Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok
Download
1 / 45

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII' - meg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok

Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Lublin, 29 listopada 2011 r.


Dokumenty programowe
Dokumenty programowe 2012 rok

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 7 września 2007 r.

 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zatwierdzony przez Instytucję Zarządzająca PO KL (01.06.2010 r.),

  3. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (01.01.2011 r.),


Dokumenty programowe 2012 rok

4. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (21.12.2010 r.),

5. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (22.11.2010 r.),

6. Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII – Województwo Lubelskie,

3


Beneficjenci
Beneficjenci 2012 rok

W miastach na prawach powiatu, gdzie beneficjentami projektu są miejskie ośrodki pomocy rodzinie (miejskie ośrodki pomocy społecznej), realizujące działania zarówno gminy jak i powiatu składają

jeden wniosek o dofinansowanie projektu

w ramach Poddziałania 7.1.1

(przyznana alokacja w ramach Poddziałania 7.1.1)


Odbiorcy projektu
Odbiorcy projektu 2012 rok

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, status:

a. osoby bezrobotnej i/lub

b. osoby nieaktywnej zawodowo /lub

c. osoby zatrudnionej, (osoby zatrudnione mogą być beneficjentami projektu pod warunkiem, że stanowią nie więcej niż 50% grupy docelowej w projekcie)

d. otoczenie osób wykluczonych społecznie


Kwalifikowalność odbiorców wsparcia 2012 rok

Kwalifikowalność odbiorców projektu weryfikowana jest na etapie rekrutacji (w chwili przystąpienia danej osoby do projektu) na podstawie:

• rodzinnego wywiadu środowiskowego;

• innego dokumentu przyjętego przez Beneficjenta w ramach programu aktywności lokalnej lub programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

• oświadczenia osoby o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego, w którym bierze udział.


 • WYMOGI MERYTORYCZNE 2012 rok

 • posiadanie przez gminę lub powiat dokumentu programowego - powiatowej lub gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych - w zależności od beneficjenta realizującego projekt;

 • Nie jest możliwa realizacja projektu bez spełniania w/w wymogu.

 • W przypadku gdy gmina/powiat nie posiada w/w dokumentu, informuje o tym IW(IP2), wówczas IW(IP2) może podjąć decyzję o dofinansowaniu projektu, jednocześnie wyznaczając termin, do którego Beneficjent zobowiązany jest przyjąć wskazany dokument.

 • Spełnienie wymogów merytorycznych musi zostać opisane przez Beneficjenta w punkcie 3.1.1 wniosku o dofinansowanie projektu.


 • WYMOGI ORGANIZACYJNE 2012 rok

 • - Ośrodki Pomocy Społecznej - zatrudnienie co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej,

 • Do liczby pracowników zalicza się pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach dofinansowania projektu

 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - zatrudnienie co najmniej jednego pracownika na stanowisku: doradca ds. osób niepełnosprawnych (może to być pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych lub inny pracownik, którego głównym zadaniem jest pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym;

 • Do liczby pracowników zalicza się doradcę ds. osób niepełnosprawnych zatrudnionego w ramach dofinansowania projektu

 • Spełnienie wymogów merytorycznych musi zostać opisane przez Beneficjenta w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie projektu.


Wymogi finansowe
WYMOGI FINANSOWE 2012 rok

Posiadanie wkładu własnego w wysokości równej 10,5%

w części 3.3 Zadania wniosku o dofinansowanie projektu należy przedstawić montaż finansowy wkładu własnego:

np. w ramach projektu zostanie poniesiony 10,5% wkład własny w kwocie 11 234,66 PLN

(w tym 5 234,66 PLN z Funduszu Pracy lub PFRON).


Podczas konstruowania budżetu, Beneficjent systemowy bierze pod uwagę następujące warunki w przypadku części projektu, określonego w zadaniu „aktywna integracja”:

- kalkulowany koszt wsparcie (dot. wyłącznie wydatków na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach kontraktu socjalnego (lub jego odmiany) w danym roku budżetowym wynosi do 6 000,00 PLN, kwota ta stanowi koszt uśredniony na osobę lub rodzinę na realizację kontraktu socjalnego;


- kalkulowany koszt wsparcia (dot. wyłącznie wydatków na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach Programu Aktywności Lokalnej w danym roku budżetowym do 4 000,00PLN na osobę;


- aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach kalkulowany koszt wsparcia (dot. wyłącznie wydatków na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi do 6 000,00 PLN. Kwota ta może zostać podwyższona do 7 000,00 PLN na osobę w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


W przypadku gdy projekt zakłada wydatki aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach w ramach cross-financingu na sfinansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposażenie ułatwiające dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia, wydatki te wykazywane w zadaniu „aktywna integracja” nie są wliczane do kalkulowanego kosztu wsparcia na osobę aktywizowaną.


Wydatki na dodatki/nagrody dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji, dokonywane są do wysokości 15% ZAPLANOWANEJ wartości zadania „Aktywna integracja” (określonej we wniosku o dofinansowanie projektu).

Przyznanie tej formy wsparcia finansowego nie może spowodować zmniejszenia dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia pracownika socjalnego.


Wydatki na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych dokonywane są do wysokości 4 000,00 zł na jedną osobę miesięcznie, z tym że nie mogą być wyższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w ops lub pcpr.

Dopuszczalne jest zatrudnienie większej liczby pracowników w ramach przyznanego limitu.


Wskazówki dotyczące przygotowania projektu systemowego socjalnych dokonywane są do wysokości

 • I Informacje o projekcie

 • II Beneficjent/Projektodawca

 • III Charakterystyka projektu

 • IV Budżet projektu

 • V Oświadczenie

 • Szczegółowy budżet projektu

 • Harmonogram


3 1 1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu socjalnych dokonywane są do wysokości

 • Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, poprzez wskazanie konkretnego/konkretnych problemu/ów, na które odpowiedź stanowi cel główny projektu (do rozwiązania/złagodzenia którego/których przyczyni się realizacja projektu).


 • Zgodność z dokumentami strategicznymi socjalnych dokonywane są do wysokości : PO KL, Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Plan Działania na 2012 rok, dokumenty regionalne (obowiązkowo należy wykazać posiadanie gminnej/powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych – wymóg merytoryczny), właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans).

 • Uwaga!

 • W przypadku Planu Działania należy tylko wpisać formułę: Projekt jest zgodny z Planem Działań na rok 2012 .


Kryterium dost pu 7 1 1 7 1 2
Kryterium dostępu socjalnych dokonywane są do wysokości 7.1.1, 7.1.2

 • W ramach projektu, obejmującego wsparciem osoby bezrobotne, obligatoryjne jest nawiązanie formalnej współpracy z powiatowym urzędem pracy, właściwym dla obszaru realizacji projektu w zakresie konsultacji grupy docelowej i zastosowania aktywnych form wsparcia w szczególności aktywizacji zawodowej.

 • Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.1.1


Kryterium dost pu 7 1 1
Kryterium dostępu socjalnych dokonywane są do wysokości 7.1.1

 • W przypadku, gdy Beneficjent zatrudnia minimum 10 pracowników socjalnych, projekt obligatoryjnie zakłada realizację Programów Aktywności Lokalnej realizowanych przez własnych pracowników i/lub zlecane podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

 • Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.1.1


3 1 2 cel g wny projektu
3.1.2 CEL GŁÓWNY PROJEKTU socjalnych dokonywane są do wysokości

 • W punkcie 3.1.2 wniosku należy wskazać cel główny projektu który, powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych problemu/ów, jakie projektodawca chce rozwiązać lub złagodzić dzięki realizacji projektu. Musi on być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane.


3 1 3 cele szczeg owe projektu
3.1.3 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU socjalnych dokonywane są do wysokości

 • W punkcie 3.1.3 wniosku należy wskazać cele szczegółowe projektu (maksymalnie pięć). Cele szczegółowe muszą być spójne z celem głównym wskazanym w punkcie 3.1.2 w kontekście problemu/ów, do rozwiązania którego/których przyczyni się (który/które złagodzi) realizacja projektu i w bezpośredni sposób wpłynie na osiągnięcie celu głównego.


Wska nik pomiaru celu
Wskaźnik pomiaru celu socjalnych dokonywane są do wysokości

 • Należy obowiązkowo wskazać liczbę klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji (w tym osoby z terenów wiejskich o ile takie występują) oraz liczbę klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi. Pozostałe wskaźniki są wybrane przez beneficjenta.


R d o weryfikacji cz stotliwo pomiaru
Źródło weryfikacji częstotliwość pomiaru socjalnych dokonywane są do wysokości

 • należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru


3 2 grupy docelowe
3.2 Grupy docelowe socjalnych dokonywane są do wysokości

 • należy opisać grupy docelowe, które zostaną objęte wsparciem w danym roku budżetowym w ramach projektu systemowego oraz uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej opisujemy zarówno klientów, jak i otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • w w/w punkcie wpisujemy osoby powracające, kontynuujące oraz nowo przystepujące.


Kryterium dost pu
Kryterium dostępu socjalnych dokonywane są do wysokości

 • co najmniej 50% uczestników projektu stanowią osoby nowo przystępujące do uczestnictwa w projekcie - 7.1.1,

 • Projekt zakłada przeprowadzenie, dla każdego nowoprzystępującego do projektu uczestnika, diagnozy potrzeb - 7.1.1, 7.1.2

 • Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby nowoprzystępujące do uczestnictwa w projekcie - 7.1.2

 • Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień 30.09.2011 r.) – 7.1.2

 • Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.2


3 2 1 przewidywana liczba os b
3.2.1 Przewidywana liczba osób socjalnych dokonywane są do wysokości

 • W tabeli w pkt. 3.2.1 wpisujemy wyłącznie klientów (uczestników projektu) (w podziale na: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych) bez osób z otoczenia. Należy wskazać informację dotyczącą liczby osób pochodzących z terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne – tylko przystępujące w danym roku do projektu

 • W przypadku kontynuacji działań wobec klienta, np. w ramach kontraktu socjalnego, możliwe jest przenoszenie kontynuacji udziału w projekcie tej samej osoby w następnym roku budżetowym. W takim przypadku osoba ta nie jest traktowana jako nowa osoba obejmowana wsparciem lecz jako kontynuująca udział w projekcie, co oznacza, że osoby kontynuujące udział w projekcie nie są wykazywane w tabeli 3.2.1.


3 3 zadania
3.3 Zadania socjalnych dokonywane są do wysokości

 • Zadania należy opisać zgodnie z chronologią Zadań, wskazaną w budżecie i harmonogramie projektu wraz z uzasadnieniem

 • Opis zadania „Zarządzanie projektem” umieszczamy w punkcie 3.7 wniosku „Opis sposobu zarządzania projektem”.


3 3 zadania1
3.3 Zadania socjalnych dokonywane są do wysokości

Zadaniami w projekcie OPS i PCPR są m.in.:

 • aktywna integracja,

 • zasiłki i pomoc w naturze,prace społecznie użyteczne,

 • praca socjalna,

 • działania o charakterze środowiskowym

 • zarządzanie projektem

  W 2012 roku nie ma odrębnego zadania

  PROMOCJA PROJEKTU

  Działanie PROMOCJA PROJEKTU z zadaniu Zarządzanie Projektem


Kryterium dost pu 7 1 1 7 1 21
Kryterium dostępu socjalnych dokonywane są do wysokości 7.1.1, 7.1.2

Projekt zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników.

Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.3


3 4 ryzyko nieosi gni cia za o e projektu
3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu socjalnych dokonywane są do wysokości

 • Punkt 3.4 wniosku wypełniany jest tylko przez projektodawców, którzy wnioskują o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych (pole to staje się aktywne w momencie przekroczenia kwoty 2 mln w części IV wniosku Budżet projektu).


3 5 oddzia ywanie projektu
3.5 Oddziaływanie projektu socjalnych dokonywane są do wysokości

 • Należy umieścić informację o tym, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu i realizowanych w jego celu zadań przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL

  W tym punkcie opisujemy wartość dodaną projektu


3 6 potencja i do wiadczenie projektodawcy
3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy socjalnych dokonywane są do wysokości

 • należy wskazać stan spełnienia wymogu organizacyjnego – wpisać liczbę pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS,

 • jeżeli wymóg nie jest spełniony należy obowiązkowo przedstawić informację o przyczynach jego niespełnienia,


3 7 opis sposobu zarz dzania projektem
3.7 Opis sposobu zarządzania projektem socjalnych dokonywane są do wysokości

 • należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem,

 • w punkcie tym należy obowiązkowo wskazać informacje na temat zaplecza technicznego w szczególności sprzętu zakupionego w ramach cross-financigu od początku realizacji projektu systemowego,

 • należy opisać wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom,


Iv bud et projektu
IV BUDŻET PROJEKTU socjalnych dokonywane są do wysokości

 • Zarządzanie projektem

 • w tym koszty personelu

 • Wkład własny

  Pola wypełniane nie automatycznie !!!!!

  Należy je wpisać ręcznie !!!!

  Koszt przypadający na jednego uczestnika ok. 10 000,00


V o wiadczenie
V OŚWIADCZENIE socjalnych dokonywane są do wysokości

 • Należy uzupełnić datę wypełnienia wniosku,

 • Podpisać wniosek i opieczętować

 • Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie w części V potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego.

  SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU

  Przy umowach o pracę należy wskazać wymiar czasu pracy personelu projektu (wykazanie wymiaru etatu lub liczby godzin – kolumnie kategoria (np. ½ etatu, 120 h/m-c)

  Przy wynagrodzeniach jednostką miary nie może być osoba

  Zaznaczanie zadań zleconych


Koszty po rednie
Koszty pośrednie socjalnych dokonywane są do wysokości

 • Katalog kosztów pośrednich jest zamknięty!!!

 • W ramach w/w kosztów nie jest możliwe zawieranie umów cywilnoprawnych!!!

 • Koszty personelu obsługowego mogą zostać zrefundowane z projektu jako częściowe wynagrodzenie.


Koszty po rednie1
Koszty pośrednie socjalnych dokonywane są do wysokości

 • koszty administracyjne (m.in. koszty zarządu, obsługi księgowej, personelu obsługowego) mogą zostać pokryte w ramach kosztów pośrednich rozliczanych w ramach projektu. Nie jest jednak dopuszczalne rozliczanie w/w kosztów w ramach kosztów bezpośrednich,

 • w związku z powyższym nie jest również właściwe zawieranie z w/w osobami dodatkowych umów cywilnoprawnych, przyznawanie im dodatków specjalnych za wykonywanie zadań w ramach projektu POKL.


Koszty po rednie2
Koszty pośrednie socjalnych dokonywane są do wysokości

 • Koszty pośrednie nie stanowią zadania merytorycznego w rozumieniu Wytycznychi w związku z powyższym przepisy podrozdziału 4.5 Wytycznych nie mają zastosowania do kosztów pośrednich


KSIĘGOWA OŚRODKA socjalnych dokonywane są do wysokości

KOSZTY

POŚREDNIE

KSIĘGOWA

częściowe

wynagrodzenie

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

SPECJALISTA DS.FINANSOWYCH

dodatek do wynagrodzenia

(w zakresie czynności: wypełnianie wniosków o płatność) jako dodatkowe zadanie w ramach tej samej umowy o pracę

albo

umowa zlecenie – wynagrodzenie miesięczne (jako praca rodzajowo różna)

księgowanie wypełnianie wniosków o płatność


KIEROWNIK/DYREKTOR OŚRODKA socjalnych dokonywane są do wysokości

KOSZTY POŚREDNIE

CZĘŚCIOWE WYNAGRODZENIE

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

KOORDYNATOR PROJEKTU

dodatek do wynagrodzenia


Harmonogram projektu
Harmonogram projektu socjalnych dokonywane są do wysokości

 • należy każde z zadań zdefiniowanych w pkt.3.3 rozpisać na poszczególne składowe

 • należy zwrócić uwagę czy pola zostały właściwie zaznaczone


Wymagania odno nie przygotowania wniosku o dofinansowanie
Wymagania odnośnie przygotowania wniosku socjalnych dokonywane są do wysokości o dofinansowanie

 • Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego poinien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji 6.4 (www.wup.lublin.pl oraz www.generatorwnioskow.efs.gov.pl).

 • każdy wniosek powinien być trwale spięty np. zszyty lub przedziurkowany i wpięty w skoroszyt) wraz z wersją elektroniczną w formacie pliku xml nie pdf) spakowany w formacie zip, wyłącznie na płycie CD/DVD - 1 egzemplarz.


 • Wniosek należy złożyć (osobiście, nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską) do Instytucji Wdrażającej (IP2) tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pok. 328 – jako termin nadesłania korespondencji będzie liczona data wpływu do WUP w Lublinie (a nie data stempla pocztowego).

 • Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę wnioskodawcy, sumę kontrolną wniosku oraz tytuł projektu.

  Wniosek – 2012 rok !


Dziękuję za uwagę lub przesyłką kurierską) do Instytucji Wdrażającej (IP2)

ŻYCZĘ ZŁOŻENIA SAMYCH POPRAWNYCH WNIOSKÓW

Aneta Wieprzowska

Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów Systemowych Priorytetu VII POKL

(0 81) 46 35 371


ad