Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Download
1 / 19

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku. Jan Niemczyk Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Bezrobotni wg wielkich grup zawodów w woj. podkarpackim w latach 2011-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku

Jan Niemczyk

Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Bezrobotni wg wielkich grup zawodów w woj. podkarpackim w latach 2011-2013

Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrost bezrobotnych zaobserwowano w 4 grupach zawodów. Największy wzrost nastąpił w grupie Specjalistów – o 805 osób w porównaniu do 2012 roku. Spadek liczby bezrobotnych nastąpił w przypadku 5 grup zawodów.


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Bezrobotni w woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.

 • Z ogólnej liczby – 145 779 bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec czerwca 2013 r., 117 177 osób (80,4%) posiadało udokumentowane kwalifikacje w określonych zawodach i specjalnościach, a 28 602 nie posiadało zawodu (wyuczonego lub nabytego w trakcie wykonywania pracy).

 • Najliczniej reprezentowane były następujące grupy zawodów:

  • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 35 836 osób tj. 30,6 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych posiadających zawód,

  • pracownicy usług i sprzedawcy – 21 968 osób tj. 18,7 %,

  • technicy i inny średni personel – 19 916 osób tj. 17,0 %,

  • specjaliści – 15 252 osób tj. 13,0 %,


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Zmiany liczby bezrobotnych w wybranych grupach zawodów


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Zmiany liczby bezrobotnych w wybranych grupach zawodów


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Zmiany liczby bezrobotnych w wybranych grupach zawodów


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Bezrobotne kobiety w woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.

 • Na koniec I półrocza 2013 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych było ogółem 72 946 bezrobotnych kobiet, co stanowiło 50,0 % ogółu zarejestrowanych. Spośród tej liczby 58 768 kobiet legitymowało się określonym zawodem, co stanowiło ok. 87 % ogółu kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na Podkarpaciu.

 • Najwięcej bezrobotnych kobiet zarejestrowanych było w następujących grupach zawodów:

  • pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 17 360 osób tj. 29,5 % bezrobotnych kobiet legitymujących się określonym zawodem,

  • technicy i inny średni personel – 11 154 osoby tj. 19,0 % ogółu zarejestrowanych kobiet,

  • specjaliści – 10 591 osób tj. 18,0 % ogółu zarejestrowanych kobiet,

  • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 9 210 osób tj. 15,7 % ogółu zarejestrowanych kobiet.


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Bezrobotni wg płci i wieku w I półroczu 2013 r.

Porównując wykształcenie bezrobotnych kobiet i mężczyzn zauważymy, iż kobiety przeważają wśród osób z wykształceniem wyższym, średnim ogólnokształcącym, a także policealnym i średnim zawodowym. Mężczyźni natomiast częściej legitymowali się wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym.


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Struktura zawodowa bezrobotnych absolwentów

 • Na koniec I półrocza 2013 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych było 4 733 absolwentów szkół, którym nie upłynął ustawowy 12 miesięczny okres od dnia wykazanego na świadectwie przedłożonym w powiatowym urzędzie pracy. Wśród ogólnej grupy bezrobotnych absolwentów ponad połowa (51,7 %) posiadała określony zawód. Pozostała grupa (48,3 %) to absolwenci bez określonego zawodu, kończący naukę realizując cykl kształcenia głównie na poziomie średnim w liceach ogólnokształcących.

 • Najwięcej bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych było w następujących grupach zawodów:

  • specjaliści – 1 709 osób tj. 69,9 % ogółu bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki posiadających określony zawód,

  • pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - 243 osoby tj. 9,9 % ogółu bezrobotnych absolwentów,

  • technicy i inny średni personel – 216 osób tj. 8,8 % ogółu bezrobotnych absolwentów,


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Bezrobotni absolwenci specjaliści

W grupie bezrobotnych absolwentów legitymujących się wykształceniem wyższym, na koniec czerwca 2013 r. zaobserwowano spadek liczby rejestrujących się osób o 890, w porównaniu do końca poprzedniego roku. Największy spadek zauważalny był w grupie Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury – o 326 osób.


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Bezrobotni absolwenci technicy, pracownicy usług i sprzedawcy

W grupie Technicy i inny średni personel zaobserwowano spadek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów o 1201 osób. Największy spadek nastąpił w grupie średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (o 483 osoby).

W grupie pracownicy usług i sprzedawcy spadek bezrobotnych absolwentów w porównaniu do końca poprzedniego roku wyniósł 979 osób, a tego największy wśród pracowników usług osobistych ( o 708 osób).


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Bezrobotni absolwenci technicy, pracownicy usług i sprzedawcy

W grupie Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy spadek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wynosił 850 osób, w tym największy wśród Robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń i pokrewnych (o 335 osób).

W grupie Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń spadek bezrobotnych absolwentów wyniósł 59 osób, z tego wśród Kierowców i operatorów pojazdów – 33 osoby.


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej wg poziomu wykształcenia w I półroczu 2013 r.

Spośród 31 024 ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w okresie I półrocza 2013 r., najwięcej tj. 25 014 pracodawcy zgłosili dla osób posiadających wykształcenie policealne, średnie lub zasadnicze zawodowe. Najmniej ofert (2 738) zgłoszono dla osób posiadających wykształcenie wyższe.


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym

 • Oferty pracy dla osób z wykształceniem wyższym stanowiły 8,8 % wszystkich miejsc zgłoszonych w określonych klasyfikacją zawodach i specjalnościach, w tym największa ich liczba (według 6–cyfrowego kodu klasyfikacji) dotyczyła następujących zawodów :

 • • Pielęgniarka - 224

 • • Fizjoterapeuta - 145

 • • Specjalista do spraw marketingu i handlu - 132

 • • Specjalista do spraw sprzedaży - 120

 • • Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych - 111

 • • Archiwista - 105

 • • Lektor języka angielskiego - 103

 • • Programista aplikacji - 66

 • • Asystent prawny - 66

 • • Kierownik działu sprzedaży - 64


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Bezrobotni przypadający na 1 wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej

 • W I półroczu 2013 r. w województwie podkarpackim na jedno wolne miejsce pracy i aktywizacji zawodowej przypadało średnio 30 bezrobotnych. W okresie I półrocza 2012 r. średnio na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej przypadało 37 osób bezrobotnych.

 • W omawianym okresie pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. w 16 powiatach liczba osób bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy była równa lub wyższa od średniej w województwie. W pozostałych 9 powiatach lub miastach na prawach powiatów omawiana średnia była niższa.


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w woj podkarpackim w I półroczu 2013 r.

 • Wskaźnik intensywności nadwyżki lub deficytu podaży pracowników w zawodach został obliczony jako iloraz średniej liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w okresie I półrocza 2013 r. i średniej liczby bezrobotnych.

 • Założono według opracowanej metody monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, że zawody o wskaźniku :

 • • poniżej 0,9 są nadwyżkowymi,

 • • od 0,9 do 1,1 zrównoważonymi (wykazującymi równowagę na rynku pracy),

 • • powyżej 1,1 deficytowymi.

 • Analizując wskaźnik intensywności nadwyżki lub deficytu zawodów według tzw. „dużych” grup zawodowych, (2–cyfrowy kod KZiS) spośród 42 grup, w ramach których zarejestrowano osoby bezrobotne :

 • • 32 grupy zawodów (76,2 %) należy zaliczyć do zawodów nadwyżkowych,

 • • 3 grupy (7,1 %) należało do zrównoważonych,

 • • 7 grup (16,7 %) zostało zaliczonych do deficytowych.


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Wybrane zawody deficytowew woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.

 • Technik archiwista

 • Urzędnik podatkowy

 • Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym

 • Operator automatów do formowania wyrobów szklanych

 • Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

 • Pracownik kancelaryjny

 • Lektor języka angielskiego

 • Archiwista

 • Tajemniczy klient (mystery shopper)

 • Kierowca ciągnika siodłowego

 • Kosztorysant budowlany

 • Agent ubezpieczeniowy

 • Opiekun osoby starszej


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Wybrane zawody nadwyżkowew woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.

 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego

 • Mechanik – operator pojazdów

 • Socjolog

 • Technik hotelarstwa

 • Specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych

 • Technik ekonomista

 • Ekonomista

 • Filolog – filologia polska

 • Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

 • Nauczyciel historii

 • Filolog – filologia obcojęzyczna

 • Historyk

 • Nauczyciel języka polskiego

 • Nauczyciel języka niemieckiego


Ranking zawod w deficytowych i nadwy kowych w wojew dztwie podkarpackim w i p roczu 2013 roku

Dziękuję za uwagę


ad
 • Login