Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII - PowerPoint PPT Presentation

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok
Download
1 / 45

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok

Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Lublin, 29 listopada 2011 r.


Dokumenty programowe

Dokumenty programowe

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 7 września 2007 r.

 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zatwierdzony przez Instytucję Zarządzająca PO KL (01.06.2010 r.),

  3.Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (01.01.2011 r.),


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

Dokumenty programowe

4. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (21.12.2010 r.),

5. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (22.11.2010 r.),

6. Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII – Województwo Lubelskie,

3


Beneficjenci

Beneficjenci

W miastach na prawach powiatu, gdzie beneficjentami projektu są miejskie ośrodki pomocy rodzinie (miejskie ośrodki pomocy społecznej), realizujące działania zarówno gminy jak i powiatu składają

jeden wniosek o dofinansowanie projektu

w ramach Poddziałania 7.1.1

(przyznana alokacja w ramach Poddziałania 7.1.1)


Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, status:

a.osoby bezrobotnej i/lub

b.osoby nieaktywnej zawodowo /lub

c.osoby zatrudnionej, (osoby zatrudnione mogą być beneficjentami projektu pod warunkiem, że stanowią nie więcej niż 50% grupy docelowej w projekcie)

d.otoczenie osób wykluczonych społecznie


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

Kwalifikowalność odbiorców wsparcia

Kwalifikowalność odbiorców projektu weryfikowana jest na etapie rekrutacji (w chwili przystąpienia danej osoby do projektu) na podstawie:

• rodzinnego wywiadu środowiskowego;

• innego dokumentu przyjętego przez Beneficjenta w ramach programu aktywności lokalnej lub programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

• oświadczenia osoby o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego, w którym bierze udział.


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

 • WYMOGI MERYTORYCZNE

 • posiadanie przez gminę lub powiat dokumentu programowego - powiatowej lub gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych - w zależności od beneficjenta realizującego projekt;

 • Nie jest możliwa realizacja projektu bez spełniania w/w wymogu.

 • W przypadku gdy gmina/powiat nie posiada w/w dokumentu, informuje o tym IW(IP2), wówczas IW(IP2) może podjąć decyzję o dofinansowaniu projektu, jednocześnie wyznaczając termin, do którego Beneficjent zobowiązany jest przyjąć wskazany dokument.

 • Spełnienie wymogów merytorycznych musi zostać opisane przez Beneficjenta w punkcie 3.1.1 wniosku o dofinansowanie projektu.


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

 • WYMOGI ORGANIZACYJNE

 • - Ośrodki Pomocy Społecznej - zatrudnienie co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej,

 • Do liczby pracowników zalicza się pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach dofinansowania projektu

 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - zatrudnienie co najmniej jednego pracownika na stanowisku: doradca ds. osób niepełnosprawnych (może to być pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych lub inny pracownik, którego głównym zadaniem jest pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym;

 • Do liczby pracowników zalicza się doradcę ds. osób niepełnosprawnych zatrudnionego w ramach dofinansowania projektu

 • Spełnienie wymogów merytorycznych musi zostać opisane przez Beneficjenta w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie projektu.


Wymogi finansowe

WYMOGI FINANSOWE

Posiadanie wkładu własnego w wysokości równej 10,5%

w części 3.3 Zadania wniosku o dofinansowanie projektu należy przedstawić montaż finansowy wkładu własnego:

np. w ramach projektu zostanie poniesiony 10,5% wkład własny w kwocie 11 234,66 PLN

(w tym 5 234,66 PLN z Funduszu Pracy lub PFRON).


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

Podczas konstruowania budżetu, Beneficjent systemowy bierze pod uwagę następujące warunki w przypadku części projektu, określonego w zadaniu „aktywna integracja”:

- kalkulowany koszt wsparcie (dot. wyłącznie wydatków na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach kontraktu socjalnego (lub jego odmiany) w danym roku budżetowym wynosi do 6 000,00 PLN, kwota ta stanowi koszt uśredniony na osobę lub rodzinę na realizację kontraktu socjalnego;


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

- kalkulowany koszt wsparcia (dot. wyłącznie wydatków na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach Programu Aktywności Lokalnej w danym roku budżetowym do 4 000,00PLN na osobę;


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

- kalkulowany koszt wsparcia (dot. wyłącznie wydatków na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi do 6 000,00 PLN. Kwota ta może zostać podwyższona do 7 000,00 PLN na osobę w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

W przypadku gdy projekt zakłada wydatki w ramach cross-financingu na sfinansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposażenie ułatwiające dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia, wydatki te wykazywane w zadaniu „aktywna integracja” nie są wliczane do kalkulowanego kosztu wsparcia na osobę aktywizowaną.


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

Wydatki na dodatki/nagrody dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji, dokonywane są do wysokości 15% ZAPLANOWANEJ wartości zadania „Aktywna integracja” (określonej we wniosku o dofinansowanie projektu).

Przyznanie tej formy wsparcia finansowego nie może spowodować zmniejszenia dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia pracownika socjalnego.


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

Wydatki na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych dokonywane są do wysokości 4 000,00 zł na jedną osobę miesięcznie, z tym że nie mogą być wyższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w ops lub pcpr.

Dopuszczalne jest zatrudnienie większej liczby pracowników w ramach przyznanego limitu.


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

Wskazówki dotyczące przygotowania projektu systemowego

 • I Informacje o projekcie

 • II Beneficjent/Projektodawca

 • III Charakterystyka projektu

 • IV Budżet projektu

 • V Oświadczenie

 • Szczegółowy budżet projektu

 • Harmonogram


3 1 1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

 • Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, poprzez wskazanie konkretnego/konkretnych problemu/ów, na które odpowiedź stanowi cel główny projektu (do rozwiązania/złagodzenia którego/których przyczyni się realizacja projektu).


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

 • Zgodność z dokumentami strategicznymi: PO KL, Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Plan Działania na 2012 rok, dokumenty regionalne (obowiązkowo należy wykazać posiadanie gminnej/powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych – wymóg merytoryczny), właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans).

 • Uwaga!

 • W przypadku Planu Działania należy tylko wpisać formułę: Projekt jest zgodny z Planem Działań na rok 2012 .


Kryterium dost pu 7 1 1 7 1 2

Kryterium dostępu 7.1.1, 7.1.2

 • W ramach projektu, obejmującego wsparciem osoby bezrobotne, obligatoryjne jest nawiązanie formalnej współpracy z powiatowym urzędem pracy, właściwym dla obszaru realizacji projektu w zakresie konsultacji grupy docelowej i zastosowania aktywnych form wsparcia w szczególności aktywizacji zawodowej.

 • Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.1.1


Kryterium dost pu 7 1 1

Kryterium dostępu 7.1.1

 • W przypadku, gdy Beneficjent zatrudnia minimum 10 pracowników socjalnych, projekt obligatoryjnie zakłada realizację Programów Aktywności Lokalnej realizowanych przez własnych pracowników i/lub zlecane podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

 • Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.1.1


3 1 2 cel g wny projektu

3.1.2 CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 • W punkcie 3.1.2 wniosku należy wskazać cel główny projektu który, powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych problemu/ów, jakie projektodawca chce rozwiązać lub złagodzić dzięki realizacji projektu. Musi on być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane.


3 1 3 cele szczeg owe projektu

3.1.3 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

 • W punkcie 3.1.3 wniosku należy wskazać cele szczegółowe projektu (maksymalnie pięć). Cele szczegółowe muszą być spójne z celem głównym wskazanym w punkcie 3.1.2 w kontekście problemu/ów, do rozwiązania którego/których przyczyni się (który/które złagodzi) realizacja projektu i w bezpośredni sposób wpłynie na osiągnięcie celu głównego.


Wska nik pomiaru celu

Wskaźnik pomiaru celu

 • Należy obowiązkowo wskazać liczbę klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji (w tym osoby z terenów wiejskich o ile takie występują) oraz liczbę klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi. Pozostałe wskaźniki są wybrane przez beneficjenta.


R d o weryfikacji cz stotliwo pomiaru

Źródło weryfikacji częstotliwość pomiaru

 • należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru


3 2 grupy docelowe

3.2 Grupy docelowe

 • należy opisać grupy docelowe, które zostaną objęte wsparciem w danym roku budżetowym w ramach projektu systemowego oraz uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej opisujemy zarówno klientów, jak i otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • w w/w punkcie wpisujemy osoby powracające, kontynuujące oraz nowo przystepujące.


Kryterium dost pu

Kryterium dostępu

 • co najmniej 50% uczestników projektu stanowią osoby nowo przystępujące do uczestnictwa w projekcie - 7.1.1,

 • Projekt zakłada przeprowadzenie, dla każdego nowoprzystępującego do projektu uczestnika, diagnozy potrzeb - 7.1.1, 7.1.2

 • Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby nowoprzystępujące do uczestnictwa w projekcie - 7.1.2

 • Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień 30.09.2011 r.) – 7.1.2

 • Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.2


3 2 1 przewidywana liczba os b

3.2.1 Przewidywana liczba osób

 • W tabeli w pkt. 3.2.1 wpisujemy wyłącznie klientów (uczestników projektu) (w podziale na: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych) bez osób z otoczenia. Należy wskazać informację dotyczącą liczby osób pochodzących z terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne – tylko przystępujące w danym roku do projektu

 • W przypadku kontynuacji działań wobec klienta, np. w ramach kontraktu socjalnego, możliwe jest przenoszenie kontynuacji udziału w projekcie tej samej osoby w następnym roku budżetowym. W takim przypadku osoba ta nie jest traktowana jako nowa osoba obejmowana wsparciem lecz jako kontynuująca udział w projekcie, co oznacza, że osoby kontynuujące udział w projekcie nie są wykazywane w tabeli 3.2.1.


3 3 zadania

3.3 Zadania

 • Zadania należy opisać zgodnie z chronologią Zadań, wskazaną w budżecie i harmonogramie projektu wraz z uzasadnieniem

 • Opis zadania „Zarządzanie projektem” umieszczamy w punkcie 3.7 wniosku „Opis sposobu zarządzania projektem”.


3 3 zadania1

3.3 Zadania

Zadaniami w projekcie OPS i PCPR są m.in.:

 • aktywna integracja,

 • zasiłki i pomoc w naturze,prace społecznie użyteczne,

 • praca socjalna,

 • działania o charakterze środowiskowym

 • zarządzanie projektem

  W 2012 roku nie ma odrębnego zadania

  PROMOCJA PROJEKTU

  Działanie PROMOCJA PROJEKTU z zadaniu Zarządzanie Projektem


Kryterium dost pu 7 1 1 7 1 21

Kryterium dostępu 7.1.1, 7.1.2

Projekt zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników.

Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.3


3 4 ryzyko nieosi gni cia za o e projektu

3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

 • Punkt 3.4 wniosku wypełniany jest tylko przez projektodawców, którzy wnioskują o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych (pole to staje się aktywne w momencie przekroczenia kwoty 2 mln w części IV wniosku Budżet projektu).


3 5 oddzia ywanie projektu

3.5 Oddziaływanie projektu

 • Należy umieścić informację o tym, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu i realizowanych w jego celu zadań przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL

  W tym punkcie opisujemy wartość dodaną projektu


3 6 potencja i do wiadczenie projektodawcy

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

 • należy wskazać stan spełnienia wymogu organizacyjnego – wpisać liczbę pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS,

 • jeżeli wymóg nie jest spełniony należy obowiązkowo przedstawić informację o przyczynach jego niespełnienia,


3 7 opis sposobu zarz dzania projektem

3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

 • należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem,

 • w punkcie tym należy obowiązkowo wskazać informacje na temat zaplecza technicznego w szczególności sprzętu zakupionego w ramach cross-financigu od początku realizacji projektu systemowego,

 • należy opisać wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom,


Iv bud et projektu

IV BUDŻET PROJEKTU

 • Zarządzanie projektem

 • w tym koszty personelu

 • Wkład własny

  Pola wypełniane nie automatycznie !!!!!

  Należy je wpisać ręcznie !!!!

  Koszt przypadający na jednego uczestnika ok. 10 000,00


V o wiadczenie

V OŚWIADCZENIE

 • Należy uzupełnić datę wypełnienia wniosku,

 • Podpisać wniosek i opieczętować

 • Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie w części V potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego.

  SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU

  Przy umowach o pracę należy wskazać wymiar czasu pracy personelu projektu (wykazanie wymiaru etatu lub liczby godzin – kolumnie kategoria (np. ½ etatu, 120 h/m-c)

  Przy wynagrodzeniach jednostką miary nie może być osoba

  Zaznaczanie zadań zleconych


Koszty po rednie

Koszty pośrednie

 • Katalog kosztów pośrednich jest zamknięty!!!

 • W ramach w/w kosztów nie jest możliwe zawieranie umów cywilnoprawnych!!!

 • Koszty personelu obsługowego mogą zostać zrefundowane z projektu jako częściowe wynagrodzenie.


Koszty po rednie1

Koszty pośrednie

 • koszty administracyjne (m.in. koszty zarządu, obsługi księgowej, personelu obsługowego) mogą zostać pokryte w ramach kosztów pośrednich rozliczanych w ramach projektu. Nie jest jednak dopuszczalne rozliczanie w/w kosztów w ramach kosztów bezpośrednich,

 • w związku z powyższym nie jest również właściwe zawieranie z w/w osobami dodatkowych umów cywilnoprawnych, przyznawanie im dodatków specjalnych za wykonywanie zadań w ramach projektu POKL.


Koszty po rednie2

Koszty pośrednie

 • Koszty pośrednie nie stanowią zadania merytorycznego w rozumieniu Wytycznychi w związku z powyższym przepisy podrozdziału 4.5 Wytycznych nie mają zastosowania do kosztów pośrednich


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

KSIĘGOWA OŚRODKA

KOSZTY

POŚREDNIE

KSIĘGOWA

częściowe

wynagrodzenie

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

SPECJALISTA DS.FINANSOWYCH

dodatek do wynagrodzenia

(w zakresie czynności: wypełnianie wniosków o płatność) jako dodatkowe zadanie w ramach tej samej umowy o pracę

albo

umowa zlecenie – wynagrodzenie miesięczne (jako praca rodzajowo różna)

księgowanie wypełnianie wniosków o płatność


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

KIEROWNIK/DYREKTOR OŚRODKA

KOSZTY POŚREDNIE

CZĘŚCIOWE WYNAGRODZENIE

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

KOORDYNATOR PROJEKTU

dodatek do wynagrodzenia


Harmonogram projektu

Harmonogram projektu

 • należy każde z zadań zdefiniowanych w pkt.3.3 rozpisać na poszczególne składowe

 • należy zwrócić uwagę czy pola zostały właściwie zaznaczone


Wymagania odno nie przygotowania wniosku o dofinansowanie

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie

 • Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego poinien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji 6.4 (www.wup.lublin.pl oraz www.generatorwnioskow.efs.gov.pl).

 • każdy wniosek powinien być trwale spięty np. zszyty lub przedziurkowany i wpięty w skoroszyt) wraz z wersją elektroniczną w formacie pliku xml nie pdf) spakowany w formacie zip, wyłącznie na płycie CD/DVD - 1 egzemplarz.


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

 • Wniosek należy złożyć (osobiście, nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską) do Instytucji Wdrażającej (IP2) tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pok. 328 – jako termin nadesłania korespondencji będzie liczona data wpływu do WUP w Lublinie (a nie data stempla pocztowego).

 • Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę wnioskodawcy, sumę kontrolną wniosku oraz tytuł projektu.

  Wniosek – 2012 rok !


Wytyczne w zakresie konstruowania projekt w systemowych na 2012 rok priorytet vii

Dziękuję za uwagę

ŻYCZĘ ZŁOŻENIA SAMYCH POPRAWNYCH WNIOSKÓW

Aneta Wieprzowska

Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów Systemowych Priorytetu VII POKL

(0 81) 46 35 371


 • Login