La connexi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

LA CONNEXIÓ PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LA CONNEXIÓ. ELS CONNECTORS. la connexió. Mecanisme de cohesió entre dos o més constituents de l’oració o del text i un connector, el qual manifesta la relació sintàctica, semàntica o pragmàtica que hi ha entre aquells. Connexió intraoracional :

Download Presentation

LA CONNEXIÓ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


La connexi

LA CONNEXIÓ

ELS CONNECTORS


La connexi1

la connexió

 • Mecanisme de cohesió entre dos o més constituents de l’oració o del text i un connector, el qual manifesta la relació sintàctica, semàntica o pragmàtica que hi ha entre aquells.

 • Connexió intraoracional:

  • elements de l’oració, constituents oracionals.

  • relació sintàctica i semàntica entre els elements units.

 • Connexió textual:

  • parts del text (oracions, paràgrafs, conjunts d’oracions dins d’un mateix paràgraf o capítols de llibre).

  • relació semàntica i pragmàtica i ajuda a interpretar els textos.

 • Connector: element que explicita quina és la relació semàntica o pragmàtica que s’estableix entre el contingut de les dues unitats connectades.


La composici oracional

La composició oracional

 • Juxtaposades: cap nexe o conjunció entre elles, de manera que no hi ha connexió.

 • Coordinades: dues o més proposicions o clàusules que mantenen una relació igualitària des del punt de vista semàntic.

  • Tipus: copulatives, distributives, disjuntives, explicatives i adversatives.

 • Subordinades. una de les proposicions (proposició principal) té un paper preeminent sobre les altres (proposicions subordinades).

  • Dos tipus principals de subordinades: substantives, adjectives i adverbials; i subordinades d’implicació lògica.


La connexi textual

La connexió textual

 • funció del connector: mostrar les relacions de significat entre les unitats del text.

 • la substitució d’un connector per un altre de significat diferent fa el text incoherent o en modifica profundament el sentit.

 • Elements que fan de connector textual:

  • Connectors parentètics o matisadors

  • Conjuncions

  • Altres connectors


Connectors parent tics o matisadors

Connectors parentètics (o matisadors)

 • Classe heterogènia

 • Deriven de la gramaticalització de constituents oracionals diversos que dóna lloc a una polisèmia entre el significat originari i el significat connectiu.

 • Es diferencien dels constituents d’origen en els següents aspectes:

  • Perden el significat literal i assoleixen un significat unitari més general de caràcter connectiu.

  • Queden fixats i –per tant- no admeten modificacions estructurals.

  • Modifiquen el seu comportament sintàctic i passen a exercir una funció contrastiva, perifèrica respecte a l’oració.

 • Tenen caràcter apositiu, són elements molt perifèrics i prescindibles sintàcticament.

 • Es combinen amb les conjuncions i entre si, sempre que hi haja compatibilitat semàntica.

 • Tenen mobilitat

 • Poden ser utilitzats com a connectors textuals, combinats o no amb una conjunció.

 • Exemples: per cert, en canvi, d’una banda, amb tot i això, a més,...), és a dir, això és, no obstant això, així, tanmateix, finalment.


Difer ncies entre matisadors i s prep

Diferències entre matisadors i S. Prep


Conjuncions

Conjuncions

 • Nivell oracional: relació estructural tradicionalment identificada amb la coordinació o la subordinació.

 • Nivell textual: la relació que indiquen és totalment semàntica i de vegades també pragmàtica.

  • Tenen funció textual “i”, “però” i “o”.

  • Les conjuncions subordinants no poden realitzar aquesta funció.


Altres connectors

Altres connectors

 • Interjeccions que organitzen el discurs, sobretot la conversa (interjeccions metalingüístiques)

 • Elements lingüístics i no lingüístics que podrien ser substituïbles per connectors parentètics i conjuncions (“Per donar només un exemple” = “per exemple”)

 • Certs recursos gràfics (separació per apartats numerats o encapçalats per una lletra, guions, etc.)


Difer ncies entre matisadors i conjuncions

Diferències entre matisadors i conjuncions


Classificaci sem nticopragm tica dels connectors

Classificació semànticopragmàtica dels connectors


Classificaci sem nticopragm tica dels connectors1

Classificació semànticopragmàtica dels connectors


Classificaci sem nticopragm tica dels connectors2

Classificació semànticopragmàtica dels connectors


Classificaci sem nticopragm tica dels connectors3

Classificació semànticopragmàtica dels connectors


Les oracions coordinades

Les oracions coordinades

 • Copulatives: i, ni.

 • Disjuntives: o, o bé.

 • Distributives: ara...ara, o...o, o bé...o bé, l’ún...l’altre, ara...adés, adés...adés.

 • Explicatives: és a dir, o siga, o sia, això és.

 • Adversatives: però, no obstant això.


Les subordinades substantives

Les subordinades substantives


Les subordinades adjectives

Les subordinades adjectives


Les subordinades adverbials

Les subordinades adverbials


Les subordinades d implicaci l gica

Les subordinades d’implicació lògica


Els signes de puntuaci

Els signes de puntuació

 • Estils de puntuació

  • Mínima o pobra: ús de punts i de comes. Oracions breus. Estil segmentat.

  • Clàssica o rica: ús de tots els signes de puntuació. Oracions més llargues i articulades. Estil cohesionat.

  • Emfàtica: ús de tots els signes, però sobretot del punt, que pot arribar a substituir els altres demarcadors. És un estil propi de la publicitat.


Les funcions dels signes de puntuaci

Les funcions dels signes de puntuació


Estil segmentat i estil cohesionat

Estil segmentat i estil cohesionat


 • Login