Microsoft SQL Server 2012
Download
1 / 23

Milo š Milosavljević - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Microsoft SQL Server 2012. Milo š Milosavljević. Agenda. Verzije Više od relacionih podataka TSQL noviteti Bezbednost Upravljanje „ Always On “ poboljšanja Data Quality servisi Integration servisi. Verzije. Datacenter Workgroup Standard for Small Business.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Milo š Milosavljević' - maxima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Microsoft SQL Server 2012

Miloš Milosavljević


Agenda
Agenda

 • Verzije

 • Više od relacionihpodataka

 • TSQL noviteti

 • Bezbednost

 • Upravljanje

 • „AlwaysOn“ poboljšanja

 • Data Quality servisi

 • Integration servisi


Verzije
Verzije

Datacenter

Workgroup

Standard for Small Business

Web Edition samo za hosterepreko SPLA ugovora (Services Provider License Agreement)


Vi e od relacionih podataka
Više od relacionih podataka

 • Odnosi se na drugačije modele čuvanja i manipulacije podacima van tradicionalne relacione baze.

  • Dokument sadržaj, geografski podaci, mediji,…

 • Zahtevi kompanija koje se bave razvojem softvera i koje uočavaju sve veću potrebu za ovakvim podacimai njihovu primenu:

  • Zdravstvo, GIS, upravljanje dokumentima, ekspertski sistemi, razvoj na SharePoint platformi...

 • Ključne mogućnosti za razvoj kompleksnih aplikacija koje rade sa ne relacionim podacima na optimalni način.


File table
File table

CREATE DATABASE SQLServerFILETABLEDEMO

ON PRIMARY

(name=SQLServerFILETABLEDEMO_FILE,

filename='C:\Demo\SQLServerFILETABLEDEMO_Data.mdf'),

FilegroupSQLStorage contains filestream (name=SQLServerFILETABLEDEMO_FILE_FS,

filename='C:\Demo\SQLServerFILETABLEDEMO_FS')

with filestream (non_transacted_access=full,directory_name='SQLServerFT')

GO

USE SQLServerFILETABLEDEMO

GO

CREATE TABLE Dokumenti as FILETABLE

with(filetable_directory='Arhiva')

GO

SELECT *

FROM Dokumenti

GO

--Kroz fajl sistem:

\\Sr41w80\mssqlserver\SQLServerFT\Arhiva

 • Standardni fajlovi koje se skladište u SQL serveru

 • Hijerarhijska struktura direktorijuma i fajlova

 • Svaki slog u ovakvoj tabeli predstavlja jedan fajl ili direktorijum

 • Može se integrisati sa SQL Server full-text search servisom

 • Čuvaju se atributi fajlova

 • Kolone path_locatoriparent_path_locatorsluže za održavanje hijerarhije fajlova i direktorijuma


Hijerarhija i pristup
Hijerarhijaipristup

\\MojServer\Dokumenta\2011godina\UgovorXY.docx

2012godina

MojServer

Dokumenta

2010godina

2011godina

Slike

UgovorXY.docx


Tsql noviteti
TSQL noviteti


Pojednostavljeno strani enje
Pojednostavljeno straničenje

SELECT<listakolona>

FROM

<tabele>ORDER BY

<listakolona>

OFFSET <expr> ROWSFETCH NEXT <expr> ROWS ONLY


Generatori sekvenci
Generatorisekvenci

 • Novi objekti u bazi podataka slični IDENTITY svojstvu

 • Odvaja generisanje sekvencijalnih brojeva od kolona i tabela

 • Implementacija kompatibilna sa ANSI standardom

INSERT dbo.Products (ID, …)

VALUES

(NEXT VALUE FOR dbo.Seq1, …)

CREATE SEQUENCE [schema_name. ] sequence_name

[ AS { <built_in_integer_type> | <user-defined_integer_type> } ]

[ START WITH <constant> ]

[ INCREMENT BY <constant> ]

[ MINVALUE <constant> | NO MINVALUE ]

[ MAXVALUE <constant> | NO MAXVALUE ]

[ CYCLE | NO CYCLE]


Dodatne skalarne funkcije
Dodatneskalarnefunkcije

Novefunkcijezakonverziju za sve tipove podataka:

TRY_CONVERT(data_type[(length)], expression [,style])

Nove funkcije za konverziju string tipova podataka:

FORMAT(value, format [,culture])

PARSE(string_valueAS data_type [USING culture])

TRY_PARSE(string_valueAS data_type [,USING culture])

Ostale funkcije:

IIF(booleanexpr, true_value, false_value)

CHOOSE(index, val1, val2 [,valN])

CONCAT(val1, val2…[,valn])


Nove funkcije za datum i vreme
Nove funkcije za datum i vreme

 • EOMONTH(date [, months_to_add])

 • DATEFROMPARTS(year, month, day)

 • TIMEFROMPARTS(hour, minutes, seconds, fractions, scale)

 • DATETIME2FROMPARTS(year, month, day ,hour, minutes, seconds, fractions, scale)

 • DATETIMEFROMPARTS(year, month, day, hour, minutes, seconds, miliseconds)

 • SMALLDATETIMEFROMPARTS(year, month, day, hour, minutes)


Bolji na in prikaza meta podataka rezultata upita
Bolji način prikaza meta podataka rezultata upita

SET FMTONLY ONSELECT * FROM Orders

EXEC sp_describe_first_result_setN' SELECT * FROM Orders '


Nove analiti ke funkcije 1 3
Nove analitičke funkcije 1/3

 • CUME_DIST (Transact-SQL)CUME_DIST () OVER (PARTITION BY Department ORDER BY Rate) AS CumeDist

 • FIRST_VALUE (Transact-SQL)FIRST_VALUE(HireDate) OVER (PARTITION BY Department ORDER BY Rate) AS FirstValue

 • LAST_VALUE (Transact-SQL)LAST_VALUE(HireDate) OVER (PARTITION BY Department ORDER BY Rate) AS LastValue


Nove analiti ke funkcije 2 3
Nove analitičke funkcije2/3

 • PERCENTILE_CONT (Transact-SQL)

 • PERCENTILE_DISC (Transact-SQL)

  SELECT DISTINCT Name AS DepartmentName

  ,PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY ph.Rate)

  OVER (PARTITION BY Name) AS MedianCont

  ,PERCENTILE_DISC(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY ph.Rate)

  OVER (PARTITION BY Name) AS MedianDisc


Nove analiti ke funkcije 3 3
Nove analitičke funkcije3/3

 • LEAD (Transact-SQL)Razlikaizmeđu aktivnog i sledećeg sloga.

 • LAG (Transact-SQL)Razlikaizmeđu aktivnog i predhodnog sloga.

 • PERCENT_RANK (Transact-SQL)Računa relativnu poziciju (rank) datog sloga u odnosu na određenu grupu slogova.


Be zbednost
Bezbednost

 • Sada može da se postavi defaultšema za DB Role

 • Korisnički definisane Server Role

 • Poboljšanja u kriptografiji

  • HASH funkcije– podrška za SHA2_256 i SHA2_512 algoritme

  • Povećana dužina privatnih ključeva na 4096 bitova

  • Enkripcija za Service i DB master ključ unapređena sa 3DES na AES

 • Nov termin: Contained database (CDB)


Upravljanje
Upravljanje

 • Poboljšanja za TSQL debugging

 • Code Snippets

 • Activity Monitor (ponovo) kako treba

 • Distributed Replay

 • Podrška za Core Server instalaciju

  • Preko command line argumenata

  • Preko settings fajla


Always on pobolj anja
„Always On“ poboljšanja


Alwayson availability groups
AlwaysOn Availability Groups

AlwaysOn Availability Groups je nova mogućnost koja poboljšava i kombinuje database mirroring ilog shipping funkcionalnosti.

Fleksibilno

Integrisano

Efikasno

 • Multi-database failover

 • Više sekundarnih servera

  • Maksimum4 sekundardnih serv.

  • 2 sinhrona

   • 1 automatskifailover par

 • Sinhrono i asinhrono prebacivanje podataka

 • Ugrađena kompresija i enkripcija

 • Automatski i manualni failover

  • Failoverkorišćenjem virtuelnog imena

  • Wizard za konfiguraciju

  • Dashboard za praćenje

  • Poboljšana dijagnostika

  • File-stream replikacija

  • Replication publisher failover

  • Aktivni sekundarni server

  • Čitanje podataka sa sekundarnog servera

  • Backup na sekundarnom serveru


  Mogu b ackup na sekundarnim serverima
  Mogućbackupna sekundarnim serverima

  R/W akcije

  • Backup može biti rađen na bilo kojoj replici primarne baze podataka

  • Backup na primarnom serveru funkcioniše regularno

  • Log backup-ovi koji se rade na replikama formiraju jedinstveni lanac log backup-a

  • „Database Recovery Advisor“alat omogućava jednostavan restore

  Backup

  Backup

  Backup

  Sekundarni

  Primarni

  Sekundarni


  Data quality s ervi si
  Data Quality servisi

  Profiling Analaza podataka koja pruža uvid u njihov kvalitet na osnovu postavljenih poravila.

  Monitoring

  Praćenje stanja kvaliteta podataka.

  Cleansing

  Sređivanje podataka koji su pogrešni ili nekompletni.

  Matching

  Identifikacija i povezivanje unosa u okviru seta definisanih pravila.


  Integration servisi
  Integration servisi

  • Poboljšanje korisničkog interfejsa

  • Preglednije, lakše za nove korisnike

  • Povećava produktivnost ETL developera

  • Najvažniji zahtevi

  • Undo

  • Fleksibilan redosled izvršavanja koraka

  • Podrška za parametre

  • SSIS server


  Hvalanapažnji!

  [email protected]


  ad