Umowy nienazwane w prawie bankowym
Download
1 / 19

Umowy nienazwane w prawie bankowym - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Umowy nienazwane w prawie bankowym. Umowa pool-u. Pool (ang.) - zbiornik, suma (pieniężna), rezerwa W anglosaskim kręgu prawnym – porozumienie, którego celem jest wspólne i skoordynowane wykonywanie bądź dochodzenie praw podmiotowych tego samego rodzaju

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Umowy nienazwane w prawie bankowym' - matthew-mendoza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Umowa pool u
Umowa pool-u

 • Pool (ang.) - zbiornik, suma (pieniężna), rezerwa

 • W anglosaskim kręgu prawnym – porozumienie, którego celem jest wspólne i skoordynowane wykonywanie bądź dochodzenie praw podmiotowych tego samego rodzaju

 • wspólne gromadzenie majątku bądź obciążeń w celu dokonania podziału wg z góry ustalonego klucza

 • Po co? Wspólne działanie przyniesie więcej korzyści, niż realizacja tych samych praw indywidualnie.


Rodzaje pool u
Rodzaje pool-u

 • Votingpool – porozumienie wspólników i akcjonariuszy spółek w celu uzgadniania koordynacji sposobu wykonywania prawa głosu dla realizacji określonej strategii

 • Insurance pool – zawierany przez ubezpieczycieli dla wspólnego gromadzenia wpływów i rozdziału ryzyka.

 • Patent pool – podział zysków z tytułu wykorzystania wspólnego patentu

 • Cash pool – efektywne zarządzanie finansami zgrupowanych spółek i poprawa ich płynności finansowej.


Cash pool
CASH POOL

 • Kompensowanie przejściowych nadwyżek finansowych wykazywanych przez jedne podmioty z przejściowymi niedoborami u innych podmiotów.

 • Minimalizacja kosztów kredytowania działalności kredytowania działalności jednostek ze zgrupowania

 • Zwiększenie dochodów odsetkowych z tytułu funduszy własnych

 • Poprawa płynności finansowej uczestników


Notional cash pooling wirtualny cash pooling
Notionalcashpooling(Wirtualny cashpooling)

 • Rachunkowe bilansowanie kont podmiotów uczestniczących w umowie i naliczaniu odsetek od kwoty skumulowanych sald.

 • Jeśli bilans jednego podmiotu wykazuje saldo ujemne to nie poniesie on kosztów związanych z oprocentowaniem kredytu, tak długo jak istnieje pełne pokrycie w dodatnim saldzie innego podmiotu / podmiotów uczestniczących w umowie.

 • Odsetki są naliczane od całości kwot poszczególnych rachunków, co pozwala na osiągnięcie korzystniejszych warunków (efekt skali)

 • Jeśli zadłużenie przekracza wolne środki, odsetki są naliczane wyłącznie od kwoty netto kredytu (zadłużenie – przyjęte depozyty


Zero balance cash pooling rzeczywisty cash pool
Zero balancecashpooling(rzeczywisty cashpool)

 • Fizyczny transfer środków w porównaniu do wirtualnego cashpoolu

 • Jeden z uczestników otwiera dodatkowy rachunek bankowy – rachunek zbiorczy, który służy do dokonywania rozliczeń między stronami pool-u.

 • Nadwyżka z rachunku uczestnika jest przekazywana na rachunek główny

 • Deficyty na rachunkach innych uczestników pokrywane są ze środków zgromadzonych na rachunku głównym.

 • Odsetki są naliczane od środków zgromadzonych na rachunku głównym i zasilają ten rachunek.

 • Nearly zero balancingcashpooling– pozostawienie pewnej kwoty wolnych środków na rachunkach uczestników – na rachunek główny transferowana jest nadwyżka ponad pewną kwotę.


B

A

C

D


B

A

L

C

D


Pool lider
Pool lider

 • Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie kwotą zgromadzoną na rachunku głównym

 • Pool liderem jest albo bank albo wiodąca spółka. W tym drugim przypadku rola banku ogranicza się wyłącznie do roli wykonywania dyspozycji finansowych na zlecenie pool lidera.

 • Pool lider może otrzymywać prowizję od pozostałych uczestników za zarządzanie rachunkami zgrupowania.


Charakter prawny umowy
Charakter prawny umowy

 • Spółka cywilna (860 KC)?

 • Pożyczka (720 KC)?

 • Umowa nienazwana


Cash pool w polsce
Cash pool w Polsce

 • Stosowanie przepisów o subrogacji.

 • Podmiot A spłacany jest z nadwyżki podmiotu B i B wchodzi na miejsce wierzyciela (banku).

 • Korzystniejsze podatkowo od transferu niedoboru do A przez bank.

 • Dużo skuteczniejszy wirtualny cashpooling, ze względu na pewną fikcyjną konsolidację kont bez konieczności transferu gotówki


Problemy z rzeczywistym cash poolem w polsce
Problemy z rzeczywistym cashpoolem w Polsce

 • Wątpliwości podatkowe (pczcp, CIT)

 • Wątpliwości dot. przepisów o kapitale zakładowym (189,344,355 KSH)

 • Sporne jest, czy możliwe jest utworzenie wspólnego rachunku bankowego na potrzeby cash-poolingu.

 • Ze względu na wątpliwości prawne i luki regulacyjne jest to konstrukcja rzadko stosowana w Polsce

 • Art. 51 PrBank – rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych albo kilku jednostek samorządu terytorialnego (rachunek wspólny) .

 • 2 podejścia – a contrario – nie mogą osoby prawne / wykładnia funkcjonalna, posiłkowanie się art. 58 i 353(1) KC.


Outsourcing
Outsourcing

 • Sporne jest czy w ogóle można mówić o umowie

 • Jest to metoda organizowania działalności gospodarczej polegająca na „wyprowadzaniu” części działalności przedsiębiorstwa „na zewnątrz”.

 • Neologizm – outsideresourceusing – używanie zasobów zewnętrznych, lub out source – źródło z zewnątrz


A

B


Korzy ci
Korzyści

 • Potrzeby usprawnienia finansów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zmniejszenie kosztów stałych realizacji określonych usług

 • Zwiększenie jakości świadczonych usług

 • Zwolnienie własnych zasobów ludzkich do innych celów

 • Wiedza, umiejętności, technologie


Outsourcing bankowy
Outsourcing bankowy

 • Forma outsourcingu wyróżniona ze względu na rodzaj podmiotu będącego stroną umowy ze względu na swój szczególny charakter w systemie finansowym.

 • Nowelizacja Prawa Bankowego z 2004,2008 i 2011 r. wprowadziła katalog czynności, które mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym przez banki

 • Art. 6a – 6d PrBank


Nadz r nad outsourcingiem bankowym
Nadzór nad outsourcingiem bankowym

 • Ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka operacyjnego banku, podlega on szczególnej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

 • Kontrola wstępna – uzyskanie zezwolenia na zawarcie określonej umowy outsourcingu

 • Komisja bada stopień zwiększenia ryzyka (np. odległość geograficzna między bankiem a przedsiębiorcą (brak możliwości bieżącego monitorowania działalności podmiotu), podoutsourcing)

 • Kontrola następcza – ocena, czy faktycznie nastąpiło obniżenie kosztów działalności, czy jest to niezbędne, zapoznawanie się z planem działania opracowywana przez bank czy przedsiębiorcę

 • Możliwość cofnięcia zezwolenia w ramach kontroli następczej


Charakter prawny
Charakter prawny

 • Wymóg formy pisemnej (ad probationem?)

 • Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi zarówno bank jak i przedsiębiorca

 • Nie można tej odpowiedzialności wyłączyć ani ograniczyć

 • Polskie prawo bankowe wprowadza wymóg powierzenia wykonywania pośrednictwa w czynnościach bankowych wyłącznie na podstawie umowy agencyjnej (758-764 KC)

 • Tajemnica bankowa - zgodnie z art. 104 ust. 2 pkt 2 PrBank, obowiązek zachowania tajemnicy bankowej nie dotyczy przypadków ujawnienia informacji objętych tą tajemnicą tym przedsiębiorcom, którym bank powierzył wykonywanie stale lub okresowo czynności związanych z działalnością bankową – w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności


ad