ga zie prawa wewn trznego
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gałęzie prawa wewnętrznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Gałęzie prawa wewnętrznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 370 Views
 • Uploaded on

Gałęzie prawa wewnętrznego. Art. 2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Najważniejsze gałęzie prawa wewnętrznego w Polsce. K arne. Administracyjne. Cywilne. Wyróżniamy także: prawo państwowe (konstytucyjne)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gałęzie prawa wewnętrznego' - meadow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ga zie prawa wewn trznego

Gałęzie prawa wewnętrznego

Art. 2

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

najwa niejsze ga zie prawa wewn trznego w polsce
Najważniejsze gałęzie prawa wewnętrznego w Polsce

Karne

Administracyjne

Cywilne

 • Wyróżniamy także:
 • prawo państwowe (konstytucyjne)
 • prawo pracy
 • prawo rodzinne
 • prawo finansowe
 • prawo gospodarcze
 • prawo procesowe
slide3

Kodeks-> akt normatywny będący logicznie usystematyzowanym zbiorem przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznychW Polsce obowiązują zapisy kodeksu:- celnego-cywilnego-karnego-karnego wykonawczego-karnego skarbowego-morskiego-postępowania administracyjnego-postępowania cywilnego-postępowania karnego-postępowania w sprawach wykroczeń-pracy-rodzinnego i opiekuńczego-spółek handlowych-wyborczego-wykroczeń

najwa niejsze przepisy prawa karnego
Najważniejsze przepisy prawa karnego

Kodeks postępowania karnego

-reguluje postępowanie organów państwowych w procesie karnym oraz określa uprawnienia i obowiązki uczestniczących w nim podmiotów

 • Kodeks Karny
 • Określa czyny stanowiące przestępstwa oraz kary grożące za ich popełnienie

Kodeks karny wykonawczy

-wskazuje tryb wykonywania kar wymierzonych za dane przestępstwo oraz uprawnienia osób skazanych

zasady prawa karnego
Zasady prawa karnego
 • Zasada odpowiedzialności za czyn
 • -Odpowiedzialność karna jest konsekwencją popełnionego przez człowieka zabronionego przez ustawę czynu (przestępstwa)
 • Przestępstwa dzielimy na:
 • Zbrodnie
 • Występki

Zasada winy

-Podstawą pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności karnej jest możliwość postawienia tej osobie zarzutu.

slide7

Reguła odpowiedzialności indywidualnej i osobistej- sankcją podlega tylko osoba, która popełniła zabroniony czyn. Jeśli w przestępstwie wzięło udział kilku sprawców, to każdy z nich odpowiada indywidualnie za własne czyny. Ponadto odpowiedzialności tej nie może przejąć od sprawcy żadna inna osoba

Zasada humanitaryzmu

-zakłada takie formułowanie przepisów, by ich realizacja nie przekraczała ludzkich możliwości, a kary nie były okrutne ani poniżające

maksyma prawa karnego nie ma przest pstwa bez ustawy
Maksyma prawa karnego: nie ma przestępstwa bez ustawy
 • prawo karne musi być spisane w formie ustawy
 • jego przepisy mają określać w sposób maksymalnie dokładny, jaki czyn jest przestępstwem, a także precyzować kary grożące za ich popełnienie
 • prawo karne musi zakazywać stosowania analogii na niekorzyść oskarżonego
 • w razie wprowadzenia nowych zasad odpowiedzialności karnej lub ich zaostrzenia prawo karne nie może działać wstecz
slide9
Rodzaje kar:-> Pozbawienie wolności (max dożywocie-> Ograniczenie wolności (max 12 miesięcy)-> Grzywna (uszczupla majątek skazanego
slide12

Prawo cywilne reguluje:

 • relacje majątkowe i niemajątkowe, w których najważniejszą rolę odgrywa wolna wola podmiotów
 • tryb osądzania cywilnych spraw spornych, właściwości sądów oraz innych organów rozstrzygających
slide13

Osoba fizyczna:- człowiek będący stroną stosunków cywilnoprawnych. Ma on zdolność prawną, czyli możliwość nabywania określonych praw lub obowiązków. Uzyskuje ją z chwila urodzenia (w pełni z chwilą osiągnięcia pełnoletniości), a traci w momencie śmierci.

 • Osoba prawna:
 • Mianem tym określa się utworzone przez osoby fizyczne organizacje powołane do realizowania wspólnych celów uszczegółowionych w odrębnych aktach, zwanych statutami lub regulaminami (np. stowarzyszenia, partie polityczne) Każda osoba prawna ma zdolność prawną. Może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
podzia prawa cywilnego
Podział prawa cywilnego

Dział prawa cywilnego Treść

slide16

Prawo administracyjne obejmuje przepisy dotyczące:->powstawania, organizacji, kompetencji i zasad funkcjonowania aparatu państwowego->wzajemnych uprawnień i obowiązków organów administracji państwowej oraz obywateli->postępowania administracyjnego, egzekucyjnego w administracji, w sprawach skarg i wniosków

slide17
Nawiązanie realizacji prawnych może wynikać z:-mocy samego prawa-jednostronnej decyzji organu-woli i inicjatywy osoby zainteresowanej
 • Do najważniejszych źródeł prawa administracyjnego należą zapisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw o poszczególnych szczeblach samorządu samorządu terytorialnego.
slide18
Akt administracyjny-decyzje dotyczące konkretnych osób lub spraw. Są podstawową formą działania administracji państwowej.
slide20
Pozostałe ważniejsze gałęzie prawa:-> Prawo państwowe (konstytucyjne)-> Prawo finansowe (skarbowe)-> Prawo rodzinne-> Prawo pracy
koniec
Koniec

Źródła:

Arkadiusz Janicki; „W centrum uwagi”, wyd. Nowa Era, Warszawa 2011

Internet (www.wikipedia.org

Paulina Wiśniewska kl. 1C

ad