Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa
Download
1 / 18

Arkadiusz Kowalski - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki . Arkadiusz Kowalski. Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania Warszawa, 14 października 2010. Arkadiusz Kowalski Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Wystąpienie na konferencji pt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arkadiusz Kowalski' - max


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki

Arkadiusz Kowalski

Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania

Warszawa, 14 października 2010


Arkadiusz Kowalski

Departament Rozwoju Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki

Wystąpienie na konferencji pt.

„Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania”

Warszawa, 14.10.2010


European innovation scoreboard summary innovation index 2009
European Innovation Scoreboard Summary Innovation Index 2009


„Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki”

Cel główny: Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na współpracy

Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są:

maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów(kapitału, pracy i surowców)

wzrost innowacyjności, rozumianej jako zdolność i motywacja przedsiębiorstw do doskonalenia istniejących i poszukiwania nowych technologii, pomysłów i wynalazków, związanych z ulepszaniem, jak i tworzeniem produktów oraz zmian organizacji i zarządzania


Efektywność zasobów

Uwarunkowania rozwoju

Efektywność pracy

Stabilne warunki makroekonomiczne

Efektywność wiedzy

Stabilny system prawa

Efektywność kapitału

Efektywność wykorzyst. zasobów nat.

Wysoka jakość infrastruktury

Promocja gospodarki


Odpowiedź na wyzwania europejskie i światowe:kształtowanie polityki rozwoju klastrów w Polsce

 • Koncepcja polityki rozwoju gospodarczego opartej o klastry (cluster-based economic development policy)(forum OECD)

 • Wymiar terytorialny polityki rozwoju (territorial-based policy)

 • Priorytety Strategii „Europa 2020”

 • Podejście Komisji Europejskiej: wspieranie klastrów o dużym potencjale rozwoju – biegunów wzrostu dla gospodarki europejskiej

6


Dokument „Kierunki rozwoju klastrów w Polsce”

 • wypracowanie mechanizmu identyfikacji klastrów w Polsce

 • wypracowanie mechanizmu selekcji (konkurs i analiza jakościowa) najbardziej konkurencyjnych klastrów w Polsce

 • preferencje w ramach istniejącego systemu wydatkowania funduszy strukturalnych dla kluczowych klastrów w Polsce

 • utworzenie grupy ds. polityki rozwoju klastrów w Polsce

 • powiązanie wspierania klastrów z mechanizmami Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE)

 • zaangażowanie w inicjatywy na rzecz internacjonalizacji klastrów

7


 • Dokument „Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce” – implikacje dla przygotowywanych dokumentów krajowych:

 • nowy Krajowy Program Reform (KPR)

 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

 • Program Rozwoju Przedsiębiorstw

 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

8


 • Problemy definicyjne klastrów Polsce”

 • Klaster a inicjatywa klastrowa

 • Klaster czy porozumienie kooperacyjne?

 • Ponadprzeciętne zagęszczenie danego rodzaju działalności gospodarczej w danym regionie?

 • => ma to implikacje dla kształtowania działań w ramach polityki wspierania klastrów

9


… istnieje wiele definicji klastrów Polsce”

Klaster (def. M. Porter) - geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, jednostek naukowych, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących.

Konkurencja (competition) + kooperacja (cooperation)

= kooperencja (koopetycja) (coopetition)


 • Klaster a inicjatywa klastrowa Polsce”

 • Inicjatywa klastrowa - mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane działanie grupy aktorów lokalnych mające na celu zainicjowanie funkcjonowania danego klastra bądź rozwiązanie istotnych problemów już funkcjonującego klastra.

 • => celowe działanie mające na celu budowę sformalizowanej struktury wspomagającej sieciowanie partnerów gospodarczych i naukowych należących do spontanicznie zainicjowanego klastra lub jego zalążka.

 • Animator (koordynator) klastra – instytucja tworzona do reprezentowania członków klastra, artykulacji wspólnych interesów i zarządzania relacjami zewnętrznymi, a także wewnętrznymi.


Identyfikacja klastrów w Polsce Polsce”

 • do 2009 r. program badań statystycznych statystyki publicznej nie obejmował zgrupowań podmiotów gospodarczych.

 • 2009 r.: rozszerzenie o zagadnienia związane z klastrami Formularza PNT-02 – „Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle”

 • 2010 – 2011: program badań statystycznych statystyki publicznej:

  • badania wtórne klasteringu z wykorzystaniem baz danych statystycznych GUS

   1 etap) metoda badania skupień (tzw. high points) oparta na współczynniku lokalizacji (LQ – location quotient) – 2010 r.

   2 etap) analiza jakościowa – 2011 r.

12


13 Polsce”


14 Polsce”


polaryzacja rozwoju Polsce”

od linearnego do interakcyjnego modelu procesu innowacyjnego

efekty synergii

i spillovers

nacisk (push) i ssanie (pull) innowacyjne

Koncentracja przestrzenna (wymiar geograficzny)

Bliskość

(proximity)

Interakcje

Powiązania

(linkages)

Koncentracja sektorowa

Partnerzy

15


Koncepcja Polsce” Triple-helix

Przemysł

Klastry

Władze

publiczne

Nauka

16


Podejście oddolne ( Polsce” bottom-up approach) do roli polityki klastrowej

 • dominujące podmioty w klastrze to lokalne przedsiębiorstwa

 • działania państwa pełnią jedynie rolę pomocniczą

 • selektywne programy wsparcia:

  - tworzenie odpowiedniej infrastruktury instytucjonalnej

  - zasadne w obszarach realnych niedoskonałości rynku

  - zależna od fazy rozwoju klastra.

17ad