โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
Download
1 / 29

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย. บุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ สพป .สกลนคร เขต ๓ [email protected] วันนี้คุณมี SEX หรือยัง ?. คุณต้อง มี. S. Sleep ต้องนอนให้เต็มอิ่มเป็นเวลา. E. Eat กินอาหารที่มีประโยชน์. X. Exercise ออกกำลังกายทุกวัน. รับรองแข็งแรง โรคภัยไม่เบียดเบียน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย' - mary-gilmore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย


บุญไทย แสนอุบลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๓

[email protected]


วันนี้คุณมี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยSEXหรือยัง ?


คุณต้อง มีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

S

Sleepต้องนอนให้เต็มอิ่มเป็นเวลา

E

Eatกินอาหารที่มีประโยชน์

X

Exerciseออกกำลังกายทุกวัน

รับรองแข็งแรง โรคภัยไม่เบียดเบียน


โครงงานคือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย?


โครงงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวที่ผู้เรียนมีความสนใจ และเกิดปัญหาข้อสงสัยในการค้นคว้าหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย


โครงงานวิทยาศาสตร์คือโครงงานวิทยาศาสตร์คือ?


Scientific method
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)

เป็นวิธีการแก้ปัญหาตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นระบบและมีลำดับขั้นตอนแน่นอน ดังนี้

1. ตั้งปัญหา

2. การสร้างสมมติฐาน

3. ตรวจสอบสมมติฐาน หรือขั้นทดลอง

(ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล)

4. วิเคราะห์ข้อมูล

5. ลงข้อสรุป


การตั้งปัญหา

"การตั้งปัญหานั้นสำคัญกว่าการแก้ปัญหา"

การตั้งปัญหาที่ดีและชัดเจนจะทำให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นลู่ทางของการค้นหาคำตอบ

 • ต้องหมั่นฝึกการสังเกตสิ่งต่างๆ

 • เป็นอะไร?

 • เกิดขึ้นเมื่อไร?

 • เกิดขึ้นที่ไหน?

 • เกิดขึ้นได้อย่างไร

 • ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?


การตั้งสมมติฐาน

 • การคาดคะเนคำตอบที่อาจเป็นไปได้หรือคิดหาคำตอบล่วงหน้า บนฐานข้อมูลที่ได้จากการสังเกตปรากฏการณ์และการศึกษาเอกสารต่างๆ

 • มักนิยมใช้วลี "ถ้า…ดังนั้น"


การตรวจสอบสมมติฐาน หรือขั้นรวบรวมข้อมูล

 • การสังเกต และการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์ธรรมชาติ

 • การทดลองเป็นกระบวนการปฏิบัติ หรือหาคำตอบหรือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยการทดลองเพื่อทำการค้นคว้าหาข้อมูลและตรวจสอบดูว่าสมมติฐานข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดประกอบด้วยกิจกรรม 3 กระบวนการ คือ


การทดลอง หรือขั้นรวบรวมข้อมูล

 • การออกแบบการทดลองคือการวางแผนการทดลองก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง

 • การปฏิบัติการทดลองลงมือปฏิบัติการทดลองจริงตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้และควรจะทดลองซ้ำๆ หลายๆ ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลเช่นนั้นจริง

 • การบันทึกผลการทดลองหมายถึงการจดบันทึกที่ได้จากการทดลองซึ่งข้อมูลที่ได้นี้สามารถรวบรวมไว้ใช้สำหรับยืนยันว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่


ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

เป็นขั้นที่นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการค้นคว้า การทดลองหรือการรวบรวมหรือข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ผลแล้วนำไปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานหรือไม่ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

การละลายของน้ำตาล

โครงงาน:

นอกจากน้ำตาลแล้วมีอะไรอีกบ้างที่ละลายในน้ำได้

ของเหลวละลายในน้ำได้หรือไม่

อาจเชื่อมโยง อาหารชนิดใดบ้างมีน้ำตาลผสมอยู่


ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลตัวอย่างการบันทึกข้อมูล


5 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลมีนาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนอนุบาลขนมอบ

การเติบโตของผีเสื้อ

เพื่อศึกษาการเติบโตของผีเสื้อตั้งแต่เป็นดักแด้จนตัวเต็มวัย


ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล

นักเรียนเห็นดักแด้บนใบไม้ และสงสัยว่าเป็นผีเสื้อได้อย่างไร


การสังเกตดักแด้ ที่เลี้ยงไว้ และมีการทำนาย บันทึกผลจากการสังเกต วาดรูป ระบายสี

การที่เด็กเห็นตัวไหมเจาะออกมาจากดักแด้และเริ่มเติบโตเป็นผีเสื้อ

วาดรูป และเปรียบเทียบ บันทึกไว้ในสมุดบันทึกผลการทดลอง

ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงและหาอาหารมาให้ดักแด้

นักวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาช่วยอธิบาย แสดงภาพและวีดีโอการเติบโตของดักแด้

3

5


ที่เลี้ยงไว้ และมีการทำนาย บันทึกผลจากการสังเกต วาดรูป ระบายสี

สถาบันวิจัยไหม สวนผีเสื้อ

การเจริญเติบโตของดักแด้ไปเป็นผีเสื้อสีสันสวยงาม

ใช้ตู้กระจกหรือสร้างกรงตาข่าย เพื่อให้เด็กสังเกตเห็นการเติบโตของดักแด้ได้ชัดเจน

มีการถ่ายภาพและการได้ดูวีดีโอ

มีการอภิปรายโดยนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง


การสังเกต การรู้จักตั้งคำถาม สันนิษฐาน

มีคนดูแลมากกว่า 1 คน

อยากให้มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงมากกว่า 1 คน

นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์และสนุกสนานร่วมกัน


ครูได้เรียนรู้เพิ่มเติมครูได้เรียนรู้เพิ่มเติม

ผู้ปกครองได้รับความรู้เพิ่มเติม

สถานศึกษาได้มีแนวทางในการส่งเสริมการเรียนการสอนเพิ่มเติม

ได้เป็นสถาบันที่มีมาตรฐาน มีหลักการทางวิทยาศาสตร์


ครูได้เรียนรู้เพิ่มเติม

การให้เด็กได้วาดภาพ และอธิบายภาพที่ตัวเองวาด


ได้เรียนรู้ว่าผีเสื้อมีการเจริญเติบโตต่างจากคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้เรียนรู้ว่าผีเสื้อมีการเจริญเติบโตต่างจากคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ


สรุปได้เรียนรู้ว่าผีเสื้อมีการเจริญเติบโตต่างจากคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

 • โครงงานเกิดจากความคิดเด็กเป็นหลัก ครูคอยช่วยเหลือ

 • มีการอภิปราย กระตุ้นให้เกิดคำถาม ที่นักเรียนสนใจและอยากรู้

 • นักเรียนลงมือทำเอง มีการตระหนักในกระบวนการเรียนรู้

 • มีการค้นคว้า หาคำตอบด้วยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์

  (สงสัย ทาย ทดสอบ สังเกต อธิบาย สรุป)


เกณฑ์การประเมินได้เรียนรู้ว่าผีเสื้อมีการเจริญเติบโตต่างจากคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ


Best practice
ตัวอย่าง ได้เรียนรู้ว่าผีเสื้อมีการเจริญเติบโตต่างจากคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆBest Practice


คำถาม ได้เรียนรู้ว่าผีเสื้อมีการเจริญเติบโตต่างจากคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ?

เว็บไซต์

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

http://www.littlescientistshouse.comหรือ www.witnoi.com


ขอบคุณครับได้เรียนรู้ว่าผีเสื้อมีการเจริญเติบโตต่างจากคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

สวัสดี


ad