ELEKTRONOVÝ OBAL - PowerPoint PPT Presentation

Elektronov obal
Download
1 / 12

  • 169 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ELEKTRONOVÝ OBAL.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ELEKTRONOVÝ OBAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elektronov obal

ELEKTRONOVÝ OBAL


Elektronov obal

Atomje nejjednodušší...........................................hmoty. Skládá se z ............................ a ....................................... Jádro tvoří ..............................................a ...........................................V obalu se pohybují ................................................ ve ........................................ Atom je elektro- .............................................. částice. Jádro má ................................... náboj, obal .......................................

Doplň vhodná slova, pokud to nejde použij nápovědu 

částice

jádra

obalu

protony

neutrony

elektrony

slupkách

neutrální

kladný

záporný

částice, kladný, neutrony, jádra, záporný, obalu, protony, slupkách, neutrální, elektrony


Elektronov obal

Způsob uspořádání elektronů v elektronovém obalu se nazývá elektronová konfigurace. Elektrony ve vnější slupce – nejdále od jádra, se nazývají valenční elektrony. Jsou rozhodující pro chemické vlastnosti prvku, protože se účastní chem. vazeb mezi atomy.


Elektronov obal

  • Počet valenčních elektronů většinou určuje maximální oxidační číslo atomu (výjimkou jsou přechodné prvky v B. skupinách – I. a VIII.)


Elektronov obal

Elektronová konfigurace

Elektrony jsou v obalu umístěny ve vrstvách (slupkách)

V kolikáté periodě (řádce) PSP prvek je, tolik bude mít elektronový obal vrstev

Vrstva má tolik elektronů, kolik je prvků v periodě (na řádce)


Elektronov obal

Příklad:

Hliník Al

Má protonové číslo 13 má 13 protonů a 13 elektronů

Je ve 3. periodě obal bude mít 3 vrstvy

V 1. vrstvě jsou 2 prvky  2 elektrony

Ve 2. vrstvěje 8 prvků 8elektronů

Ve 3. vrstvějsou ke hliníku včetně 3 prvky

3elektrony

Celkem: 2 + 8 + 3 = 13


Elektronov obal

Nákres:


Elektronov obal

Orbital = prostor kolem jádra atomu, kde se vyskytuje

elektron (část elektronové slupky)

Každý orbital je charakterizován 3 kvantovými čísly:

1) hlavní kvantové číslon, je to číslo řádku (periody) v PSP, udává energii elektronu

2) vedlejší kvantové číslol, vyjadřuje prostorový tvar orbitalu, číslice v zápise nahrazuje písmeno (s, p d, f)

s – 1 orbital, kulový tvar, obsahuje maximálně 2 elektrony

p – 3 orbitaly, 6 elektronů

d – 5 orbitalů, 10 elektronů

3) magnetické kvant. č.m, vyjadřuje prostorovou orientaci orbitalu


Elektronov obal

K popisu chování elektronu v orbitalu se zavádí ještě čtvrté číslo, tzv. spinové kvantové číslo s, charakterizuje rotaci elektronu, nabývá hodnot +1/2 a -1/2

Kombinací všech 4 kvant. čísel lze jednoznačně charakterizovat kterýkoliv elektron v obalu atomu. (Pauliho princip výlučnosti: v atomu neexistují dva elektrony, které by měly všechny 4 kvant. č. stejná)

Ke znázornění elektronové konfigurace se používají rámečkové diagramy (orbitaly zapisujeme pomocí hlavního a vedlejšího kvantového čísla, orbitaly lišící se magn. č. se nerozlišují, zapisujeme je souhrnně (1s, 2s, 3p…). Počet elektronů zapisujeme do exponentu (2s2, 3p6)


Zapl ov n orbital

ZAPLŇOVÁNÍ ORBITALŮ

1) výstavbový princip – pořadí, ve kterém se orbitaly zaplňují (orbitaly s nižší energií se zaplňují dříve)

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p…..

2) Pauliho princip – každý orbital může mít max. 2 elektrony, tzv. elektronový pár

3) Hundovo pravidlo – orbitaly se zaplňují postupně, nejprve jedním elektronem a podle

počtu se doplňují


Elektronov obal

př. C – 6 elektronů 1s2, 2s2, 2p2

1s 2s 2p

→ čtyři valenční elektrony

př. Al – 13 elektronů 1s2, 2s2, 2p6 , 3s2, 3p1 → tři valenční elektrony


Pou it zdroje obr zk

Použité zdroje obrázků

  • galerie Microsoft office


  • Login