Download
1 / 22

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล. วัน อังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุม ทันต สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง. ระเบียบวาระที่๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ. (หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล' - mayda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล

วัน อังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น

ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง


ระเบียบวาระที่๑ เรื่อง ระบบข้อมูลเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

(หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง)


 • วิสั เรื่อง ระบบข้อมูล ย ทัศน์ : ภา ยใน ทศ ว ร ร ษ ต่อไป ค นไทยทุก ค นจะมีสุขภา พแข็งแร งเพิ่มขึ้นเพ ื่อสร้าง ความเจริญเต ิบโต ทา งเศ ร ษ ฐ กิจ ข อ ง ประ เท ศ ทั้งทา ง ต ร งและ ทา ง อ้อมอย่าง ยั่ง ยืน

 • พันธ กิจ : 1) กําห น ด นโย บา ย มา ต รฐา น ก ฎ หมา ย และ บริหา ร จัดกา ร บนฐานข้อมูลที่มีคุณภา พและ กา ร จัดกา ร ความรู้ ร ว มถึงกา ร ติดตา มกำกับประ เม ินผล (Regulato r)

 • 2) จัดระ บบบริกา ร ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงบริกา ร ศูนย์ความเป็นเลิศ ที่มีคุณภา พ ค ร อบคลุม และ ระ บบส่ง ต่อที่ไร ้รอยต่อ (Provider)

 • เป้าหมา ย : 1) อา ยุคา ดเฉลี่ยเม ื่อแร กเกิด ไม ่น้อยก ว่า 80 ปี 2) อา ยุคา ดเฉลี่ยข องกา ร มีสุขภา พ ดี ไม ่น้อยก ว่า 72 ปี

 • ยุทธศา ส ตร์ที่ 1 :

 • พัฒน าสุขภา พตา ม ก ลุ่ม วัย ยุทธศา ส ตร์ที่ 2 :

 • พัฒนาและ จัดระ บ บ บ ริกา รที่มีคุณภา พมาตรฐา น ครอบคลุม ประ ชา ชนสา มา รถเข ้าถึงบริการได ้ ยุทธศา ส ตร์ที่ 3 :

 • พัฒนาระ บ บ บ ริหา รจัดกา รเพื่อสนับ ส นุนกา รจัดบ ริกา ร


การพัฒนาระบบข้อมูล เรื่อง ระบบข้อมูล

1. ทบทวน / เรียบเรียง ชุดข้อมูล (Data Set)ให้เป็นหมวดหมู่ เริ่มจากกำหนดรายการข้อมูลที่มีความจำเป็น

2. กำหนดใช้ข้อมูลประชากร DB pop เป็นฐานคิดเป้าหมาย

3. ปรับเปลี่ยน วิธีบันทึกข้อมูล ที่หน่วยบริการ จาก manual เป็น digital data โดยใช้โปรแกรมต่างๆ

4. สนับสนุนให้ใช้โปรแกรมData Management เป็นเครื่องมือของศูนย์ข้อมูลจังหวัด

5. ออกแบบการนำเสนอ ชุดข้อมูลสำเร็จรูป ใน website


เรื่อง ระบบข้อมูล.๑ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล (ร่าง) ระดับเขต/จังหวัด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

แนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ

เรื่อง ระบบข้อมูล


แผนพัฒนาสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

การเชื่อมโยงข้อมูล

การตั้งเป้าหมายในการดำเนินงาน

ฐานประชากร ประชากรพื้นฐานตามกลุ่มอายุ และกลุ่มพื้นที่(Setting)

การสรุปผลการดำเนินงาน


แผนพัฒนาสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 • มาตรการ

มาตรการที่ ๑

ทุกจังหวัดพัฒนา Data center ๔๓ แฟ้ม

มาตรการที่ ๒

หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับพัฒนาการลงข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลในระบบมีคุณภาพ

มาตรการที่ ๓

จังหวัดสามารถออกรายงานจากข้อมูลใน

Data Center ได้(43 แฟ้ม)


แผนพัฒนาสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

๑. จังหวัดมี Data center ๔๓ แฟ้ม

๒. มีชุดข้อมูลใน Data center ๔๓ แฟ้มที่มีคุณภาพ

๓. มีรายงานที่ออกจาก Data center ๔๓ แฟ้ม

ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

๔. มีการมีการเผยแพร่ข้อมูล

 • ตัวชี้วัด

 • 1.ร้อยละของ จังหวัดมีการจัดทำ Data Center ร้อยละ ๑๐๐

 • 2.ร้อยละของจังหวัดที่ออกรายงานจากData center ได้ตามกำหนด ร้อยละ 100


๕ .๑ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับจังหวัด

กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล

 • มาตรการที่1

 • พัฒนา Data center ให้รองรับ 43 แฟ้ม

 • กิจกรรมหลัก 1 จัดหา Hard were

 • กิจกรรมหลัก 2.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ


๕ .๑ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับจังหวัด

 • มาตรการที่ ๒

 • หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับพัฒนาการลงข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลในระบบมีคุณภาพ

 • กิจกรรมหลัก 1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

 • กิจกรรมหลัก 2. การตรวจสอบข้อมูลทุกระดับ


๕ .๑ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับจังหวัด

 • มาตรการที่ ๓

 • จังหวัดสามารถออกรายงาน

 • จาก ข้อมูลใน Data Center ได้ (43 แฟ้ม)

กิจกรรมหลัก 1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ


๕ .๒ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ

บทสรุปผู้บริหาร

สถานการณ์

สรุปปัญหาที่สำคัญ (ควรเรียงจากสิ่งที่เป็นปัญหาเร่งด่วน) ปัญหา สาเหตุ


๕ .๒ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ


ร่าง ๕ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data center)

 • มาตรการที่ 1

 • หน่วยบริการทุกแห่งมี HW ที่พร้อม รองรับการออกรายงาน 43 แฟ้ม

 • กิจกรรมหลัก 1 จัดหา Hard were

 • 2. Upgrad Hard were

 • 3…………….


ร่าง ๕ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Data center

 • มาตรการที่ 2

 • หน่วยบริการทุกแห่งมี SW ที่พร้อม รองรับการออกรายงาน 43 แฟ้ม

 • กิจกรรมหลัก 1 จัดหา Sofewere

 • 2. Upgrad Hard were

 • 3.การตรวจสอบข้อมูลทุกระดับ

 • 4 .................................


ร่าง ๕ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Data center

 • มาตรการที่ 3

 • บุคลกรได้รับการพัฒนาให้เข้าใจและสามารถใช้SW ได้

 • กิจกรรมหลัก 1 อบรมการใช้SW

 • 2. การติดตามประเมินผล

 • 3.................................


ร่าง ๕ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Data center

 • มาตรการที่ 4

 • หน่วยบริการสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทุกระดับ

 • กิจกรรมหลัก 1 .............................

 • 2. ............................

 • 3.................................


ร่าง ๕ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Data center

 • มาตรการที่ 5

 • ตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่

 • กิจกรรมหลัก 1 .............................

 • 2. ............................

 • 3.................................


 • ส่งวันที่ 13 ๕ พย.56

 • [email protected]


ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

 • โครงสร้างและเกณฑ์การจัดกลุ่มประชากรเป้าหมาย ปี 2557

 • จากฐานข้อมูล DBPopเขตบริการที่ 5

 • การจัดทำรายงานประจำปี


Dbpop
ฐานข้อมูลประชากร เรื่องอื่นๆ DBPop คืออะไร...

 • เป็นฐานข้อมูลประชากรจำแนกตามการขึ้นทะเบียนสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนสิทธิฯ ทุกเดือน

 • ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ สิทธิ UC, สิทธิข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม(ซึ่งอนาคตจะรวมกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างถูกต้อง และได้รับงบประมาณ PP จาก สปสช.)


Dbpop 2557
ฐานข้อมูล เรื่องอื่นๆ DBPop ที่ใช้เป็นเป้าหมายปี 2557

WEL- สิทธิบัตรประกันสุขภาพ

UCS- สิทธิบัตรประกันสุขภาพ

UC_OTHER- สิทธิอื่นๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพ

STP- บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

SSS- สิทธิประกันสังคม (ยังไม่รวมแรงงานต่างด้าว)

OFC- สิทธิข้าราชการ


ad