Opstart van een 2
Download
1 / 40

Opstart van een 2 de pijler : toekomstoriëntaties en hun impact op de pensioenkloof - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Opstart van een 2 de pijler : toekomstoriëntaties en hun impact op de pensioenkloof. Ethias verzekering Stefan Martens Departementsverantwoordelijke Pensioenverzekeringen en Sparen [email protected] Tel. 011/28 23 55.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opstart van een 2 de pijler : toekomstoriëntaties en hun impact op de pensioenkloof' - matthew-holland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Opstart van een 2de pijler :

toekomstoriëntaties en hun impact

op de pensioenkloof

Ethias verzekering

Stefan Martens

Departementsverantwoordelijke

Pensioenverzekeringen en Sparen

[email protected]

Tel. 011/28 23 55


Opstart van een 2de pijler toekomstori ntaties en hun impact op de pensioenkloof
Opstart van een 2de pijler : toekomstoriëntaties en hun impact op de pensioenkloof

 • Korte probleemschets

 • Opstart 2de pijler : wettelijk kader

 • Opstart 2de pijler : welk vehikel

 • Case studie financiering – optimale gelijkschakeling

 • Naar een betaalbare oplossing

 • Collectief pensioenfonds


1. Korte probleemschets impact op de pensioenkloof

Wettelijk pensioen vastbenoemden – contractanten


Mogelijke oplossingen

1. Korte probleemschets impact op de pensioenkloof

Mogelijke oplossingen

 • Contractant een vaste benoeming aanbieden :

  • Huidige wetgeving laat dit toe zonder dat de werkgever verantwoordelijk is voor de regularisatie verleden loopbaan -> pensioenstelsel 1ste pijler onder druk

  • Geen oplossing voor GESCO’s

  • Wat indien gesubsidieerde projecten worden stopgezet?

 • Duidelijk statutair en contractueel kader definiëren waarbij een 2de pijler of aanvullend pensioen wordt aangeboden aan het contractueel personeel :

  • Verantwoordelijkheid van de werkgever in het al dan niet valoriseren van de verleden loopbaan

  • Ook GESCO’s genieten van een 2de pijler


2 opstart 2 de pijler wettelijk kader
2. Opstart 2 impact op de pensioenkloofde pijler : wettelijk kader

Er is geen specifiek wettelijk kader voorhanden dat de 2de pijler in de openbare sector regelt.


1 wap enkele krachtlijnen

2. Opstart 2 impact op de pensioenkloofde pijler : wettelijk kader

1) WAP : Enkele krachtlijnen

 • Discriminatieverbod : definiëring rechthebbenden, geen dekking overlijden/ziekte, reglement op dezelfde wijze toepasselijk voor rechthebbenden,…

 • Verplichte opbouw van onvoorwaardelijke privatieve rechten

  Verplicht : - uiterlijk na 1 jaar kan de aangeslotene aanspraak maken op de verworven reserves. (↔5jaar)

  - de pensioentoezegging mag niet inhoudloos zijn.

  Onvoorwaardelijk : - de pensioentoezegging doet verworvenheden ontstaan, onaantastbaar in hoofde

  van de genieter.


1 wap enkele krachtlijnen vervolg

2. Opstart 2 impact op de pensioenkloofde pijler : wettelijk kader

1) WAP : Enkele krachtlijnen (vervolg)

 • Informatieverplichtingt.a.v. de aangeslotene :

  depensioenfiche = Jaarlijks document met informatie betreffende de verworven prestaties en de datum van opeisbaarheid, de verworven reserves en deze van het vorige jaar, het financieringsniveau,…

 • Strikte procedure bij uittreding :

  • Behoud van opgebouwde rechten bij de oude werkgever

  • Reserveoverdracht mogelijk naar :

   • Nieuwe werkgever met wie men arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, indien men wordt aangesloten bij de pensioentoezegging van die werkgever

   • KB ’69 instellingen (instellingen die totale winst verdelen en kosten beperken)


Opstart 2de pijler : wettelijk kader impact op de pensioenkloof

1) WAP: Enkele krachtlijnen (vervolg)

 • Democratisering 2de pijler viasectorpensioenen :

  • Invoering pensioentoezegging via protocol van akkoord, gesloten in het bevoegde onderhandelingscomité. (stelt het pensioenreglement vast)

  • Inrichter = een paritair samengestelde rechtspersoon aangeduid door het bevoegde onderhandelingscomité.

  • Opting-out : Het protocol van akkoord kan opting-out voorzien : Besturen mogen zelf de pensioentoezegging organiseren : deze moet echter voldoen aan de in het protocol aangehaalde voorwaarden (minstens gelijkwaardig aan de voorziene sectorale toezegging), en men moet bijzondere adviesprocedure respecteren


2. Opstart 2 impact op de pensioenkloofde pijler : wettelijk kader

2) WIBP – Hfst XI Openbare besturen en overheidsbedrijven

Overheidsbedrijf

Openbaar bestuur

Geen verplichting tot Externaliseren

Geen verplichting minimum financiering

1ste pijler

Wettelijke pensioenen

Externaliseren

Eis minimum financiering

Mogelijke vrijstelling indien

garantstelling gemeente of

hogere overheid

Geen verplichting tot Externaliseren

Geen verplichting minimum financiering, echter geen vrijstelling indien men toch externaliseert

Externaliseren

Eis minimum financiering

Geen vrijstelling

2de pijler

Extralegaal pensioen


2. Opstart 2de pijler : wettelijk kader impact op de pensioenkloof

3) Voorontwerp Tobback

 • Voorontwerp daterende uit de regering Verhofstadt, april 2007

 • Doel :

  pensioenkloof tussen contractanten en vastbenoemden dichten.

 • Inhoudelijk :

  De pensioentoezegging is van het type vaste prestaties, waarbij de vaste prestatie bepaald wordt op basis van het verschil of een fractie van het verschil tussen enerzijds het pensioen ten laste van de overheid (cfr. vastbenoemden) en anderzijds het werknemerspensioen.


2. Opstart 2de pijler : wettelijk kader impact op de pensioenkloof

3) Voorontwerp Tobback

 • Verplichte uitkering onder de vorm van een aanvullende rustrente

 • Exclusief patronale financiering : Vermits latere benoeming mogelijk is en men dan een subrogatie toepast, dienen beide pensioenen vanuit dezelfde bron gefinancierd te worden. Werknemersbijdragen zouden in dat geval een reële vermindering voor de betrokkene betekenen : want onherroepelijk verloren.

  Voordeel : Rente in functie van het gemiddeld eindsalaris

  Nadeel : Zeer onduidelijke financiering !!! - Premie afhankelijk van het te vormen voordeel


2 opstart 2de pijler wettelijk kader
2. Opstart 2de pijler : wettelijk kader impact op de pensioenkloof

Enkele pijnpunten

Juridische problematiek –> nog geen eigen wettelijk kader

 • Behoud van rechten op 2de pijler bij eventuele latere benoeming – (hiervoor zijn er praktische oplossingen)

 • Recht 2de pijler ontstaat na 1 jaar aansluiting <-> 5 jaar dienst voor overheidspensioen, aansluiting vanaf 25 jaar

 • Geen voordelen bij overlijden en ziekte : huidige anti-discriminatiewetgeving WAP laat geen gelijkaardige regeling als het overheidsregime toe.

 • Procedure bij uitdiensttreding (andere werkgever, benoeming, ontslag)

 • Opmaak jaarlijkse pensioenfiche met verplichte opgave :

  • De verworven prestatie en datum van opeisbaarheid

  • De verworven reserves en deze van het vorige jaar

  • De variabele elementen in de berekening


3. Opstart 2 impact op de pensioenkloofde pijler – welk vehikel

1. Groepsverzekering

2. Organisme voor de Financiering van Pensioenen : OFP

3. Collectief Pensioenfonds


3. Opstart 2de pijler : welk vehikel impact op de pensioenkloof


3. Opstart 2de pijler : welk vehikel impact op de pensioenkloof


3. Opstart 2de pijler : welk vehikel impact op de pensioenkloof

Actuarieel: Opmaak van de jaarlijkse pensioenfiche (bepaling individuele rechten), uitwerking noodzakelijke financiering, controle minimumfinanciering, actuariële studies,…

Administratief: Maandelijkse rentebetalingen, administratie bij indiensttreding en uittreding,…

Financieel beheer: Beheer van de reserves


3. Opstart 2de pijler : welk vehikel impact op de pensioenkloof

(*) in 2007 wel vrijstelling bekomen voor CP’s die reserves

aanleggen voor pensioenbijdragen aan RSZPPO


3. Opstart 2de pijler : welk vehikel impact op de pensioenkloof


3. Opstart 2de pijler : welk vehikel impact op de pensioenkloof


3. Opstart 2de pijler : welk vehikel impact op de pensioenkloof


 • Case studie : impact op de pensioenkloof

 • optimale gelijkschakeling

 • Enkel aanvullend rustpensioen

 • Maandelijkse uitkering van het aanvullend pensioen AP

 • AP = OP (overheidssector) – WP (privésector) = 100% gelijkschakeling

 • Verleden loopbaan volledig geregulariseerd


4. Case studie – Optimale gelijkschakeling impact op de pensioenkloof

Case studie gemeente 31.000 inwoners – overzicht contractuelen


4. Case studie – Optimale gelijkschakeling impact op de pensioenkloof

Case studie – jaren verleden loopbaan


4. Case studie – Optimale gelijkschakeling impact op de pensioenkloof

Case studie – Leeftijdsopbouw


4. Case studie – Optimale gelijkschakeling impact op de pensioenkloof

Scenario 1 : Evolutie van de aanvullende renten – 100% van het verschil tussen de privé regeling en overheidsregeling wordt gedekt.


4. Case studie – Optimale gelijkschakeling impact op de pensioenkloof

Scenario 1 – Objectief A:

Overbruggen van de uitgaven over 30 jaar – bijdrage 5,50%


4. Case studie – Optimale gelijkschakeling impact op de pensioenkloof

Scenario 1 – Objectief B:

Groeifonds = steeds een positief resultaat – bijdrage 9,00%


4. Case studie – Optimale gelijkschakeling impact op de pensioenkloof

Scenario 1 – Objectief C:

100% dekking over 30 jaar – bijdrage 12,75%


4. Case studie – Optimale gelijkschakeling impact op de pensioenkloof

Scenario 1 – Objectief C:

100% dekking over ±16 jaar – verplichte financiering bij GV en OFP


5. Naar een betaalbare oplossing ? impact op de pensioenkloof

 • Enkel aanvullend rustpensioen

 • Maandelijkse uitkering van het aanvullend pensioen AP

 • AP = X% (OP (overheidssector) – WP (privésector)) = X % gelijkschakeling

 • Verleden loopbaan wordt voor X% geregulariseerd

 • Dynamisch wegwerken van de pensioenkloof


5. Naar een betaalbare oplossing impact op de pensioenkloof

A. Pensioenkloof tussen WP en OP, wordt netto in belangrijke mate dichtgereden met een 2de pijler die 60% van het bruto verschil uitkeert.


5. Naar een betaalbare oplossing impact op de pensioenkloof

Gevolg pensioenfinanciering :

40% goedkoper !!!

A. Pensioenkloof tussen WP en OP, wordt netto in belangrijke mate dichtgereden met een 2de pijler die 60% van het bruto verschil uitkeert.


5. Naar een betaalbare oplossing impact op de pensioenkloof

B. Om geen grote breuk met het verleden te veroorzaken wordt de regularisatie van de verleden diensttijd geleidelijk opgebouwd :

Voorbeeld : Op pensioen in 2008 = niets

Op pensioen in 2009 = 10% van het verschil

Op pensioen in 2010 = 13% van het verschil

Vanaf op pensioen in 2026 = 60 % van het verschil

A. Pensioenkloof tussen WP en OP, wordt netto in belangrijke mate dichtgereden met een 2de pijler die 60% van het bruto verschil uitkeert.

Gevolg pensioenfinanciering :

± 51% goedkoper !!!


5. Naar een betaalbare oplossing impact op de pensioenkloof

Financiering – 2de pijlerplan

Resultaten 7 case-studies - 100% verschil privé – overheidspensioen

- 60% verschil privé – overheidspensioen

- 10% verschil + jaarlijks 3% tot 60% vanaf 2026


6. Collectief Pensioenfonds impact op de pensioenkloof


6. Collectief pensioenfonds impact op de pensioenkloof

Uitgangspunten

 • Te bereiken doel regeling :

  • Pensioenvoordeel in rechtstreekse relatie met loopbaan en gemiddeld eindsalaris

 • Een of andere vorm van regularisatie verleden loopbaan :

  • 10%+3% geeft na 10 jaar 37% en na 18 jaar 60% van het verschil

  • Enkel toekomstige loopbaan geeft na 10 jaar 20% en na 18 jaar 37,7% van het verschil

 • Geen “nieuwe” discriminatie :

  • Pensioenvoordeel in rechtstreekse relatie met loopbaan en gemiddeld eindsalaris -> voorkomt aftopping in kader wet Wijninckx (relatief – absoluut pensioenplafond

 • Haalbare financiering


6. Collectief pensioenfonds impact op de pensioenkloof

Schema beheer voor eigen rekening van een Collectief Pensioenfonds 2e pijler

Actieve + gepensioneerde

beschermd door WAP

1

1) Openbaar Bestuur /rechtspersoon doet een pensioentoezegging en blijft

verantwoordelijk voor de pensioenbetalingen

3)Pensioenbetalingen op verzoek van Openbaar Bestuur/rechtspersoon

3

Reserves Openbaar Bestuur / Rechtspersoon

Beheerd door verzekeraar(s) – fin. Instellingen

4) Verzekeraar neemt bijkomend diverse diensten waar : actuarieel beheer, berekeningen, administratief beheer, betalingen…

2) Beheer Tak 21/26 = min. rendement of Beheer Tak 23 = zonder garantie

overeenkomst

2

4

Toegankelijk voor alle lokale besturen die een intern pensioen- reglement hebben afgesloten (één van de modellen voorgesteld door rechtspersoon)

Openbaar Bestuur

of sectoraal / multi-werkgevers

(rechtspersoon, géén IBP)


6. Collectief pensioenfonds impact op de pensioenkloof

Collectief Pensioenfonds : voordelen

 • Niet onderworpen aan de controlewetgeving :

  • Autonoom het financieringstraject uittekenen -> regularisatie back-service

  • Nauwelijks opstartkosten, geen verplichting tot rapportering CBFA, aanleg solvabiliteitsmarges,…

 • Bestuur of sectorale regeling bepaalt zelf :

  • Welke taken uitbesteed worden, welke risico’s afgedekt dienen te worden

  • Kan op een gelijkaardige manier functioneren als een OFP zonder te zijn onderworpen aan de controlewet

 • Personeel is beschermd door de WAP :

  • Opgebouwde rechten in dit plan gelden als verworvenheden en kunnen NIET meer worden afgenomen

 • Gemengde financiering :

  • verenigt de voordelen van het repartitie- en kapitalisatiesysteem


6. Collectief pensioenfonds impact op de pensioenkloof

Collectief Pensioenfonds : voordelen

 • Regeling op sectoraal niveau is mogelijk :

  • Bepalen van het pensioenplan

  • Paritair beheer

  • Bepalen van de beleggingscriteria – risicoprofiel van de beleggingen

  • Financiering op basis collectieve kapitalisatie

  • Mogelijkheid voorzien om verzekeraar – vermogensbeheerder extern te auditeren

  • Quasi volledige autonomie in het organiseren en uitwerken van het aanvullend pensioenplan


6. Collectief pensioenfonds impact op de pensioenkloof

Collectief Pensioenfonds : nadelen

 • Gevaar voor onderfinanciering :

  • Discipline in acht nemen om het financieringstraject te respecteren en tijdig bij te sturen

 • Roerende voorheffing van toepassing op Tak21/26 :

  • Vandaag is er vrijstelling voor Collectieve Pensioenfondsen waarbij de verzekeraar rechtstreekse betalingen verricht aan de RSZPPO

  • Tak 23 (zonder kapitaal en interestwaarborg) is wel vrijgesteld maar stuit op weerstand toezichthoudende overheid. Opmerking : bij een OFP is er meestal ook geen formele kapitaal- of interestwaarborg

 • Verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur :

  • Verplichte garantstelling voor de goede afloop van de pensioenverplichtingen ;

  • Risico’s kunnen echter verregaand ingedekt worden door een overeenkomst met een verzekeraar in een overeenkomst voor eigen rekening van een collectief pensioenfonds na aanbesteding


ad