter NSF Helse Bergen - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Lønsoppgjeret 2012 NSF/Spekter NSF Helse Bergen. Generelle tillegg vert gjevne fyrst, frå 1.juni. Alle sjukepleiarar får eit generelt tillegg på 2,7 %.  Alle skal være sikra minimum kr. 12 000 i tillegg .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lønsoppgjeret 2012 NSF/Spekter NSF Helse Bergen' - megan-hinton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
generelle tillegg

Generelle tillegg vert gjevnefyrst, frå 1.juni.

 • Alle sjukepleiarar får eitgenerelt tillegg på 2,7 %.  Alle skal være sikra minimum kr. 12 000 i tillegg.
 • Alle leiararog spesialsjukepleiarar/jordmødrer får eitgenerelt tillegg på 4,2 %.
Generelle tillegg
generelle tillegg1

Ass.avd.spl. og fagspl. får generelle tillegg som spl. eller som spes.spl alt etter om dei har spes.utdanning eller ikkje.

 • Rådgjevarar og konsulentarfår generelle tillegg som sjukepleiarane. (Dette har vi sjekka med NSF si forhandlingsavdeling sidan gruppa «andre» ikkje er nemnd spesifikt i protokollen)
Generelle tillegg
minstel nsatsar spl spes spl

Etter at generelle tillegg er gjevne får ein ytterlegarelønsauke opp til ny minstelønn, frå 1.august.

Minstelønsatsar spl/spes.spl
minstel nsatsar

Minstelønnsatsane er auka med 24 000 for spl og 25 000 for spes.spl.

 • Dei som har minstelønn frå før vil såleis få ein samla lønsauke på 24 000 og 25 000.
 • Dei som frå før ligg over dei nye minstelønsatsane vil ikkje få effekt av nye minstelønsatsar og får såleis ikkje ytterlegarelønsaukefrå 1.august.
 • Dei som med 2,7 og 4,2 % tillegg får ny løn som ligg over dei nye minstelønnsatsanevil heller ikkje få ytterlegarelønsauke.
Minstelønsatsar
jordm drer

Jordmødrer har same sentral minsteløn som spes.spl, men lokal minstelønstabeller høgareenn den sentrale med unntak av 10 års- trinnet.

 • Gjeldandeminstelønnsatsar 2012 for jordmødrer er markert med raud skrift.
 • I protokoll frå 2011 er det avtalt at partane etter framtidig årlegelønnsoppgjer skal drøfte harmonisering av jordmorlønene i Helse Bergen.
Jordmødrer
l nsauke leiarar

Lønsauken til leiarar avheng sjølvsagt av kva løn ein har i utgangspunktet.

 • Lønsspennet til leiarar på post/seksjonsnivå er stort, frå ca 440 000 – ca 600 000 før lønsopgjeret.
 • Med 4,2 % tillegg variere lønsauken dermed frå 18 500 – 25 000
 • Løna til leiarar på overordna nivå varierer også mykje, gjennomsnittet ligg rundt 655 000.
 • Lønsauken vert dermed 27 500 i snitt.
Lønsaukeleiarar
l nsauke andre grupper

Rekna i kroner er det to hovedgrupper som får relativt liten auke:

 • Ass.avd.spl og fagspl som ikkje er spes.spl og som frå før ligg nær opptil eller over dei nye minstelønnsatsane – lønsnivået er likevel relativt lavt slik at mange berre vil få garantilønna på 12 000.
 • Rådgjevarar og konsulentarer ei svært lite homogen gruppe med store lønsvariasjoner. Snittløna er ca 500 000 – 2,7 % utgjer dermed ca 13 500 i gjennomsnittleglønsauke.
Lønsauke andre grupper
laurd s nd tillegg

Laurd/søndagstillegget er auka til 40 kr pr. time

 • Virkningstidspunkt er 1.7
 • Kveld- og nattillegget er uendra men mange vil likevel få høgare sats pgaauken i grunnløn.
 • Det vert ikkje lokale forhandlingar.
 • Vi har ikkje fått vite den nøyaktig ramma for oppgjeret, men forstår det slik at det ligg på omtrent same nivå som KS, dvs rundt 4 %.
Laurd/sønd-tillegg
l nsdefinisjonar

Det skal nedsettast ei sentral partssamansett arbeidgruppe som skal sjå på:

 • Lønsdefinisjonar i overeinskomsten med sikte på å finne ein eintydig forståing av lønsbegrepa. Også sjå på korleis tillegg som "flyt på toppen" skal behandlast i forhold til andre lønselement.
 • Innan 31.12.12.
Lønsdefinisjonar
kompetanse

Partane er samde om kompetanseutfordringanei åra framover og at det er viktig å dokumentere helseføretaka sine kompetansebehov.

 • Arbeidsgjevar har ansvar for å kartlegge og analysere kompetansebehov og å dekke kostnadane til etter- og vidareutdanning som er i samsvar med verksemda sitt behov (jf HA §44)
Kompetanse
kompetanse1

Når det gjeld sjukepleiarar under vidareutdanning er partane samde om følgjande:

 • 1. Lokalt i det einskilde helseføretak skal arbeidsgjevar utarbeide retningslinjer med beskrivelse av virkemidlar i tråd med verksemda sine behov for vidareutdanning. Utforminga av retningslinjene skal drøftast med tillitsvalde.  Innan 31.12.12.
 • 2. Sentralt skal eit partsamansett utval kartlegge kva slags støtteordningar som vert praktiserte i vidareutdanningane og kva som er erfaringane med desse. Innan 01.03.13
Kompetanse
ks sitt resultat

Et generelt tillegg til alle på 2,7 prosent, minimum 12 000 kroner. Dette tillegget gjeld frå og med 6. juni.

 • Lørd/sønd.tilleggetauka til 50 kr/t
 • Lokal pott på 1,2 %. Virkning frå 1.aug.
 • Total ramme ca 4,1 %
KS sitt resultat
ad