Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Faaliyetleri - PowerPoint PPT Presentation

Hayat boyu renme program erasmus renci faaliyetleri
Download
1 / 29

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Şubat 2007. Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Faaliyetleri. Doç. Dr. Levent ÖNAL Erasmus Kurum Koordinatörü. Erciyes Üniversitesi, Uluslararası Ofis Başkanlığı. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI OFİS BAŞKANLIĞI.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Faaliyetleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hayat boyu renme program erasmus renci faaliyetleri

Şubat 2007

Hayat Boyu ÖğrenmeProgramı ErasmusÖğrenci Faaliyetleri

Doç. Dr. Levent ÖNAL

Erasmus Kurum Koordinatörü

Erciyes Üniversitesi, Uluslararası Ofis Başkanlığı


Erc yes n vers tes uluslararasi of s ba kanli i

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI OFİS BAŞKANLIĞI


T c avrupa birli i bakanl ulusal ajans koordinasyonundaki faaliyetler

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans Koordinasyonundaki Faaliyetler


Erasmus program ndan kimler yararlanabilir

Erasmus Programından kimler yararlanabilir?

Programdan faydalanacak öğrencilerin,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları

 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de bir okulda veya meslek okulunda yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmaları gerekmektedir.


Faaliyet ge erlilik d nemi

Faaliyet Geçerlilik Dönemi

 • 2013 – 2014 akademik yılı için

  1 Haziran 2013 – 30 Eylül 2014


Renc hareketl l

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

 • Öğrenim

 • Yerleştirme (Staj)


Renci renim hareketlili i

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği


Renci renim hareketlili i1

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

 • Öğrenim hareketliliği, öğrencinin öğreniminin bir kısmını yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

 • Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilmeli ve en az3, en fazla 12 ay olmalıdır.

 • Üniversiteler arasında ilgili faaliyeti kapsayan bir İkili Anlaşma olmalıdır.

 • Öğrencilere, faaliyet süresine ve gidilecek ülkeye göre Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen tutarlarda hibe ödemesi yapılır. Seyahat masrafları için ilave ödeme yapılmaz.


Renci hareketlili ine kat lma ko ullar

Öğrenci Hareketliliğine Katılma Koşulları

 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin birinci yılı tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak öğrenci seçimleri bir sonraki akademik yıl için yapıldığından, öğrenciler 1. akademik yıllarında da başvuruda bulunabilirler.

 • Değişimin gerçekleşeceği akademik yılda lisans/ yüksek lisans/ doktora düzeyinde tam zamanlı öğrenci olmaları,

 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20 / 4.00 not ortalaması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50 / 4.00 not ortalaması gerekmektedir.

 • Bir öğrenci, aynı tip hareketlilik faaliyetinden ilgili öğrenim süresi boyunca hibeli olarak yalnızca bir kez faydalanabilir. Aynı tip hareketlilik faaliyetinden ikinci kez ancak hibesiz olarak faydalanabilir.


Kontrol listesi

Kontrol Listesi


Erasmus b l m fak lte temsilcisinin sorumluluklar

Erasmus Bölüm/Fakülte Temsilcisinin Sorumlulukları

 • Hareketlilik Öncesi:

 • Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve Akademik Tanınma Formunun doldurulması ve danışmanlık

 • Hareketlilik Esnasında:

 • Ders Değiştirme (Learning Agreement Change) Formunun doldurulması

 • Öğrenci Dönünce:

 • ECTS Not Dönüşüm Belgesi hazırlanarak onaya sunulması


Renim anla mas formu

Öğrenim Anlaşması Formu

Öğrencinin ilgili dönemde üniversitemizde alacağı derslere denk düşecek şekilde, Erasmus hareketliliği kapsamında gideceği üniversiteden toplamda 30 ECTS (±2) kredilik ders seçimi yapılır.


Akademik tan nma formu

Akademik Tanınma Formu

Learning Agreement’da belirlenmiş olup, öğrencinin döndüğünde not belgesinde başarılı olduğu tüm derslerin tam tanınırlığı sağlanır.


Ders de i tirme formu

Ders Değiştirme Formu

Öğrencinin Erasmus hareketliliği esnasında (ilgili ülkede iken) Learning Agreement formunda belirlenmiş olan derslerden bir veya birkaçının açılmaması durumunda, Bölüm Erasmus Koordinatörünün onayıyla açılan derslerden müfredatı ile uyumlu yeni derslerin seçimi yapılır.


Renci dosyas n n kapat lmas i in tamamlanmas gerekli s re

Öğrenci Dosyasının Kapatılması için Tamamlanması Gerekli Süreç

 • Öğrenci hareketlilik sürecini tamamlayıp Türkiye’ye dönerken yanında Learning Agreement, Akademik Tanınma Formu, Transcript of Records, ve Certificate of Attendance belgesini getirmelidir.

 • Bölüm Erasmus Temsilcisi ve öğrenci ECTS Not Dönüşüm Belgesini doldurup imzalattıktan sonra Erasmus Fakülte Koordinatörünün’de onayının ardından öğrenci ilgili formu Uluslararası Ofis Başkanlığı’na getirir.

 • Eğer öğrenci dosyasında eksiklik yoksa bütçe değerlendirmesine geçilir.


Hayat boyu renme program erasmus renci faaliyetleri

 • Öğrencinin yurtdışında kaldığı süre dikkate alınarak yapılan ödeme ile gerçekleşen süreye göre hak ettiği miktar tekrar değerlendirilir.

 • Eğer kaldığı süre ile öngörülen süre uyuşuyorsa kalan ECTS not dönüşüm belgesi imzalanıp onaylandıktan sonra Erasmus Bölüm Temsilcisine verilmesi için öğrenciye teslim edilir. Tüm dönüş evrakları ve yönetim kurulu kararının bir kopyası Uluslararası Ofis’e ulaştıktan sonra %20lik son hibe ödemesi gerçekleştirilir.

 • Eğer öğrenci bütçe hesaplamasında borçlu durumda ise, fazla ödemenin iadesi Uluslararası Ofis banka hesabına gerçekleştirilmeden ilgili onay verilmez.


Ects not d n m belgesi

ECTS Not Dönüşüm Belgesi

Öğrenci ilgili faaliyet dönemini tamamlayarak Türkiye’ye döndükten sonra hareketliliği gerçekleştirdiği üniversiteden getirdiği not belgesine (transcript of records) göre doldurularak yurtdışında alınan derslerin denkliği sağlanır.

Tüm evraklar tamamlandığında ECTS Not Dönüşüm Belgesi doldurularak üst yazı ile Bölüm Başkanlığı üzerinden Fakülte/Yüksek Okul Yönetim Kuruluna sunularak tanınma süreci tamamlanır.


Renci staj hareketlili i

Öğrenci Staj Hareketliliği


Renci staj hareketlili i1

Öğrenci Staj Hareketliliği

 • Staj hareketliliği, öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yaparak öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında, uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

 • Üniversiteler arasında İkili Anlaşma olması gerekmektedir. Öğrenci staj yapacağı yeri kendisi buluyorsa anlaşmaya gerek olmaksızın staj yapacağı yerden davet mektubu istemelidir.

 • Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez.


Staj hareketlili ine kat lma ko ullar

Staj Hareketliliğine Katılma Koşulları

 • Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilmeli ve en az3 tam ay, en fazla 12 ay olmalıdır. Ancak ön lisans öğrencileri için asgari süre 2 aydır.

 • En az 2. sınıfta olma şartı aranmaz.

 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20 / 4.00 not ortalaması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50 / 4.00 not ortalaması gerekmektedir.


Hayat boyu renme program erasmus renci faaliyetleri

 • Öğrencilere gidilecek ülkelere göre belirlenmiş miktarlarda hibe ödemesi yapılır.

 • Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus staj hareketliliği öğrencisi olabilir. Daha önce öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik, daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir.


Hayat boyu renme program erasmus renci faaliyetleri

 • Öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları staj hareketliliği 6-20 ECTS krediye karşılık gelecek şekilde kredilendirilmesi ve Akademik Tanınma formunda belirtilmesi gereklidir.

 • Eğitim Anlaşması (Training Agreement) ve Akademik Tanınma Formu doldurularak akademik tanınma sağlanır.


Staj akademik tan nma formu

Staj Akademik Tanınma Formu


De i iklikler

Değişiklikler

 • Akademik Tanınma Formlarını «Fakülte Erasmus Koordinatörleri» imzalayacaklardır.

 • Öğrenim/Staj Anlaşması formlarında, Erasmus Kurum Koordinatörü (Institutional Coordinator) imzası talep edilmiyorsa, «Bölüm Başkanları» imzalayacaklardır.


Hibesiz renci hareketlili i

Hibesiz Öğrenci Hareketliliği

 • Yükseköğretim kurumunun aldığı toplam hibenin tüm öğrencilere dağıtımından sonra hibe kalmaması durumunda isteğe bağlı olarak öğrenciler hibesiz Erasmus öğrencisi olabilirler.

 • Erasmus kuralları hibesiz öğrenciler için de aynen geçerlidir.

 • Planlanan değişim süresinin hibesiz olarak uzatılması halinde, bütün düzeltmeler, belgelerin güncellenmesi, planlanan değişim tamamlanmadan önce yapılmalıdır.


Erasmus yo un dil kursu

Erasmus Yoğun Dil Kursu

 • Yaygın sayılamayacak kadar az kullanılan ve öğretilen dillerin konuşulduğu program ülkelerinde, gelen öğrencileri Erasmus dönemine hazırlamak için kısa süreli yoğun dil kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar sayesinde öğrenciler akademik dönemlerine veya stajlarına başlamadan önce gittikleri ülkenin yerel dilini ve kültürünü öğrenmektedirler.

 • Bu kurslar, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca dilleri dışındaki diller için düzenlenebilmektedir.


Hayat boyu renme program erasmus renci faaliyetleri

 • Başlangıç veya orta düzeyde düzenlenen bu kursların süresi 3 - 6 hafta aralığında olup en az 60 ders saati içerir.  Kurslara Erasmus Öğrenci Öğrenim veya Staj Hareketliliği için seçilmiş öğrenciler katılabilmektedir.

 • Bu süre zarfında da öğrenciye hibe ödemesi yapılır.


Hayat boyu renme program erasmus renci faaliyetleri

Bilgi için:Doç. Dr. Levent ÖnalErciyes Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörülonal@erciyes.edu.trUzm. Pınar ÖztaşkınErasmus Uzmanıpsahin@erciyes.edu.trUzm. Betül MeteErasmus Uzmanıbetulmete@erciyes.edu.tr


 • Login