Sposób wyliczenia dotacji dla Gmin na utrzymanie OPS w roku 2010 - PowerPoint PPT Presentation

Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010
Download
1 / 14

  • 118 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sposób wyliczenia dotacji dla Gmin na utrzymanie OPS w roku 2010. Dotychczasowy sposób wyliczania dotacji dla OPS

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sposób wyliczenia dotacji dla Gmin na utrzymanie OPS w roku 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

Sposb wyliczenia dotacji dla Gmin na utrzymanie OPSw roku 2010


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

Dotychczasowy sposb wyliczania dotacji dla OPS

- System podziau dotacji do roku 2008 opiera si na wskaniku zatrudnienia pracownikw socjalnych, o ktrym mowa w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy spoecznej, czyli de facto stanowi odzwierciedlenie liczby ludnoci.

- System podziau dotacji w roku 2009 opiera si na rzeczywistej liczbie zatrudnionych przez poszczeglne gminy pracownikw socjalnych. Taki sposb podziau dotacji wzbudzi i nadal wzbudza wiele kontrowersji.

W konsekwencji dotychczasowe systemy promoway w praktyce ludniejsze i/lub bogatsze gminy, a powinny odzwierciedla ilo pracy wykonanej na rzecz wojewody.


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

Uwagi oglne1.Gdyby do przyznawania dotacji stosowa literalnie zapis art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy spoecznej to Wojewoda winien przekaza rodki na zapat za ok. 0,5 % godzin przepracowanych przez pracownikw socjalnych, tymczasem proponowany system zakada przekazanie rodkw na poziomie 44 % godzin.2. Dane uyte do obliczenia wysokoci dotacji oparte s o informacj statystyczne przekazane przez OPS za rok 2008. 3. Do wyliczenia dotacji wzito wiadczenia wspfinansowane lub finansowane z budetu wojewody.4. Dotacja na 2010 rok obliczana jest na podstawie danych 2008 roku (dane za peny rok).5. Do wyliczenia wysokoci dotacji wzito pod uwag jedynie ilo godzin pracy pracownikw socjalnych.


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

Sposb liczenia jest w pewien sposb uproszczony, gdy:Wykonanie pewnej iloci czynnoci przez Orodki nie znajduje odzwierciedlenia wdanych statystycznych (np. udzielanie informacji wiadczeniobiorcom, praca powicona na wydanie decyzji odmownych), wic w konsekwencji kade przyjcie ich liczby miaoby charakter szacunkowy, obarczony sporym ryzykiem bdu, wic lepiej tego typu czynnoci nie bra pod uwag i przyj zaoenie e powicony na ich wykonanie czas znajdzie odzwierciedlenie w pracy powiconej przyznanym wiadczeniom. Dlatego te zawyono ilo godzin przypadajcych na 1 wiadczenie.


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

W iloci pracownikw uwzgldnieni zostali tylko pracownicy socjalni, a nie inni pracownicy Orodkw (np. kierownicy, ksigowi), gdy uznano e ich wkad pracy zawiera siw pracy wykonanej przez pracownikw socjalnych. Naley pamita, e rwnoczenie w czci Orodkw pracownicy socjalni faktycznie realizuj zadania bdce poza zakresem zada Orodka (np. wiadczenia rodzinne), podczas gdy do obliczania wysokoci dotacji przyjto, i 100% czasu pracy powicaj na wykonywanie zada z zakresu pomocy spoecznej.


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

I. Sposb obliczenia iloci pracy wykonanej przez OPS na rzecz Wojewody Maopolskiego


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

W roku 2008 OPS-y dziaajce na obszarze wojewdztwa maopolskiego przyznay wiadczenia 276192 osobom w tym 129083 w formie doywiania. Biorc pod uwag, i:- w tych jednostkach zatrudniano 1432 pracownikw socjalnych,- w cigu roku pracownik przepracowa przecitnie 1808 godzin (226 dni* x 8 godzin),to rednio na przyznanie wiadczenia powici on 9,38 godziny pracy.* 365 dni 52 soboty, 52 niedziele, 9 wit pastwowych i 26 dni urlopu wypoczynkowego


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

Poniewa oczywicie wkad pracy przy przyznawaniu poszczeglnych rodzajw wiadcze jest rny, zastosowano wskaniki uwzgldniajce rny nakad pracy przy poszczeglnych wiadczeniach. Wskaniki oparto na dowiadczeniach z kontroli jednostek organizacyjnych pomocy spoecznej i prowadzonego na bieco nadzoru . Na podstawie powyszych wskanikw opracowano wagi, przy pomocy ktrych ustalono redni nakad godzin potrzebnych do przyznania jednego wiadczenia wposzczeglnych kategoriach.


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

wiadczenia dla 276192 osb przyznano zarwno w ramach realizacji zada wasnych jak izleconych. Poniewa zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy spoecznej budet pastwa zapewnia jedynie rodki na realizacj i obsug zada zleconych Wojewoda moe sfinansowa jedynie koszt pracy przy realizacji tych zada (zwaszcza, e zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy utworzenie iutrzymywanie orodka pomocy spoecznej, w tym zapewnienie rodkw na wynagrodzenia pracownikw jest zadaniem wasnym gminy o charakterze obowizkowym), przy obliczaniu iloci pracy wykonanej dla Wojewody wzito pod uwag jedynie ilo pracy powiconej (wykonanej) przy przyznawaniu wiadcze w ramach zada zleconych (w tym bdcych zadaniami zleconymi do 31 lipca 2009 roku), przy wypacaniu zasikw okresowych (biorc pod uwag finansowanie znacznej ich czci ze rodkw budetu pastwa) oraz 60%czasu pracy powiconego na przyznawanie pomocy w formie doywiania (co jest odpowiednikiem wkadu finansowego Wojewody w realizacj programu).


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

II. Sposb obliczenia stawki godzinowej.


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

35238 z* +4397,96 z ** / 1808*** = 21,92 z(po zaokrgleniu 22 z)*2936,5 z(przecitne wynagrodzenie w MUW przyjte przy przekazywaniu zada do marszaka w 2009 r. (2500 z) + 17,46% (koszty pracodawcy)) x 12 miesicy**19,46 z (dzienny koszt zuycia materiaw eksploatacyjnych przez jednego pracownika stosowany w MUW do obliczania kosztw prowadzenia kontroli) x 226 dni *** ilo godzin pracy pracownika w roku


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

W konsekwencji obliczona w opisany w pkt I sposb ilo godzin pracy orodka wykonanych na rzecz Wojewody Maopolskiego pomnoono przez stawk za godzin pracy pracownika socjalnego daje wysoko rocznej dotacji przekazywanej jednostce.Przykadowo gmina X przy realizacji zada dla Wojewody Maopolskiego w roku 2008 przepracowaa 5 000 hx 22 z otrzyma dotacj na 2010 rok w wysokoci 110 000 z (podzielone na 12 miesicznych transz).


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

UWAGA!Przy obliczaniu dotacji na rok 2011 nie bdzie dokonane przeliczenie iloci pracy na poszczeglne typy wiadcze, a wysoko dotacji bdzie oparta o wskaniki godzinowe obliczone wg danych za rok 2008 wysoko dotacji ulegnie natomiast zmianie w zalenoci od iloci godzin przepracowanych na rzecz Wojewody w roku 2009.


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

Dzikuj Pastwu

za uwag.


  • Login