TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC
Download
1 / 22

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TAÂN TAÏO - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TAÂN TAÏO. THI ÑOÁ VUI VAÊN HOÙA. Toaùn - Khoái 2. 467. 680. 538. 326. 250. 421. 141. 430. 117. 1000 – 700 =. 300. 900 – 400 =. 500. 700 – 200 =. 500. 1000 – 600 =. 400. 85 - 58. 63 + 29. 86. 27. 48. 92. 67+ 19. 74 - 26. Tính:. 936.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TAÂN TAÏO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC

TAÂN TAÏO

THI ÑOÁ VUI VAÊN HOÙA

Toaùn - Khoái 2


467

680

538

326

250

421

141

430

117


1000 – 700 =

300

900 – 400 =

500

700 – 200 =

500

1000 – 600 =

400


85 - 58

63 + 29

86

27

48

92

67+ 19

74 - 26


Tính:

936

200 x 4 + 136 =

11

100 : 2 – 39 =

30

60 : 2 x 1 =


Ñieàn daáu >, < , =

<

3 x 5 …… 2 x 8

>

36 : 4 …… 0 : 9

=

5 + 0 ……. 5 x 1

>

459 …… 400 + 50 + 7


X x 4 = 80

X: 2 = 300

X = 80 : 4

X = 300 x 2

X = 20

X = 600


X - 35 = 49

51 – x = 27

X = 51 - 27

X = 49 + 35

X = 24

X = 84


X+36 =73

67–X=38

X =73-36

X=67-38

X =37

X = 29


Ñieàn soá

1000

= …….m m

1m


Ñieàn soá

= ….. m

1km

1000

80

8cm

=….. mm

1000mm

=…..m

1

50

5dm =………cm


  • Vieát caùc soá

  • 482, 121, 310, 211, 428

  • theo thöù töï töø beù ñeán lôùn

121,211,310,428,482


Vieát caùc soá501, 510, 190, 329, 720

Theo thöù töï töø lôùn ñeán beù

720, 510, 501, 329, 190


Coù moät soá keïo chia ñeàu cho 3 em,

moãi em ñöôïc 5 chieác keïo. Hoûi coù taát

caû bao nhieâu chieác keïo?

Giaûi

Soá chieác keïo coù taát caû laø:

5 x 3 = 15(chieác keïo)

Ñaùp soá: 15 chieác keïo


Baêng giaáy ñoû daøi 100 cm , baêng giaáy

xanh ngaén hôn baêng giaáy ñoû 34 cm . Hoûi

baêng giaáy maøu xanh daøi bao nhieâu

xaêng – ti- meùt?

Giaûi

Soá cm baêng giaáy maøu xanh daøi laø:

100 - 34 = 66 ( cm )

Ñaùp soá: 66 cm


Coâ giaùo chia ñeàu 24 tôø baùo cho 4 toå.

Hoûi moãi toå ñöôïc maáy tôø baùo?

Giaûi

Soá tôø baùo moãi toå coù laø:

24 : 4 = 6 ( tôø baùo )

Ñaùp soá: 6 tôø baùo


Tìm xem coù bao nhieâu hình?

Coù ……..hình tam giaùc

2

4

Coù………..töù giaùc


Tìm xem coù bao nhieâu hình?

6

Coù ……………..hình tam giaùc

7

Coù ………………hình töù giaùc


Tìm xem coù bao nhieâu hình?

1

Coù ……………..hình chöõ nhaät

Coù ………………hình tam giaùc

8


Tìm xem coù bao nhieâu hình?

3

Coù ……………..hình tam giaùc

3

Coù ………………hình töù giaùc


Tìm xem coù bao nhieâu hình?

Coù ……..hình tam giaùc

5

Coù………..töù giaùc

1


Chuùc caùc em hoïc gioûi


ad
  • Login