T.C.
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 233

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ASEPTİK TEKNİKLER 723H00121 Ankara, 2011 PowerPoint PPT Presentation


  • 234 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ASEPTİK TEKNİKLER 723H00121 Ankara, 2011

Download Presentation

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ASEPTİK TEKNİKLER 723H00121 Ankara, 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ASEPTİK TEKNİKLER

723H00121

Ankara, 2011

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.

Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.

PARA İLE SATILMAZ.

SONGÜR YAYINCILIK 


AÇIKLAMALAR

GİRİŞ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

1. EL YIKAMA

1.1. Asepsi

1.1.1. Tıbbi Asepsi

1.1.2. Cerrahi Asepsi

1.2. Antisepsi

1.3. El Yıkama Çeşitleri

1.3.1. Normal (Sosyal) El Yıkama

1.3.2. Hijyenik El Yıkama

1.3.3. El Dezenfeksiyonu

1.3.4. Cerrahi El Yıkama

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SONGÜR YAYINCILIK 


AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

2. STERİL GİYİNME

2.1. Bone

2.2. Cerrahi Maske

2.3. Cerrahi El Yıkama

2.4. Steril Gömlek

2.4.1. Steril Gömlek Giyme

2.4.2. Steril Gömlek Giydirme

2.5. Eldiven

2.5.1. Steril Eldiven

2.5.2. Naylon Eldiven

2.5.3. Nonsteril Eldiven

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SONGÜR YAYINCILIK 


AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

3. TIBBİ ATIK KUTUSU

3.1. Tıbbi Atık

3.2. Tıbbi Atık Kutusu

3.3. Tıbbi Atık Yönetimi

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SONGÜR YAYINCILIK 


AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

4. İZOLASYON

4.1. Standart İzolasyon

4.2. Bulaşma Yoluna Yönelik İzolasyon

4.2.1. Temas İzolasyonu

4.2.2. Damlacık İzolasyonu

4.2.3. Solunum İzolasyonu

UYGULAMA FAALİYETİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

MODÜL DEĞERLENDİRME

CEVAP ANAHTARLARI

KAYNAKÇA

SONGÜR YAYINCILIK 


SONGÜR YAYINCILIK 


AÇIKLAMALAR

SONGÜR YAYINCILIK 


AÇIKLAMALAR

SONGÜR YAYINCILIK 


AÇIKLAMALAR

SONGÜR YAYINCILIK 


AÇIKLAMALAR

SONGÜR YAYINCILIK 


GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Sağlık personelinin mesleki riskleri ve çalışma yaşamıyla ilgili sorunları çok sayıda kişiyi ilgilendirdiği için özel bir anlam kazanmaktadır.

SONGÜR YAYINCILIK 


GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Birçok enfeksiyon hastalığı, genel topluma oranla, sağlık personelinde daha çok görülmektedir; hatta birçoğu sağlık personelinin meslek hastalığı haline gelmiştir. Bu enfeksiyonlar içinde kanla bulaşanlar; (AIDS, Hepatit B vb.) gerek sıklık, gerekse yarattıkları uzun süreli etkiler nedeniyle önemlidir. Enfeksiyon hastalıklarından hem kendimizi hem de bakım verilen hastaları korumak amacıyla bu modülün çok iyi kavranması gerekir.

SONGÜR YAYINCILIK 


GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bu modül ile aseptik tekniklere uygun olarak ellerinizi yıkayıp steril giyinmeyi, tıbbi atık kutusunu kullanmayı, hasta ve yaralı izolasyonunu öğrenmiş olacaksınız.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖĞRENME FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

AMAÇ

Uygun antiseptik solüsyonlar ve el temizlik malzemeleri kullanarak ellerinizi yıkayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Hangi durumlarda elleri yıkamamız gerektiğini araştırarak sınıf içinde arkadaşlarınız ile paylaşınız.

- Elleri yıkamanın kendi can güvenliğini sağlamanın dışında, hasta bakımındaki önemini araştırınız.

SONGÜR YAYINCILIK 


1. EL YIKAMA

El yıkama işleminden önce aseptik teknikle ilgili kavramların tanımlanması gerekir:

- DEKONTAMİNASYON

Personelin ve özellikle temizlik personelinin, araç ve gereçlere temizlenmeden önce dokunmasını daha güvenli hale getiren işlemdir. Cerrahi işlemler sırasında veya sonrasında, kan veya vücut sıvıları ile kontamine olmuş geniş yüzeyler, (sedyeler, ameliyat masaları vb.) cerrahi araçlar ve eldiven bu araç ve gereçler arasındadır.

SONGÜR YAYINCILIK 


1. EL YIKAMA

- YIKAMA

Gözle görülür kan, vücut sıvıları, toz veya kir gibi tüm yabancı maddelerin deri ya da cisimlerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


1. EL YIKAMA

- Dezenfeksiyon

Cansız nesneler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların, sayılarının azaltılması ya da tamamen yok edilmesi işlemidir. Bir cismin ya da maddenin hastalık yapıcı nitelikteki mikroorganizmalardan arındırılmasıdır. Fiziksel ya da kimyasal maddelerle yüksek düzeyde dezenfeksiyon, (YDD) bazı bakteriyel endosporlar dışında tüm mikroorganizmaları ortadan kaldırır.

SONGÜR YAYINCILIK 


1. EL YIKAMA

- Dezenfektan

Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan (sanitizer) denir. Dezenfektan maddeler, enfeksiyon oluşturabilecek patojen mikroorganizmaların tahrip edilmesi için kullanılan kimyasal maddelerdir; ancak bunların bakteri sporlarını ve tüm virüsleri öldürmeleri beklenmez. Dezenfektan ile sanitizer arasındaki en önemli fark seyreltme sırasında karşımıza çıkar. Konsantre olan dezenfektan maddelerin patojenleri öldürme olasılıkları çok daha yüksektir.

SONGÜR YAYINCILIK 


1. EL YIKAMA

- Sterilizasyon

Herhangi bir maddenin veya cismin birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların her türlü canlı ve aktif şekillerinden arındırılmasıdır. (Vejetatif ve spor şekillerinin öldürülmesi.) Cerrahide, enfeksiyonlardan korunmak için dokulara temas edecek aletlerin, vücuda enjekte edilecek ilaçların steril olması gereklidir.

SONGÜR YAYINCILIK 


1. EL YIKAMA

- Sterilan

Sterilan maddeler mikroorganizmaların sporlar dâhil tüm şekillerini tahrip eden gluteralaldehid, formaldehid ya da aldehitsiz olan özel kimyasal maddelerdir. Sterilan kelimesi mutlak steriliteyi ifade eder.

SONGÜR YAYINCILIK 


1. EL YIKAMA

1.1. ASEPSİ

İnsanların, çeşitli mikroorganizmalara barınak olduğu, ayrıca bir kişide hastalık yapmayan mikroorganizmanın, diğer bir kişide hastalık yapabileceği bilinmektedir. Bu nedenle bir hastada kullanılan araç ve gerecin, bir başka hastada güvenle kullanılabilmesi için önce temizlenmesi, sonra uygun yöntemlerle mikropsuz hale getirilmesi gerekir.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

Asepsi; patojen mikroorganizmaların bir ortamdan ya da konakçı üzerinden uzaklaştırılması işlemidir. Mikroorganizmaların, vücutta enfeksiyona neden olabilecekleri herhangi bir bölgeye girmesini engellemek için sağlık kuruluşlarında harcanan çabaların tümünü tanımlayan genel terime ASEPSİ, bu amaçla yapılan işlemlerin tamamına da ASEPTİK TEKNİKdenir. Asepsinin amacı, hem canlı yüzeylerdeki (deri ve doku) hem cisimlerdeki (tıbbi ve cerrahi araç gereçler) mikroorganizma sayısını azaltmak veya yok etmektir.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

Bir ortam mikroorganizma içeriyorsa SEPTİK, içermiyorsa ASEPTİKolarak tanımlanır. Örnek: Ameliyat gibi tıbbi girişimler aseptik ortamda yapılır.

Asepsi, tıbbi asepsi ve cerrahi asepsi olmak üzere iki şekilde ele alınır.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

1.1.1. TIBBİ ASEPSİ

Tıbbi asepsi, patojen mikroorganizmaların bir kimseden diğerine veya çevreye yayılmasını önlemek için yapılan işlemlerdir. Mikroorganizmaların kaynaktan çıktıktan sonra yok edilme yöntemlerini de içerir. Tıbbi asepsi uygulamaları, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde çok önemlidir. Hastane enfeksiyonlarına karşı verilen mücadelede, hasta bakımı veren bütün sağlık personeli, üzerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmelidir. Enfeksiyon kontrolünü sağlamak için kullanılan yöntemler, asepsi ilkelerine uyarak gerçekleştirilir.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

1.1.1.2. TIBBİ ASEPSİNİN TEMEL İLKELERİ

- Eller, sıklıkla ve özellikle yapılan ya da yapılacak işlemlerden önce ve sonra yıkanmalıdır.

- Kirli araç gereçler ve çarşaflar üniformaya değdirilmeden taşınmalıdır.

- Kirli yatak takımları ve diğer gereçler yere konulmamalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

- Çarşaflar silkelenmemeli ve toz kaldırmaktan kaçınılmalıdır.

- Hastaların; öksürüğü, hapşırığı ve solunumu ile yüz yüze gelinmemelidir.

- Araç gereçler; yıkanırken, fırçalanırken veya tozu alınırken vücuttan uzakta tutulmalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

- Temizlenme işlemi en az kirli bölgeden çok kirli bölgeye doğru yapılmalıdır. Kirli veya kullanılmış araç-gereçler, doğrudan doğruya uygun kapların içine konmalıdır.

- Vücut atıkları ve akıntılarıyla bulaşmış ıslak gereçler, naylon torbalar içine konulduktan sonra kirli arabasına atılmalıdır.

- Banyo suyu, gargara suyu gibi kirli sular, küvetin kenarına ve üniformaya sıçratılmadan doğrudan kanala dökülmelidir.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

- Patojenlerle kirletildiğinden şüphe edilen gereçler sterilize edilmelidir.

- Mikroorganizmaların yayılmaması için bireysel temizlik ve düzene dikkat edilmelidir.

- Mikroorganizmalar için yerleşim yeri olacağından taşlı yüzükler veya bileklikler takılmamalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

1.1.2. CERRAHİ ASEPSİ

Uygulama yapılacak ortamın, çevresinin ve gerekli araç gerecin mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Cerrahi asepsi; deri bütünlüğü bozulduğunda, steril vücut boşluklarına girildiğinde (invaziv işlemler), deri bütünlüğü bozulmuş ve steril vücut boşluklarına girilmiş hastalara bakım verildiğinde (üriner kateterizasyon, yara bakımı, paranteral uygulamalar vb.) uygulanır. Asepsi kavramı içinde steril terimi, cerrahi asepsi için geçerli olup mikroorganizmaların ve sporların tam olarak yokluğudur.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

1.1.2.1. CERRAHİ ASEPSİNİN TEMEL İLKELERİ

- Steril bir cisim, sadece steril bir cisme değebilir.

- Steril olmayan bir cisim, steril cisme değdiğinde, onu kontamine eder (kirletir).

- Steril bir kumaş ya da kâğıt üzerine herhangi bir sıvı sıçratılmamalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

- Steril cisim bel düzeyinin üzerinde tutulmalıdır. Böylece cismin görüş açısı içinde kalması sağlanır ve kaza ile kontamine olması engellenir.

- Steril bir alan ya da cisim üzerine, konuşmaktan, öksürüp hapşırmaktan, üzerinden el kol geçirmekten sakınılmalıdır.

- Steril alandan uzaklaşmamalı ya da alana sırt dönülmemelidir. Görüş açısı içinden çıkan alan kontamine olabilir.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

- Kesilmiş deriden içeri sokulan, deriyi delerek içine giren, normalde steril olan vücut boşluklarına yerleştirilen her şeyin steril olması gerekir.

- Gerektiğinde steril objeler; steril malzeme pensi veya steril eldiven ile tutulmalıdır.

- Eğer cismin steril olup olmadığından en ufak bir kuşku duyuluyorsa cisim kontamine kabul edilmelidir.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

1.1.2.2. STERİL PAKET AÇILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Steril bir paketin dışı steril değildir, unutmayınız.

- Steril malzeme paketinin yırtık olup olmadığını kontrol ediniz.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

- Steril malzeme paketinin ıslak olup olmadığını kontrol ediniz.

- Steril malzeme paketinin son kullanma tarihini kontrol ediniz.

- Paket üzerinde sterilizasyon işlemine tabi tutulduğuna dair kontrol yapınız.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

Resim 1.1:

a) Steril edilmemiş paket b) Steril edilmiş paket (bantlara dikkat ediniz)

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

- Paketi, kesinlikle yırtarak açmayınız.

- Steril malzemeyi, steril giyinen birisine açıyorsanız açtığınız paketin içindeki malzemeyi almasını bekleyiniz, içine dokunmayınız.

- Steril paket veya bohça bir yere konularak açılacak ise zemin kuru, boş, bel seviyesinden yüksekte ve düz olmalıdır.

- Paketi, dış kenarlarından iki elinizle tutunuz.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

Resim 1.2: Steril paketin açılması

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

- Paketi veya bohçayı, kendinize uzak taraftan başlayarak açınız.

Resim 1.3: Steril bohçanın açılması

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

Resim 1.3: Steril bohçanın açılması

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

- Steril paket içindeki kimyasal indikatörü (yüksek ısıda renk değiştiren kimyasal özellikli gösterge) dikkatlice kontrol ediniz ve işlem sona erene kadar muhafaza ediniz. Steril malzemeleri kullanım anına kadar açmayınız, açıp bekletmeyiniz.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

Resim 1.4: Sterilizasyon işleminden geçmemiş (solda) ve geçmiş (sağda) kimyasal indikatörler

- Paketleme malzemelerini uygun atık torbasına atınız.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMA

1.2. ANTİSEPSİ

Enfeksiyonun önlenmesi için vücut yüzeyinde (deri ve mukoza) ve yaralarda bulunan patojen mikroorganizmaların kimyasal maddelerle temizlenmesi işlemine ANTİSEPSİdenir.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAANTİSEPSİ

Resim 1.5: Cildin antiseptik solüsyonla temizlenmesi

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAANTİSEPSİ

Canlı yüzeylerde, patojen mikroorganizmaları temizleyerek antisepsiyi sağlayan kimyasal maddelere, ANTİSEPTİK SOLÜSYONdenir. Antiseptik solüsyonlar, dezenfeksiyonda kullanılan kimyasal maddelerin yeterince sulandırılmasıyla dokularda kullanılabilir duruma getirilir. Bu nedenle antisepsi işlemine, doku dezenfeksiyonu da denilebilir.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAANTİSEPSİ

Antiseptik solüsyonlar su, sabun gibi sadece kir ve bakterileri azaltmaz; bu ajanlar kimyasal etki ile bakterileri öldürür (bakterisit etki) veya üremelerini durdurur. (bakteriostatik etki)

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAANTİSEPSİ

El ve cilt antisepsisi için kullanılan antiseptik solüsyonlar şunlardır:

- Sabun

- Heksaklorofen (Phisohex)

- Klorheksidin Glukonat (hibiscrup, klorhex)

- İyodin ve İyodoformlar

- Triklosan

- Alkoller (%70) etil ya da izopropil alkol

- Paraklorometoksilin (PCMX)

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAASEPSİ

1.3. EL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

El yıkama, hastane infeksiyonlarının önlenmesinde en basit yöntemdir; ancak hastane infeksiyonları dışında genel halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından da el yıkama son derece önemlidir. El yıkama aslında bir medikososyal davranıştır. Sağlık personelinin elleri, mikroorganizmaların hastadan hastaya yayılmasında önemli bir rol oynar.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi’nin (CDC) önerisine göre eller aşağıdaki durumlarda yıkanmalıdır:

- Hastaya temas öncesinde,

- Hastaya temas sonrasında, (ateş, nabız, tansiyon ölçümleri sonrası, hastayı taşıma sonrası)

- Eldiven giymeden önce,

- Eldiven çıkardıktan sonra,

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

- Üriner kateter, periferal venöz kateter veya diğer invaziv aletlerin uygulanması öncesinde,

- Vücut sıvıları, mukoz membranlar, bütünlüğü bozulmuş deriye temas sonrası ve yara bakımı sonrası,

- Hasta bakımı sırasında kontamine bölgeden temiz bölgeye geçerken,

- Hasta yakınında bulunan malzemelere temas sonrasında

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

- ELLER YIKANIRKEN UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

- Elde ve kollarda bulunan takıları çıkarınız.

- Tırnaklarınızı kesiniz.

- Oje ve takma tırnak varsa çıkarınız.

- Ellerde ve kollarda kesik, çizik varsa su geçirmez, steril bantla kapatınız.

El yıkamayı; normal (sosyal) tip, hijyenik tip, antiseptik solüsyonla ovalama ve cerrahi tip el yıkama olarak 4 başlık altında değerlendirmek mümkündür.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

1.3.1. NORMAL (SOSYAL) EL YIKAMA

Normal el yıkama, kirli ellerin antimikrobiyal etkinliği olmayan sabun ile yıkanmasını ifade eder. Burada eldeki gözle görünür kir ve derideki geçici flora elemanları tamamen ortamdan uzaklaştırılır. Bu etkinliğin sağlanması için eller en az 15–20 saniye yıkanmalıdır.

- Eller ve kollardaki takılar çıkarılır.

- Akmakta olan su altında eller, su ile ıslatılır ve sabun avuca alınır.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

Resim 1.6: Normal (sosyal) el yıkama

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

- En az 15–20 sn. süre ile avuç içleri ve parmak araları başta olmak üzere, ellerin tüm yüzeyi parmakları da kapsayacak şekilde kuvvetlice ovuşturulur.

- Eller, su ile durulanır ve bilekten başlayarak kâğıt havlu ile kurulanır.

- Aynı kâğıt havlu ile musluk kapatılır.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

Günlük yoğun faaliyetler sırasında çoğu zaman el yıkama işlemi uygun bir şekilde gerçekleştirilmemekte ya da 10 saniyeden daha az gibi kısa bir sürede tamamlanması nedeniyle yıkama işlemi sırasında ihmal edilen bölgeler olmaktadır. Doğru uygulanacak el yıkama işleminin hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde çok büyük öneme sahip olduğu unutulmamalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

Resim 1.7: El yıkama işlemi sırasında genellikle ihmal edilen bölgeler

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

1.3.2. HİJYENİK EL YIKAMA

Normal sabunlar ve antiseptik özellikli sabunlar kullanılabilir. Bu şekilde geçici mikroorganizmalar öldürülür ve uzaklaştırılır. Hastanın vücuduna yapılacak girişimlerden önce, enfeksiyona yatkın hastayla temas öncesi, yara ve üretra kateterleri ile temas öncesi ve sonrası, eldiven takmadan önce ve sonra, kanla ve çıkartılar ile kontaminasyon olabilecek durumlar ile karşılaştıktan sonra hijyenik el yıkama yapılmalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

Resim 1.8: Hijyenik el yıkama

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

Resim 1.8: Hijyenik el yıkama

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

Resim 1.8: Hijyenik el yıkama

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

Resim 1.8: Hijyenik el yıkama

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

- Musluk açılır ve eller ılık suyun altında iyice ıslatılır.

- Eller ıslatıldıktan sonra 3–5 ml. sabun veya antiseptik özellikli sabun ellerin içine alınıp iyice köpürtülür.

- El ayaları en az beş kez birbirine sürtülür.

- El sırtları, diğer elin ayası ile en az 5 kez ovulur.

- Bir el diğer elin sırtına yerleştirilerek parmaklar birbirine geçirilir ve iyice yıkanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

- Aynı hareket diğer el içinde tekrarlanır.

- Her iki elin parmak uçları ve tırnakları diğer elin ayasına en az 5 kez sürtülerek temizlenir.

- Bu işleme, en az 15–30 saniye kadar devam edilir.

- Her iki el akan su altında durulanarak kurutucu ya da kâğıt havlu ile kurulanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

Eğer alkol bazlı kendiliğinden kuruyan antiseptik kullanılıyorsa avuç içine tercih edilen miktarda solüsyon alınır ve tüm el yüzeyine yayılıncaya ve eller kuruyana kadar 15–25 saniye ovuşturulur.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

Resim 1.9: Ellerin kurulanması

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

- Musluk, kâğıt havlu ile veya kolla el değmeden kapatılır.

- Kullanılmış havlu çöp kutusuna atılır.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

1.3.3. EL DEZENFEKSİYONU

El dezenfeksiyonunun amacı; ellerdeki bakterilerin etkili ve hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasıdır. Burada antiseptik özelliklere sahip dezenfektan kullanılması gerekir. Bunun için hızlı etkili bir alkol bazlı solüsyondan 3–5 ml alınır, 30–60 saniye arasında her iki el birbirine sürtülür ve ovuşturulur. Bu işlem sırasında antiseptik solüsyonun ellerin her tarafı ve parmak araları ile teması sağlanır. El dezenfeksiyonu, tam olarak el yıkamanın yerini almamalıdır. Gözle görülür kirlenme olduğunda, eller su ve sabunla yıkanmalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

Resim 1.10: El dezenfeksiyonu

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

Resim 1.10: El dezenfeksiyonu

SONGÜR YAYINCILIK 


EL YIKAMAEL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

1.3.4. CERRAHİ EL YIKAMA

Geçici floranın uzaklaştırılması, hijyenik el yıkamadır. Cerrahi el yıkama ise kalıcı flora bakterilerinin sayısını azaltmaya yöneliktir. Cerrahi el yıkama, genellikle hastaya uygulanacak operasyon öncesi yapılan hazırlıktır.

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETLERİ

Antiseptik solüsyon ve el temizlik malzemeleri kullanarak ellerinizi yıkayınız.

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETLERİ

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdakilerden hangisi, cerrahi asepsinin temel ilkelerinden değildir?

A) Steril bir paketin dışı da sterildir.

B) Steril cisim, bel düzeyinin üzerinde tutulmalıdır.

C) Steril alana sırt dönülmemelidir.

D) Steril objeler, gerektiğinde steril eldiven ile tutulmalıdır.

E) Steril bir kumaşa herhangi bir sıvı sıçratılmamalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2. Canlı yüzeylerde, patojen mikroorganizmaları temizleyerek antisepsiyi sağlayan kimyasal maddelere ne denir?

A) Dezenfektan solüsyon

B) Antiseptik solüsyon

C) Steril solüsyon

D) Dekontaminasyon

E) Bakteriyostatik solüsyon

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3. Aşağıdakilerden hangisi, el yıkamada kullanılan solüsyonlardan değildir?

A) Klorheksidin Glukonat

B) İyodoformlar

C) Alkol

D) Formaldehit

E) Triklosan

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

4. Aşağıdaki durumlardan hangisinde eller yıkanmaz?

A) Hastaya temas öncesinde,

B) Eldivenleri giyince,

C) Hasta bakımı sırasında kontamine bölgeden temiz bölgeye geçerken,

D) Kana ve vücut sıvılarına dokununca,

E) Hasta yakınında bulunan malzemelere temas sonrasında,

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

5.Aşağıdakilerden hangisi, eller yıkanırken uyulması gereken genel Kurallardan değildir?

A) Eller ve kollarda bulunan takılar çıkarılır.

B) Tırnakların kısa olmasına özen gösterilir.

C) Oje ve takma tırnak varsa çıkarılır.

D) Eller ve kollarda kesik, çizik varsa, steril bant ile kapatılır.

E) Mutlaka steril havlu ile kurulanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖĞRENME FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

Aseptik tekniğe uygun olarak steril giyinebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Hangi durumlarda steril giyinmek gerektiğini araştırınız.

- Sınıf ortamında steril fırça, steril eldiven ve steril gömlek getirerek inceleyiniz.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNME

Cerrahi müdahale öncesinde cerrahi asepsi kuralları çerçevesinde steril giyinmek gerekir. Steril giyinmek için öncelikle kep ve bone, cerrahi maske takılmalı ardından cerrahi tekniğe uygun olarak elleri yıkama ve steril havlu ile kurulanmalıdır

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNME

2.1. KEP, BONE ve KULLANIMI

Saçların, işlemler esnasında sıçrayacak partiküllerden korunması ya da saçlardan oluşacak döküntülerden cerrahi müdahale sırasında hastanın korunması için bone veya kep kullanılmalıdır.

- Bone, lastikli kısmından iki elle tutulup açılır.

- Bonenin lastikli kısmı alına yerleştirilir.

- Bone, saçları tamamen içine alacak şekilde başa yerleştirilir.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEBONE

Resim 2.1: Bone takılması

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNME

2.2. CERRAHİ MASKE VE KULLANIMI

Solunumla bulaşan patojen mikroorganizmalarla enfekte olduğu bilinen hastaların bakımında ve cerrahi müdahaleye yardımcı olurken tek kullanımlık cerrahi maske kullanılır. Maskeler; kâğıt, bez, köpük veya sentetik materyallerden yapılmış olabilir.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMECERRAHİ MASKE VE KULLANIMI

2.2. CERRAHİ MASKE VE KULLANIMI

- Eller yıkanır.

- Maske ele alınır.

- İpleri kontrol edilir.

- Maskenin telli kısmı, burun üzerine oturtularak katlı kısım dışta olmak üzere, ağız ve burun örtülecek şekilde yerleştirilir.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMECERRAHİ MASKE VE KULLANIMI

- Üst uçtaki ipleri kulakların üzerinden geçirilerek başın arka üst kısmında fiyonk şeklinde bağlanır.

- Alt uçtaki ipler, boynun arka kısmında fiyonk şeklinde bağlanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMECERRAHİ MASKE VE KULLANIMI

Resim 2.2: Cerrahi maske takılması

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMECERRAHİ MASKE VE KULLANIMI

- Kullanılmış Maskenin Çıkarılması

- Maskenin; önce alt, sonra üst ipleri çözülür.

- Karşıya bakan ön yüzüne dokunmadan, maske çıkarılır.

- Maske, tıbbi atık torbasına atılır.

- Eller yıkanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNME

2.3. CERRAHİ EL YIKAMA

- Kıyafetin kolları, dirseklerin dört parmak üstüne kadar katlanır.

- Yıkanma için steril fırça hazırlanır.

- Eller ve kollar ılık su altında ıslatılır.

- Yeteri kadar antiseptik içerikli solüsyon avuç içine alınır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMECERRAHİ EL YIKAMA

Resim 2.3: Cerrahi el yıkama 1

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMECERRAHİ EL YIKAMA

- Tırnak uçlarından başlanarak; parmak ve parmak araları, el, kol, dirsekten dört parmak yukarıya kadar ovalanarak yıkanır.

- Tırnaklar ve tırnak dipleri, parmak araları steril fırça ile fırçalanır.

- Yıkama işlemi, parmak uçlarından dirseğe doğru yapılır. Durulama işlemi ellerden dirseğe doğru yapılır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMECERRAHİ EL YIKAMA

- Durulama işlemi birkaç kez tekrarlanır.

- Cerrahi el yıkamada yıkanma süresi, kullanılan solüsyonunun özelliğine göre değiştiğinden işlem 3–5 dakika kadar sürdürülür.

- Yıkanma sırasında herhangi bir sorunla karşılaşıldığında, (ellerin yanlışlıkla bir yere değdirilmesi gibi) eller kontamine kabul edilerek işlem tekrarlanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMECERRAHİ EL YIKAMA

Resim 2.4: Cerrahi el yıkama 2

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMECERRAHİ EL YIKAMA

Resim 2.4: Cerrahi el yıkama 2

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNME

2.4. STERİL HAVLU İLE KURULANMA

- Kurulama öncesi havluyu, ortasından ve tek katından tutarak kaldırınız.

- Giysilere ve diğer eşyalara değmemesine dikkat ederek açınız.

- El ve önkolu dirseklere kadar steril havlu kullanarak kurulayınız. Önce sol el ve sol kolu kurulayınız. Daha sonra havlunun kuru kısmını çeviriniz. Sağ el ve sağ kolu kurulayınız.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL HAVLU İLE KURULANMA

Resim 2.5: Steril havlu ile kurulanma

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL HAVLU İLE KURULANMA

Resim 2.5: Steril havlu ile kurulanma

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL HAVLU İLE KURULANMA

- Havlunun ıslak kısmını, kurulanan el ile kesinlikle tutmayınız.

- Havlunun, gereksiz hareketlerinden kaçınınız.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNME

2.5. STERİL GÖMLEK

Steril gömlek; bir bariyer oluşturarak mikroorganizmaların ciltten ve giysilerden cerrahi uygulama yapılacak bölgeye ulaşmasını engellemek, hastayı ve cerrahi ekip üyelerini çapraz enfeksiyondan korumak amacıyla kullanılan kumaş ya da tek kullanımlık malzemeden yapılmış gömlektir.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL GÖMLEK

2.4.1. STERİL GÖMLEK GİYME

- Ellerdeki ve kollardaki takılar çıkarılır.

- Saçlar, başa koruyucu tek kullanımlık kep takılarak toplanır.

- Cerrahi maske, tekniğine uygun olarak takılır.

- Eller, dirseklere kadar cerrahi yıkama tekniğine uygun olarak yıkanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL GÖMLEK

- Eller, steril havlu ile tekniğine uygun kurulanır.

- Özel hazırlanmış steril bohça içindeki özel katlanmış steril gömlek, boyun hizasından tutulur.

- Steril alandan, bir iki adım uzaklaşarak gömleğin kendi kendine yere doğru tamamıyla açılması sağlanır.

- Gömleğin iç kısmı kendinize doğru tutulur, (elle tutulan kısım gömleğin iç kısmıdır, dış kısmına el ile dokunulmaz)

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL GÖMLEK

Resim 2.6: Steril gömlek giyilmesi 1

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL GÖMLEK

- Kollar omuz seviyesinde tutularak her iki kol, aynı anda gömleğin kollarına doğru geçirilir.

Resim 2.7: Steril gömlek giyilmesi 2

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL GÖMLEK

Steril giyinmemiş olan ikinci bir kişinin, arkadan, omuzların iç kısmından tutarak her iki kolunda gömleğin bilek kısmına kadar oturmasına yardım etmesi ve gömleği arkadan bağlaması sağlanır.

- Gömleğin bel bağı açılıp bir ucu steril giyinen ikinci kişiye verilir.

- Kendi ekseniniz etrafında dönerek bel bağınız bağlanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL GÖMLEK

Resim 2.8: Bel bağının bağlanması

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL GÖMLEK

2.4.2. STERİL GÖMLEK GİYDİRME

- Steril olarak giyindikten sonra cerrahi el temizliğini tamamlayan kişiye, steril havlu yukarı doğru kaldırılarak verilir.

- Özel katlanmış steril gömlek, boyun kısmından tutularak serbest kısmı yere doğru salınıp kendi kendine açılması sağlanır.

- Gömleğin iç kısmı, gömleği giyecek kişiye doğru çevrilir; dış kısmı size bakacak şekilde tutulur.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL GÖMLEK

Resim 2.9: Steril gömlek giydirilmesi 1

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL GÖMLEK

- Steril gömlek giyecek kişinin, kollarını öne doğru uzatarak gömleği giymesi sağlanır.

- Gömleğin bileklik kısmının bileğe oturması sağlanır.

- Gömleğin boyun ve sırt bağlarının steril olmayan üçüncü bir kişi tarafından bağlanması sağlanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL GÖMLEK

Resim 2.10: Steril gömlek giydirilmesi 2

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMESTERİL GÖMLEK

- Steril gömlek giydirilen kişinin bel bağı tutulur.

Giydirdiğiniz kişiye kendi ekseni etrafında dönmesi söylenerek bel bağı bağlanır.

Resim 2.11: Steril gömlek giydirilmesi 3

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNME

2.5. ELDİVEN

Eldiven çapraz bulaşmaları (sağlık personelinin elinden hastalara veya steril malzemelere, hastadan sağlık personeline ya da sağlık personelinin eliyle hastadan hastaya ) önlemek için giyilir. Bu nedenle eldivenleri tanımamız ve nasıl giyildiğini bilmemiz gerekir.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

Steril eldiven, naylon eldiven, nonsteril eldiven olmak üzere üç çeşit eldiven vardır.

2.5.1. STERİL ELDİVEN

Steril eldiven; lateksten yapılmış, cerrahi aseptik kurallar çerçevesinde yapılacak işlemlerde kullanılan eldiven çeşididir. Steril eldiven sağ ve sol ele uyumlu olarak bulunur. Eldivenin ele daha iyi uyması için başparmak biraz içeri doğru kaydırılmıştır. İçi ve dışı steril ve bir çiftlik ambalajlarda bulunur. Boyutları 7’ den başlayıp yarım numara artarak 8½’ ye kadardır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

- Giysinizin (önlük, gömlek) kolları, el bilekleri ortaya çıkacak biçimde katlanır.

- Yapılacak işlem için uygun teknikle eller yıkanır ve kurulanır.

- Eldiven ambalajının; yırtık, delik olup olmadığı ve son kullanma tarihi kontrol edilir.

- Steril eldiven paketi, içindeki ikinci kâğıt tabaka yırtılmadan açılır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

- Paketteki eldivenlerin bilek kısmı kendinize doğru çevrilir.

Bir el ile diğer elin eldivenini kıvrılmış olan bilek kısmından tutulur.

Resim 2.12: Steril eldiven paketinin hazır hale getirilmesi

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

- Diğer elin parmakları içeriye doğru kaydırılarak eldiven giyilir.

- Giyilen eldivenin halen katlı olan ucundan çekerek ele yerleştirilir.

- Eldivenli elin 2., 3., 4., 5. parmakları ile diğer elin eldiveni, kıvrılmış olan bilek kısmının altından tutulur.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

- Diğer elin parmakları eldivenin içine doğru iteklenir.

- Steril eldivenli aktif elin yardımı ile diğer el, eldivenin içine yerleştirilir.

- Her iki elin parmaklarını kilitleyerek eldivenlerin ellere tam olarak oturması sağlanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

Resim 2.13: Steril eldiven giyilmesi

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

Resim 2.13: Steril eldiven giyilmesi

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

2.5.1.1. KULLANILMIŞ ELDİVENİN ÇIKARILMASI

- Bir elin 1. ve 2. parmağı ile diğer eldeki eldiven bileğinin iç yüzeyindeki bir alandan, eldivenin dış tarafından sıkıca kavranır,

- Eldiven tutulan bölgeden çekilerek dış yüzeyi içeride kalacak şekilde çıkarılır.

- Çıkarılan eldiveni çıplak elle dış yüzeyine dokunmadan, eldivenli elin avuç içine alınır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

- Eldivensiz elin 2. ve 3. parmağı ile diğer eldeki eldiven bileğinin iç yüzeyinden sıkıca tutulur.

- Tutulan bölgeden çekilerek eldivenin dış yüzeyi ve diğer eldiven teki içeride kalacak şekilde çıkarılır.

- Eldivenler tıbbi atık torbasına atılır.

- Eldiven ambalajı çöp kutusuna atılır.

- Eller yıkanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

Resim 2.14: Kullanılmış eldivenin çıkarılması

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

Resim 2.14: Kullanılmış eldivenin çıkarılması

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

2.5.2. NAYLON ELDİVEN

İnce, genellikle yarı şeffaf naylondan yapılmıştır. Zorlanma olmayan işlerde, ellerin temiz kalması için kullanılır.

Eldiven, ele tam oturmadığı için ince işlerin yapılmasına olanak vermez. Daha çok gıda sektöründe bulaşmanın engellenmesi için kullanılır.

Resim 2.15: Naylon eldiven

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

2.5.3. NONSTERİL ELDİVEN

Lateksten yapılmıştır. Steril olmayan, (nonsteril) çoklu ambalajlarda kullanıma sunulur. Sağ ve sol çiftlerden her ikisi de birbirinden farksızdır. Ele oturduğu için rahatlıkla pek çok amaçla kullanılır.

Resim 2.16: Nonsteril muayene eldiveni

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

Resim 2.17: Nonsteril eldiven giyme ve çıkarma

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

- ELDİVEN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Mutlaka steril ortamlarda yapılması gereken işlemler (cerrahi operasyonlar, üriner kateterizasyon vb.) dışında, steril eldiven kullanmaya gerek yoktur.

- Vücut sıvıları, kontamine materyal ve yüzeyler, mukozalar ve zedelenmiş deri ile temastan önce eldiven giyilmelidir.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

- Sağlık çalışanının deri bütünlüğü bozulmuş ise eldiven giyilmelidir.

- Bir hasta ile ilgili işlem bittikten sonra eldivenler hemen çıkarılmalı, tıbbi atık torbasına atılmalıdır.

- Aynı eldiven, başka bir hasta için kullanılmamalıdır.

- Eldivenler yıkanmamalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

Her zaman hatırlanması gereken, eldiven bulaşma riskini tamamen ortadan kaldırmaz; bu nedenle eldiven, el yıkama yerine kullanılmamalıdır. Eldiven giymeden önce ve eldiveni çıkardıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Bulaşma riskinin fazla olduğu durumlarda, çift eldiven giyilebilir.

SONGÜR YAYINCILIK 


2. STERİL GİYİNMEELDİVEN

Hastadan bir başka hastaya geçerken, ayrıca aynı hastanın kontamine bölgesiyle temastan sonra başka bir bölgeye temas etmeden önce eldiven mutlaka değiştirilmelidir. Eldiven giymeyi gerektiren aktivite sonunda, eldiven çıkarılarak eller yıkanmalıdır. Aynı eldivenle asla iki farklı girişimde bulunulmamalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Eldiven kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlak steril ortamda yapılması gerekli işlemlerden önce steril eldiven giyilmelidir.

B) Sağlık çalışanının deri bütünlüğü bozulmuş ise mutlaka eldiven giyilmelidir.

C) Aynı eldiven başka bir hasta için kullanılmamalıdır.

D) Vücut sıvıları ve mukozalar ile temas varsa eldiven hemen yıkanmalıdır.

E) Kontamine materyal ve yüzeylerle temas öncesi eldiven giyilmelidir.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2. Steril eldiven giyme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Steril eldiven paketinin son kullanma tarihi kontrol edilir.

B) İlk eldiven, kıvrılmış olan el bileğinin alt kısmından diğer elin 2., 3., 4., 5., parmakları ile tutularak giyilir.

C) İkinci eldiven, steril eldiven olan el yardımıyla giyilir.

D) Steril eldiven giyilmiş eller ile hiçbir yere dokunmamaya özen gösterilir.

E) İki elin parmakları kilitlenerek eldivenlerin ele tam oturması sağlanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3.

1- Bir elin 1. ve 2. parmağı ile diğer eldeki eldivenin bilek tarafından ve eldivenin dış yüzeyinden sıkıca tutulur.

2- Çıkan eldiveni eldivenli elin avuç içine alınız.

3- Eldiveni tutulan bölgeden çekerek dış yüzeyi içeride kalacak şekilde çıkarınız.

4- Ellerinizi yıkayınız.

5- Eldivensiz elin 2. ve 3. parmakları ile eldiven bileğinin iç yüzeyinden çekerek çıkarınız.

Yukarıda verilen eldiven çıkarma işleminin sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 4–1–3–2–5

B) 4–2–3–1–5

C) 1–3–2–5–4

D) 5–1–3–2–4

E) 1–2–3–4–5

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

4. ( ) Yıkanma işlemini, parmak uçlarından dirseğe doğru, durulanma işlemini dirseklerden ellere doğru yapınız.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

5. Solunumla bulaşan patojen mikroorganizmalarla enfekte olduğu bilinen hastaların bakımında ve cerrahi müdahaleye yardımcı olurken……………………………….kullanılmalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖĞRENME FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Atıklar Hakkında Genelgesi doğrultusunda tıbbi atık kutusunu kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Atık ne demektir, kaç türlü atık vardır, araştırınız.

- Sağlık Bakanlığının Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Atıklar Hakkındaki Genelgesini sınıf içinde arkadaşlarınızla okuyunuz.

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSU

3.1. TIBBİ ATIK

Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan atıklara, tıbbi atık denir. Tıbbi atıklar enfeksiyöz atıklar, patolojik atıklar ve kesici ve delici atıklar olarak sınıflandırılır.

- ENFEKSİYÖZ ATIKLAR

- Laboratuar atıkları, kan ve kan ürünleri,

- Kan ve kan ürünleriyle kontamine olmuş nesneler,

- Kullanılmış ameliyat giysileri, diyaliz atıkları, karantina atıkları, bakteri ve virüs içeren hava filtreleri,

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSUTIBBİ ATIK

- Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları,

- İğne ucu çıkarılmış enjektörler, intravenöz kataterler, foley sonda, nazogastrik sonda, trakeostomi kanülü, idrar torbası ve bağlantıları, izolasyon odası atıkları,

- Pansuman malzemeleri, eldiven, serum seti, spanç, pamuk ve sarf malzemeleri,

- Gaita kapları, idrar kapları, balgam kapları, sekresyon ve çıkartılar vb.

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSUTIBBİ ATIK

- PATOLOJİK ATIKLAR

- Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar vb. (insani patolojik atıklar)

- Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSUTIBBİ ATIK

- KESİCİ VE DELİCİ ATIKLAR

Enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, lam, lamel, cam pasteur pipeti, kırılmış diğer cam vb.

Hastaneler, klinikler, doğumevleri, sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, ayakta tedavi merkezleri, morglar, otopsi merkezleri, hayvan hastaneleri, kan üniteleri, diyaliz merkezleri, laboratuarlar, tıbbi araştırma merkezleri vb. faaliyetleri sonucunda tıbbi atık oluşumuna neden olan ünitelerdir.

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSUTIBBİ ATIK

Bu üniteler tıbbi atıklarını, üzerinde uluslararası biyotehlike amblemi bulunan kırmızı renkli torba ile kesici-delici alet kapları (tıbbi atık kutusu) ve taşıma konteynırları ile geçici depolama birimlerine ulaştırır.

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSU

3.2. TIBBİ ATIK KUTUSU

İçinde kesici, delici özellikteki tıbbi atıkların biriktirildiği, plastik veya aynı özellikte kartondan yapılmış kutudur.

Resim 3.1: Tıbbi atık kutusu

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSUTIBBİ ATIK KUTUSU

- TIBBİ ATIK KUTUSUNUN ÖZELLİKLERİ

- Yırtılma, kırılma ve patlamaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Geçirgen olmamalıdır.

- Her iki yüzünde uluslararası “Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat Tıbbi Atık” yazısı olmalıdır.

- Karıştırılamayan ve açılamayan özellikte olmalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSUTIBBİ ATIK KUTUSU

- TIBBİ ATIK KUTUSU KULLANIMI

Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek enjektör iğnesi, intraket, ampul, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, lanset, lam, lamel, cam pasteur pipeti, kırılmış diğer camlar, delici ve kesici tüm atıklar tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSUTIBBİ ATIK KUTUSU

- Tıbbi atık kutusunun kapağını açınız.

- Kesici delici materyallerin, elinize batmamasına dikkat ederek enjektörlerin kapağını kapatmadan, tıbbi atık kutusuna atınız.

- Tıbbi atık kutusunun kapağını kapatınız.

- Ellerinizi yıkayınız.

NOT: Tıbbi atık kutusunu tıka basa doldurmayınız. Tıbbi atık kutuları toplam volümün maksimum ¾ kadar doldurulmalı ve asla sıkıştırılmamalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSU

3.3. TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

- Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz; çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde uluslararası “Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır.

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSUTIBBİ ATIK YÖNETİMİ

Resim 3.2: El değmeden açılabilen pedallı askısı ile tıbbi atık plastik torbası

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSU

Resim 3.3: Uluslararası “Biyotehlike” amblemi

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSU

- Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır.

- Bu torbalar, hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz.

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSU

- Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz.

- Tıbbi atıklar, ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında, kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir.

- Toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulunur.

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSU

Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karıştırılmaz.

Resim 3.4: Atıkların toplandığı değişik renkteki çöp kutuları

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSU

Tıbbi atık torbaları, ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından toplanır ve taşınır.

Resim 3.5: Tıbbi atıkların personel tarafından taşınması

SONGÜR YAYINCILIK 


3. TIBBİ ATIK KUTUSU

- Atık torbaları asla elde taşınmaz.

- Taşıma işlemi sırasında, atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz.

- Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar, aynı araca yüklenmez ve taşınmaz.

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Yandaki işaret neyi ifade eder?

A) Geri dönüşüm yapılabilir amblemi.

B) Radyasyon tehlikesi amblemi.

C) Uluslararası biyotehlike amblemi.

D) Kimyasal atık amblemi.

E) Evsel atık amblemi.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2. Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi atıklardan değildir?

A) Enjektörler.

B) Kan ve kan ürünleri.

C) Pansuman malzemeleri.

D) İlaçlar.

E) Organik parçalar.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3. Aşağıdaki tıbbi atıklardan hangisi tıbbi atık kutusuna atılmalıdır?

A) Organik parçalar.

B) Kan ve kan ürünleri.

C) Enjektör iğneleri.

D) Pansuman malzemeleri.

E) Gaita kapları.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

4. Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi atık kutusunun özelliklerinden değildir?

A) Geçirgen olmalı.

B) Açılamayan, karıştırılamayan özellikte olmalı.

C) Üzerinde “Biyotehlike” amblemi olmalı.

D) Üzerinde “Dikkat Tıbbi Atık” yazısı olmalı.

E) Dayanıklı plastik veya aynı özellikte kartondan yapılmış olmalı.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

5. Kesici, delici, batıcı atıklar dışındaki tıbbi atıklar hangi renk plastik torbalarda toplanır?

A) Mavi

B) Kırmızı

C) Siyah

D) Turuncu

E) Yeşil

SONGÜR YAYINCILIK 


DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖĞRENME FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda hasta veya yaralının izolasyonunu sağlayabileceksiniz

ARAŞTIRMA

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğini sınıf içinde okuyunuz.

İzolasyon nedir, önemi nedir araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıf içinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yollarını araştırınız.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYON

Hastane enfeksiyonu kontrol yöntemlerinden birisi de enfekte olan hastaların izolasyonudur. İzolasyon, kelime anlamı olarak ayırma, soyutlama, tecrit anlamına gelir. İzolasyon, bulaştırıcılık döneminde olan enfekte hastalardan patojen mikroorganizmaların; diğer hastalara, sağlık personeline ve hasta ziyaretçilerine bulaşmasını önlemek amacıyla uygulanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYON

İzolasyon farklı şekillerde uygulanabilir:

Standart izolasyon

Bulaşma yoluna yönelik izolasyon

Temas izolasyonu

Damlacık izolasyonu

Solunum izolasyonu

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYON

4.1. STANDART İZOLASYON

Hastanın tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan önlemlerdir. Kan, tüm vücut sıvıları (semen, vajinal sekresyonlar, serebrospinal, sinoviyal, plevral, peritoneal, perikardiyal ve amniyotik sıvılar), bütünlüğü bozulmuş deri ve mukoz membranlar için uygulanır. Hastaların kan ve vücut sıvılarının potansiyel olarak HIV (AIDS virüsü), HBV (Hepatit B virüsü) ve diğer kan yoluyla bulaşan patojen mikroorganizmalarla kontamine olabileceği düşünülmelidir.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONSTANDART İZOLASYON

Hastanın kanı ve vücut sıvılarıyla temas etme durumunda;

Eller yıkanır.

Maske, koruyucu gözlük veya siperlik, bone takılır.

Koruyucu önlük giyilir.

Resim 4.1: Maske, bone, koruyucu gözlük ve koruyucu önlük

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONSTANDART İZOLASYON

Eldiven giyilir.

Resim 4.2: Hasta odası ve çevresindeki kontamine olabilecek yüzeyler

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONSTANDART İZOLASYON

Hasta, ayrılarak özel bir odaya yerleştirilir. Hastanın diğer hastalardan ayrılarak özel bir odaya yerleştirilmesi, izolasyon önlemlerinde önemli bir basamaktır. Ayrıca hasta bakımında kullanılan araç ve gereçler; hastane personelini, diğer hastaları, hasta ziyaretçilerini, çevreyi kontamine etmeden uygun kutu ve torbalara alınır.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONSTANDART İZOLASYON

Kan ve vücut sıvıları, salgılar vb. çıkartılarla kontamine eşyalar, giysiler, malzemeler başka hastaları ve çevreyi kontamine etmeden oda içinde torbalara konarak ağzı kapatılır. Torba oda dışında görevli tarafından ikinci torba içine alınır, tekrar ağzı kapatılarak izolasyon ibaresi üzerine yapıştırılır. Bu işleme, çift torbalama denir.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONSTANDART İZOLASYON

Tek kullanımlık malzemeler uygun şekilde atılır, tekrar kullanılacak olanların uygun yöntemlerle steril veya dezenfekte edilmesi sağlanır.

Enjektör iğneleri vb. hasta ile temas eden kesici, delici, batıcı materyaller uygun şekilde tıbbi atık kutusuna atılır.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONSTANDART İZOLASYON

Hastanın yatak çarşafları, çevreyi kontamine etmeden uygun şekilde çamaşırhaneye gönderilir.

Hasta ile temas sonrasında izolasyon odasındaki koruyucu ekipmanlar aşağıdaki şekilde çıkarılır:

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONSTANDART İZOLASYON

İzolasyon odasından çıkmadan önce eldivenler ve koruyucu önlük çıkarılır.

Resim 4.3: Eldiven ve koruyucu önlüğün çıkarılması

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONSTANDART İZOLASYON

İzolasyon odasından çıkmadan önce eller mutlaka yıkanır.

İzolasyon odasından çıkılır.

Odadan çıktıktan sonra eller yıkanır ya da antiseptik solüsyon ile ovalanır.

Koruyucu gözlük veya yüz siperliği çıkarılır, uygun şekilde atılır.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONSTANDART İZOLASYON

Resim 4.4: Koruyucu gözlük veya yüz siperliğinin çıkarılması ve atılması

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONSTANDART İZOLASYON

Koruyucu maske çıkarılır ve uygun şekilde atılır.

Bone çıkarılır ve uygun şekilde atılır.

Son olarak eller tekrar antiseptik solüsyon ile ovalanır veya yıkanır.

Resim 4.5: Koruyucu maskenin çıkarılması ve atılması

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONSTANDART İZOLASYON

4.2. BULAŞMA YOLUNA YÖNELİK İZOLASYON

Bulaşma yoluna yönelik izolasyon; temas izolasyonu, damlacık izolasyonu ve solunum izolasyonu şeklinde sıralanır.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONBULAŞMA YOLUNA YÖNELİK İZOLASYON

4.2.1. Temas İzolasyonu

Mikroorganizmaların enfekte ya da kolonize (Konakçı dokusuna ya da diğer yüzeylere tutunduktan sonra mikroorganizmanın çoğalması.) hastalardan direkt temas ya da indirekt temasla (enfekte objelerle temas) bulaşmasını engellemek için kullanılır.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONBULAŞMA YOLUNA YÖNELİK İZOLASYON

Hastalar tek kişilik odaya alınır veya hastalığı aynı olanlar aynı odayı paylaşabilir.

Hasta ile veya çevresindeki cansız yüzeylerle temas ederken steril olmayan temiz eldiven giyilmelidir.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONBULAŞMA YOLUNA YÖNELİK İZOLASYON

Hastayla veya odasındaki yüzeylerle temasın fazla olmasının beklendiği durumlarda, hastada idrar veya gaita inkontinansı olması, ileostomi, kolostomi veya açık drenaj varlığında odaya girerken eldivene ek olarak steril olmayan temiz bir önlük giyilmelidir.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONBULAŞMA YOLUNA YÖNELİK İZOLASYON

Eldiven ve önlük hasta odasını terk etmeden önce veya hasta başından ayrılırken çıkarılmalıdır.

El yıkama konusunda dikkatli olunmalıdır.

Eldiven ve önlüğü çıkarıp el hijyeni sağlandıktan sonra hastanın yakın çevresindeki yüzeylerle temas edilmemelidir.

Odalar veya hastalar arasında eşya ve tıbbi malzeme transferi önlenmelidir.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONBULAŞMA YOLUNA YÖNELİK İZOLASYON

4.2.2. DAMLACIK İZOLASYONU

Solunum yolu ile atılan büyük partiküllü (> 5µm= 5 mikrondan büyük) damlacık geçişinin önlenmesinde kullanılır. Damlacık partikülleri büyük olduğu için yere çöker. Damlacıklar büyük olmaları nedeniyle havada asılı kalmazlar ve uzak mesafelere ulaşamazlar. Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kişi arasında yaklaşık 1 metre yakın mesafe gereklidir.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONBULAŞMA YOLUNA YÖNELİK İZOLASYON

Resim 4.6: Öksürük ve aksırık ile atılan damlacıklar için:

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONBULAŞMA YOLUNA YÖNELİK İZOLASYON

Duyarlı kişiye burun, ağız, konjonktiva yoluyla bulaşma olur. Bu bulaşmayı önlemek

Hasta, tek kişilik odaya alınmalıdır.

Eğer tek kişilik oda yoksa aynı mikroorganizma ile enfekte ve başka enfeksiyonu olmayan bir hasta ile aynı odayı paylaşabilir.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONBULAŞMA YOLUNA YÖNELİK İZOLASYON

Eğer farklı tanılı hastalarla aynı odayı paylaşması gerekiyorsa yataklar arası mesafe en az 1 metre olmalıdır.

Özel havalandırma gerekmez.

Oda kapısı açık olabilir.

Sağlık personeli hastaya 1 metreden yakın mesafede çalışırken maske takmalıdır.

Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır. Oda dışına çıkacaksa cerrahi maske ile çıkarılmalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONBULAŞMA YOLUNA YÖNELİK İZOLASYON

4.2.3. Solunum İzolasyonu

Solunum izolasyonu solunum yolu ile atılan küçük partiküllerin (<5µm= 5 mikrondan küçük) geçişinin önlenmesinde kullanılır. Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır. Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak mesafelere kadar gidebilirler.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONBULAŞMA YOLUNA YÖNELİK İZOLASYON

Özel havalandırma ya da ventilasyon sistemi gereklidir.

Hava akımı koridordan odaya olmalıdır. (negatif basınç)

Saatte 6–12 kez hava değişimi sağlanmalıdır.

Odadan dışarı hava çıkıyorsa filtre edilmelidir.

Oda kapısı kapalı tutulmalıdır.

Çok geçerli nedenler olmadıkça hasta oda dışına çıkarılmaz. Çıkması gerekiyorsa cerrahi maske takılır.

SONGÜR YAYINCILIK 


4. İZOLASYONBULAŞMA YOLUNA YÖNELİK İZOLASYON

Pulmoner tüberküloz, kızamık, suçiçeği tanısı veya şüphesi olan hasta odasına girerken filtreleme özelliğine sahip N95 solunum maskesi takılmalıdır.

Resim 4.7: Partiküllerin % 95’ini filtre edebilme özelliğine sahip N95 solunum maskesi

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


UYGULAMA FAALİYETİ

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdakilerden hangisi, hasta izolasyonunda kullanılan standart önlemlerden değildir?

A) Elleri yıkamak.

B) Eldiven giymek.

C) Steril gömlek giymek.

D) Koruyucu maske takmak.

E) Koruyucu gözlük veya siperlik takmak.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2. Aşağıdakilerden hangisi, hasta bakımında kullanılan malzemelerle ilgili alınan izolasyon önlemlerinden değildir?

A) Kesici, delici, batıcı materyaller atık torbasına atılmalıdır.

B) Yatak çarşafları çevreyi kontamine etmeden çamaşırhaneye gönderilir.

C) Tekrar kullanılacak malzemeler steril veya dezenfekte edilir.

D) Kan, vücut sıvıları ve salgılar çevreyi kontamine etmeden uzaklaştırılır.

E) Hasta bakımında kullanılan malzemelere eldivensiz dokunulmaz.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3. İzolasyon odasındaki hastaya bakım yaptıktan sonra koruyucu ekipmanların çıkarılma sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Eldiven- maske- önlük- gözlük- bone.

B) Eldiven- önlük- gözlük- maske- bone.

C) Önlük- maske- eldiven- bone- gözlük.

D) Maske- eldiven- bone- gözlük- önlük.

E) Bone- maske- gözlük- önlük- eldiven.

SONGÜR YAYINCILIK 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

4. Solunum yolu ile atılan küçük (< 5µm) partiküllerin geçişinin önlenmesinde…………………………. uygulanır.

5. Damlacık izolasyonunda, hastanın, farklı tanılı hastalarla aynı odayı paylaşması gerekiyorsa yataklar arası mesafe en az ………………… olmalıdır.

SONGÜR YAYINCILIK 


DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.

SONGÜR YAYINCILIK 


MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

SONGÜR YAYINCILIK 


MODÜL DEĞERLENDİRME

SONGÜR YAYINCILIK 


MODÜL DEĞERLENDİRME

SONGÜR YAYINCILIK 


MODÜL DEĞERLENDİRME

SONGÜR YAYINCILIK 


MODÜL DEĞERLENDİRME

SONGÜR YAYINCILIK 


MODÜL DEĞERLENDİRME

SONGÜR YAYINCILIK 


MODÜL DEĞERLENDİRME

SONGÜR YAYINCILIK 


MODÜL DEĞERLENDİRME

SONGÜR YAYINCILIK 


MODÜL DEĞERLENDİRME

SONGÜR YAYINCILIK 


DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

1 A2 B3 D4 B5 E

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D2 B3 C4 Yanlış5 Cerrahi Maske

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 C2 D3 C4 A5 B

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 C2 A3 B4 Solunum izolasyonu

5 1 metre

SONGÜR YAYINCILIK 


KAYNAKÇA

AKSOY Güler, Nevin KANAN, Neriman AKYOLCU, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayınları, Eskişehir, 1992.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete, 14 Mart 2005.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete, 22.07.2005.

ERDAL Emine, Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, Dağaşan Ofset, İzmir, 1993.

GÖRAK Gülay, Sevim SAVAŞER, Epidemiyolojiye Giriş ve Enfeksiyon Hastalıkları, 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 1996.


KAYNAKÇA

HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ, İzolasyon Önlemleri Kılavuzu, Bilimsel Tıp Yayınevi, 2006.

İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ, El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatnamesi, 1/1, 2006.

ODABAŞI Dr. Orhan, Dr. Melih Erçin, STED Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, 2007.

SABUNCU Nemciye, Kamerya BABADAĞ, Gülsün TAŞOCAK, Türkinaz ATABEK, Hemşirelik Esasları, 3. Baskı, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 1993.


KAYNAKÇA

SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tıbbi Atıklar Hakkında Genelge, Ankara, 2000.

SAĞLIK BAKANLIĞI, Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol

Yönetmeliği, Resmi Gazete, 25903, 11 Ağustos 2005.

http://www.akademik.adu.edu.tr, 10.09.2008

http://www.das.org.tr, 12.09.2008

http://www.iyabt.com.tr, 07.09.2008

http://www.ttb.org.tr, 18.09.2008


SONGÜR YAYINCILIK 


MODÜL DEĞERLENDİRME

SONGÜR YAYINCILIK 


  • Login